MIKO logotyp

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhet

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhet

Genom att använda Miko 3 godkänner du de villkor och policyer som finns på miko.ai/terms, inklusive Mikos sekretesspolicy.

Varning - Elektriskt driven produkt: Som med alla elektriska produkter bör försiktighetsåtgärder iakttas vid hantering och användning för att förhindra elektriska stötar.
Varning- Batteriet ska endast laddas av vuxna. Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

Varning för liten del

  • Miko 3 och tillbehör har små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för små barn och husdjur. Håll dina robotar och tillbehör borta från barn under 3 år.
  • Om din robot är trasig, samla alla delar omedelbart och förvara dem på en säker plats borta från små barn

Varning:
Klass 1 laserprodukt. Denna klass är ögonsäker under alla driftsförhållanden. En klass 1-laser är säker att använda under alla rimligt förväntade användningsförhållanden; med andra ord, det förväntas inte att den maximalt tillåtna exponeringen (MPE) kan överskridas.

BATTERIINFORMATION

Försök inte byta ut Miko-batteriet själv – du kan skada batteriet, vilket kan orsaka överhettning, brand och skada. Byte av ett batteri med en felaktig typ kan omintetgöra ett skydd. Litiumjonbatteriet i din Miko ska servas eller återvinnas av Miko eller en auktoriserad serviceleverantör från Miko och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet. Kassera batterier i enlighet med lokala miljölagar och riktlinjer. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn kan leda till en explosion.

SÄKERHET OCH HANTERING

För att undvika skador, läs all säkerhetsinformation och bruksanvisningar. För att minska risken för skada eller skada, försök inte ta bort Miko 3:s skal. Försök inte utföra service på Miko 3 själv. Vänligen hänvisa alla icke-rutinmässiga servicefrågor till MIKO.

PROGRAMVARA

Miko 3 ansluter till proprietär programvara utvecklad och upphovsrättsskyddad av Miko. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alla rättigheter förbehållna. Miko-logotypen och Miko 3-logotypen är varumärken som tillhör RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alla andra varumärken som nämns i den här guiden tillhör sina respektive ägare. Vissa delar av programvaran som ingår i eller laddas ner i produkterna innehåller objekt och/eller körbara filer som härrör från upphovsrättsskyddade källor och är licensierade till RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att använda dess proprietära programvara som ingår i produkterna ("Programvaran"), i körbar form, enbart som inbäddad i produkterna, och endast för ditt icke-kommersiellt bruk. Du får inte kopiera eller modifiera programvaran. Du bekräftar att programvaran innehåller affärshemligheter som tillhör RN Chidakashi Technologies Private Limited. För att skydda sådana affärshemligheter samtycker du till att inte demontera, dekompilera eller bakåtkonstruera den fasta programvaran och inte heller tillåta någon tredje part att göra det, förutom i den utsträckning sådana begränsningar är förbjudna enligt lag. RN Chidakashi Technologies Private Limited förbehåller sig alla rättigheter och licenser i och till programvaran som inte uttryckligen beviljats ​​dig här nedan.
Apptillgänglighetsmärken är varumärken som tillhör respektive ägare.

MIKO ETT ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI SAMMANFATTNING

Ditt köp levereras med en ettårig begränsad garanti i USA. För konsumenter som omfattas av konsumentskyddslagar eller -förordningar i deras inköpsland eller, om ett annat land där de bor, kommer fördelarna med denna garanti utöver alla rättigheter och rättsmedel som förmedlas av sådana lagar och förordningar om konsumentskydd. Garantin täcker mot tillverkningsfel. Det täcker inte missbruk, ändring, stöld, förlust, otillåten och/eller orimlig användning eller normalt slitage. Under garantiperioden kommer RN Chidakashi Technologies Private Limited att göra ensam bedömning av ett defekt. Om RN Chidakashi Technologies Private Limited fastställer ett defekt, kommer RN Chidakashi Technologies Private Limited efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta den defekta delen eller produkten med en jämförbar del. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. För fullständig information, säkerhetsuppdateringar eller support, se miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alla rättigheter förbehållna. Miko, Miko 3 och Miko och Miko 3-logotyperna är registrerade eller pågående varumärken som tillhör RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Lägenhet nr 4, tomt nr – 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharashtra, Indien
Designad i Indien. Tillverkad i Kina.

STÖD

www.miko.ai/support
Spara dessa instruktioner för framtida referens, eftersom de innehåller viktig information. För garantidetaljer och uppdateringar av regulatorisk information, besök miko.ai/compliance.

