Logo MIKO

MIKO 3 EMK301 Jednostka Automatycznego Przetwarzania Danych

MIKO 3 EMK301 Jednostka Automatycznego Przetwarzania Danych

Korzystając z Miko 3, zgadzasz się na warunki i zasady znajdujące się na miko.ai/terms, w tym Politykę prywatności Miko.

Uwaga - Produkt zasilany elektrycznie: Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów elektrycznych, podczas obsługi i użytkowania należy zachować środki ostrożności, aby zapobiec porażeniu prądem.
Uwaga- Baterię powinny ładować wyłącznie osoby dorosłe. Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy typ.

Ostrzeżenie dotyczące małych części

  • Miko 3 i akcesoria zawierają małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci i zwierząt. Trzymaj roboty i akcesoria z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
  • Jeśli twój robot jest zepsuty, natychmiast zbierz wszystkie części i przechowuj je w bezpiecznym miejscu z dala od małych dzieci

Ostrzeżenie:
Produkt laserowy klasy 1. Ta klasa jest bezpieczna dla oczu we wszystkich warunkach pracy. Laser klasy 1 jest bezpieczny w użyciu we wszystkich rozsądnie przewidywanych warunkach użytkowania; innymi słowy, nie przewiduje się przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego narażenia (MPE).

INFORMACJE O BATERII

Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii Miko — możesz uszkodzić baterię, co może spowodować przegrzanie, pożar i obrażenia. Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować utratę zabezpieczenia. Bateria litowo-jonowa w Miko powinna być serwisowana lub poddana recyklingowi przez Miko lub autoryzowanego dostawcę Miko i musi być poddana recyklingowi lub wyrzucona oddzielnie od odpadów domowych. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska. Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika może spowodować wybuch.

BEZPIECZEŃSTWO I OBSŁUGA

Aby uniknąć obrażeń lub obrażeń, przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub obrażeń, nie próbuj zdejmować obudowy Miko 3. Nie próbuj samodzielnie serwisować Miko 3. Wszelkie nietypowe pytania dotyczące serwisu prosimy kierować do MIKO.

OPROGRAMOWANIE

Miko 3 łączy się z autorskim oprogramowaniem opracowanym i chronionym prawem autorskim przez Miko. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Miko i logo Miko 3 są znakami towarowymi firmy RN Chidakashi Technologies Private Limited. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w tym przewodniku są własnością ich odpowiednich właścicieli. Niektóre części oprogramowania zawartego lub pobranego do Produktów zawierają obiekty i/lub pliki wykonywalne pochodzące ze źródeł chronionych prawem autorskim i licencjonowane przez RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z zastrzeżonego oprogramowania zawartego w Produktach („Oprogramowanie”), w formie wykonywalnej, wyłącznie jako wbudowanego w Produkty i wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Nie możesz kopiować ani modyfikować Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie zawiera tajemnice handlowe RN Chidakashi Technologies Private Limited. Aby chronić takie tajemnice handlowe, zgadzasz się nie demontować, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania sprzętowego ani nie zezwalać na to osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ograniczenia są zabronione przez prawo. Firma RN Chidakashi Technologies Private Limited zastrzega sobie wszelkie prawa i licencje dotyczące Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.
Plakietki dostępności aplikacji są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

PODSUMOWANIE ROCZNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI MIKO

Zakup jest objęty roczną ograniczoną gwarancją w USA. Dla konsumentów, którzy są objęci przepisami lub regulacjami dotyczącymi ochrony konsumenta w ich kraju zakupu lub, jeśli jest inny, w ich kraju zamieszkania, korzyści wynikające z niniejszej gwarancji stanowią dodatek do wszystkich prawa i środki zaradcze wynikające z takich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony konsumentów. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne. Nie obejmuje nadużyć, zmian, kradzieży, utraty, nieuprawnionego i/lub nieuzasadnionego użytkowania ani normalnego zużycia. W okresie gwarancyjnym RN Chidakashi Technologies Private Limited dokona wyłącznej oceny wady. Jeśli RN Chidakashi Technologies Private Limited stwierdzi wadę, RN Chidakashi Technologies Private Limited według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwą część lub produkt na porównywalną część. Nie wpływa to na Twoje prawa ustawowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa lub pomoc techniczną, odwiedź stronę miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Miko, Miko 3 oraz logo Miko i Miko 3 są zarejestrowanymi lub oczekującymi znakami towarowymi firmy RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Mieszkanie nr 4, Działka nr – 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Bombaj – 400031, Maharasztra, Indie
Zaprojektowany w Indiach. Wyprodukowano w Chinach.

WSPARCIE

www.miko.ai/support
Zachowaj te instrukcje na przyszłość, ponieważ zawierają ważne informacje. Szczegółowe informacje o gwarancji i aktualizacje informacji prawnych można znaleźć na stronie miko.ai/compliance.

