Apple არარეგულარული რიტმის შეტყობინების ფუნქციის პროგრამული ინსტრუქციები

Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, CA 95014, აშშ www.apple.com გამოყენების მითითებები არარეგულარული რიტმის შეტყობინებების ფუნქცია (IRNF) არის პროგრამული უზრუნველყოფა. მობილური სამედიცინო აპლიკაცია, რომელიც განკუთვნილია Apple Watch-თან გამოსაყენებლად. ფუნქცია აანალიზებს პულსს…