Logoja e MIKO-s

Njësia automatike e përpunimit të të dhënave MIKO 3 EMK301

Njësia automatike e përpunimit të të dhënave MIKO 3 EMK301

Duke përdorur Miko 3, ju pranoni kushtet dhe politikat që gjenden në miko.ai/terms, duke përfshirë Politikën e Privatësisë Miko.

Kujdes - Produkt me operim elektrik: Si me të gjitha produktet elektrike, duhet të respektohen masat paraprake gjatë trajtimit dhe përdorimit për të parandaluar goditjen elektrike.
Kujdes- Bateria duhet të karikohet vetëm nga të rriturit. Rrezik shpërthimi nëse bateria zëvendësohet nga një lloj i gabuar.

Paralajmërim për pjesë të vogla

  • Miko 3 dhe aksesorët kanë pjesë të vogla brenda tyre që mund të paraqesin rrezik mbytjeje për fëmijët e vegjël dhe kafshët shtëpiake. Mbani robotët dhe aksesorët tuaj larg fëmijëve nën 3 vjeç.
  • Nëse roboti juaj është i prishur, mblidhni menjëherë të gjitha pjesët dhe ruajini në një vend të sigurt larg fëmijëve të vegjël

Warning:
Produkt lazer i klasit 1. Kjo klasë është e sigurt për sytë në të gjitha kushtet e funksionimit. Lazeri i klasit 1 është i sigurt për përdorim në të gjitha kushtet e parashikuara të arsyeshme të përdorimit; me fjalë të tjera, nuk pritet që të tejkalohet ekspozimi maksimal i lejuar (MPE).

INFORMACION P BR BATERIN

Mos u përpiqni ta zëvendësoni vetë baterinë Miko—mund ta dëmtoni baterinë, gjë që mund të shkaktojë mbinxehje, zjarr dhe lëndim. Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar mund të shkatërrojë një mbrojtje. Bateria litium-jon në Miko-n tuaj duhet të servisohet ose riciklohet nga Miko ose një ofrues shërbimi i autorizuar i Miko-s dhe duhet të riciklohet ose të hidhet veçmas nga mbeturinat shtëpiake. Hidhni bateritë sipas ligjeve dhe udhëzimeve lokale mjedisore. Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë mund të rezultojë në një shpërthim.

SIGURIA DHE P HRDORIMI

Për të shmangur lëndimet ose dëmtimet, ju lutemi lexoni të gjitha informacionet e sigurisë dhe udhëzimet e përdorimit. Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit ose lëndimit, mos u përpiqni të hiqni guaskën e Miko 3. Mos u përpiqni ta shërbeni vetë Miko 3. Ju lutemi referojuni MIKO-s të gjitha pyetjet e shërbimit jo rutinë.

PROGRAM

Miko 3 lidhet me softuerin e pronarit të zhvilluar dhe të mbrojtur nga e drejta e autorit nga Miko. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Logoja e Miko dhe logoja e Miko 3 janë marka tregtare të RN Chidakashi Technologies Private Limited. Të gjitha markat e tjera tregtare të përmendura në këtë udhëzues janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Disa pjesë të softuerit të përfshirë ose të shkarkuar në Produkte përmbajnë objekte dhe/ose ekzekutues që rrjedhin nga burime të mbrojtura nga të drejtat e autorit dhe të licencuara nga RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited ju jep një licencë joekskluzive, të patransferueshme për të përdorur softuerin e saj të pronarit të përfshirë në Produkte ("Softueri"), në formë të ekzekutueshme, vetëm siç është e përfshirë në Produkte dhe vetëm për përdorimin tuaj jokomercial. Ju nuk mund të kopjoni ose modifikoni Softuerin. Ju e pranoni që Softueri përmban sekrete tregtare të RN Chidakashi Technologies Private Limited. Për të mbrojtur sekrete të tilla tregtare, ju pranoni të mos e çmontoni, dekompiloni ose të rindërtoni firmuerin dhe as të lejoni asnjë palë të tretë ta bëjë këtë, përveç në rastet kur kufizime të tilla janë të ndaluara me ligj. RN Chidakashi Technologies Private Limited rezervon të gjitha të drejtat dhe licencat në dhe për Softuerin që nuk ju janë dhënë shprehimisht këtu.
Shenjat e disponueshmërisë së aplikacioneve janë marka tregtare të pronarëve përkatës.

