MIKO-logo

MIKO 3 EMK301 Automatische gegevensverwerkingseenheid

MIKO 3 EMK301 Automatische gegevensverwerkingseenheid

Door Miko 3 te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden en het beleid op: miko.ai/terms, inclusief het privacybeleid van Miko.

Let op - Elektrisch bediend product: Zoals bij alle elektrische producten, dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen tijdens hantering en gebruik om elektrische schokken te voorkomen.
Voorzichtigheid- De batterij mag alleen worden opgeladen door volwassenen. Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.

Waarschuwing voor kleine onderdelen

  • Miko 3 en accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen en huisdieren. Houd uw robots en accessoires uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar.
  • Als uw robot kapot is, verzamel dan onmiddellijk alle onderdelen en bewaar ze op een veilige plaats, uit de buurt van kleine kinderen

Waarschuwing:
Klasse 1 laserproduct. Deze klasse is oogveilig onder alle bedrijfsomstandigheden. Een Klasse 1-laser is veilig voor gebruik onder alle redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden; met andere woorden, het is niet te verwachten dat de maximaal toelaatbare blootstelling (MPE) kan worden overschreden.

BATTERIJ-INFORMATIE

Probeer de Miko-batterij niet zelf te vervangen - u kunt de batterij beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting, brand en letsel. Vervanging van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging teniet doen. De lithium-ionbatterij in uw Miko moet worden onderhouden of gerecycled door Miko of een geautoriseerde serviceprovider van Miko en moet worden gerecycled of apart van het huisvuil worden afgevoerd. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetten en richtlijnen. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven kan leiden tot een explosie.

VEILIGHEID EN HANTERING

Lees alle veiligheidsinformatie en gebruiksaanwijzingen om letsel of letsel te voorkomen. Probeer de behuizing van de Miko 3 niet te verwijderen om het risico op schade of letsel te verminderen. Probeer de Miko 3 niet zelf te onderhouden. Voor alle niet-routinematige servicevragen kunt u terecht bij MIKO.

SOFTWARE

Miko 3 maakt verbinding met propriëtaire software ontwikkeld en auteursrechtelijk beschermd door Miko. © 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle rechten voorbehouden. Het Miko-logo en het Miko 3-logo zijn handelsmerken van RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle andere handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Bepaalde delen van de software die in de Producten zijn opgenomen of gedownload, bevatten objecten en/of uitvoerbare bestanden die zijn afgeleid van auteursrechtelijk beschermde bronnen en in licentie zijn gegeven aan RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de eigen software die is opgenomen in de Producten (de "Software"), in uitvoerbare vorm, uitsluitend zoals ingebed in de Producten, en uitsluitend voor uw niet-commercieel gebruik. U mag de Software niet kopiëren of wijzigen. U erkent dat de Software handelsgeheimen van RN Chidakashi Technologies Private Limited bevat. Om dergelijke handelsgeheimen te beschermen, stemt u ermee in de Firmware niet te demonteren, decompileren of reverse-engineeren, noch toestaan ​​dat derden dit doen, behalve voor zover dergelijke beperkingen bij wet verboden zijn. RN Chidakashi Technologies Private Limited behoudt zich alle rechten en licenties voor in en op de Software die hieronder niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.
App-beschikbaarheidsbadges zijn de handelsmerken van de respectieve eigenaren.

MIKO EEN JAAR BEPERKTE GARANTIE SAMENVATTING

Uw aankoop wordt geleverd met een beperkte garantie van één jaar in de VS. Voor consumenten die vallen onder de consumentenbeschermingswetten of -regelgeving in hun land van aankoop of, indien verschillend, hun land van verblijf, zijn de voordelen die door deze garantie worden verleend een aanvulling op alle rechten en rechtsmiddelen die door dergelijke wetten en voorschriften op het gebied van consumentenbescherming worden geboden. De garantie dekt fabricagefouten. Het dekt geen misbruik, wijziging, diefstal, verlies, ongeoorloofd en/of onredelijk gebruik of normale slijtage. Tijdens de garantieperiode bepaalt RN Chidakashi Technologies Private Limited als enige een defect. Als RN Chidakashi Technologies Private Limited een defect vaststelt, zal RN Chidakashi Technologies Private Limited naar eigen goeddunken het defecte onderdeel of product repareren of vervangen door een vergelijkbaar onderdeel. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Voor volledige details, veiligheidsupdates of ondersteuning, zie miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle rechten voorbehouden. Miko, Miko 3 en de Miko- en Miko 3-logo's zijn geregistreerde of hangende handelsmerken van RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Flat nr. 4, perceel nr. - 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharashtra, India
Ontworpen in Indië. Gemaakt in China.

KLANTENSERVICE

www.miko.ai/support
Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik, want ze bevatten belangrijke informatie. Ga voor garantiedetails en updates van wettelijke informatie naar miko.ai/compliance.

