I-Twins Robot vacuum cleaner 3 kwi-1 kunye ne-smart application User Manual

Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application

Robotický vysavac 3 v 1 se smart aplikací · NÁVOD K OBSLUZE CZ 3-22 Robotický vysávac 3 v 1 so smart aplikáciou · NÁVOD NA OBSLUHU SK 23-42 Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application · USER MANUAL EN 43-63 Robot porszívó 3 az 1-ben intelligens alkalmazással · KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU 64-84 Odkurzacz automatyczny 3 w 1 z aplikacj smart · INSTRUKCJA OBSLUGI PL 85-106 Staubsaugerroboter 3 in 1 mit Smart-App · BEDIENUNGSANLEITUNG DE 107-128
Amawele
21 / 2 / 2022

CZ

1. BEZPECNOSTNÍ POKYNY …………………………………………………………………………………………………… 3

2. POUZITÍ ……………………………………………………………………………………………………………………………….6

3. SOUCÁSTI VÝROBKU …………………………………………………………………………………………………………. 6

4. PÍPRAVA K POUZITÍ ………………………………………………………………………………………………………… 10 5. POUZÍVÁNÍ VYSAVACE ……………………………………………………………………………………………………… 10

6. APLIKACE ETA SMART ………………………………………………………………………………………………………. 15

7. ÚDRZBA VYSAVACE ………………………………………………………………………………………………………….. 15

8. ESENÍ PROBLÉM ………………………………………………………………………………………………………….. 19

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ……………………………………………………………………………………………….. 21

10. EKOLOGIE ……………………………………………………………………………………………………………………….22

SK

1. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÉ POKYNY ………………………………………………………………………….. 23

2. POUZITIE……………………………………………………………………………………………………………………………26

3. SÚCASTI VÝROBKU ………………………………………………………………………………………………………….. 26

4. PRÍPRAVA NA POUZITIE …………………………………………………………………………………………………… 30

5. POUZÍVANIE VYSÁVACA……………………………………………………………………………………………………. 30

6. APLIKÁCIA ETA SMART ……………………………………………………………………………………………………… 35

7. ÚDRZBA VYSÁVACA …………………………………………………………………………………………………………. 35 8. RIESENIE PROBLÉMOV ……………………………………………………………………………………………………. 39

9. TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA ………………………………………………………………………………………………. 41

10. EKOLÓGIA ……………………………………………………………………………………………………………………….42

EN

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS ………………………………………………………………………………….. 43

2. APPLICABILITY………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3. PRODUCT COMPONENTS ………………………………………………………………………………………………… 46

4. PREPARATION FOR USE ………………………………………………………………………………………………….. 50

5. VACCUM CLEANER USE……………………………………………………………………………………………………. 50

6. APPLICATION ETA SMART…………………………………………………………………………………………………. 55

7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE …………………………………………………………………………………. 55

8. PROBLEMS SOLUTIONS ………………………………………………………………………………………………….. 60

9. TECHNICAL SPECIFICATION ……………………………………………………………………………………………. 61

10. ENVIRONMENTAL PROTECTION ……………………………………………………………………………………. 62

HU

1. BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK …………………………………………………………………………………………………. 64

2. ALKAMAZHATÓSÁG…………………………………………………………………………………………………………… 67

3. A TERMÉK ALKOTÓRÉSZEI ………………………………………………………………………………………………. 67

4. HASZNÁLATI ELKÉSZÍTÉS …………………………………………………………………………………………….. 71

5. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA ……………………………………………………………………………………………….. 72

6. ETA SMART ALKALMAZÁS…………………………………………………………………………………………………. 77

7. A PORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA ……………………………………………………………………………………….. 77

8. PROBLÉMA-MEGOLDÁS……………………………………………………………………………………………………. 81

9. MSZAKI SPECIFIKÁCIÓ…………………………………………………………………………………………………… 82

10. ÖKOLÓGIA ………………………………………………………………………………………………………………………. 83

PL

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZESTWA ……………………………………………………………………………………… 85

2. ZASTOSOWANIA ……………………………………………………………………………………………………………….. 88

3. CZCI WYROBU …………………………………………………………………………………………………………….. 89

4. PRZYGOTOWANIE DO UYCIA …………………………………………………………………………………………. 93

5. UYWANIE ODKURZACZA ………………………………………………………………………………………………… 93

6. APLIKACJA ETA SMART …………………………………………………………………………………………………….. 98

7. UTRZYMANIE ODKURZACZA…………………………………………………………………………………………….. 99

8. ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW …………………………………………………………………………………….. 103

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ………………………………………………………………………………………… 104 10. EKOLOGIA ……………………………………………………………………………………………………………………..105

DE

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN ………………………………………………………………………………………… 107

2. VERWENDUNG………………………………………………………………………………………………………………….111

3. PRODUKTTEILE ………………………………………………………………………………………………………………..111

4. VORBEREITUNG VOR DEM EINSATZ DES STAUBSAUGERS ……………………………………………….115

5. BETRIEB ………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

6. APPLIKATION FÜR ETA SMART ……………………………………………………………………………………….. 120

7. WARTUNG ……………………………………………………………………………………………………………………….. 121

8. PROBLEMELÖSEN…………………………………………………………………………………………………………… 125

9. TECHNISCHE DATEN ………………………………………………………………………………………………………. 127

10. ÖKOLOGIE …………………………………………………………………………………………………………………….128

Robotický vysavac 3 v 1 se smart aplikací
kwaye 6240

CZ
Amawele

NÁVOD K OBSLUZE Vázený zákazníku, dkujeme Vám za zakoupení naseho produktu. Ped uvedením tohoto pístroje do provozu si velmi pozorn pectte návod k obsluze a tento návod spolu se zárucním listem, pokladním dokladem a podle mozností i s obalem a vnitním obsahem obalu dobe uschovejte.
Tip Pro prvotní spárování vysavace s Vasí domácí Wifi sítí pomocí aplikace
“ETA SMART” navstivte nase webové stránky http://eta.cz/robot/.

1. BEZPECNOSTNÍ POKYNY
Instrukce v návodu povazujte za soucást spotebice a postupte je jakémukoliv dalsímu uzivateli spotebice.
Zkontrolujte, zda údaj na typovém stítku odpovídá naptí ve Vasí elektrické zásuvce.
­ Tento spotebic mohou pouzívat dti ve vku 8 let a starsí a osoby se snízenými fyzickými ci mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzívání spotebice bezpecným zpsobem a rozumí pípadným nebezpecím. Dti si se spotebicem nesmjí hrát. Cistní a údrzbu provádnou uzivatelem nesmjí provádt dti bez dozoru.
Jestlize je napájecí pívod tohoto spotebice poskozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobn kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpecné situace.
­ Ped výmnou píslusenství nebo pístupných cásti, které se pi pouzívání pohybují, ped montází a demontází, ped cistním nebo údrzbou, spotebic vypnte.
­ Abyste pedesli úrazu, nepikládejte ruce/prsty do rotacního kartáce. ­ Nikdy spotebic nepouzívejte, pokud má poskozený napájecí pívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správn, upadl na zem a poskodil se nebo spadl do vody. V takových pípadech zaneste spotebic do odborného servisu k provení jeho bezpecnosti a správné funkce. ­ UPOZORNNÍ: Pro dobíjení akumulátoru pouzívejte pouze nabíjecí stanici dodanou s tímto pístrojem. ­ Spotebic musí být napájen pouze bezpecným malým naptím odpovídajícím znacení spotebice.
­ Výrobek je urcen pouze pro pouzití v domácnostech a podobné úcely (v obchodech, kanceláích a podobných pracovistích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostedích, v podnicích zajisujících nocleh se snídaní)! Není urcen pro komercní pouzití!
­ Vysavac nikdy neponoujte do vody (ani cástecn)! ­ Pi vysávání nkterých druh koberc mze dojít k vyvolání statické elektiny.
Pípadný výboj statické energie není zdraví nebezpecný.
CZ-3

CZ
­ Vysavac nenechávejte vystavený povtrnostním vlivm (dés, mráz, pímé slunecní záení atd.).
­ Nevysávejte ostré pedmty (nap. sklo, stepy), horké, holavé, výbusné pedmty (nap. popel, hoící zbytky cigaret, benzín, edidla a aerosolové výpary), ale ani maziva (nap. tuky, oleje), zíravé prostedky (nap. kyseliny, rozpoustdla). Vysátím tchto pedmt mze dojít k poskození filtr, pop. vysavace.
­ Aby se zajistila bezpecnost a správná funkcnost pístroje, pouzívejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené píslusenství.
­ Spotebic nikdy nepouzívejte pro zádný jiný úcel, nez pro který je urcen a popsán v tomto návodu!
­ Zabezpecte prosím spáry a mezery na podlahách (nap. u pechodových list) aby nedocházelo k poskozování rotacních kartác. Tyto spáry mohou také omezit vysavac zaseknutím sttin kartáce do tohoto prostoru.
­ Vysavac nelze pouzít na koberci, jehoz délka vlasu je více nez 1 cm. Vysavac zárove nemusí správn fungovat na nkterých druzích tmavých koberc, které svým povrchem “matou” senzory a mohou zpsobit chaotický pohyb vysavace, pípadn na daný povrch nenajede. Vysavac dokáze pejet pechodové listy a prahy do cca 2 cm. V pípad poteby (nap. vyssích prah) lze nastavit zakázanou zónu, aby nedoslo k zaseknutí robotu.
­ Pokud se spotebic delsí dobu nepouzívá, odpojte nabíjecí stanici od elektrického napájení. Vysavac povysute mimo kontakty nabíjecí stanice. Tím zabráníte vybíjení vysavace.
­ Nepouzívejte pro dálkový ovladac dobíjecí akumulátory. ­ Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt. ­ Kontakty akumulátoru nespojujte! Pokud akumulátor nepouzíváte, drzte jej z dosahu kovových
pedmt, jako jsou kanceláské sponky, mince, klíce, hebíky, sroubky nebo dalsí drobné kovové pedmty, které mohou zpsobit zkratování svorek akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek akumulátoru mze zpsobit popáleniny nebo pozár. ­ Udlejte opatení, která zabrání vysavaci perusení úklidu: · Umístte na bezpecné místo pedmty, které se dají snadno pevrhnout (nap. vázy). · Zabezpecte okraje koberc. · Visící ubrusy a záclony by se nemly dotýkat zem. · Holavé pedmty musí být umístny dále od zdroje ohn. · Voln polozené pívodní kabely srovnejte ci zabezpecte proti kolizi s vysavacem. · Posbírejte noviny, knihy, casopisy a vtsí kusy papíru rozházené po zemi. ­ Hlavní kartác a zásobník na necistoty musí být správn nainstalován. ­ Senzory proti pádu ped pouzitím vycistte. ­ Pokud pozadujete úklid v jedné místnosti, zavete vsechny související dvee. ­ Vysavac potebuje pro úklid pod nábytkem minimáln 11 cm na výsku volného prostoru, aby nedoslo k jeho zachycení, ci uvíznutí. ­ Nedovolte, aby vysavac spadnul. Pokud by k tomu doslo, spuste vysavac a sledujte jeho pohyb pro kontrolu, zda je vsechno v poádku. Tato kontrola je dlezitá pro následný úklid bez Vasí pítomnosti. ­ Pokud akumulátor tece, okamzit jej vymte, v opacném pípad mze poskodit spotebic. ­ Pamatujte na to, ze se robot pohybuje sám od sebe. Pi chzi v prostoru pohybu robota bute tedy opatrní a neslápnte na nj! ­ Udrzujte baterie mimo dosah dtí a nesvéprávných osob. Osoba, která spolkne baterie, musí okamzit vyhledat lékaskou pomoc. ­ Vybité baterie a akumulátor zlikvidujte vhodným zpsobem (viz odst. 11. EKOLOGIE). ­ Pípadné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou pelozeny a vysvtleny na konci této jazykové mutace. ­ Výrobce neodpovídá za skody zpsobené nesprávným pouzíváním spotebice a píslusenství a není odpovdný ze záruky za spotebic v pípad nedodrzení výse uvedených bezpecnostních upozornní. Za nesprávné pouzívání spotebice se mj. povazuje nedodrzování pravidelné výmny ci údrzby veskerých filtr.
CZ-4

CZ
Bezdrátové spojení a kompatibilita ­ Spolecnost ETA nemze být zádným zpsobem zodpovdná za jakékoliv náhodné,
nepímé nebo následné skody, ani za ztráty dat ci ztráty zpsobené únikem informací bhem komunikace prostednictvím bezdrátových technologií. ­ Úspsnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zarucit u vsech Smart zaízení a Wifi sítí (router). Vzhledem k rozmanitosti pístroj na trhu mohou nastat pípady, kdy charakter ci specifikace daného Smart zaízení ci Wifi sít (routeru) znemozuje pipojení, pípadn je njakým zpsobem naruseno. Úspsnost bezdrátové komunikace prostednictvím Wifi sít dále také ovlivuje ada faktor vcetn hardwarové a softwarové konfigurace. Spojení mezi robotem a vasí Wifi sítí mze být také negativn ovlivnno okolními Wifi sítmi, které mohou být naladny na stejný kanál a tím narusovat spojení (nap. na sídlistích, v bytových domech atp.). Tyto skutecnosti nejsou dvodem k reklamaci spotebice.
Aplikace je vlastnna a provozována tetím subjektem (dále jen ,,Subjekt”) odlisným od spolecnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (dále jen ,,Prodejce”). Mezi Subjektem a Prodejcem nedochází k pedávání osobních údaj. Pi registraci do aplikace pedává zákazník osobní údaje pímo Subjektu, který se stává správcem osobních údaj. Aplikace a s tím spojena ochrana osobních údaj se ídí pravidly Subjektu.

Pouze autorizovaný servis je oprávnn provádt opravy nebo úpravy tohoto výrobku, jinak neodborné zacházení mze zpsobit pozár, úraz elektrickým proudem nebo poranní.
Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokrou rukou – mze dojít k úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, aby se vás odv ci cást tla nedoslaly do otácejícího se kartáce vysavace, mohlo by dojít ke zranní.
Vysavace nepouzívejte v komercních prostorách, mohlo by dojít k poskození nadmrným pouzíváním.
Pívodní konektor napájecího kabelu do nabíjecí stanice zcela zasute, jinak by mohlo dojít k úrazu el. proudem, zkratu, ci pozáru.
Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny, mohlo by dojít k poskození vysavace.
Vysavac nepouzívejte venku, mohlo by dojít k poskození vysavace.

Nepouzívejte zádnou jinou nabíjecí stanici vcetn pilozeného napájecího kabelu, který je soucástí tohoto výrobku.
Neohýbejte nadmrn pívodní kabel nebo ho nezatzujte, mohlo by to zpsobit jeho poskození, pozár ci úraz elektrickým proudem.
Zamezte styku výrobku s cigaretami, zapalovaci, sirkami nebo jinými tepelnými zdroji nebo holavými materiály.
Ped pouzitím odstrate vsechny snadno znicitelné pedmty (vc. pedmt s vysokou odrazovou vlastností, látky, sklenné lahve, atd.), mohlo by dojít k poskození tchto pedmt ci omezení funkce vysavace.
Na vysavac nestoupejte ani nesedejte, mohlo by dojít k poskození vysavace ci ke zranní.
Vysavac nepouzívejte na malých stolcích a zidlích ci na malém prostoru, mohlo by dojít k poskození vysavace.
Nenechávejte na zemi nit, dráty ani jiné pedmty o délce vtsí nez 150 mm, mohly by se zamotat do kartáce.