MIKO PËRMBLEDHJE E GARANCISË TË KUFIZUAR NJË VIT

Blerja juaj vjen me një garanci të kufizuar njëvjeçare në SHBA Për konsumatorët që mbulohen nga ligjet ose rregulloret për mbrojtjen e konsumatorit në vendin e tyre të blerjes ose, nëse janë të ndryshëm, në vendin e tyre të banimit, përfitimet e dhëna nga kjo garanci janë si shtesë e të gjithave. të drejtat dhe mjetet juridike të përcjella nga këto ligje dhe rregullore për mbrojtjen e konsumatorëve. Garancia mbulon defektet e prodhimit. Ai nuk mbulon abuzimin, ndryshimin, vjedhjen, humbjen, përdorimin e paautorizuar dhe/ose të paarsyeshëm ose konsumimin normal. Gjatë periudhës së garancisë, RN Chidakashi Technologies Private Limited do të bëjë përcaktimin e vetëm të një defekti. Nëse RN Chidakashi Technologies Private Limited përcakton një defekt, RN Chidakashi Technologies Private Limited sipas gjykimit të saj, do të riparojë ose zëvendësojë pjesën ose produktin me defekt me një pjesë të krahasueshme. Kjo nuk ndikon në të drejtat tuaja ligjore. Për detaje të plota, përditësime të sigurisë ose mbështetje, shihni miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Miko, Miko 3 dhe logot Miko dhe Miko 3 janë marka tregtare të regjistruara ose në pritje të RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Banesa Nr-4, Parcela Nr – 82, Stambh Tirth
Rruga RA Kidwai, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharashtra, Indi
Projektuar në Indi. Prodhuar në Kinë.

SUPORT

www.miko.ai/support
Mbani këto udhëzime për referencë në të ardhmen, pasi ato përmbajnë informacione të rëndësishme. Për detajet e garancisë dhe përditësimet e informacionit rregullator, vizitoni miko.ai/compliance.

MJEDISI

Temperatura e punës: 0 ° C deri 40 ° C (32 ° F deri 104 ° F)
Temperatura e ruajtjes/transportit: 0°C deri në 50°C (32°F deri në 122°F)
Vlerësimi IP: IP20 (Mos e ekspozoni ndaj asnjë forme të lëngjeve / lëngjeve / gazrave)
Presioni i ulët i ajrit në Lartësi të madhe: 54 KPa (e lartë: 5000m);
Përdorimi i Miko 3 në kushte shumë të ftohta mund të shkurtojë përkohësisht jetëgjatësinë e baterisë dhe të bëjë që roboti të fiket. Jetëgjatësia e baterisë do të kthehet në normale kur e ktheni Miko 3 në temperatura më të larta të ambientit. Përdorimi i Miko 3 në kushte shumë të nxehta mund të shkurtojë përgjithmonë jetëgjatësinë e baterisë. Mos e ekspozoni Miko 3 ndaj kushteve të temperaturës së lartë si rrezet e diellit direkte ose ambientet e nxehta të brendshme të makinës. Shmangni përdorimin e Miko 3 në zona me pluhur, papastërti ose lëngje, pasi ato mund të dëmtojnë ose pengojnë motorët, ingranazhet dhe sensorët e robotit.

MIRËMBAJTJA

Për rezultate më të mira, përdorni vetëm brenda. Asnjëherë mos e ekspozoni Miko 3 në ujë. Miko 3 është ndërtuar pa pjesë që mund të përdoren nga përdoruesi. Për performancë optimale, mbani të pastër Miko 3 dhe sensorët.

INFORMACIONET E SIGURIS

PARALAJMËRIM: Mosndjekja e këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, lëndime të tjera ose dëmtime.
Përshtatësi i energjisë USB-C mund të ngrohet shumë gjatë karikimit normal. Roboti përputhet me kufijtë e temperaturës së sipërfaqes të aksesueshme nga përdoruesi, të përcaktuar nga Standardi Ndërkombëtar për Sigurinë e Pajisjeve të Teknologjisë së Informacionit (IEC60950-1). Megjithatë, edhe brenda këtyre kufijve, kontakti i vazhdueshëm me sipërfaqe të ngrohta për periudha të gjata kohore mund të shkaktojë shqetësim ose lëndim. Për të zvogëluar mundësinë e mbinxehjes ose lëndimeve të lidhura me nxehtësinë:

  1. Gjithmonë lejoni ajrosje adekuate rreth përshtatësit të rrymës dhe tregohuni të kujdesshëm kur e përdorni.
  2. Mos e vendosni përshtatësin e rrymës nën një batanije, jastëk ose trupin tuaj kur përshtatësi është i lidhur me bot dhe po ngarkohet.
  3. Kini kujdes të veçantë nëse keni një gjendje fizike që ndikon në aftësinë tuaj për të zbuluar nxehtësinë kundër trupit.