MILIEU

Bedrijfstemperatuur: 0 ° C tot 40 ° C (32 ° F tot 104 ° F)
Opslag-/transporttemperatuur: 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)
IP-classificatie: IP20 (niet blootstellen aan enige vorm van vloeistoffen / vloeistoffen / gassen)
Lage luchtdruk op grote hoogte: 54KPa (hoog: 5000m);
Het gebruik van Miko 3 in zeer koude omstandigheden kan de levensduur van de batterij tijdelijk verkorten en ervoor zorgen dat de robot wordt uitgeschakeld. De levensduur van de batterij wordt weer normaal wanneer u de Miko 3 terugbrengt naar hogere omgevingstemperaturen. Het gebruik van Miko 3 in zeer warme omstandigheden kan de levensduur van de batterij permanent verkorten. Stel de Miko 3 niet bloot aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht of hete auto-interieurs. Vermijd het gebruik van Miko 3 in gebieden met stof, vuil of vloeistoffen, omdat deze de motoren, tandwielen en sensoren van de robot kunnen beschadigen of belemmeren.

ONDERHOUD

Gebruik voor de beste resultaten alleen binnenshuis. Stel Miko 3 nooit bloot aan water. Miko 3 is gebouwd zonder door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Houd Miko 3 en de sensoren schoon voor optimale prestaties.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING: Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, ander letsel of schade.
De USB-C-lichtnetadapter kan tijdens normaal opladen erg warm worden. De robot voldoet aan de voor de gebruiker toegankelijke oppervlaktetemperatuurlimieten die zijn gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC60950-1). Maar zelfs binnen deze limieten kan langdurig contact met warme oppervlakken gedurende lange tijd ongemak of letsel veroorzaken. Om de kans op oververhitting of hittegerelateerd letsel te verkleinen:

  1. Zorg altijd voor voldoende ventilatie rond de stroomadapter en wees voorzichtig bij het hanteren ervan.
  2. Plaats de voedingsadapter niet onder een deken, een kussen of uw lichaam wanneer de adapter is aangesloten op de bot en wordt opgeladen.
  3. Wees extra voorzichtig als u een lichamelijke aandoening heeft die van invloed is op uw vermogen om warmte tegen het lichaam te detecteren.

Laad de robot niet op op natte locaties zoals in de buurt van een gootsteen, badkuip of douchecabine en sluit de adapterkabel niet aan of ontkoppel hem niet met natte handen.
Koppel de USB-C-lichtnetadapter los als een van de volgende situaties zich voordoet:

1. Aanbevolen adapteruitgang: 15W vermogen, 5V 3A
2. Uw USB-kabel raakt gerafeld of beschadigd.
3. Het stekkergedeelte van de adapter of adapter is beschadigd.
4. De adapter wordt blootgesteld aan regen, vloeistof of overmatig vocht.

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een van de volgende maatregelen te nemen:

  • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken
Waarschuwing:
Het apparaat mag niet samen worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.
RF-blootstelling – Dit apparaat is alleen geautoriseerd voor gebruik in een mobiele applicatie. Er moet te allen tijde een afstand van minimaal 20 cm tussen het apparaat en het lichaam van de gebruiker worden aangehouden.
VERANTWOORDELIJKE PARTIJ VOOR FCC-ZAKEN:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Flat nr. -4, perceel nr. 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbai - 400

CE-OVEREENKOMSTVERKLARING

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen. Ga voor meer informatie over naleving naar miko.ai/compliance. Hierbij verklaart RN Chidakashi Technologies Private Limited dat het type radioapparatuur Miko 3 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: miko.ai/compliance

RADIOFREQUENTIEBANDEN EN VERMOGEN
WiFi-frequentieband: 2.4 GHz – 5 GHz
WiFi maximaal zendvermogen: 20 mW
BLE-frequentieband: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE maximaal zendvermogen: 1.2 mW

WEEE
Het bovenstaande symbool betekent dat uw product volgens de lokale wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten. Sommige inzamelpunten accepteren producten gratis. De gescheiden inzameling en recycling van uw product op het moment dat u het weggooit, helpt om natuurlijke hulpbronnen te behouden en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik, want ze bevatten belangrijke informatie. Ga voor alternatieve vertalingen van deze instructies en updates van regelgevende informatie naar miko.com/compliance.

RoHS nakoming
Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen

CAMERA / AFSTANDSENSOR
Veeg de sensoren van Miko 3 (aan de voorkant en op de borst) lichtjes af met een pluisvrije doek om vegen of vuil te verwijderen. Vermijd elk contact of blootstelling die krassen op de lenzen kan veroorzaken. Elke schade aan de lenzen kan de mogelijkheden van Miko 3 aantasten.

Documenten / bronnen

MIKO 3 EMK301 Automatische gegevensverwerkingseenheid [pdf] Gebruikershandleiding
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, Automatische gegevensverwerkingseenheid, EMK301 Automatische gegevensverwerkingseenheid

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.