CZ-5

CZ

2. POUZITÍ
Zaízení je urceno k pouzití doma, v hotelových pokojích a malých kanceláích. Je vhodné k cistní rzných koberc s krátkým vlasem, devných podlah, tvrdých podlah, keramických dlazdic atd.
Jelikoz se vysavac pohybuje voln v prostoru Vasí domácnosti, tak je nutné prostedí pizpsobit této skutecnosti. Ped pouzitím z podlahy odstrate vsechny nezádoucí pedmty (natazené kabely, pohozené oblecení, papíry, sácky apod.), které by mohly bránit pohybu vysavace nebo naopak kehké pedmty (nap. sklenné a keramické vázy), které by vysavac mohl svým pohybem poskodit.
Budete-li vysavac pouzívat ve vícepatrové domácnosti, tak je nutné spolecn s vysavacem penáset mezi jednotlivými patry i nabíjecí stanici.
3. SOUCÁSTI VÝROBKU

3.1 OBSAH BALENÍ Polozka

Uluhlu

Oznacení Mnozství

Robotický vysavac

A

1

Nabíjecí stanice s odsávací jednotkou

D

1

Prachový sácek pro sbrnou nádobu
Napájecí kabel Dálkový ovladac Mopovací nástavec Mop Postranní kartácek HEPA filtr
CZ-6

F

2

E

1

G

1

H

1

H2

2

A7

1 + 1

B4

1

Polozka

Molitanový filtr

Uluhlu

Nástroj na cistní

3.2 ROBOTICKÝ VYSAVAC

A9

A12
A10 A1 A14

A7 A4
A16 A15 A11 C

CZ

Oznacení Mnozství

B5

1

I

1

A6 A2

A3
A8 A5

A10
A ­ Robotický vysavac A1 ­ Pední nárazník A2 ­ Senzory proti pádu ze schod A3 ­ Nabíjecí kontakty A4 ­ Kryt prostoru pro akumulátor A5 ­ Pohonná kola (levé/pravé) A6 ­ Pední kolo A7 ­ Postranní kartácek A8 ­ Kryt hlavního kartáce A9 ­ Laserový modul A10 ­ IR senzor pro nabíjecí stanici A11 ­ IR antikolizní senzor

A13 B
A12 ­ Reproduktor A13 ­ Výstupní mízka A14 ­ Tlacítko RESET A15 ­ Tlacítko aretace krytu hlavního
kartáce A16 ­ Hlavní kartác
B ­ Zásobník na necistoty / nádrzka na vodu
C ­ Ovládací panel
CZ-7

CZ

3.3 ZÁSOBNÍK NA NECISTOTY / NÁDRZKA NA VODU

B7

B ­ Zásobník na necistoty /

B3

nádrzka na vodu

B5

B2

B1 ­ Tlacítko pro uvolnní B2 ­ Nabíjecí kontakty

B4

B3 ­ Kryt filtr

B4 ­ HEPA filtr B1 B5 ­ Molitanový filtr

B6 B6 ­ Otvor pro pipojení k odsávací

jednotce

B7 ­ Gumová zátka nádrzky na vodu

B

3.4 OVLÁDACÍ PANEL

C1

C2

C ­ Ovládací panel

C1 ­ Tlacítko ZAP. /VYP. / AUTO (automatický úklid) / STOP

(PAUZA)

C2 ­ Tlacítko pro návrat do nabíjecí stanice

C

3.5 NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

CZ-8

CZ

D ­ Nabíjecí stanice s odsávací jednotkou D1 ­ Tlacítko START (automatický úklid) /
SPOT (lokální úklid) / STOP (PAUZA) D2 ­ Tlacítko pro návrat do nabíjecí stanice D3 ­ Kontrolka prachového sácku D4 ­ Kontrolka nabíjení D5 ­ Kontrolka ventilátoru sání D6 ­ Nabíjecí kontakty pro vysavac D7 ­ IR senzor D8 ­ Otvor pro pipojení vysavace

D9 ­ Víko D10 ­ Ochranný filtr odsávání D11 ­ Napájecí konektor D12 ­ Mízka výstupního filtru D13 ­ Výstupní filtr
E ­ Napájecí kabel
F ­ Prachový sácek F1 ­ Manipulacní drzadlo

3.6 DÁLKOVÝ OVLADAC

G8 G ­ Dálkový ovladac

G1 ­ Tlacítko AUTO (automatický úklid) / STOP (PAUZA)

G2

G2 ­ Smrová tlacítka pro manuální ovládání (VPED /

G6

G1

VZAD / VPRAVO/ VLEVO) G3 ­ Tlacítka pro nastavení úrovn sacího výkonu

G5

G4 ­ Tlacítko zapnutí/vypnutí akustické signalizace

G4

a hlasových upozornní

G3

G5 ­ Tlacítko pro lokální úklid

G7 G6 ­ Tlacítko funkce mopování G7 ­ Tlacítko pro nastavení maximálního sacího výkonu

G8 ­ Tlacítko pro návrat do nabíjecí stanice

G

3.7 MOPOVACÍ NÁSTAVEC H ­ Mopovací nástavec
H2 H1 ­ Tlacítko aretace mopovacího nástavce H2 ­ Mop
H
H1
3.8 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍL Hlavní kartác: ETA624000190 Postranní kartácky (2 ks): ETA624000140 Set HEPA filtr a molitanový filtr: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Prachový sácek: ETA624000280
CZ-9

CZ
4. PÍPRAVA K POUZITÍ
Odstrate veskerý obalový materiál, vyjmte vysavac a píslusenství. Z vysavace odstrate vsechny pípadné adhezní fólie, samolepky nebo papír.
4.1 PÍPRAVA VYSAVACE Dle pouzití instalujte zásobník na necistoty B pípadn mopovací nástavec H.
4.2 INSTALACE NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU 1. Umístte nabíjecí stanici s odsávací jednotkou na podlahu ve vzdálenosti cca 6 cm od
zdi. Ujistte se, zda je dostatecný prostor po stranách nabíjecí stanice (minimáln 0,5 m) a ped nabíjecí stanicí (minimáln 1,2 m). Vyvarujte se tomu, aby nabíjecí stanice s odsávací jednotkou byla vystavena slunecnímu záení. 2. Pipojte napájecí kabel E k nabíjecí stanici a poté k el. síti.
6 cm
5. POUZÍVÁNÍ VYSAVACE
Poznámka Vysavac disponuje hlasovými upozornními, která lze nastavovat v rzných jazykových
mutacích nebo zcela vypnout. Do dálkového ovladace vlozte baterie, dodrzte správnou polaritu (2 ks, typ baterií AAA). 5.1 ZAPNUTÍ VYSAVACE 1. Stisknte dlouze (cca 3 sekundy) tlacítko C1. 2. Rozsvítí se svtelná signalizace tlacítek, ozve se úvodní znlka a poté hlasové
oznámení o zapnutí. 5.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU 1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice s odsávací jednotkou správn pipojena k el. síti
(podsvícení tlacítek D1, D2 a kontrolka D4 musí svítit). 2. Polozte vysavac do blízkosti nabíjecí stanice, stisknte tlacítko C2/D2/G8 a vyckejte,
nez vysavac správn najede k nabíjecím kontaktm. Pokud je akumulátor pílis vybitý, umístte vysavac správným zpsobem pímo k nabíjecím kontaktm.
CZ-10

CZ

Nastavený výkon

Doba provozu *

MIN

cca 230 minut

I-EMMA

cca 170 minut

MAX

cca 110 minut

* Poznámka: Uvedené doby provozu vychází z interního testování spolecnosti ETA a platí pouze pro nový a pln nabitý akumulátor.
V závislosti na stáí a opotebení akumulátoru doba provozu klesá.

Poznámky ­ Standardní doba nabíjení je cca 6 hod.
­ Po provedení úklidu vysavac automaticky vyhledává nabíjecí stanici. ­ Pehled stavu akumulátoru snadno zjistíte pomocí aplikace “ETA SMART”. Pomocí
aplikace lze také kdykoliv vysavac poslat zpt na nabíjecí stanici.

5.3 SPUSTNÍ / POHOTOVOSTNÍ REZIM / REZIM SPÁNKU Spustní (Úklid) Pomocí nkterého z tlacítek C1/D1/G1/G2/G5 uvedete vysavac do provozu, pípadn ho zapnete z rezimu spánku
Pohotovostní rezim (Pauza) Stisknutím nkterého z tlacítek C1/D1/G1 perusíte probíhající úklid a uvedete vysavac do pohotovostního rezimu. V pohotovostním rezimu se vysavac nepohybuje, svítí modré podsvícení tlacítek C1 a C2.
Rezim spánku Po cca 20 minutách necinnosti se vysavac automaticky pepne do rezimu spánku. Pro pepnutí do pohotovostního stisknte nkteré z tlacítek C1/G1. Na vysavaci zhasne modré podsvícení tlacítek C1 a C2.

CZ-11

CZ
Poznámka Vysavac musí vyjízdt na zadaný úklid z nabíjecí stanice. Nabíjecí stanici umístte na
vhodné místo dle instrukcí uvedených výse a nepemisujte ji. Tím zajistíte úspsný návrat vysavace zpt na nabíjecí stanici.
5.4 REZIMY ÚKLIDU A FUNKCE VYSAVACE BEZ VYUZITÍ APLIKACE ETA SMART
Manuální ovládání Pomocí smrových tlacítek G2 lze vysavac manuáln ovládat a uklízet s ním pouze tam, kde je poteba.
Upozornní Pi manuálním ovládání vysavac vzdy sledujte a bute obzvlást opatrní pi pouzití
smru VZAD, protoze v zadní cásti vysavac nemá senzory proti pádu ze schod.
Automatický úklid Stisknte jedno z tlacítek C1/D1/G1. Vysavac se pi úklidu pohybuje postupn a systematicky v prostoru podle naprogramované trasy. Prostor si rozclení na jednotlivé segmenty. Jakmile vysavac uklidí celý dostupný prostor, tak automaticky vyhledá nabíjecí stanici. Jedná se o nejpouzívanjsí zpsob úklidu.
Lokální úklid Stisknte krátce tlacítko G5 nebo dlouze tlacítko D1 (cca na 3 sekundy). Vysavac se zapne na maximální výkon a pohybuje se pi úklidu v prostoru podle naprogramované trasy (ctverec 1,8 x1,8 m). Po ukoncení úklidu se vysavac automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Tento rezim úklidu je vhodný pro úklid malé znecistné plochy.
Nastavení úrovn sacího výkonu Pomocí tlacítek G3 mzete pepínat mezi jednotlivými úrovnmi sacího výkonu. K dispozici jsou celkem 3 úrovn.
Nastavení intenzity vlhcení Pomocí tlacítka G6 mzete pepínat mezi jednotlivými úrovnmi vlhcení. K dispozici jsou celkem 4 úrovn. Tuto funkci lze vyuzívat pouze s mopovacím nástavcem H (viz níze).
Zapnutí/vypnutí akustické signalizace hlasových upozornní Pomocí tlacítka G4 mzete akustickou signalizace a hlasová upozornní vypnout/zapnout.
Návrat do nabíjecí stanice s odsávací jednotkou Vysavac disponuje funkcí automatického návratu do nabíjecí stanice pro provedení daného úklidu. Vysavac mzete do nabíjecí stanice odeslat také pomocí tlacítek C2/D2/G8.
Tlacítko RESET Pomocí vhodného nástroje stisknte tlacítko RESET A14 a tím dojde k vypnutí vysavace.
Automatické odsávání necistot odsávací jednotkou Po provedení úklidu a návratu vysavace do nabíjecí stanice s odsávací jednotkou dojde k automatickému odsátí necistot ze zásobníku B. Je nutné také pravideln kontrolovat plnost prachového sácku F a pravideln ho mnit.
CZ-12

CZ
5.5 POUZITÍ MOPOVACÍHO NÁSTAVCE 1. Do spodní cásti mopovacího nástavce správn pichyte
mop H2. Mop ped pouzitím namocte a vyzdímejte. Mopovací nástavec H správn pichyte k zásobníku na necistoty / nádrzce na vodu B.
2. Odklopte gumovou zátku B7 a naplte nádrzku cistou vodou.
3. Umístte mopovací nástavec spolecn se zásobníkem na necistoty na své místo do vysavace.
4. Zapnte vysavac a zvolte pozadovaný rezim úklidu. Poznámky
­ Pi mopování doporucujeme provádt úklid po jednotlivých místnostech. ­ Vysavac pi mopování kontrolujte a dle poteby do mopovacího nástavce doplte
vodu, pípadn opláchnte mop. ­ Nepouzívejte mopovací nástavec na kobercích a zabrate pípadnému najetí
vysavace na koberec. ­ Po pouzití mopovací nástavec odejmte, vycistte a z nádrzky vylejte pebytecnou
vodu. Nenechávejte ho nainstalovaný na vysavaci bhem nabíjení. 5.6 TABULKA SVTELNÉ SIGNALIZACE
Poznámka Rzné stavy svtelné signalizace mohou mít více význam. Význam svtelné signalizace lépe vysvtlují hlasová upozornní nebo pípadn upozornní pímo
v aplikaci “ETA SMART”. CZ – 13

CZ

Svtelná signalizace Svícení mode
Blikání mode
Blikání zlut Blikání zelen Svícení zelen Rychlé blikání cerven

VYSAVAC Význam
Probíhající úklid Pauza Pohotovostní rezim Dokoncení inicializace Nacítání systému Konfigurace sít Aktualizace firmwaru Inicializace Slabý akumulátor Nabíjení Odsávání necistot Nabíjení Párování s nabíjecí stanicí Akumulátor je pln nabitý Chyba Plný zásobník na necistoty

Kontrolka D5
D4
D3 D1 + D2

NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU

Stav

Význam

Svícení zelen

Odsávání necistot

Chyba ventilátoru sání

Blikání cerven Pehátí

Víko odsávací jednotky není správn uzaveno

Blikání (pulzování) zelen

Probíhá nabíjení akumulátoru

Svícení zelen

Akumulátor je pln nabitý

Svícení zelen

Prachový sácek je plný nebo zablokovaný (ucpaný)

Rychlé blikání cerven

Prachový sácek není správn nainstalovaný

Blikání soucasn Chyba párování nabíjecí stanice s vysavacem

Poznámka Chybová hlásení jsou podrobnji popsána v kapitole 8. ESENÍ PROBLÉM.

CZ-14

CZ
6. APLIKACE ETA SMART
Vysavac lze ovládat ve zjednoduseném rezimu pomocí tlacítek na ovládacím panelu C nebo pomocí dálkového ovladace F (viz výse). Pro vyuzití jeho plného potenciálu je vsak poteba instalace a pouzití chytré aplikace “ETA SMART”, která rozsíí jeho funkcnost a uzivatelský komfort. Veskeré dalsí informace, návod na obsluhu aplikace, instrukce a rady k úspsnému spárování s domácí sítí, naleznete na adrese:
www.eta.cz/robot/ Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store ci Google Play, nebo mzete pro urychlení pouzít následující QR kód:
Poznámky Pokud není QR kód aktivní, vyhledejte aplikaci manuáln podle názvu.
7. ÚDRZBA VYSAVACE
Údrzbu a cistní provádjte pravideln v závislosti na cetnosti pouzívání a také objemu úklid. Ve více znecistném prostedí (domácnost s domácími mazlícky) bude nutná castjsí údrzba. Zanedbání údrzby mze zpsobit poskození vysavace a jeho soucástí! 7.1 CISTNÍ NABÍJECÍCH KONTAKT Vypnte vysavac a odpojte nabíjecí stanici od el. sít! Ocistte nabíjecí kontakty (A3, B2, D6) mkkým suchým hadíkem. Cistní provádjte alespo 1x za msíc. K cistní kontakt nepouzívejte zádné agresivní cisticí prostedky nebo oleje.
CZ-15

CZ
7.2 CISTNÍ ZÁSOBNÍKU NA NECISTOTY / NÁDRZKY NA VODU, FILTR A MOPOVACÍHO NÁSTAVCE
1. Vyjmte zásobník na necistoty B s mopovacím nástavcem H z vysavace. Stisknte tlacítka H1 a odejmte mopovací nástavec ze zásobníku na necistoty. Necistoty zlikvidujte spolecn s bzným komunálním odpadem.
2. Z nádrzky na vylejte zbylou vodu.
3 . Zásobník na necistoty vycistte nástrojem I (nebo jiným vhodným). 4. Vyjmte ze zásobníku na necistoty filtry a vycistte je nástrojem I (nebo jiným vhodným).
HEPA filtr B4 jemn vyfoukejte nebo vyklepejte. Molitanový filtr B5 a kryt B3 mzete opláchnout pod tekoucí vodou.
CZ-16

CZ
5. Z mopovacího nástavce H odejmte mop H1. Povrch mopovacího nástavce otete mkkým vlhkým hadíkem a mop H1 opláchnte pod tekoucí vodou.
UPOZORNNÍ ­ K cistní filtr nepouzívejte zádné agresivní prací nebo cisticí prostedky ani horkou vodu. ­ Pro zachování filtracních parametr HEPA filtru doporucujeme cistní suchou cestou. ­ Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, snízí se jeho filtracní schopnosti.
Maximální pocet umytí filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit nový. ­ HEPA filtr doporucujeme mnit alespo 2x za rok. ­ Filtry nejsou urceny pro mytí v mycce nádobí. ­ Zanedbání cistní a pípadn výmny filtr mze vést k poruse vysavace! 6. Po provedení údrzby nechte vse dkladn vyschnout. Poté slozte a ulozte spolecn s vysavacem na vhodné bezpecné místo. 7.3 CISTNÍ HLAVNÍHO KARTÁCE 1. Stisknte tlacítko aretace A15 a odejmte kryt A8. Poté vyjmte hlavní kartác A16 z vysavace. 2. Vycistte hlavní kartác nástrojem na cistní I (nebo jiným vhodným). Pro odstranní namotaných vlas/chlup mzete pouzít také nzky. Kryt hlavního kartáce a prostor pro hlavní kartác otete mkkým suchým hadíkem.
CZ-17

CZ
7.4 CISTNÍ POSTRANNÍHO KARTÁCKU 1. Odsroubujte pomocí sroubováku pojistný sroub. 2. Vyjmte postranní kartácek, vycistte ho a odstrate z nj namotané vlasy/chlupy. 3. Poté kartácek namontujte zpt na vysavac.
7.5 CISTNÍ KOLECEK Vycistte pední, levé i pravé kolecko pomocí nástroje I (nebo jiného vhodného). Pro snadnjsí údrzbu lze pední kolecko A6 demontovat i vcetn jeho ulození. Pro vyjmutí samotného pedního kolecka pouzijte plochý sroubovák. Ten vlozte do prostoru pímo pod gumové kolecko a pohybem vzhru ho vycvaknte. Po vycistní jej ádn vlozte zpt, dokud neuslysíte cvaknutí.
UPOZORNNÍ Na osách kolecek se mohou namotávat vlasy/chlupy a ulpívat dalsí necistoty.
Kolecka pravideln kontrolujte a cistte. 7.6 CISTNÍ SENZOR Po dokoncení kazdého úklidu ocistte senzory pomocí nástroje I (nebo jiného vhodného).
CZ-18

CZ
7.7 CISTNÍ NABÍJECÍ STANICE S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU 1. Odklopte víko D9 a vyjmte plný prachový sácek F. Prachový sácek zlikvidujte spolecn
s komunálním odpadem. Poté vlozte nový prázdný prachový sácek.