Mos e karikoni robotin në vende të lagura, si pranë lavamanit, vaskës ose dushit dhe mos e lidhni ose shkëputni kabllon e përshtatësit me duar të lagura.
Hiqeni nga priza përshtatësin e rrymës USB-C nëse ekziston ndonjë nga kushtet e mëposhtme:

1. Prodhimi i rekomanduar i përshtatësit: Fuqia 15W, 5V 3A
2. Kablloja juaj USB prishet ose dëmtohet.
3. Pjesa e prizës së përshtatësit ose përshtatësit është dëmtuar.
4. Përshtatësi është i ekspozuar ndaj shiut, lëngjeve ose lagështisë së tepërt.

Deklarata e FCC

Kjo pajisje përputhet me Pjesën 15 të Rregullave të FCC. Operacioni i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:
(1) Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.
Shënim: Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur në përputhje me kufijtë për një pajisje dixhitale të Klasës B, në përputhje me Pjesën 15 të Rregullave të FCC. Këto kufij janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banimi. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që ndërhyrja nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen në radio ose televizion, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjet, përdoruesi inkurajohet të përpiqet të korrigjojë ndërhyrjen me një nga masat e mëposhtme:

  • Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
  • Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
  • Lidhni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi.
  • Konsultohuni me shitësin ose një teknik me përvojë në radio / TV për ndihmë.

Çdo ndryshim ose modifikim që nuk miratohet shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojë autoritetin e përdoruesit për të përdorur këtë pajisje
Warning:
Pajisja nuk duhet të jetë e bashkë-vendosur ose duke funksionuar së bashku me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.
Ekspozimi RF – Kjo pajisje është e autorizuar vetëm për përdorim në një aplikacion celular. Të paktën 20 cm e distancës së ndarjes ndërmjet pajisjes dhe trupit të përdoruesit duhet të ruhet gjatë gjithë kohës.
PALË PËRGJEGJËSE PËR ÇËSHTJET E FCC:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Banesa nr -4, Komploti nr 82, Stambh Tirth,
Rruga RA Kidwai, Wadala West,
Mumbai - 400 031

DEKLARATA E Pajtueshmërisë CE

Ky produkt përputhet me kërkesat e Direktivave Evropiane. Për më shumë detaje mbi pajtueshmërinë, vizitoni miko.ai/compliance. Me këtë, RN Chidakashi Technologies Private Limited deklaron se pajisja radio e tipit Miko 3 është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së BE-së gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: miko.ai/compliance

BRADAT DHE FUQIA E RADIOFREKUENCAVE
Brezi i frekuencës WiFi: 2.4 GHz – 5 GHz
Fuqia maksimale e transmetimit WiFi: 20 mW
Brezi i frekuencës BLE: 2.4 GHz – 2.483 GHz
Fuqia maksimale transmetuese BLE: 1.2 mW

WEEE
Simboli i mësipërm do të thotë që sipas ligjeve dhe rregulloreve lokale, produkti juaj duhet të hidhet veçmas nga mbeturinat shtëpiake. Kur ky produkt të arrijë fundin e jetës së tij, dërgojeni në një pikë grumbullimi të caktuar nga autoritetet lokale. Disa pika grumbullimi pranojnë produkte falas. Mbledhja dhe riciklimi i veçantë i produktit tuaj në momentin e asgjësimit do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të sigurojë që ai të riciklohet në një mënyrë që mbron shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Mbani këto udhëzime për referencë në të ardhmen pasi ato përmbajnë informacione të rëndësishme. Për përkthime alternative të këtyre udhëzimeve dhe përditësimet e informacionit rregullator, vizitoni miko.com/compliance.

Pajtueshmëria e RoHS
Ky produkt është në përputhje me Direktivën 2011/65/BE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 8 qershor 2011 për kufizimin e përdorimit të substancave të caktuara të rrezikshme.

KAMERA / SENSOR DISTANCE
Fshijini lehtë sensorët e Miko 3 (të vendosura në fytyrën e përparme dhe në gjoks) me një leckë pa garzë për të hequr çdo njollë ose mbeturinë. Shmangni çdo kontakt ose ekspozim që mund të gërvisht lentet. Çdo dëmtim i lenteve ka potencialin të dëmtojë aftësitë e Miko 3.

Dokumentet / Burimet

Njësia automatike e përpunimit të të dhënave MIKO 3 EMK301 [pdf] Udhëzues përdorimi
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, Njësia automatike e përpunimit të të dhënave, EMK301 njësia automatike e përpunimit të të dhënave

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.