Logo MIKO

MIKO 3 EMK301 Jednotka automatického spracovania dát

MIKO 3 EMK301 Jednotka automatického spracovania dát

Používaním Miko 3 súhlasíte s podmienkami a zásadami, ktoré nájdete na miko.ai/terms, vrátane Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Miko.

Pozor - Elektricky ovládaný výrobok: Rovnako ako pri všetkých elektrických výrobkoch je potrebné pri manipulácii a používaní dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
Pozor- Batériu by mali nabíjať iba dospelí. Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Upozornenie na malú časť

  • Miko 3 a príslušenstvo obsahujú malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia pre malé deti a domáce zvieratá. Udržujte svoje roboty a príslušenstvo mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
  • Ak sa váš robot pokazí, ihneď pozbierajte všetky časti a uložte ich na bezpečnom mieste mimo dosahu malých detí

Upozornenie:
Laserový produkt triedy 1. Táto trieda je bezpečná pre oči za všetkých prevádzkových podmienok. Laser triedy 1 je bezpečný na použitie za všetkých primerane predpokladaných podmienok použitia; inými slovami, neočakáva sa prekročenie maximálnej prípustnej expozície (MPE).

INFORMÁCIE O BATÉRII

Batériu Miko sa nepokúšajte vymeniť sami – môžete batériu poškodiť, čo môže spôsobiť prehriatie, požiar a zranenie. Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť ochranu. Lítium-iónová batéria vo vašom Miko by mala byť opravená alebo recyklovaná spoločnosťou Miko alebo autorizovaným poskytovateľom servisu Miko a musí byť recyklovaná alebo zlikvidovaná oddelene od domáceho odpadu. Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a smernicami o životnom prostredí. Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry môže spôsobiť výbuch.

BEZPEČNOSŤ A MANIPULÁCIA

Aby ste predišli zraneniu alebo zraneniu, prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a prevádzkové pokyny. Aby ste znížili riziko poškodenia alebo zranenia, nepokúšajte sa odstrániť plášť Miko 3. Nepokúšajte sa opravovať Miko 3 sami. Všetky otázky týkajúce sa nerutinných služieb sa obráťte na MIKO.

SOFTWARE

Miko 3 sa spája s proprietárnym softvérom vyvinutým a chráneným autorskými právami Miko. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Všetky práva vyhradené. Logo Miko a logo Miko 3 sú ochranné známky spoločnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited. Všetky ostatné ochranné známky uvedené v tejto príručke sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Niektoré časti softvéru zahrnutého alebo stiahnutého do produktov obsahujú objekty a/alebo spustiteľné súbory odvodené zo zdrojov chránených autorskými právami a licencované spoločnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited vám udeľuje nevýhradnú, neprenosnú licenciu na používanie vlastného softvéru zahrnutého v produktoch (ďalej len „softvér“) v spustiteľnej forme, a to výlučne tak, ako je vložený do produktov, a výlučne na vaše nekomerčné použitie. Softvér nesmiete kopírovať ani upravovať. Beriete na vedomie, že softvér obsahuje obchodné tajomstvá spoločnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited. Na ochranu takýchto obchodných tajomstiev súhlasíte s tým, že nebudete rozoberať, dekompilovať alebo spätne analyzovať Firmvér, ani to nedovolíte žiadnej tretej strane, okrem prípadov, keď sú takéto obmedzenia zakázané zákonom. RN Chidakashi Technologies Private Limited si vyhradzuje všetky práva a licencie na softvér, ktoré vám tu nie sú výslovne udelené.
Odznaky dostupnosti aplikácií sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

ZHRNUTIE ROČNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY MIKO

Váš nákup je dodávaný s jednoročnou obmedzenou zárukou v USA Pre spotrebiteľov, na ktorých sa vzťahujú zákony alebo predpisy na ochranu spotrebiteľa v krajine nákupu alebo, ak je iná, v krajine ich bydliska, výhody poskytované touto zárukou dopĺňajú všetky práva a opravné prostriedky vyplývajúce z takýchto zákonov a nariadení na ochranu spotrebiteľa. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby. Nevzťahuje sa na zneužitie, zmenu, krádež, stratu, neoprávnené a/alebo neprimerané použitie alebo bežné opotrebovanie. Počas záručnej doby spoločnosť RN Chidakashi Technologies Private Limited rozhodne o chybe. Ak spoločnosť RN Chidakashi Technologies Private Limited určí chybu, spoločnosť RN Chidakashi Technologies Private Limited podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení chybnú časť alebo produkt za porovnateľnú časť. Tým nie sú dotknuté vaše zákonné práva. Všetky podrobnosti, bezpečnostné aktualizácie alebo podporu nájdete na miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Všetky práva vyhradené. Miko, Miko 3 a logá Miko a Miko 3 sú registrované alebo čakajúce ochranné známky spoločnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Byt č. 4, pozemok č. – 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Bombaj – 400031, Maharashtra, India
Navrhnuté v Indii. Vyrobené v Číne.