2. Odejmte mízku výfuku D12 a výstupní filtr D13. Mízku i filtr opláchnte pod tekoucí vodou. Poté nechte dkladn vyschnout a vlozte zpt na své místo.
Poznámka V okolí otvoru D8 se mohou nahromadit necistoty a prach. Proto v pípad údrzby
a manipulace s nabíjecí stanicí dbejte zvýsené opatrnosti.

8. ESENÍ PROBLÉM

Inkqubo
Vysavac nelze spustit
Vysavac nelze nabít
Vysavac nemze najít nabíjecí stanici Vysavac se chová abnormáln Vysavac vydává abnormální zvuky Snizuje se schopnost vysávání nebo prach z vysavace vypadává

esení Nízká úrove kapacity akumulátoru. Umístte vysavac na nabíjecí stanici a nechte ho nabít.
Teplota okolního prostedí je nizsí nez 0 °C nebo vyssí nez 40 °C. Pracovní teplota zaízení je 0-40 °C.
Odejmte vysavac z nabíjecí stanice a zkontrolujte zda je nabíjecí stanice správn pipojena k el. síti.
Zkontrolujte a vycistte nabíjecí kontakty (na vysavaci i na nabíjecí stanici).
Vysavac se nachází pílis daleko od nabíjecí stanice, umístte ho blíze k nabíjecí stanici. Nepemisujte bhem úklidu nabíjecí stanici.
Restartujte vysavac.
Zkontrolujte pohonná a kartáce, zda nejsou blokovány. Pípadn je vycistte.
Zásobní na necistoty je plný, vycistte ho.
Filtry jsou znecistné, vycistte nebo vymte filtry.
Hlavní kartác je znecistn, vycistte ho.

CZ-19

CZ
8.1 SVTELNÉ KONTRLOLKY NA NABÍJECÍ STANICI S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU – CHYBOVÁ HLÁSENÍ

Kontrolka Stav
Blikání cerven
Blikání cerven

Inkqubo
Chyba ventilátoru sání
Pehátí
Víko odsávací jednotky není správn uzaveno Chybjící nebo spatn umístný prachový sácek

esení
Zkontrolujte, zda sání není blokováno necistotami
V pípad aktivace tepelné pojistky doporucujeme vyckat alespo 30 minut ped optovným pouzitím
Zkontrolujte a ádn uzavete víko odsávací jednotky
Zkontrolujte prachový sácek a jeho správné umístní
1. Stisknte a drzte ob tlacítka (D1 a D2) po dobu cca 5 sekund, tím dojde k pepnutí odpadní nabíjecí stanice do rezimu párování (kontrolka D3 zacne blikat zelen);

Blikání soucasn

Chyba párování nabíjecí stanice s vysavacem

2. Stisknte a drzte tlacítko C2 na ovládacím panelu vysavace po dobu cca 5 sekund, tím dojde k pepnutí vysavace do rezimu párování (svtelná signalizace na vysavaci bude blikat zelen);

3. Umístte vysavac do nabíjecí stanice (hlasové upozornní bude informovat o úspsném spárování).

Údrzbu rozsáhlejsího charakteru nebo údrzbu, která vyzaduje zásah do vnitních cástí spotebice, musí provést odborný servis! Nedodrzením pokyn výrobce zaniká právo na zárucní opravu!

Dalsí rady a pomoc naleznete na stránkách http://eta.cz/robot/ nebo v samotné aplikaci v píslusné sekci.

CZ-20

CZ

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Robotický vysavac

Spotebic tídy ochrany

III.

Provozní naptí

14,4 V (DC)

Akumulator

I-Li-ion

Kapacita akumulátoru

5200 mah

Doba nabíjení

6 ihod.

Hmotnost

3,5 kg

Rozmry

Ø 350 mm x 100 mm

Frekvencní rozsah

2,4 GHz

Výstupní výkon (EIRP)

I-15,95 dBm

Bezdrátová technologie

IWifi

Deklarovaná hladina akustického výkonu je 73 dB(A) re 1pW.

Kompatibilita: Operacní systém smart zaízení

– Android 4.1 a vyssí – IOS 9.0 a vyssí

Wifi sí

– 2,4 GHz – zabezpecení WPA1 a WPA2 (doporuceno WPA2)

UPOZORNNÍ Zaízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpecených protokolem IEEE 802.1X
(zpravidla firemní Wifi sít).

UNabíjecí stanice

Spotebic tídy ochrany

I.

Ingxaki naptí

110-240 V (AC)

Deklarovaná hladina akustického výkonu je 84 dB(A) re 1pW.

Tímto ETA a.s. prohlasuje, ze typ rádiového zaízení ETA6240 je v souladu se smrnicí 2014/53/EU. Úplné znní EU prohlásení o shod je k dispozici na stránkách výrobce.

Zmna technické specifikace a obsahu pípadného píslusenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Výrobce si také vyhrazuje právo na zmny/aktualizace aplikace ETA SMART bez pedchozího upozornní. Charakter tchto zmn/ aktualizací mze zpsobit, ze nkteré informace ci postupy uvedené v tomto návodu budou neaktuální ci nebudou popsány.

Zárucní doba 24 msíc se nevztahuje na snízení kapacity baterie nebo akumulátoru (snízení doby provozu výrobku) vzniklé opotebením baterie nebo akumulátoru zpsobené obvyklým uzíváním výrobku.

CZ-21

CZ
10. EKOLOGIE
Pokud to rozmry dovolují, jsou na vsech kusech vytistny znaky materiál pouzitých na výrobu balení, komponent a píslusenství, jakoz i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v prvodní dokumentaci znamenají, ze pouzité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spolecn s komunálním odpadem. Za úcelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urcených sbrných místech, kde budou pijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomzete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví, coz by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty. Tento spotebic je vybaven Li-Ion akumulátorem s dlouhou zivotností. Pro ochranu zivotního prostedí je nutné po ukoncení zivotnosti spotebice vybitý akumulátor z nho demontovat a vhodným zpsobem, prostednictvím k tomu urcených speciálních sbrných sítí, akumulátor i spotebic bezpecn zlikvidovat. Dalsí podrobnosti si vyzádejte od místního úadu. Vybité vyjmte a vhodným zpsobem prostednictvím k tomu urcených speciálních sbrných sítí bezpecn zlikvidujte. Baterie nikdy nelikvidujte spálením!
Vyjmutí akumulátoru Odsroubujte 8 sroub krytu prostoru pro akumulátor na spodní stran vysavace. Vyjmte akumulátor a odpojte konektor. Pro odpojení konektoru pouzijte vtsí sílu pro pekonání bezpecnostní pojistky proti samovolnému rozpojení. Poté mzete vlozit a pipojit nový akumulátor.
UPOZORNNÍ A SYMBOLY POUZITÉ NA SPOTEBICI, OBALECH NEBO V NÁVODU: UKUSETYENZISWA KWASEKHAYA KUPHELA Pouze pro pouzití ​​v domácnosti. MUSA UKUTSHINTSHA EMANZINI OKANYE OLUNYE ULWEMI Neponoovat do vody nebo jiných tekutin.
UKUZE UPHEPHE INGOZI YOKUFUTHEKA, YIGCINE KUDE LE BHEKI YEPLASTIK KUDE EZINGANE NABANTWANA. UNGAYISEBENZISI LE BHEKI EZIKHUSELENI, IIbhedi, KWIINQWELO OKANYE EZIDLALO. LE BAG AYIYONTO yokudlala. Nebezpecí udusení. Nepouzívejte tento sácek v kolébkách, postýlkách, kocárcích nebo dtských ohrádkách. PE sácek odkládejte mimo dosah dtí. Sácek není na hraní.
– Ctte návod k obsluze
– Odnímatelná napájecí jednotka
NGOKWENKO
CZ-22

SK

Robotický vysávac 3 v 1 so smart aplikáciou
kwaye 6240

Amawele

NÁVOD NA OBSLUHU Vázený zákazník, akujeme Vám za zakúpenie násho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si vemi pozorne precítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so zárucným listom, dokladom o predaji a poda mozností aj s obalom a vnútorným obsahom obalu dobre uschovajte.
Tip Pre prvotné spárovanie vysávace s Vasou domáci Wifi sietí pomocou aplikácie
“ETA SMART” navstívte nase webové stránky http://eta.cz/robot/.

1. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÉ POKYNY
­ Instrukcie v návode povazujte za súcas spotrebica a postúpte ich akémukovek alsiemu uzívateovi spotrebica.
­ Skontrolujte, ci údaj na typovom stítku zodpovedá napätiu vo Vasej elektrickej zásuvke
­ Tento spotrebic môzu pouzíva deti vo veku 8 rokov a starsie a osoby so znízenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokia sú pod dozorom alebo boli poucené o pouzívanie tohto spotrebica bezpecným spôsobom a rozumie prípadným nebezpecenstvom. Deti si so spotrebicom nesmú hra. Cistenie a údrzbu vykonávanú uzívateom nesmú vykonáva deti bez dozoru.
Ak je napájací prívod tohto spotrebica poskodený, musí by prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebetupecnej.
­ Pred výmenou príslusenstva alebo prístupných casti, ktoré sa pri pouzívaní pohybujú, pred montázou a demontázou, pred cistením alebo údrzbou, spotrebic vypnite!
­ Ruky/prsty neprikladajte do otácajúcej sa valcovej kefy, aby ste predisli zraneniam.
­ Spotrebic v ziadnom prípade nepouzívajte, ak ma poskodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol na zem a poskodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch spotrebic odneste do specializovaného servisu, aby preverili jeho bezpecnos a správnu funkciu.
­ UPOZORNENIE: Na dobíjanie akumulátora pouzívajte iba nabíjaciu stanicu dodanú s týmto prístrojom.
­ Spotrebic musí by napájaný iba bezpecným malým napätím odpovedajúcim znaceniu spotrebica.
­ Výrobok je urcený len pre pouzitie v domácnostiach a pre podobné úcely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisujúcich nocah s raajkami)! Nie je urcený pre komercné pouzitie!
SK - 23

SK
­ Vysávac nikdy neponárajte do vody (ani ciastocne)! ­ Nikdy nevysávajte bez správne zalozeného filtracného systému a mikrofiltrov! ­ Nevysávajte ostré predmety (napr. sklo, crepy), horúce, horavé, výbusné predmety (napr.
popol, horiace zvysky cigariet, benzín, riedidlá), ale ani mazivá (napr. tuky, oleje) a zieravé prostriedky (napr. kyseliny, rozpúsadlá). Vysatím týchto predmetov môze dôjs k poskodeniu filtrov, popr. vysávaca. ­ Nenechávajte spotrebic vystavený poveternostným faktorom (dáz, mráz, slnko at.). ­ Vysávac vzdy najskôr vypnite, odpojte vidlicu prívodného kábla od elektrickej siete a az potom vyprázdnite nádobu na prach, vycistite/vymete mikrofiltre, ocistite vysávac alebo jeho príslusenstvo. ­ Ak sa spotrebic dlhsí cas nepouzíva, odpojte nabíjaciu stanicu od elektrického napájania. Vysávac vysute mimo kontaktov nabíjacej stanice. Tým zabránite vybíjaniu vysávaca. ­ Spotrebic nikdy nepouzívajte na ziadny iný úcel, nez na ktorý je urcený a popísaný v tomto návode! Aby sa zaistla bezpecnos prístroja a správna funkcnos spotrebica, pouzívajte iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslusenstvo. ­ Zabezpecte prosím skáry a medzery na podlahách (napr. u prechodových líst) aby nedochádzalo k poskodzovaniu rotacných kief. Tieto skáry môzu tiez obmedzi vysávac zaseknutím stetín kefy do tohoto priestoru. ­ Vysávac nemozno pouzi na koberci, ktorého dzka vlasu je viac ako 1 cm. Vysávac zárove nemusí správne fungova na niektorých druhoch tmavých kobercov, ktoré svojím povrchom “mätú” senzory a môzu spôsobi chaotický pohyb vysávaca, prípadne na daný povrch ani nenabehne. Vysávac dokáze prechádza prechodové listy a prahy do cca 2 cm. V prípade potreby (napr. Vyssích prahov) je mozné nastavi zakázanú zónu, aby nedoslo k zaseknutiu robotu. ­ Nepouzívajte pre diakový ovládac dobíjacie akumulátory. ­ Nabíjacku pouzívajte len v miestnosti. ­ Nedobíjajte akumulátor, z ktorého uniká elektrolyt. ­ Kontakty akumulátora nespojujte! Ak akumulátor nepouzívate, drzte ho z dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kúce, klince, skrutky alebo alsie drobné kovové predmety, ktoré môzu spôsobi skratovanie svoriek akumulátora. Vzájomne skratovanie svoriek akumulátora môze spôsobi popáleniny alebo poziar. ­ Urobte opatrenia, ktoré zabránia vysávaci prerusenia upratovania: · Umiestnite na bezpecné miesto predmety, ktoré sa dajú ahko prevráti (vázy). · Zabezpecte okraje kobercov. · Visiace obrusy a záclony by sa nemali dotýka zeme. · Horavé predmety musí by umiestnené alej od zdroja oha. · Vone polozené prívodné káble zrovnajte alebo zabezpecte proti kolízii s vysávacom. · Pozbierajte noviny, knihy, casopisy a väcsie kusy papiera rozhádzané po zemi. ­ Hlavná kefa a zásobník na necistoty musia by správne nainstalované. ­ Senzory proti pádu by mali by vycistené. ­ Ak pozaduje upratovanie v jednej miestnosti, zatvorte vsetky súvisiace dvere. ­ Vysávac potrebuje pre upratovanie pod nábytkom minimálne 11 cm na výsku voného priestoru, aby nedoslo k jeho zachyteniu, ci uviaznutiu. ­ Udrzujte batérie mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Osoba, ktorá prehltne batérie, musí okamzite vyhada lekársku pomoc. ­ Pamätajte na to, ze sa robot pohybuje sám od seba. Pri chôdzi v priestoru pohybu robota bute opatrní a nesliapnete na neho! ­ Nedovote, aby vysávac spadol. Ak by k tomu doslo, spustite vysávac a sledujte jeho pohyb pre kontrolu, ci je vsetko v poriadku. Táto kontrola je dôlezitá pre následné upratovanie bez Vasej prítomnosti. ­ Ak batéria tecie, okamzite ju vyberte, v opacnom prípade môze vysávac poskodi. ­ Vybité batérie a akumulátor zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text 11. EKOLÓGIA). ­ Výrobca nezodpovedá za skody spôsobené nesprávnym pouzívaním spotrebica a príslusenstva a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebic v prípade nedodrzania vyssie uvedených bezpecnostných upozornení.
SK - 24

SK

Bezdrôtové spojenie a kompatibilita ­ Spolocnos ETA nemôze by ziadnym spôsobom zodpovedná za akékovek náhodné,
nepriame alebo následné skody, ani za straty dát, ci straty spôsobené únikom informácií behom komunikácie prostredníctvom bezdrôtových technológií. ­ Úspesnú bezdrôtovú komunikáciu nie je mozné 100% zaruci u vsetkých Smart zariadení a Wifi sietí (routerov). Vzhadom k rozmanitosti prístrojov na trhu môzu nasta prípady, kedy charakter ci specifikácia daného Smart zariadenia, ci Wifi siete (routera) znemozuje pripojenie, prípadne je nejakým spôsobom narusená. Úspesnos bezdrôtovej komunikácie prostredníctvom Wifi siete alej tiez ovplyvuje rada faktorov, vrátane hardwarovej a softwarovej konfigurácie. Spojenie medzi robotom a vasou Wifi sieou môze by tiez negatívne ovplyvnené okolitými Wifi sieami, ktoré môzu by naladené na rovnaký kanál a tým narúsa spojenie (napr. na sídliskách, v bytových domoch a pod.). Tieto skutocnosti nie sú dôvodom na reklamáciu spotrebica.
Aplikácia je vlastnená a prevádzkovaná tretím subjektom (alej iba ,,Subjekt”) odlisným od spolocnosti HP TRONIC Zlín, spol. s ro (alej iba ,,Predajca”). Medzi Subjektom a Predajcom nedochádza k prenosu osobných údajov. Pri registrácii do aplikácie dáva zákazník osobné údaje priamo Subjektu, ktorý sa stáva správcom osobných údajov. Aplikácia as tým spojená ochrana osobných údajov sa riadia pravidlami Subjektu.