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy: od 0 ° C do 40 ° C (od 32 ° F do 104 ° F)
Temperatura przechowywania/transportu: 0°C do 50°C (32°F do 122°F)
Stopień ochrony IP: IP20 (nie wystawiać na działanie jakichkolwiek płynów/płynów/gazów)
Niskie ciśnienie powietrza na dużej wysokości: 54KPa (wysoka: 5000m);
Używanie Miko 3 w bardzo niskich temperaturach może tymczasowo skrócić żywotność baterii i spowodować wyłączenie robota. Żywotność baterii powróci do normy po przywróceniu Miko 3 do wyższych temperatur otoczenia. Używanie Miko 3 w bardzo gorących warunkach może trwale skrócić żywotność baterii. Nie wystawiaj Miko 3 na działanie wysokich temperatur, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub gorące wnętrze samochodu. Unikaj używania Miko 3 w miejscach zakurzonych, brudnych lub płynnych, ponieważ mogą one uszkodzić lub utrudnić pracę silników, przekładni i czujników robota.

UTRZYMANIE

Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj tylko w pomieszczeniach. Nigdy nie wystawiaj Miko 3 na działanie wody. Miko 3 jest zbudowany bez części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Aby uzyskać optymalną wydajność, utrzymuj Miko 3 i czujniki w czystości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem, inne obrażenia lub uszkodzenia.
Zasilacz USB-C może się bardzo nagrzewać podczas normalnego ładowania. Robot jest zgodny z dostępnymi dla użytkownika limitami temperatury powierzchni, określonymi przez Międzynarodową Normę Bezpieczeństwa Sprzętu Informatycznego (IEC60950-1). Jednak nawet w tych granicach długotrwały kontakt z ciepłymi powierzchniami może powodować dyskomfort lub obrażenia. Aby zmniejszyć możliwość przegrzania lub urazów związanych z ciepłem:

  1. Zawsze zapewnij odpowiednią wentylację wokół zasilacza i zachowaj ostrożność podczas jego obsługi.
  2. Nie umieszczaj zasilacza pod kocem, poduszką ani ciałem, gdy zasilacz jest podłączony do bota i ładuje się.
  3. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli masz stan fizyczny, który wpływa na zdolność wykrywania ciepła na ciele.

Nie ładuj robota w wilgotnych miejscach, takich jak zlew, wanna lub kabina prysznicowa, ani nie podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilacza mokrymi rękami.
Odłącz zasilacz USB-C, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

1. Zalecana moc wyjściowa adaptera: moc 15 W, 5 V 3 A
2. Twój kabel USB jest postrzępiony lub uszkodzony.
3. Wtyczka adaptera lub adaptera uległa uszkodzeniu.
4. Adapter jest wystawiony na działanie deszczu, cieczy lub nadmiernej wilgoci.

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego z następujących środków:

  • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
  • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
  • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego urządzenia
Ostrzeżenie:
Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.
Ekspozycja na fale radiowe – To urządzenie jest dopuszczone do użytku wyłącznie w aplikacji mobilnej. Przez cały czas należy zachować co najmniej 20 cm odstępu między urządzeniem a ciałem użytkownika.
STRONA ODPOWIEDZIALNA ZA SPRAWY FCC:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Mieszkanie nr -4, Działka nr 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala Zachodnia,
Bombaj – 400 031

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI CE

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektyw europejskich. Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie miko.ai/compliance. Niniejszym RN Chidakashi Technologies Private Limited oświadcza, że ​​typ urządzenia radiowego Miko 3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: miko.ai/zgodność

PASY RADIOWE I MOC
Pasmo częstotliwości WiFi: 2.4 GHz – 5 GHz
Maksymalna moc transmisji WiFi: 20 mW
Pasmo częstotliwości BLE: 2.4 GHz – 2.483 GHz
Maksymalna moc nadawania BLE: 1.2 mW

WEEE
Powyższy symbol oznacza, że ​​zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt należy wyrzucać oddzielnie od odpadów domowych. Gdy ten produkt dobiegnie końca, zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Niektóre punkty odbioru przyjmują produkty za darmo. Oddzielna zbiórka i recykling produktu w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni recykling w sposób, który chroni ludzkie zdrowie i środowisko. Zachowaj te instrukcje na przyszłość, ponieważ zawierają ważne informacje. Aby uzyskać alternatywne tłumaczenia tych instrukcji i aktualizacje informacji prawnych, odwiedź miko.com/compliance.

ZGODNOŚĆ Z ROHS
Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

KAMERA / CZUJNIK ODLEGŁOŚCI
Delikatnie przetrzyj czujniki Miko 3 (umieszczone z przodu i na klatce piersiowej) niestrzępiącą się ściereczką, aby usunąć wszelkie smugi lub zanieczyszczenia. Unikaj kontaktu lub ekspozycji, które mogą porysować soczewki. Jakiekolwiek uszkodzenie soczewek może pogorszyć możliwości Miko 3.

Dokumenty / Zasoby

MIKO 3 EMK301 Jednostka Automatycznego Przetwarzania Danych [pdf] Podręcznik użytkownika
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, Jednostka automatycznego przetwarzania danych, Jednostka automatycznego przetwarzania danych EMK301

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.