MILJÖ

Arbetstemperatur: 0 ° C till 40 ° C (32 ° F till 104 ° F)
Förvarings-/transporttemperatur: 0°C till 50°C (32°F till 122°F)
IP-klassning: IP20 (Utsätt inte för någon form av vätskor/vätskor/gaser)
Lågt lufttryck på hög höjd: 54KPa (högt: 5000m);
Användning av Miko 3 under mycket kalla förhållanden kan tillfälligt förkorta batteritiden och få roboten att stängas av. Batteritiden kommer att återgå till det normala när du återställer Miko 3 till högre omgivningstemperaturer. Att använda Miko 3 under mycket varma förhållanden kan permanent förkorta batteritiden. Utsätt inte Miko 3 för höga temperaturer som direkt solljus eller heta bilinteriörer. Undvik att använda Miko 3 i områden med damm, smuts eller vätskor, eftersom de kan skada eller hindra robotens motorer, växlar och sensorer.

UNDERHÅLL

För bästa resultat, använd endast inomhus. Utsätt aldrig Miko 3 för vatten. Miko 3 är byggd utan delar som användaren kan reparera. För optimal prestanda, håll Miko 3 och sensorerna rena.

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING: Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i elektriska stötar, annan skada eller skada.
USB-C-strömadaptern kan bli mycket varm under normal laddning. Roboten uppfyller de användartillgängliga yttemperaturgränserna som definieras av den internationella standarden för säkerhet för informationsteknologiutrustning (IEC60950-1). Men även inom dessa gränser kan långvarig kontakt med varma ytor under långa perioder orsaka obehag eller skada. För att minska risken för överhettning eller värmerelaterade skador:

  1. Tillåt alltid tillräcklig ventilation runt nätadaptern och var försiktig när du hanterar den.
  2. Placera inte nätadaptern under en filt, en kudde eller din kropp när adaptern är ansluten till boten och laddas.
  3. Var särskilt försiktig om du har ett fysiskt tillstånd som påverkar din förmåga att upptäcka värme mot kroppen.

Ladda inte roboten på våta platser som nära ett handfat, badkar eller duschkabin och anslut eller koppla inte bort adapterkabeln med våta händer.
Koppla ur USB-C-strömadaptern om något av följande tillstånd föreligger:

1. Rekommenderad adapterutgång: 15W effekt, 5V 3A
2. Din USB-kabel blir sliten eller skadad.
3. Pluggdelen på adaptern eller adaptern har skadats.
4. Adaptern utsätts för regn, vätska eller överdriven fukt.

FCC UTTALANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:
(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
Notera: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med någon av följande åtgärder:

  • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
  • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
  • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda denna utrustning
Varning:
Enheten får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
RF-exponering – Den här enheten är endast godkänd för användning i en mobilapplikation. Minst 20 cm av avståndet mellan enheten och användarens kropp måste alltid upprätthållas.
ANSVARIG PART FÖR FCC-FRÅGOR:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Lägenhet nr -4, tomt nr 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbai - 400 031

CE -ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt uppfyller kraven i europeiska direktiv. För mer information om efterlevnad, besök miko.ai/compliance. Härmed förklarar RN Chidakashi Technologies Private Limited att radioutrustningen av typen Miko 3 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-deklarationen finns tillgänglig på följande internetadress: miko.ai/compliance

RADIOFREKVENSBAND OCH KRAFT
WiFi frekvensband: 2.4 GHz – 5 GHz
WiFi maximal sändningseffekt: 20 mW
BLE frekvensband: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE maximal sändningseffekt: 1.2 mW

WEEE
Symbolen ovan betyder att din produkt enligt lokala lagar och förordningar ska kasseras separat från hushållsavfallet. När denna produkt har nått sin livslängd, ta den till en insamlingsplats som utsetts av lokala myndigheter. Vissa insamlingsställen tar emot produkter gratis. Den separata insamlingen och återvinningen av din produkt vid tidpunkten för kassering hjälper till att bevara naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Spara dessa instruktioner för framtida referens eftersom de innehåller viktig information. För alternativa översättningar av dessa instruktioner och uppdateringar av regulatorisk information, besök miko.com/compliance.

RoHS -överensstämmelse
Denna produkt överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen

KAMERA / AVSTÅNDSSENSOR
Torka lätt av Miko 3:s sensorer (finns på framsidan och på bröstet) med en luddfri trasa för att ta bort alla fläckar eller skräp. Undvik kontakt eller exponering som kan repa linserna. Eventuella skador på linserna har potential att försämra Miko 3:s kapacitet.

Dokument/resurser

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhet [pdf] Användarhandbok
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, automatisk databehandlingsenhet, EMK301 automatisk databehandlingsenhet

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.