Iba autorizovaný servis je oprávnený vykonáva opravy alebo úpravy tohto výrobku, inak neodborné zaobchádzanie môze spôsobi poziar, úraz elektrickým prúdom alebo osobné poranenie.
Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla mokrou rukou – môze dôjs k úrazu elektrickým prúdom.
Nepouzívajte vás odev alebo cas vásho tela (hlavu, prst a. t. .) pre dotyk kefy alebo kolies prístroja, mohlo by to spôsobi osobné poranenie.
Vysávac nepouzívajte v komercných priestoroch, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca prehriatím.
Prívodný konektor napájacieho kábla do nabíjacej stanice úplne zasute, inak by mohlo dôjs k úrazu el. prúdom, skratu, ci poziaru. Nevysávajte vodu ani iné tekutiny, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca.
Vysávac nepouzívajte vonku, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca.

Nepouzívajte ziadnu inú nabíjaciu stanicu vrátane prilozeného napájacieho kábla, ktorý je súcasou tohto výrobku.
Neohýbajte nadmerne prívodný kábel alebo ho nezaazujte, mohlo by to spôsobi jeho poskodenie, ohe alebo úraz elektrickým prúdom.
Zabráte priblízeniu výrobku k cigarete, zapaovacom, zápalkám alebo inému tepelnému zdroju alebo horavému materiálu.
Pred pouzitím odstráte vsetky ahko znicitené predmety (vr. predmetov s vysokými odrazovými vlastnosami, látky, sklenené fase, a. t. .), mohlo by dôjs k poskodeniu týchto predmetov alebo obmedzenie funkcie vysávaca.
Na vysávac nestúpajte ani nesadajte, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca alebo k zraneniu.
Vysávac nepouzívajte na malých stolíkoch a stolickách, ci na malom priestore, mohlo by dôjs k poskodeniu vysávaca.
Nenechávajte na zemi nite, drôty ani iné predmety s dzkou väcsou ako 150 mm, mohli by sa zamota do kefy.

SK - 25

SK

2. POUZITIE
Zariadenie je urcené na pouzitie doma, v hotelových izbách a malých kanceláriách. Je vhodné na cistenie rôznych kobercov s krátkym vlasom, drevených podláh, tvrdých podláh, keramických dlazdíc, a. t. .
Keze sa vysávac pohybuje vone v priestore Vasej domácnosti, tak je nutné prostredie prispôsobi tejto skutocnosti. Pred pouzitím z podlahy odstráte vsetky neziadúce predmety (natiahnuté káble, pohodené oblecenie, papiere, vrecká a pod.), ktoré by mohli bráni pohybu vysávaca, alebo naopak krehké predmety (napr. sklenené a keramické vázy), ktoré by vysávac mohol svojím pohybom poskodi.
Ak budete vysávac pouzíva vo viacposchodovej domácnosti, tak je nutné spolocne s vysávacom prenása medzi jednotlivými poschodiami aj nabíjaciu stanicu.
3. SÚCASTI VÝROBKU

3.1 OBSAH BALENIA Polozka

Uluhlu

Oznacenie Mnozstvo

Robotický vysávac

A

1

Nabíjacia stanica s odsávacou jednotkou

D

1

Vrecko na prach pre zbernú nádobu
Napájací kábel Diakový ovládac Mopovací nadstavec Mop Postranná kefka HEPA filter
SK - 26

F

2

E

1

G

1

H

1

H2

2

A7

1 + 1

B4

1

Polozka

Popis Molitanový filter Nástroj na cistenie

3.2 ROBOTICKÝ VYSÁVAC

A9

A12
A10 A1 A14

A7 A4
A16 A15 A11 C

SK

Oznacenie Mnozstvo

B5

1

I

1

A6 A2

A3
A8 A5

A10
A ­ Robotický vysávac A1 ­ Predný nárazník A2 ­ Senzory proti pádu zo schodov A3 ­ Nabíjacie kontakty A4 ­ Kryt priestoru pre akumulátor A5 ­ Pohonné kolieska (avé/pravé) A6 ­ Predné koliesko A7 ­ Postranná kefka A8 ­ Kryt hlavnej kefy A9 ­ Laserový modul A10 ­ IR senzor pre nabíjaciu stanicu A11 ­ IR antikolízny senzor

A13 B
A12 ­ Reproduktor A13 ­ Výstupná mriezka A14 ­ Tlacidlo RESET A15 ­ Tlacidlo aretácie krytu hlavnej kefy A16 ­ Hlavná kefa
B ­ Zásobník na necistoty / nádrzka na vodu
C ­ Ovládací panel

SK - 27

SK

3.3 ZÁSOBNÍK NA NECISTOTY / NÁDRZKA NA VODU

B7

B ­ Zásobník na necistoty /

B3

nádrzka na vodu

B5

B2

B1 ­ Tlacidlo na uvonenie B2 ­ Nabíjacie kontakty

B4

B3 ­ Kryt filtrov

B4 ­ HEPA filter B1 B5 ­ Molitanový filter

B6 B6 ­ Otvor na pripojenie k odsávacej

jednotke

B7 ­ Gumová zátka nádrzky na vodu

B

3.4 OVLÁDACÍ PANEL

C1

C2

C ­ Ovládací panel

C1 ­ Tlacidlo ZAP. /VYP. /AUTO (automatické upratovanie) /

STOP (PAUZA)

C2 ­ Tlacidlo pre návrat do nabíjacej stanice

C

3.5 NABÍJACIA STANICA S ODSÁVACOU JEDNOTKOU

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

SK - 28

SK

D ­ Nabíjacia stanica s odsávacou jednotkou
D1 ­ Tlacidlo START (automatické upratovanie) / SPOT (lokálne upratovanie) / STOP (PAUZA)
D2 ­ Tlacidlo pre návrat do nabíjacej stanice D3 ­ Kontrolka vrecka na prach D4 ­ Kontrolka nabíjania D5 ­ Kontrolka ventilátora sania D6 ­ Nabíjacie kontakty pre vysávac D7 ­ IR senzor

D8 ­ Otvor pre pripojenie vysávaca D9 ­ Veko D10 ­ Ochranný filter odsávania D11 ­ Napájací konektor D12 ­ Mriezka výstupného filtra D13 ­ Výstupný filter
E ­ Napájecí kabel
F ­ Prachový sácok F1 ­ Manipulacní drzadlo

3.6 DIAKOVÝ OVLÁDAC

G8 G ­ Diakový ovládac

G1 ­ Tlacidlo AUTO (automatické upratovanie) / STOP

G2

(PAUZA)

G6

G1

G2 ­ Smerové tlacidlá na manuálne ovládanie (VPRED / VZAD / VPRAVO/ VAVO)

G3 ­ Tlacidlá na nastavenie úrovne sacieho výkonu

G5

G4 G4 ­ Tlacidlo zapnutia/vypnutia akustickej signalizácie

G3

a hlasových upozornení

G7 G5 ­ Tlacidlo na lokálne upratovanie G6 ­ Tlacidlo funkcie mopovania

G7 ­ Tlacidlo na nastavenie maximálneho sacieho výkonu

G

G8 ­ Tlacidlo na návrat do nabíjacej stanice

3.7 MOPOVACÍ NADSTAVEC
H2 H ­ Mopovací nadstavec H1 ­ Tlacidlo aretácie mopovacieho nadstavca H2 ­ Mop
H
H1
3.8 ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV Hlavná kefa: ETA624000190 Postranné kefy (2 ks): ETA624000140 Set HEPA filter a molitanový filter: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Prachový sácok: ETA624000280
SK - 29

SK
4. PRÍPRAVA NA POUZITIE
Odstráte vsetok obalový materiál, vyberte vysávac a príslusenstvo. Z vysávaca odstráte vsetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier.
4.1 PRÍPRAVA VYSÁVACA Poda pouzitia instalujte zásobník na necistoty B, prípadne mopovací nadstavec H.
4.2 INSTALÁCIA NABÍJACEJ STANICE S ODSÁVACOU JEDNOTKOU 1. Umiestnite nabíjaciu stanicu s odsávacou jednotkou na podlahu vo vzdialenosti cca
6 cm od steny. Uistite sa, ci je dostatocný priestor po stranách nabíjacej stanice (minimálne 0,5 m) a pred nabíjacou stanicou (minimálne 1,2 m). Vyvarujte sa tomu, aby nabíjacia stanica s odsávacou jednotkou bola vystavená slnecnému ziareniu. 2. Pripojte napájací kábel E k nabíjacej stanici a potom k el. sieti.
6 cm
5. POUZÍVANIE VYSÁVACA
Poznámka Vysávac disponuje hlasovými upozorneniami, ktoré je mozné nastavova v rôznych
jazykových mutáciách alebo úplne vypnú. Do diakového ovládaca vlozte batérie, dodrzte správnu polaritu (2 ks, typ batérií AAA). 5.1 ZAPNUTIE VYSÁVACA 1. Stlacte dlho (cca 3 sekundy) tlacidlo C1. 2. Rozsvieti sa svetelná signalizácia tlacidiel, ozve sa úvodná znelka a potom hlasové
oznámenie o zapnutí.
5.2 NABÍJANIE AKUMULÁTORA 1. Skontrolujte, ci je nabíjacia stanica s odsávacou jednotkou správne pripojená k el. sieti
(podsvietenie tlacidiel D1, D2 a kontrolka D4 musí svieti). 2. Polozte vysávac do blízkosti nabíjacej stanice, stlacte tlacidlo C2/D2/G8 a pockajte, kým
vysávac správne nabehne k nabíjacím kontaktom. Pokia je akumulátor prílis vybitý, umiestnite vysávac správnym spôsobom priamo k nabíjacím kontaktom.
SK - 30

SK

Nastavený výkon

Doba prevádzky *

MIN

cca 230 minút

I-EMMA

cca 170 minút

MAX

cca 110 minút

* Poznámka: Uvedené doby prevádzky vychádzajú z interného testovania spolocnosti ETA a platia iba pre nový a plne nabitý akumulátor.
V závislosti na starobe a opotrebení akumulátora doba prevádzky klesá.

Poznámky ­ Standardná doba nabíjania je cca 6 hod.
­ Po skoncení upratovania vysávac automaticky vyhadáva nabíjaciu stanicu. ­ Prehad stavu akumulátora ahko zistíte pomocou aplikácie “ETA SMART”. Pomocou
aplikácie je mozné tiez kedykovek vysávac posla spä na nabíjaciu stanicu.

5.3 SPUSTENIE / POHOTOVOSTNÝ REZIM / REZIM SPÁNKU Spustenie (Upratovanie) Pomocou niektorého z tlacidiel C1/D1/G1/G2/G5 uvediete vysávac do prevádzky, prípadne ho zapnete z rezimu spánku.
Pohotovostný rezim (Pauza) Stlacením niektorého z tlacidiel C1/D1/G1 prerusíte prebiehajúce upratovanie a uvediete vysávac do pohotovostného rezimu. V pohotovostnom rezime sa vysávac nepohybuje, svieti modré podsvietenie tlacidiel C1 a C2.
Rezim spánku Po cca 20 minútach necinnosti sa vysávac automaticky prepne do rezimu spánku. Na prepnutie do pohotovostného rezimu stlacte niektoré z tlacidiel C1/G1. Na vysávaci zhasne modré podsvietenie tlacidiel C1 a C2.

SK - 31

SK
Poznámka Vysávac musí vychádza na zadané upratovanie z nabíjacej stanice. Nabíjaciu stanicu umiestnite na vhodné miesto poda instrukcií uvedených vyssie a nepremiestujte ju.
Tým zaistíte úspesný návrat vysávaca spä na nabíjaciu stanicu.
5.4 REZIMY UPRATOVANIA A FUNKCIE VYSÁVACA BEZ VYUZITIA APLIKÁCIE ETA SMART
Manuálne ovládanie Pomocou smerových tlacidiel G2 je mozné vysávac manuálne ovláda a upratova s ním iba tam, kde je to potrebné.
Upozornenie Pri manuálnom ovládaní vysávac vzdy sledujte a bute obzvlás opatrný pri pouzití smeru VZAD, pretoze v zadnej casti vysávac nemá senzory proti pádu zo schodov.
Automatické upratovanie Stlacte jedno z tlacidiel C1/D1/G1. Vysávac sa pri upratovaní pohybuje postupne a systematicky v priestore poda naprogramovanej trasy. Priestor si rozclení na jednotlivé segmenty. Hne ako vysávac uprace celý dostupný priestor, tak automaticky vyhadá nabíjaciu stanicu. Jedná sao najpouzívanejsí spôsob upratovania.
Lokálne upratovanie Stlacte krátko tlacidlo G5 alebo dlho tlacidlo D1 (cca na 3 sekundy). Vysávac sa zapne na maximálny výkon a pohybuje sa pri upratovaní v priestore poda naprogramovanej trasy (stvorec 1,8 x1,8 m). Po ukoncení upratovania sa vysávac automaticky vráti do nabíjacej stanice. Tento rezim upratovania je vhodný na upratovanie malej znecistenej plochy.
Nastavenie úrovne sacieho výkonu Pomocou tlacidiel G3 môzete prepína medzi jednotlivými úrovami sacieho výkonu. K dispozícii sú celkom 3 úrovne.
Nastavenie intenzity vlhcenia Pomocou tlacidla G6 môzete prepína medzi jednotlivými úrovami vlhcenia. K dispozícii sú celkom 4 úrovne. Túto funkciu je mozné vyuzíva iba s mopovacím nadstavcom H (vi. nizsie).
Zapnutie/vypnutie akustickej signalizácie hlasových upozornení Pomocou tlacidla G4 môzete akustickú signalizáciu a hlasové upozornenie vypnú/zapnú.
Návrat do nabíjacej stanice s odsávacou jednotkou Vysávac disponuje funkciou automatického návratu do nabíjacej stanice na vykonanie daného upratovania. Vysávac môzete do nabíjacej stanice odosla tiez pomocou tlacidiel C2/D2/G8.
Tlacidlo RESET Pomocou vhodného nástroja stlacte tlacidlo RESET A14 a tým dôjde k vypnutiu vysávaca.
Automatické odsávanie necistôt odsávacou jednotkou Po ukoncení upratovania a návratu vysávaca do nabíjacej stanice s odsávacou jednotkou dôjde k automatickému odsatiu necistôt zo zásobníka B. Je nutné tiez pravidelne kontrolova plnos vrecka na prach F a pravidelne ho meni.
SK - 32

