STIEBEL ELTRON 074055 电动即热式热水器用户手册

使用和保养手动电动即热式热水器! 危险:在进行任何安装、调整、更改或维修之前,必须关闭所有为设备维修的断路器和断开开关。 不这样做可能会导致严重的人身伤害或死亡。 ! 危险:除非……

STIEBEL ELTRON CNS 50 Trend 壁挂式电暖器使用手册

操作和安装 » CNS 50 趋势 » CNS 75 趋势 » CNS 100 趋势 » CNS 150 趋势 » CNS 200 趋势 » CNS 250 趋势 » CNS 300 趋势 » CNS 50 趋势 U » CNS 75 趋势 U » CNS 100 趋势 U » CNS 150 趋势U » CNS 200 趋势…

STIEBEL ELTRON 电风扇取暖器用户手册

操作和安装 电暖风机 »CK 150-1 Trend » CK 200-2 Trend 操作 重要说明 使用电器时,应始终遵循基本预防措施以减少火灾、触电和人身伤害的风险,包括以下内容:在安装或使用此加热器之前阅读所有说明。 为了降低……的风险