ការជូនដំណឹងអំពីចង្វាក់មិនទៀងទាត់របស់ Apple ការណែនាំអំពីកម្មវិធី

មុខងារជូនដំណឹងអំពីចង្វាក់មិនទៀងទាត់របស់ Apple សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មុខងារជូនដំណឹងអំពីចង្វាក់មិនទៀងទាត់ ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, CA 95014, USA www.apple.com សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ មុខងារជូនដំណឹងចង្វាក់មិនទៀងទាត់ (IRNF) គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់តែ កម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្តចល័តដែលមានបំណងប្រើជាមួយ Apple Watch ។ មុខងារវិភាគជីពចរ…