SK
5.5 POUZITIE MOPOVACIEHO NADSTAVCA 1. Do spodnej casti mopovacieho nadstavca správne
prichyte mop H2. Mop pred pouzitím namocte a vyzmýkajte. Mopovací nadstavec H správne prichyte k zásobníku na necistoty / nádrzke na vodu B.
2. Odklopte gumovú zátku B7 a naplte nádrzku cistou vodou.
3. Umiestnite mopovací nadstavec spolocne so zásobníkom na necistoty na svoje miesto do vysávaca.
5. Zapnite vysávac a zvote pozadovaný rezim upratovania. Poznámky
­ Pri mopovaní odporúcame upratova po jednotlivých miestnostiach. ­ Vysávac pri mopovaní kontrolujte a poda potreby do mopovacieho nadstavca
doplte vodu, prípadne opláchnite mop. ­ Nepouzívajte mopovací nadstavec na kobercoch a zabráte prípadnému nájazdu
vysávaca na koberec. ­ Po pouzití mopovací nadstavec odoberte, vycistite a z nádrzky vylejte prebytocnú
vodu. Nenechávajte ho nainstalovaný na vysávaci behom nabíjania. 5.6 TABUKA SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE
Poznámka Rôzne stavy svetelnej signalizácie môzu ma viac významov. Význam svetelnej signalizácie lepsie vysvetujú hlasové upozornenia alebo prípadne upozornenia priamo
v aplikácii “ETA SMART”.
SK - 33

SK

Svetelná signalizácia Svietenie na modro
Blikanie na modro
Blikanie na zlto Blikanie na zeleno Svietenie na zeleno Rýchle blikanie na
cerveno

VYSÁVAC Význam
Prebiehajúce upratovanie Pauza Pohotovostný rezim Dokoncenie inicializácie Nacítanie systému Konfigurácia siete Aktualizácia firmwaru Inicializácia Slabý akumulátor Nabíjanie Odsávanie necistôt Nabíjanie Párovanie s nabíjacou stanicou Akumulátor je plne nabitý Chyba Plný zásobník na necistoty

Kontrolka D5
D4
D3 D1 + D2

NABÍJACIA STANICA S ODSÁVACOU JEDNOTKOU

Stav

Význam

Svietenie na zeleno

Odsávanie necistôt

Chyba ventilátora sania

Blikanie na cerveno

Prehriatie
Veko odsávacej jednotky nie je správne uzatvorené

Blikanie (pulzovanie) na zeleno

Prebieha nabíjanie akumulátora

Svietenie na zeleno

Akumulátor je plne nabitý

Svietenie na zeleno

Vrecko na prach je plné alebo zablokované (upchané)

Rýchle blikanie na cerveno

Vrecko na prach nie je správne nainstalované

Blikanie súcasne Chyba párovania nabíjacej stanice s vysávacom

SK - 34

SK
Poznámka Chybové hlásenia sú podrobnejsie popísané v kapitole 8. RIESENIE PROBLÉMOV.
6. APLIKÁCIA ETA SMART
Vysávac je mozné ovláda v zjednodusenom rezime pomocou tlacidiel na ovládacom paneli C alebo pomocou diakového ovládaca F (vi. vyssie). Na vyuzitie jeho plného potenciálu je vsak potrebná instalácia a pouzitie chytrej aplikácie “ETA SMART”, ktorá rozsíri jeho funkcnos a uzívateský komfort. Vsetky alsie informácie, návod na obsluhu aplikácie, instrukcie a rady k úspesnému spárovaniu s domácou sieou nájdete na adrese:
www.eta.cz/robot/ Aplikáciu nájdete v databáze aplikácií Apple Store ci Google Play alebo môzete pre urýchlenie pouzi nasledujúci QR kód:
Poznámky Pokia nie je QR kód aktívny, vyhadajte aplikáciu manuálne poda názvu.
7. ÚDRZBA VYSÁVACA
Údrzbu a cistenie robte pravidelne v závislosti na frekvencii pouzívania, a tiez poda objemu upratovania. Vo viac znecistenom prostredí (domácnos s domácimi maznácikmi) bude nutná castejsia údrzba. Zanedbanie údrzby môze spôsobi poskodenie vysávaca a jeho súcastí! 7.1 CISTENIE NABÍJACÍCH KONTAKTOV Vypnite vysávac a odpojte nabíjaciu stanicu od el. siete! Ocistite nabíjacie kontakty (A3, B2, D6) mäkkou suchou handrickou. Cistenie robte aspo 1x za mesiac. Na cistenie kontaktov nepouzívajte ziadne agresívne cistiace prostriedky alebo oleje.
SK - 35

SK
7.2 CISTENIE ZÁSOBNÍKA NA NECISTOTY / NÁDRZKY NA VODU, FILTROV A MOPOVACIEHO NADSTAVCA
1. Vyberte zásobník na necistoty B s mopovacím nadstavcom H z vysávaca. Stlacte tlacidlá H1 a odoberte mopovací nadstavec zo zásobníka na necistoty. Necistoty zlikvidujte spolocne s bezným komunálnym odpadom.
2. Z nádrzky vylejte zvysnú vodu.
3. Zásobník na necistoty vycistite nástrojom I (alebo iným vhodným). 4. Vyberte zo zásobníka na necistoty filtre a vycistite ho nástrojom I (alebo iným vhodným).
HEPA filter B4 jemne vyfúkajte alebo vyklepte. Molitanový filter B5 a kryt B3 môzete opláchnu pod tecúcou vodou.
SK - 36

SK
5. Z mopovacieho nadstavca H odoberte mop H1. Povrch mopovacieho nadstavca utrite mäkkou vlhkou handrickou a mop H1 opláchnite pod tecúcou vodou.
UPOZORNENIE ­ Na cistenie filtrov nepouzívajte ziadne agresívne pracie alebo cistiace prostriedky ani
horúcu vodu. ­ Pre zachovanie filtracných parametrov HEPA filtra odporúcame cistenie suchou cestou. ­ Pokia sa rozhodnete HEPA filter umy vodou, znízia sa jeho filtracné
schopnosti. Maximálny pocet umytia filtra je 3x. Potom je nutné kúpi nový. ­ HEPA filter odporúcame meni aspo 2x za rok. ­ Filtre nie sú urcené na umývanie v umývacke riadu. ­ Zanedbanie cistenia a prípadne výmeny filtrov môze vies k poruche vysávaca! 6. Po vykonaní údrzby nechajte vsetko dôkladne vyschnú. Potom zlozte a ulozte spolocne s vysávacom na vhodné bezpecné miesto. 7.3 CISTENIE HLAVNEJ KEFY 1. Stlacte tlacidlo aretácie A15 a odoberte kryt A8. Potom vyberte hlavnú kefu A16 z vysávaca. 2. Vycistite hlavnú kefu nástrojom na cistenie I (alebo iným vhodným). Na odstránenie namotaných vlasov/chlpov môzete pouzi tiez noznice. Kryt hlavnej kefy a priestor pre hlavnú kefu utrite mäkkou suchou handrickou.
SK - 37

SK
7.4 CISTENIE POSTRANNEJ KEFKY 1. Odskrutkujte pomocou skrutkovaca poistnú skrutku. 2. Vyberte postrannú kefku, vycistite ju a odstráte z nej namotané vlasy/chlpy. 3. Potom kefku namontujte spä na vysávac.
7.5 CISTENIE KOLIESOK Vycistite predné avé aj pravé koliesko pomocou nástroja I. Pre jednoduchsiu údrzbu je mozné predné koliesko A6 demontova aj vrátane jeho ulozenia. Pro vybratie samotného predného kolieska pouzite plochý skrutkovac. Ten vlozte do priestoru priamo pod gumové koliesko a pohybom nahor ho vycvaknite. Po vycistení ho vlozte spä, kým nebudete pocu cvaknutie.
UPOZORNENIE Na osiach koliesok sa môzu namotáva vlasy/chlpy a prichytáva alsie
necistoty. Kolieska pravidelne kontrolujte a cistite. 7.6 CISTENIE SENZOROV Po dokoncení kazdého upratovania ocistite senzory pomocou nástroja I (alebo iného vhodného).
SK - 38

SK
7.7 CISTENIE NABÍJACEJ STANICE S ODSÁVACOU JEDNOTKOU 1. Odklopte veko D9 a vyberte plné vrecko na prach F. Vrecko na prach zlikvidujte
spolocne s komunálnym odpadom. Potom vlozte nové prázdne vrecko na prach.

2. Odoberte mriezku výfuku D12 a výstupný filter D13. Mriezku a filter opláchnite pod tecúcou vodou. Potom nechajte dôkladne vyschnú a vlozte spä na svoje miesto.
Poznámka V okolí otvoru D8 sa môzu nahromadi necistoty a prach. Preto v prípade údrzby
a manipulácie s nabíjacou stanicou dbajte na zvýsenú opatrnos.

8. RIESENIE PROBLÉMOV

Inkqubo
Vysávac nie je mozné spusti
Vysávac nie je mozné nabi
Vysávac nemôze nájs nabíjaciu stanicu
Vysávac sa chová abnormálne Vysávac vydáva abnormálne zvuky Znizuje sa schopnos vysávania alebo prach z vysávaca vypadáva

Riesenie Nízka úrove kapacity akumulátora. Umiestnite vysávac na nabíjaciu stanicu a nechajte ho nabi. Teplota okolitého prostredia je nizsia ako 0 °C alebo vyssia ako 40 °C. Pracovná teplota zariadenia je 0-40 °C. Odoberte vysávac z nabíjacej stanice a skontrolujte, ci je nabíjacia stanica správne pripojená k el. sieti. Skontrolujte a vycistite nabíjacie kontakty (na vysávaci aj na nabíjacej stanici). Vysávac sa nachádza prílis aleko od nabíjacej stanice, umiestnite ho blizsie k nabíjacej stanici. Nepremiestujte pocas upratovania nabíjaciu stanicu.
Restartujte vysávac.
Skontrolujte pohonné kolieska a kefy, ci nie sú blokované. Prípadne ich vycistite. Zásobník na necistoty je plný, vycistite ho. Filtre sú znecistené, vycistite alebo vymete filtre. Hlavná kefa je znecistená, vycistite ju.

SK - 39

SK
8.1 SVETELNÉ KONTRLOLKY NA NABÍJACEJ STANICI S ODSÁVACOU JEDNOTKOU – CHYBOVÉ HLÁSENIA

Kontrolka Stav
Blikanie na cerveno
Blikanie na cerveno

Problém Chyba ventilátora sania
Prehriatie
Veko odsávacej jednotky nie je správne uzatvorené Chýbajúci alebo nesprávne umiestnené vrecko na prach

Rieseníe Skontrolujte, ci sanie nie je blokované necistotami
V prípade aktivácie tepelnej poistky odporúcame pocka aspo 30 minút pred opätovným pouzitím
Skontrolujte a riadne uzatvorte veko odsávacej jednotky
Skontrolujte vrecko na prach a jeho správne umiestnenie
1. Stlacte a drzte obe tlacidlá (D1 a D2) po dobu cca 5 sekúnd, tým dôjde k prepnutiu odpadovej nabíjacej stanice do rezimu párovania (kontrolka D3 zacne blika na zeleno);

Blikanie súcasne

Chyba párovania nabíjacej stanice s vysávacom

2. Stlacte a drzte tlacidlo C2 na ovládacom paneli vysávaca po dobu cca 5 sekúnd, tým dôjde k prepnutiu vysávaca do rezimu párovania (svetelná signalizácia na vysávaci bude blika na zeleno);

3. Umiestnite vysávac do nabíjacej stanice (hlasové upozornenie bude informova o úspesnom spárovaní).

Údrzbu rozsiahlejsieho charakteru alebo údrzbu, ktorá vyzaduje zásah do vnútorných castí spotrebica, musí vykona iba specializovaný servis! Nedodrzaním pokynov výrobcu zaniká právo na zárucnú opravu!

alsie rady a pomoc nájdete na stránkach http://eta.cz/robot/ alebo v samotnej aplikácii v príslusnej sekcii.

SK - 40

SK

9. TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA

Robotický vysávac

Spotrebic tryry ochrany

III.

Prevádzkové napätie

14,4 V (DC)

Akumulator

I-Li-ion

Kapacita akumulátora

5200 mah

Doba nabíjania

6 ihod.

Hmotnos

3,5 kg

Rozmery

Ø 350 mm x 100 mm

Frekvencný rozsah

2,4 GHz

Výstupný výkon (EIRP)

I-15,95 dBm

Bezdrôtová technológia

IWifi

Deklarovaná hodnota emísie hluku tohto spotrebica je 73 dB, co predstavuje hladinu ,,A” akustického výkonu vzhadom na referencný akustický výkon 1 pW.

Kompatibilita: Operacný systém smart zariadenia – Android 4.1 a vyssí
– IOS 9.0 a vyssí

Wifi hayi

– 2,4 Ghz – zabezpecenie WPA1 a WPA2 (odporúcanie WPA2)

UPOZORNENIE
Zariadenie nie je mozné prevádzkova na Wifi sieach zabezpecených protokolom IEEE 802.1X (spravidla firemné Wifi siete).

Nabíjacia stanica

Spotrebic tryry ochrany

I.

Vstupné napätie

110-240 V (AC)

Deklarovaná hodnota emísie hluku tohto spotrebica je 84 dB, co predstavuje hladinu ,,A” akustického výkonu vzhadom na referencný akustický výkon 1 pW.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, ze typ rádiového zariadenia ETA6240 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránkach výrobcu.

Zmena technickej specifikácie a obsahu prípadného príslusenstvo poda modelu výrobku je vyhradená výrobcom. Výrobca si tiez vyhradzuje právo na zmenu/ aktualizáciu aplikácie ETA SMART bez predchádzajúceho upozornenia. Charakter týchto zmien/aktualizácii môze spôsobi, ze niektoré informácie ci postupy uvedené v tomto návode budú neaktuálne ci nebudú popísané.

Záruka 24 mesiacov sa nevzahuje na znízenie uzitocnej kapacity akumulátora z dôvodu jej pouzívania alebo staroby. Uzitocná kapacita sa znizuje v závislosti na spôsobe pouzívania akumulátora.

SK - 41

SK
10. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umozujú, na vsetkých dieloch sú vytlacené znaky materiálov, ktoré sú pouzité na obalový materiál, komponenty a príslusenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, ze pouzité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú by likvidované spolocne s komunálnym odpadom. Za úcelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu urcených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôzete zachova cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na zivotné prostredie a udské zdravie, co by mohli by dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môzu by v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Tento spotrebic má dobíjaciu akumulátorovú batériu Li-Ion s dlhou zivotnosou. Po skoncení zivotnosti spotrebica vybitú batériu demontujte a zlikvidujte prostredníctvom speciálnych zberných sietí. alsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho úradu. Vybitú batériu vyberte a zlikvidujte ju prostredníctvom specializovanej zbernej siete. Batériu nikdy nelikvidujte spálením!
Vybratie akumulátora Odskrutkujte 8 skrutiek krytu priestoru pre akumulátor na spodnej strane vysávaca. Vyberte akumulátor a odpojte konektor. Pre odpojenie konektora pouzite väcsiu silu na prekonanie bezpecnostnej poistky proti samovonému rozpojeniu. Potom môzete vlozi a pripoji nový akumulátor. HOUSEHOLD USE ONLY — Len na pouzitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER. OR OTHER LIQUIDS — Neponára do vody alebo iných tekutín.
UKUZE UPHEPHE INGOZI YOKUFUTHEKA, YIGCINE KUDE LE BHEKI YEPLASTIK KUDE EZINGANE NABANTWANA. UNGAYISEBENZISI LE BHEKI EZIKHUSELENI, IIbhedi, KWIINQWELO OKANYE EZIDLALO. LE BAG AYIYONTO yokudlala. - Nebezpecenstvo udusenia. Nepouzívajte toto vrecúsko v kolískach, postiekach, kocíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
– Ukufumana ulwazi kunye ne-obsluhu – Odnímatená napájacia jednotka
UPOZORNENIE
SK - 42

EN

Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application
kwaye 6240

Amawele

INCWADI YOKUSEBENZISA
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

1. IMIYALELO YOKHUSELEKO NGOKUBANZI
Qwalasela imiyalelo yokusetyenziswa njengenxalenye yesixhobo kwaye uyigqithisele kuye nawuphi na omnye umsebenzisi weso sixhobo.
Khangela ukuba idatha ekuhlobo lweleyibhile iyahambelana nomthamotage in electric socket.
­ Never use the appliance if its power cord of adaptor is damaged, if it does not work properly, if it fell down and was damaged. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.
Imveliso yenzelwe ukusetyenziswa kwekhaya kunye nezinto ezifanayo (kwiivenkile, iiofisi kunye neendawo zokusebenzela ezifanayo, kwiihotele, ii-motels kunye nezinye iindawo zokuhlala, kwiindawo ezibonelela ngendawo yokuhlala kunye nesidlo sakusasa). Ayenzelwanga ukusetyenziswa kwezorhwebo!
­ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
­ Before replacing accessories or accessible parts, which move during operation, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance!
­ If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person.
­ Never use the appliance if the power cord or power plug are damaged, if the appliance is not correctly operating or if it has fallen on the floor and been damaged, or if it has fallen into water.
­ In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare parts and accessories approved by the manufacturer.
­ NOTE: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
Ukunika amandla isixhobo, faka kuphela umthamo omncinci okhuselekileyotage ngokuhambelana nohlobo lwepleyiti.
­ Don´t put hands close to rotating part. ­ Never immerse the vacuum cleaner into water (even its parts)!