SUPPORT

www.miko.ai/support
Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie, pretože obsahujú dôležité informácie. Podrobnosti o záruke a aktualizácie regulačných informácií nájdete na miko.ai/compliance.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prevádzková teplota: 0 ° C až 40 ° C (32 ° F až 104 ° F)
Teplota skladovania/prepravy: 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Hodnotenie IP: IP20 (Nevystavujte žiadnej forme kvapalín / kvapalín / plynov)
Nízky tlak vzduchu vo vysokej nadmorskej výške: 54 kPa (vysoký: 5000 m);
Používanie Miko 3 vo veľmi chladných podmienkach môže dočasne skrátiť životnosť batérie a spôsobiť vypnutie robota. Životnosť batérie sa vráti do normálu, keď Miko 3 privediete späť do vyšších okolitých teplôt. Používanie Miko 3 vo veľmi horúcich podmienkach môže trvalo skrátiť životnosť batérie. Nevystavujte Miko 3 vysokým teplotám, ako je priame slnečné svetlo alebo horúce interiéry áut. Vyhýbajte sa používaniu Miko 3 v oblastiach s prachom, špinou alebo tekutinami, pretože by mohli poškodiť alebo brániť motorom, prevodom a senzorom robota.

ÚDRŽBA

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte iba v interiéri. Nikdy nevystavujte Miko 3 vode. Miko 3 je skonštruovaný bez dielov, ktoré by mohol opraviť používateľ. Pre optimálny výkon udržujte Miko 3 a senzory čisté.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, inému zraneniu alebo poškodeniu.
Napájací adaptér USB-C sa môže počas bežného nabíjania veľmi zahriať. Robot spĺňa limity povrchovej teploty prístupné používateľovi definované medzinárodnou normou pre bezpečnosť zariadení informačných technológií (IEC60950-1). Avšak aj v rámci týchto limitov môže dlhodobý kontakt s teplými povrchmi spôsobiť nepohodlie alebo zranenie. Aby ste znížili možnosť prehriatia alebo zranení spôsobených teplom:

  1. Okolo napájacieho adaptéra vždy zabezpečte dostatočné vetranie a pri manipulácii s ním buďte opatrní.
  2. Neumiestňujte napájací adaptér pod prikrývku, vankúš alebo telo, keď je adaptér pripojený k robotu a nabíja sa.
  3. Buďte zvlášť opatrní, ak máte fyzický stav, ktorý ovplyvňuje vašu schopnosť rozpoznať teplo proti telu.

Nenabíjajte robota na vlhkých miestach, ako je napríklad umývadlo, vaňa alebo sprchovací kút, a nepripájajte ani neodpájajte kábel adaptéra mokrými rukami.
Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, odpojte napájací adaptér USB-C:

1. Odporúčaný výstup adaptéra: 15W výkon, 5V 3A
2. Váš USB kábel je rozstrapkaný alebo poškodený.
3. Zástrčková časť adaptéra alebo adaptéra je poškodená.
4. Adaptér je vystavený dažďu, kvapaline alebo nadmernej vlhkosti.

VYHLÁSENIE FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.
Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným z nasledujúcich opatrení:

  • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
  • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
  • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
  • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
Upozornenie:
Prístroj nesmie byť umiestnený spolu alebo v prevádzke v spojení s inou anténou alebo vysielačom.
Vystavenie rádiovému žiareniu – toto zariadenie je povolené len na použitie v mobilnej aplikácii. Vždy musí byť dodržaná vzdialenosť medzi zariadením a telom používateľa aspoň 20 cm.
STRANA ZODPOVEDNÁ ZA ZÁLEŽITOSTI FCC:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Byt č. -4, pozemok č. 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Bombaj – 400 031

VYHLÁSENIE O ZHODE CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky európskych smerníc. Ďalšie podrobnosti o dodržiavaní pravidiel nájdete na stránke miko.ai/compliance. Spoločnosť RN Chidakashi Technologies Private Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Miko 3 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese: miko.ai/compliance

RÁDIOFREKVENČNÉ PÁSMA A VÝKON
Frekvenčné pásmo WiFi: 2.4 GHz – 5 GHz
Maximálny vysielací výkon WiFi: 20 mW
Frekvenčné pásmo BLE: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE maximálny vysielací výkon: 1.2 mW

WEEE
Vyššie uvedený symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by mal byť váš výrobok zlikvidovaný oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec životnosti, odneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zadarmo. Separovaný zber a recyklácia vášho produktu v čase likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečí, že bude recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie, pretože obsahujú dôležité informácie. Alternatívne preklady týchto pokynov a aktualizácie regulačných informácií nájdete na stránke miko.com/compliance.

SÚLAD so smernicou RoHS
Tento výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok

KAMERA / SNÍMAČ VZDIALENOSTI
Zľahka utrite senzory Miko 3 (umiestnené na prednej strane a hrudi) handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, aby ste odstránili všetky šmuhy alebo nečistoty. Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu alebo expozícii, ktoré by mohli šošovky poškriabať. Akékoľvek poškodenie šošoviek môže poškodiť schopnosti Miko 3.

Dokumenty / zdroje

MIKO 3 EMK301 Jednotka automatického spracovania dát [pdf] Používateľská príručka
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, Jednotka automatického spracovania údajov, Jednotka automatického spracovania údajov EMK301

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.