دستورالعمل های نرم افزار ویژگی اعلان ریتم نامنظم اپل

Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, CA 95014, USA www.apple.com نشانه‌هایی برای استفاده ویژگی اعلان ریتم نامنظم (IRNF) یک نرم‌افزار است. برنامه پزشکی موبایلی که برای استفاده با اپل واچ در نظر گرفته شده است. این ویژگی پالس را تجزیه و تحلیل می کند…