EN - 43

EN
­ Never vacuum without a properly inserted filtration system and micro-filters. ­ Do not vacuum sharp objects (e.g. glass, shatter), hot, flammable, explosive items
(umz ash, hot cigarette butts, gasoline, thinners and aerosol vapours) or greases (e.g. fats, oils), caustic agents (e.g. acids, solvents). Vacuuming these objects may lead to damage of the dust filters, or the vacuum cleaner. ­ Pores of the filters may be clogged when vacuum cleaning very fine dust (e.g. fine sand, cement dust, plaster). Thus, air permeability will be reduced and the suction performance will drop. In this case, clean the filters even though the dust container is not full yet. ­ Always switch off the vacuum cleaner first and disconnect the power cord from power supply and only then empty the dust container, clean/replace micro-filters, clean the vacuum cleaner or its accessories. ­ Never leave the vacuum cleaner exposed to weather conditions (rain, frost, direct sun radiation, etc.). ­ Never use the appliance for any other purpose than for the intended purpose described in these instructions for use! ­ Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. ­ Secure please gaps on the floor (eg, Threshold Strip) to avoid damaging the rotating brushes. These joints may also limit the vacuum cleaner jams bristle of brush into the gaps. ­ This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface ,,deceives” the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor transition strips/thresholds of approx. 2 cm ubude. ­ Make precautions to solve the problem which may make the cleaning in trouble, such as: · Keep the easily knock over objects in a safe place. · Permian the edge of the carpet. · The hanging table cloth and curtain should not touch the ground. · The flammable object should be cut from the fire source. · Sort out the tangled power cord on the floor. · Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor. ­ Check whether the main brush is correctly fixed inside the robot before cleaning. ­ Examine if the dustbin is empty and insure it is fixed before it works. ­ See if up-ground height sensor are wiped clean. ­ If you only need to clean one room, please close the door. ­ If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall, at the same time, check the facing opening width. ­ Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will not become trapped. ­ Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay before letting it operate by itself without you being present. ­ If the battery is leaking, remove it immediately; it can damage the vacuum cleaner. ­ Keep batteries out of reach of children and incapacitated people. Umntu, oza kuginya iibhetri, kufuneka afune uncedo lwezonyango ngokukhawuleza. ­ Dispose of a discharged battery in a suitable way. ­ Never use the appliance for any other purpose than for the intended one described in these instructions for use! Esi sixhobo senzelwe ukuba singasetyenziselwa ngaphandle. ­ The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use of the appliance and the accessories and its guarantee for the appliance does not apply in situations when the safety warnings above are not complied with.
EN - 44

EN

Wireless connection and compatibility ­ The ETA company cannot be liable in any way for any incidental, indirect or
consequential damages, or for any loss of data or loss due to information leakage during wireless communication. ­ Successful wireless communication cannot be guaranteed 100% on all Smart devices and Wifi networks (routers). Due to the variety of devices on the market, there may be cases where the character or specification of a given smart device or Wifi network (router) makes connection impossible or is in some way disturbed. In addition, several factors, including hardware and software configuration, also affect the success of wireless communication over a Wifi network. The connection between the robot and your Wifi network can also be adversely affected by the surrounding Wifi networks that they can be tuned to the same channel and disrupt connections (e.g. in housing estates, apartment buildings, etc.). These facts are not a reason to claim the appliance.
Isicelo sesomnini kwaye siqhutywa liqela lesithathu (emva koku “Isihloko”) esahlukileyo kwi-HP TRONIC Zlín, Ltd. (emva koku ,,Umthengisi”). Akukho lwazi lobuqu lugqithiselwayo phakathi kweSifundo kunye nomthengisi. Xa ubhalisa isicelo, umthengi udlulisela idatha yomntu ngqo kwiSifundo, esiba ngumlawuli wedatha yomntu. Isicelo kunye nomgaqo-nkqubo wabucala onxulumeneyo zilawulwa yiMithetho yesiFundo.

No one else can disassemble maintain or. Transform the product except the maintenance technicians designated by our company or it may cause fire electric shock or personal injury.
Do not touch power supply cable with wet hands ­ electric shock hazard.
Don’t twist your clothes or any part of your body (head, finger, etc.) into the brush or wheel of the Robot, or it may cause personal injury.
Don’t use the Cleaner in commercial places, or the Cleaner may be damaged by excessive use.
Insert the supply cable connector into the charging dock tightly ­ risk of electric shock, short circuit or fire.
Please use the Cleaner cautiously in the presence of the children to avoid frightening or harming them.
Don’t make the Cleaner take in water and other liquors for fear of the product damage.
Don’t use the Cleaner outdoors, or it may cause the product damage.

Use only the charging dock and charging cable supplied together with the unit for charging.
Don’t bend the power cord overly or place weight on it, or it may cause power cord damage, fire or electric shock.
Don’t approach cigarette, lighter, match and other heat objects or combustible materials such as the gasoline cleaner.
Insert the power cord of the charger well or it may cause electric shock, short circuit, smoking or fire.
Remove all easily damaged objects (including luminous objects, fabrics, glass bottles, etc.) before using, or it may cause damage to these objects or affect the using of the cleaner.
Don’t stand or sit on the Cleaner, or it may cause damage to the Cleaner or personal injury.
Don’t use the Cleaner on small tables and chairs or other small space, otherwise the Cleaner may be damaged.
Don’t leave movable thread, wire and other objects with the length of more than 150 mm on the ground or the brush may be entangled.

EN - 45

EN

2. APPLICABILITY
The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office, is good for cleaning to various short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc.
Since the vacuum cleaner moves freely in the space of your home, it is necessary to adapt the environment to this fact. Before use, remove all unwanted objects (stretched cables, scattered clothes, papers, bags, etc.) from the floor that could impede the movement of the vacuum cleaner or, conversely, fragile objects (e.g. glass and ceramic vases) that could be damaged by the vacuum cleaner.
If you use the device in an apartment with several storeys, it is necessary to carry the charging station along with the device from one storey to another.
3. PRODUCT COMPONENTS

3.1 IZIQULATHO ZEPHEPHA

umcimbi

inkcazelo

Designation Quantity

Isicoci seRobotic

A

1

Charging dock with dirt extraction unit

D

1

Collection vessel bag
Supply cable Remote control Mop extension Mop Side brush HEPA filter
EN - 46

F

2

E

1

G

1

H

1

H2

2

A7

1 + 1

B4

1

umcimbi

Description Foam filter Cleaning tool

3.2 ROBOTIC VACUUM CLEANER

A9

A12
A10 A1 A14

A7 A4
A16 A15 A11 C

EN

Designation Quantity

B5

1

I

1

A6 A2

A3
A8 A5

A10 A13
B

A ­ Robotic vacuum cleaner A1 ­ Front bumper A2 ­ Sensors against falling downstairs A3 ­ Charging contacts A4 ­ Storage battery compartment cover A5 ­ Drive Wheels (Left / Right) A6 ­ Front wheel A7 ­ Side brush A8 ­ Main brush cover A9 ­ Laser module A10 ­ Charging dock IR sensor

A11 ­ Anti-collision IR sensor A12 ­ Loudspeaker A13 ­ Exhaust grille A14 ­RESET button A15 ­ Main brush lock button A16 ­ Main brush
B ­ Dirt hopper / water tank
C ­ Control panel

EN - 47

EN
3.3 DUSTBIN / WATER TANK
B7 B3 B5 B4

B ­ Dirt hopper / water tank

B1 ­ Unlock button

B2

B2 ­ Charging contacts B3 ­ Filter cover

B4 ­ HEPA filter

B1

B5 ­ Foam filter B6 ­ Opening for connection to the

B6

dirt extraction unit

B7 ­ Water tank plug (rubber)

B

3.4 ULAWULO PANEL

C1

C2

C ­ Control panel

C1 ­ ON /OFF/AUTO (automatic cleaning) / STOP (PAUSE)

iqhosha

C2 ­ Return to the charging dock button

C

3.5 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

EN - 48

EN

D ­ Charging dock with the dirt extraction unit
D1 ­ START button (automatic cleaning) / SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 ­ Return to charging dock button D3 ­ Dust bag indicator lamp D4 ­ Charging lamp D5 ­ Dirt extraction fan indicator lamp D6 ­ Charging contacts D7 ­ IR sensor D8 ­ Robot vacuum connection opening

D9 ­ Cover D10 ­ Protection filter D11 ­ Power supply connector D12 ­ Exhaust filter grille D13 ­ Exhaust filter
E ­ Supply cable
F ­ Dust bag F1 ­ Handle

ULAWULO OLUKUDE

G8 G ­ Remote control

G1 ­ AUTO (automatic cleaning) / STOP (PAUSE) button

G2

G2 ­ Directional buttons for manual control (FORWARD /

G6

G1

BACK / RIGHT/ LEFT) G3 ­ Dirt extraction power adjustment button

G4 ­ Acoustic signal and voice messages on/off button

G5

G4 G5 ­ Local cleaning button

G3

G6 ­ Mopping function button

G7

G7 ­ Maximum dirt extraction power button G8 ­ Button for return to charging station

G

3.7 MOP EXTENSION H2 H

H ­ Mop extension
H1 ­ Mop unit locking button H2 ­ Mop

H1
3.8 SPARE PARTS LIST Main brush: ETA624000190 Side brushes (2x): ETA624000140 Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Dust bag: ETA624000280
EN - 49

EN
4. UKULUNGISELELA UKUSETYENZISWA
Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories. Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.
4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.
4.2 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT
1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.
6 cm
5. VACCUM CLEANER USE
Remark The device has voice notification function which can be set in various languages
(this function can be deactivated). Insert the battery into the remote control, observe correct polarity (2 pieces, battery type AAA). 5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER 1. Press button C1 for approx. 3 seconds. 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message
will be heard.
5.2 BATTERY CHARGING 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
(backlit buttons D1, D2 and indicator lamp D4 must be on).
EN - 50

EN
2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too low, place the device close to the charging contacts.

Cwangcisa amandla

Ixesha lokubaleka *

MIN

Imilinganiselo. Imizuzu eli-230

I-EMMA

Imilinganiselo. Imizuzu eli-170

MAX

Imilinganiselo. Imizuzu eli-110

* Note: The stated operating times are based on ETA`s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the
age and wear of the battery, the operating time decreases.

Remarks ­ Standard charging time is approx. 6 hours.
­ After cleaning, the device will automatically go to the charging dock. ­ The “ETA SMART” application makes it easy to find out the battery status. The
application can also be sent back to the charging station at any time.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE Start (Cleaning) Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.
Standby mode (Pause) Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on
Sleep mode After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.
EN - 51

EN
Notes The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location
to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.
5.4 CLEANING MODES AND DEVICE FUNCTIONS WITHOUT USING THE ETA SMART APPLICATION
Manual operation You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.
Note When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention
should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.
Smart automatic cleaning Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning
Local cleaning Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.
Suction power level setting Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.
Switching over dampening intensity levels Use G6 button to switch over various dampening intensity levels. 4 levels are on choice. This function is only available with the mop unit H (see below).
Switching on/off acoustic signals (voice messages) Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.
Return to the charging dock with dust extraction unit After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.
RESET button Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.
Automatic extraction of dirt in the extraction unit After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.
EN - 52

EN
5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT 1. Attach the H2 mop to the lower part of the moping
attachment correctly. Soak and wring the mop before use. Mop unit H must be correctly fitted to the dirt container/water tank B.
2. Flip rubber plug B7 and fill clean water into the tank.
3. Place the mop unit together with the dirt container on the device correctly.
4. Switch on the device and select the required cleaning mode. Notes
­ When mopping, we recommend cleaning the individual rooms. ­ When mopping, check the vacuum cleaner and add water to the moping attachment,
if necessary, or rinse the mop. ­ Do not use the mop attachment on carpets and prevent the vacuum cleaner from
hitting the carpet. ­ After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it
installed on the vacuum cleaner while charging. 5.6 OVERVIEW OF LIGHT SIGNALS
Remark Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported
by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the “ETA SMART” application . EN – 53

EN

Light signals Blue light
Isibane esidanyazayo esiBlue
Yellow flashing Green flashing light
Green light Fast red flashing light

ROBOT VACUUM CLEANER Meaning
Cleaning Pause Stand by Initialisation finished Downloading the system Network configuration Firmware update Initialisation Low battery Charging Dirt extraction Charging Pairing with the charging dock Battery completely charged Failure Dirt container filled up

CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT

Isalathisi lamp

isimo

meaning

Ukukhanya okuhlaza

Dirt extraction

Extraction fan failure D5
Red flashing light Overheating

Extraction unit cover not properly closed

D4

Green flashing light (pulses)

Ukutshaja ibhetri

Ukukhanya okuhlaza

Battery completely charged

Ukukhanya okuhlaza

Dust bag filled up/locked (clogged)

D3

Ukukhanya okukhawulezayo okukhawulezayo

Dust bag not properly installed

D1

+

Parallel flashing Pairing failure (charging dock and robot vacuum)

D2

Remark For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE
PROBLEMS.

EN - 54

EN
6. APPLICATION ETA SMART
In the simple operation mode, the device can be controlled using buttons on control panel C or remote control F (see above). In order to use all device´s functions, you will have to install and use smart app “ETA SMART”, allowing extension of vacuum cleaner functionality and increased user comfort. All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful pairing with home network can be found at:
www.etasince1943.com/robot
The app is available from Apple Store or Google Play database (or use the following QR code for easy installation:
Remarks If QR code is not active, find the app manually (by its name).
7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE
Carry out maintenance and cleaning regularly, depending on the frequency of use and the amount of cleaning. In a more polluted environment (a pet household), more frequent maintenance will be required. Failure to carry out maintenance may damage the vacuum cleaner and its components! 7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.
EN - 55

EN
7.2 CLEANING OF DIRT CONTAINER / WATER TANK, FILTERS AND MOP UNIT
1. Remove dirt container B with attached mop unit H from the robot vacuum. Press buttons H1 and disconnect the mop unit from the dirt container. Dispose of dirt together with normal household waste.
2. Drain remaining water from the tank.
3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable). 4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow
or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.
EN - 56

EN
5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse mop H1 in running water.
NOTICE ­ For filters cleaning do not use aggressive detergents or cleaning agents or hot water ­ Dry cleaning is recommended to maintain HEPA filter parameters. ­ If you choose to wash the HEPA filter with water, its filtering ability will be reduced. ­ The maximum number of filter washes is 3x. Then it is necessary to buy a new one. ­ It is recommended to change the HEPA filter at least twice a year. ­ The filters are not intended for use in a dishwasher. ­ Cleaning failure and possibly filters replacing can lead to malfunction of the vacuum
cleaner! 6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place. 7.3 MAIN BRUSH CLEANING 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the
robot vacuum. 2. Clean the main brush with the cleaning tool I (or other suitable). You can also use
scissors to remove tangled hair / hair. Wipe the main brush cover and main brush compartment with a soft, dry cloth.
EN - 57

EN
7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver. 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush. 3. Fit the brush back on the robot vacuum.
7.5 WHEELS CLEANING Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).
NOTICE Some hair / pet’s hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may
stick. Inspect and clean the wheels regularly. EN – 58

EN
7.6 SENSORS CLEANING After each cleaning, clean the sensors with tool I (or another suitable one).
7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT 1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal
waste. Insert a new dust bag.
2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place. Remark Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.
EN - 59

EN

8. PROBLEMS SOLUTIONS

Ingxaki
Isixhobo asikwazi ukuvulwa
Isixhobo asinakubizwa
The device cannot find its charging dock
Abnormal behaviour of the machine Abnormal sounds are generated Lower cleaning potential or remaining dust on the surface

Solution Low battery. Place the device in the charging dock and recharge. Ambient temperature lower than 0 °C or higher than 40 °C. Working temperature of the device is 0-40 °C. Remove the device from the charging dock and check correct connection of the cleaning dock to the electric mains. Check and clean charging contacts (on the device and the charging dock). The device is too far from the charging dock, move it nearer to the charging dock. Do not relocate the charging dock during cleaning operation of the device.
Qala kabusha i sixhobo.
Wheels and the brushes are clogged. Clean where necessary. The dirt container is full. Clean it. The filters are clogged, clean or replace the filters. The main brush is clogged. Clean it.

8.1 INDICATOR LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT ­ ERROR MESSAGES

Isalathisi lamp

isimo

Isibane esidanyazayo esibomvu

Isibane esidanyazayo esibomvu

Ingxaki
Extraction fan failure
Ubushushu
Extraction unit cover not properly closed Missing/not properly positioned dust bag

isisombululo
Check whether the extraction channel is not clogged with dirt If thermal protection has been activated, wait at least 30 minutes before next switching on Check whether the extraction unit cover is placed correctly
Check the dust bag and its proper fitting

EN - 60

EN

Isalathisi lamp

isimo

Ingxaki

Parallel flashing

Pairing failure (charging dock and robot vacuum)

9. IMIGAQO YOBUGCISA

isisombululo
1. Press and hold both buttons (D1 and D2) for approx. 5 seconds to switch over the charging dock to pairing mode (lamp D3 starts flashing green);
2. Press and hold button C2 on the control panel of the robot vacuum for approx. 5 seconds to switch over the robot vacuum to pairing mode (indicator lamp on the robot vacuum starts flashing green);
3. Place the robot vacuum in the charging dock ( pairing success voice message will be generated).

Robotic vacuum cleaner Appliance protection class operating voltage Accumulator Battery savings Charging time Weight Dimensions Frequency range Output power (EIRP) Wireless technology Declared acoustic level is 73 dB(A) re 1pW.

III.
14.4 V (DC) Li-Ion
5200 mAh 6 hours 3.5 kg
Ø 350 mm x 100 mm 2.4 GHz
15.95 dBm Wifi

Compatibility: Smart device operational system

– Android 4.1 and higher – IOS 9.0 and higher

WIfI network

– 2.4 Ghz – WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

ISAZISO
The device cannot be operated on IEEE 802.1X-secured Wifi networks (usually corporate Wifi networks).

EN - 61

EN

Charging station Appliance protection class Input voltage Declared acoustic level is 84 dB(A) re 1pW.

I. 110-240 V (AC)

Ngale ndlela, i-ETA njengoko ibhengeza ukuba uhlobo lwesixhobo sikanomathotholo i-ETA6240 ithobela uMyalelo 2014/53/EU. Umbhalo opheleleyo we-EU declaration of conformity uyafumaneka kwidilesi ye-intanethi ye-ETA.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the respective model. The manufacturer reserves the right to change/update the ETA SMART application without prior notice. Due to the character of such changes/updates, some information or procedures in this manual might become obsolete or might be missing.

Guarantee of 24 months does not apply to decrease in the accumulator’s effective capacity caused by its use or age. Effective capacity gradually decreases depending on the method of use of the accumulator.

Ulondolozo olubanzi ngakumbi okanye ulondolozo olufuna ukungenelela kwiindawo zangaphakathi zesixhobo kufuneka lwenziwe yinkonzo yobungcali! Ukungaphumeleli ukuthobela imiyalelo yomenzi kuya kukhokelela ekuphelelweni kwelungelo lokuqinisekisa ukulungiswa!

10. ENVIRONMENTAL PROTECTION

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be received free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. The appliance is equipped with the Li-Ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

Battery removing Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantage of overcoming the safety fuse against spontaneous disconnection.

EN - 62

EN
UKUSETYENZISWA EKHAYA KUPHELA. MUSA UKUTSHINTSHA EMANZINI OKANYE OLUNYE ULWEMI. UKUZE UPHEPHE INGOZI YOKUFUTHEKA, YIGCINE IKUDE LE BHgi yePlastiki KUDE EZINTWANA NABANTWANA. UNGAYISEBENZISI LE BHEKI EZIKHUSELENI, KWIIbhedi, KWIINQWELE OKANYE EZIDLALO. LE BAG AYIYONTO yokudlala.
– Please read the instructions manual – Removable power supply unit NOTICE
EN - 63

HU

Robot porszívó 3 az 1-ben intelligens alkalmazással
kwaye 6240

Amawele

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárlónk, köszönjük, hogy termékünket választotta! Mieltt a készüléket üzembe helyezné, kérjük olvassa el figyelmesen az utasításokat, beleértve a garancia lapot, a pénztári nyugtát és ha lehetséges, a csomagolással és a csomagolás tartalmával együtt tegye azt el biztonságos helyre!

1. BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK
­ Ezen útmutatót tekintse a készülék tartozékaként és adja át azt a készülék esetleges további felhasználójának.
­ Ellenrizze, hogy az adattáblán lev feszültségadat megegyezik-e az elektromos dugaszolóaljzatban lev feszültséggel.
­ A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkez, vagy a készülék mködtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos mködtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A gyermek ne játszon a készülékkel! Felügyelet nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását!.
­ Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minsítéssel rendelkez más személy cserélje ki.
A tartozékok vagy hozáférhet részek kicserélése eltt, amelyek mködés közben mozognak, beszerelés és szétszeres eltt, tisztítás vagy karbantartás eltt, amelyek mködés közben mozognak, beszerelés és szétszeres eltt, tisztítás vagy karbantartás elttás eltt, a kitjásjáhkásk ákzáskáskáskáskáskáskáskáskás
­ Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagyvillásdugója sérült, ha nem mködik rendesen, ha az leesett és megsérült vagy ha vízbe esett.
­ FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor töltéséhez csak a készülékhez kapott töltállomást használja.
­ A készülék csak a típuscímkén feltüntetett biztonságos törpefeszültségrl üzemeltethet.
A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, ,á, ibhedi nesidlo sakusasa” típusú szbantákás ászlodáná! Nem kereskedelmi használatra!
­ Porszívózás közben a sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon az elektromos szívófej forgókeféi közé!
­ Ne merítse vízbe a porszívót (még részben sem)! ­ Némely sznyegfajta porszívozásakor statikus elektromosság is keletkezhet.
Semmiféle statikus energia kisülés nem veszélyezteti az egészséget. ­ A porszívót mindig elször kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóvezetéket a hálózati
dugaszolóaljzatból, és csak azután ürítse ki a portartó edényt, tisztítsa ki vagy cserélje ki a mikroszrket, tisztítsa ki a porszívót vagy annak tartozékait.
HU – 64

HU
­ Ne porszívózzon éles tárgyakat (pl. üveget, törmeléket), forró, tzveszélyes, robbanásveszélyes közegeket (pl. hamut, ég cigarettacsikkeket, benzint, hígítókat és aeroszol gzöket), de kenanyagokat sem (pl. zsírokat, olajokat), továbbá maróhatású anyagokat (pl. savakat, oldószereket). Ezen anyagok porszívózása esetén a szrk illetve a porszívó megkárosodása következhet be.
­ Ne tegye ki a porszívót küls idjárási hatásoknak (es, fagy, közvetlen napsütés stb.). ­ A készülék biztonsága és helyes mködése érdekében használjon mindenkor eredeti
tartalékalkatrészeket és gyártócég által jóváhagyott tartozékokat. ­ A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ez az útmutató tartalmaz! ­ Ha nem használja a készüléket hosszabb ideig, húzza ki a töltállomás tápkábelét!
A porszívót húzza ki úgy, hogy a porszívó és a töltállomás kontaktjai ne érjenek egymáshoz! Ezzel elkerülheti, hogy a porszívó lemerüljön! ­ Kérjük ellenrizzen minden padlón lév felületet, fugát, rést (pl. a listáknál) annak érdekében, hogy elkerülje a forgó kefe károsodását. Ezek a résék megakadályozhatják a porszívó mozgását, pl. a résekbe beleszorulhat a kefe. ­ A porszívót nem lehet 1 cm-nél hosszabb szálú sznyegen használni. Ugyanakkor elfordulhat, hogy a porszívó nem mködik megfelelen bizonyos típusú sötét sznyegeken, amelyek “összezavarják” az érzékelket a felületükkel, és a porszívó kaotikus mozgását okozhatják, vagy azt, hogy nem megy rá erre a felszínre. A porszívó képes átmenni a max. kb. 2 cm magas átjáró léceken / küszöbjei. ­ Szenteljen extra figyelmet a robotnak els mködésekor. ­ Távolítsa el az akadályokat az útjából. Próbálja meg elkerülni a leállásokat. ­ Tegyen lépéseket a takarítás során felmerül problémák megelzésére: · Tartsa a könnyen felboruló tárgyakat biztonságos helyen · Simítsa le a sznyeg szélét · A lelógó asztalterít és függöny ne érjen le a földig · A gyúlékony tárgyakat tartsa távol a tzforrásoktól · Simítsa ki az összetekeredett tápkábelt a padlón · Vegye fel az újságokat, könyveket, magazinokat és nagyobb papírokat a padlóról ­ Takarítás eltt ellenrizze, hogy a f kefe megfelelen van-e rögzítve a készülékben ­ Ellenrizze, hogy a magasság érzékelk tisztára vannak törölve ­ Ha csak egy szobát akar kitakarítani, kérjük, hogy csukja be az ajtót ­ Ne használja a porszívót emelvényeken, ahol nincs korlát, vagy kemény akadály. A robot leeshet és személyi sérülést okozhat. ­ Figyeljen arra, hogy a fkefe és a portartály megfelelen vannak-e elhelyezve. ­ Használat eltt tisztítsa meg a leesés elleni szenzorokat. ­ Ha egy helységben szeretne takarítani, akkor csukja be az összes ajtót. ­ Ahhoz, hogy a porszívó képes legyen a bútorok alatt takarítani és ne szoruljon azok alá, minimum 11 cm magas szabad terület szükséges. ­ Ne engedje, hogy a porszívó leessen. Ha ez megtörténik, akkor kapcsolja be a porszívót, ellenrizze a mozgását és gyzdjön meg arról, hogy minden rendben van-e vele. Ez az ellenrzés fontos a következ felügyelet nélküli takarításhoz. ­ Ha az elembl elektrolit szivárogását észlel, azonnal cserélje ki ay elemet, mivel ellenkez esetben megkárosíthatja a porszívó ­ Tartsa az elemeket gyerekektl távol és nem önjogú személyek ell elzárva tárolja. ­ Az elemek lenyelése esetén azonnal foruljon orvoshoz. ­ A lemerült elemeket és az akkumulátort megfelel módon semmisítse meg (lássa 11. ÖKÖLÓGIA)! ­ A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelv szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található. ­ Gyártócég nem felel a készülék és tartozékai helytelen használatából ered károkért és nem garanciaköteles a fenti biztonsági elírások be nem tartása esetén. A készülék helytelen használatának tekintjük többek között a szrk rendszeres cseréje.
HU – 65

HU
Vezeték nélküli csatlakozás és kompatibilitás ­ Az ETA cég semmilyen módon nem vállal felelsséget semmilyen véletlen, közvetett
vagy következményes kárért, sem az adatok elvesztéséért vagy olyan veszteségekért, amelyet a vezeték nélküli technológián keresztüli kommunikáció során fellép információszivárgás okozott. ­ A sikeres vezeték nélküli kommunikáció nem garantálható 100%-kal minden intelligens eszközön és Wifi-hálózaton (routeren). A piacon lév eszközök sokfélesége miatt elfordulhatnak olyan esetek, amikor egy adott okos eszköz vagy Wifi-hálózat (router) jellege vagy specifikációja lehetetlenné teszi a csatlakozást, vagy valamilyen módon megszakad. Ezen felül számos tényez, beleértve a hardver és a szoftver konfigurációja is befolyásolja a vezeték nélküli kommunikáció sikerét egy Wifi-hálózaton keresztül. A robot és a Wifi-hálózat közötti kapcsolatot hátrányosan befolyásolhatják a környez Wifi-hálózatok is, amelyek ugyanarra a csatornára hangolhatók, és így megszakíthatják a kapcsolatot (pl. lakótelepeken, apartmanházakban stb.). Ezek a tények nem indokolhatják a készülék reklamációját.
Az alkalmazást egy harmadik szubjektum (a továbbiakban csak ,,Szubjektum”) tulajdonolja és üzemelteti, amely nem a HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (a továbbiakban csak ,,Eladó”). Az Eladó semmilyen személyes adatot nem ad át a Szubjektumnak. Az alkalmazásba való regisztráció során az ügyfél közvetlenül a Szubjektumnak adja át a személyes adatait, aki így személyes adatainak kezeljévé válik. Az alkalmazást és a hozzá tartozó adatvédelmet a Szubjektum szabályai határozzák meg.mazást és a hozzá tartozó adatvédelmeta Szubjektum szabályai határozzák meg.

A terméket kizárólag a gyártó, illetve az erre a célra kijelölt szakemberek szedhetik szét, tarthatják fenn, vagy alakíthatják át! Ellenkez esetben tüzet, áramütés, vagy személyi sérülést okozhat!
Soha ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez – ez áramütést okozhat.
Ne tegyen be a fkefébe, vagy kerékbe ruhát, vagy bármely testrészét (fej, új, stb.), mert az személyi sérülést okozhat!
Ne használja a porszívót túl frekventált helyeken, mert a túlhasználás a porszívó károsodásához vezethet!
Dugja be a tápkábel csatlakozóját teljesen a töltállomásba, ellenkez esetben áramütés, rövidzárlat vagy tz következhet be.
Kérjük, a porszívót a gyerekek jelenlétében használja óvatosan, így elkerülheti, hogy a kicsik megijedjenek, vagy megsérüljenek!

Ne használjon más töltállomást, tápkábellel együtt, csak azt, ami a termékhez mellékelve volt.
Ne hajlítsa meg túlságosan a hálózati kábelt, és ne tegyen rá nagy súlyt, ami a tápkábel sérüléséhez vezethet, valamint tüzet, vagy áramütést okozhat!
Ne közelítsen a készülékhez cigarettával, öngyújtóval, gyufával és más forró tárgyakkal, vagy éghet anyagokkal, mint pl.tisztító benzinnel!
Dugja be a tápkábelt a hálózatba megfelelen, ellenkez esetben áramütést, rövidzárlatot, füstölést, vagy tüzet okozhat!
Tegyen el minden sérülékeny tárgyat (beleértve a világító tárgyakat, textíliákat, üvegeket palackokat, stb.) használat eltt, mert azok akadályozhatják a készülék mködését és annak károsodását okozhatják!
Ne álljon, vagy üljön rá a porszívóra, mert az a porszívó károsodását, vagy személyi sérülést okozhat!

HU – 66

Ne tegye a készüléket vízbe, vagy más folyadékba, mert az károsodást okozhat!
Ne használja a készüléket kinti környezetben, károsodást okozhat!

HU
Ne használja a porszívót kicsi asztalokon, székeken, vagy más kis helyeken, a porszívó károsodásának elkerülése érdekében!
Ne hagyjon mozgó drótot, vagy más tárgyakat, amelyeknek hosszuk több mint 150 mm a földön, mert a fkefe károsodását okozhatják!

2. ALKAMAZHATÓSÁG
A készülék alkalmas otthoni takarításra, hotelekben, szobákban, valamint kisebb irodákban. Használható különböz rövid rolytos sznyegekre, fapadlóra, kemény padlóra, stb…

Mivel a porszívó szabadon mozog otthonában, a környezetet hozzá kell igazítani ehhez a körülményhez. Használat eltt távolítson el minden nem kívánt tárgyat (feszített kábelek, szétszórt ruhák, papírok, táskák stb.) a padlóról, amelyek akadályozhatják a porszívó mozgását, vagy éppen a törékeny tárgyakat (pl. üveg és kerámia vázák), amelyeket a porszívó károsíthat.

Ha a porszívót többszintes házban fogja használni, akkor a töltállomást a porszívóval együtt kell az emeletek között hordoznia.
3. A TERMÉK ALKOTÓRÉSZEI

3.1 A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Tétel

Inkcazo

Jelölés Mennyiség

Robot-porszívó

A

1

Töltállomás szívóegységgel

D

1

Porzsák a gyjtedényhez

Töltkábel Távirányító

HU – 67

F

2

E

1

G

1

HU
Tétel

Mop toldalék Mop Oldalkefe

Inkcazo

HEPA szr Molitán szr Tisztító szerszám

3.2 ROBOT-PORSZÍVÓ

A9

A12
A10 A1 A14

A7 A4
A16 A15 A11 C

Jelölés Mennyiség

H

1

H2

2

A7

1 + 1

B4

1

B5

1

I

1

A6 A2

A3
A8 A5

A10 A13 B
HU – 68

A ­ Robot-porszívó A1 ­ Els lökhárító A2 ­ Lépcsrl való leesés elleni modul A3 ­ Tölt érintkezk A4 ­ Az akkumulátortartó fedele A5 ­ Hajtókerekek (bal / jobb) A6 ­ Els kerék A7 ­ Oldalkefe A8 ­ Fkefe fedele A9 ­ Lézer modul A10 ­ IR szenzor a töltállomáshoz

HU
A11 ­ IR ütközésgátló A12 ­ Hangszóró A13 ­ Kimeneti rács A14 ­ RESET gomb A15 ­ A f kefe burkolatának zárógombja A16 ­ F kefe
B ­ Szennyezés-tartó / víztartály
C ­ Távirányító

3.3 TÁLCA A SZENNYEZDÉSEK SZÁMÁRA / VÍZTARTÁLY

B7

B ­ Szennyezés-tartó / víztartály

B3

B1 ­ Kioldó gomb

I-B5 B4

B2

B2 ­ Töltési kontaktusok B3 ­ Szrk fedele

B4 ­ HEPA szr

B1

B5 ­ Molitán szr B6 ­ Furat a szívóegységhez való

B6

csatlakozáshoz

B7 ­ Gumidugó a víztartályhoz

B

3.4 KEZELPANEL

C1

C2

C

C ­ Kezelpanel C1 ­ BE /KI /AUTO gomb (automatikus takarítás) / STOP
(SZÜNET)
C2 ­ Gomb a töltállomáshoz való visszatéréshez

HU – 69

HU
3.5 TÖLTÁLLOMÁS SZÍVÓEGYSÉGGEL

D1 D3 D4 D5 D2

D

D7

D6

D8

D11 D13 D12

F1
D9 E

D10

F

D ­ Töltállomás szívóegységgel D1 ­ START gomb (automatikus takarítás)
/ SPOT (lokális takarítás) / STOP (SZÜNET) D2 ­ Gomb a töltállomáshoz való visszatéréshez D3 ­ Porzsák jelzfény D4 ­ Tölt jelzfény D5 ­ Szívó ventilátor jelzfénye D6 ­ Töltérintkezk a porszívóhoz D7 ­ IR szenzor

D8 ­ Csatlakozó furat a porszívóhoz D9 ­ Fedél D10 ­ Szívásvéd szr D11 ­ Elektromos konnektor D12 ­ Kimeneti szrrács D13 ­ Kimeneti szr
E ­ Töltkábel
F ­ Porzsák F1 ­ Kezel fogantyú

HU – 70

HU

3.6 TÁVIRÁNYÍTÓ

G8 G ­ Távirányító

G1 ­ AUTO gomb (automatikus takarítás) / STOP (SZÜNET)

G2

okanye

G6

G1

G2 ­ Irányító gombok a kézi mködtetéshez (ELRE / HÁTUL / JOBBRA/ BALRA)

G3 ­ Gombok a szívóteljesítmény szintjének beállításához

G5

G4 G4 ­ Akusztikus jelzés és hangos figyelmeztetés

G3

bekapcsoló/kikapcsoló gombja

G7 G5 ­ Gomb a helyi takarításhoz G6 ­ Felmosó funkció gomb

G7 ­ Gomb a maximális szívóer beállításához

G

G8 ­ Gomb a töltállomásra való visszatéréshez

3.7 MOP TOLDALÉK H2 H

H ­ Mop toldalék H1 ­ Moppolási tartozék zárja H2 ­ Mop

H1
3.8 PÓTALKATRÉSZEK LISTÁJA F kefe: ETA624000190 Oldalsó kefék (2x): ETA624000140 Set HEPA szr és habszr: ETA624000260 Mop: ETA624000220 Porzsák: ETA624000280
4. HASZNÁLATI ELKÉSZÍTÉS
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki a porszívót és a kiegészítket. Távolítson el minden ragasztót, matricát vagy papírt a porszívóból!
4.1 A PORSZÍVÓ ELKÉSZÍTÉSE A használattól függen szerelje be a B szennyeztartályt vagy a H felmosófejet.

HU – 71

HU
4.2 TÖLTÁLLOMÁS TELEPÍTÉSE A SZÍVÓEGYSÉGGEL 1. Helyezze a töltállomást a szívóegységgel a padlóra, kb. 6 cm távolságra a faltól.
Ügyeljen arra, hogy legyen elegend hely a töltállomás oldalán (legalább 0,5 m) és a töltállomás eltt (legalább 1,2 m). Figyeljen arra, hogy ne tegye ki napsugárzásnak a töltállomást a szívóegységgel. 2. Csatlakoztassa az E tápkábelt a töltállomáshoz, majd az el. hálózathoz.
6 cm
5. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
Megjegyzés A porszívó hangjelzésekkel rendelkezik, amelyek különféle nyelvi változatokban
állíthatók be, vagy teljesen kikapcsolhatók. Helyezze be a távirányítóba az elemeket, figyeljen a polaritásra (2 db, AAA típusú elemek). 5.1 A PORSZÍVÓ BEKAPCSOLÁSA 1. Nyomja meg hosszan (kb. 3 másodpercre) a C1 gombot. 2. A gombok fényjelzése kigyullad, megszólal egy bevezet hangjelzés, majd egy hangos
értesítés a bekapcsolásról. 5.2 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 1. Ellenrizze, hogy a szívóegységgel rendelkez töltállomás megfelelen van-e
csatlakoztatva az el. hálózathoz (a D1, D2 és a D4 LED jelzfénynek világítania kell). 2. Helyezze a porszívót a töltállomás közelébe, nyomja meg a C2/D2/G8 gombot, és várja
meg, amíg a porszívó megfelelen megközelíti a tölt érintkezket. Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, helyezze a porszívót közvetlenül a tölt érintkezkre.
HU – 72

HU

Állítsa be a teljesítményt

Nyitvatartási id *

MIN

Kb. 230 ekhulwini

I-EMMA

Kb. 170 ekhulwini

MAX

Kb. 110 ekhulwini

* Megjegyzés: A megadott üzemidk az ETA bels tesztjein alapulnak, és csak új és teljesen feltöltött akkumulátorokra vonatkoznak. Az
akkumulátor életkorától és elhasználtságától függen az üzemid csökken.

Megjegyzések ­ A töltés szokásos idtartama kb. 6 óra. ­ Takarítás után a porszívó automatikusan megkeresi a töltállomást. ­ Az “ETA SMART” alkalmazás segítségével könnyen megtudhatja az akkumulátor
állapotát. Az alkalmazás segítségével bármikor vissza lehet küldeni a porszívót a töltállomásra.

5.3 BEINDÍTÁS / KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD / ALVÓ MÓD Beindítás (Takarítás) Használja a C1/D1/G1/G2/G5 gombok egyikét a porszívó elindításához, vagy kapcsolja be alvó üzemmódból
Készenléti üzemmód (Szünet) Nyomja meg a C1/D1/G1 gombok egyikét a folyamatban lév takarítás megszakításához, és a porszívó készenléti üzemmódba állításához. Készenléti állapotban a porszívó nem mozog, kigyullad a C1 és C2 gombok kék háttérvilágítása.
Alvó mód Körülbelül 20 perc inaktivitás után a porszívó automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. A készenléti üzemmódba váltáshoz nyomja meg a C1/G1 gombok egyikét. A porszívón a C1 és C2 gombok kék háttérvilágítása kialszik.
HU – 73

HU
Megjegyzés A porszívónak a megadott takarításhoz el kell hagynia a töltállomást. Helyezze a töltállomást megfelel helyre a fenti utasítások szerint, és ne mozgassa. Ez
biztosítja, hogy a porszívó sikeresen visszatérjen a töltállomásra.
5.4 TAKARÍTÁSI MÓDOK ÉS FUNKCIÓ ETA SMART APLIKÁCIÓ HASZNÁLATA NÉLKÜL.
Manuális vezérlés Iránygombok G2 segítségével lehet a porszívót irányítani és csak ott takarítani, ahol szükséges.
Figyelmeztetés A porszívó kézi mködtetésekor mindig figyeljen, és legyen különösen körültekint a HÁTRA iránynál, mivel a porszívónak nincs érzékelje a lépcsn való leesés ellen.
Automatikus tisztítás Nyomjon le egyet a C1/D1/G1 gombok közül. A tisztítás során a porszívó fokozatosan és szisztematikusan mozog a területen, a programozott útvonalnak megfelelen. A terület felosztódik az egyes szegmensekre. Amint a porszívó megtisztítja a rendelkezésre álló helyet, automatikusan megkeresi a töltállomást. A leggyakrabban Használt takarítási módról van szó.
Helyi tisztítás Nyomja meg röviden a G5 gombot, vagy hosszan (kb. 3 másodpercig) a D1 gombot. A porszívó maximális teljesítménnyel bekapcsol, és a takarítás során a térben mozog a beprogramozott útvonalnak megfelelen (négyzet alakban 1,8 x 1,8 m). A takarítás befejezése után a porszívó automatikusan visszatér a tölt állomásba. Ez a tisztítási mód alkalmas egy kis szennyezett terület megtisztítására.
A szívóteljesítmény szintjének beállítása A G3 gombokkal válthat az egyes szívási teljesítményszintek között. Összesen 3 szint érhet el.
Nedvesítés intenzitás beállítása G6 gomb segítségével lehet a nedvesítés szintjét beállítani. Összesen 4 szint érhet el. Ezt a funkciót csak moppolási tartozékkal H (lássa lejjebb) együtt lehet használni.
A hangértesítések hangjelzésének bekapcsolása/kikapcsolása A G4 gombbal kapcsolhatja be/ki az akusztikus jelzést és a hangértesítéseket.
Visszatérés a szívóegységgel a töltállomásra A porszívó rendelkezik az automatikus visszatérés funkcióval a töltállomásra az adott takarítás végrehajtása céljából. A porszívót a C2/D2/G8 gombok segítségével is elküldheti a töltállomásra.
RESET gomb Megfelel eszköz segítségével nyomja meg a RESET A14 gombot a porszívó kikapcsolásához.
A szennyezdés automatikus elszívása a szívóegység által A takarítás elvégzése és a porszívó visszaszállítása után a töltállomásra a szívóegységgel a szennyezdés automatikusan kiszívódik a B tartályból. Szükség van továbbá az F porzsák teljességének rendszeres ellenrzésére és rendszeres cseréjére.
HU – 74

HU
5.5 MOP TARTOZÉK HASZNÁLATA 1. Megfelelen rögzítse a H2 mopot a mop tartozék
alsó részére. Használat eltt áztassa be és csavarja ki a mopot. Csatlakoztassa megfelelen a H felmosó egységet a B szennyezdéstartályhoz / víztartályhoz.
2. Pattintsa ki a B7 gumidugót, és töltse fel a tartályt tiszta vízzel.
3. Helyezze a felmosó egységet a szennyezéstartállyal együtt a saját helyére a porszívóba.
4. Kapcsolja be a porszívót és válassza ki a kívánt takarítási módot. Megjegyzések
­ Felmosásnál javasoljuk a helyiségek egyenkénti tisztítását. ­ Felmosásnál ellenrizze a porszívót, és szükség esetén adjon hozzá vizet a mop
tartozékhoz, esetleg öblítse le a mopot. ­ Ne használja a mop tartozékot a sznyegre, és ne tegye lehetvé, hogy a porszívó
ráfusson a sznyegre. ­ Használat után távolítsa el a mop csatlakozóját, tisztítsa meg, és öntse
ki a felesleges vizet a tartályból. Töltés közben ne hagyja rászerelve a porszívóra.
HU – 75

HU
5.6 FÉNYJELZÉSEK TÁBLÁZATA
Megjegyzés A fényjelzés különböz állapotainak több jelentése lehet. A fényjelzések jelentését jobban megmagyarázzák a hangos figyelmeztetések vagy adott esetben közvetlenül
az “ETA SMART” alkalmazásban lev figyelmeztetések.

Fényjelzés Kék világítás
Kék villogás
Sárga villogás Zöld villogás Zöld világítás Gyors piros villogás

PORSZÍVÓ Jelentése
Takarítás folyamatban Szünet Készenléti üzemmód Az inicializálás befejezése A rendszer betöltése Hálózati konfiguráció Firmware aktualizálás Inicializálás Gyenge akkumulátor Töltés Szennyezdések kiszívása Töltés Párosítás a töltállomással Az akkumulátor teljesen fel van töltve Hiba A szennyezdéstartály megtelt

Jelzfény D5 D4 D3

TÖLTÁLLOMÁS SZÍVÓEGYSÉGGEL

Zonke iinkonzo ze-intanethi

Jelentése

Zöld világítás

Szennyezdések kiszívása

A szívóventilátor hibája

Piros villogás

Túlmelegedés

A szívóegység fedele nincs megfelelen lezárva

Zöld villogás (pulzálás)

Az akkumulátor töltdik

Zöld világítás

Az akkumulátor teljesen fel van töltve

Zöld világítás

A porzsák megtelt vagy blokkolva van (eldugult)

Gyors piros villogás

A porzsák nincs megfelelen felszerelve

HU – 76

HU

Jelzfény D1 + D2

TÖLTÁLLOMÁS SZÍVÓEGYSÉGGEL

Zonke iinkonzo ze-intanethi

Jelentése

Egyidej villogás

Hiba történt a töltállomás és a porszívó párosításakor

Megjegyzés A hibaüzeneteket részletesebben a fejezet ismerteti 8. PROBLÉMA-MEGOLDÁS.

6. ETA SMART ALKALMAZÁS
A porszívót lehet használni egyszersített módban a vezérl panelen lév C gombbal, vagy távirányítóval F (lássa feljebb). A teljes potenciálja kihasználásához azonban szükséges a “ETA SMART”, intelligens alkalmazás telepítése és használata, amely bvíti a funkcionalitását és a felhasználói kényelmet.
Minden egyéb információ, alkalmazási kézikönyv, utasítások és tippek az otthoni hálózattal való sikeres párosításhoz a következ címen találhatók:
www.eta.hu/robot
Az alkalmazást megtalálja az alkalmazások Apple Store vagy Google Play adatbázisaiban, vagy a meggyorsításhoz használhatja az alábbi QR kódot:

Megjegyzések Ha nincs aktív QR kód, keresse meg az alkalmazást manuálisan az elnevezés
alapján.
7. A PORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA
Rendszeresen végezzen karbantartást és tisztítást, a használat gyakoriságától és a tisztítás volumenétl függen! Szennyezettebb környezetben (ahol háziállat-tartás van) gyakrabban kell karbantartani. A karbantartás elmulasztása károsíthatja a porszívót és alkatrészeit!
7.1 A TÖLT ÉRZÉKELK TISZTÍTÁSA Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a szennyezdéstartályt / töltállomást az el. hálózatból! Tisztítsa meg a tölt érintkezket (A3, B2, D6) puha, száraz ruhával. A tisztítást legalább havonta 1x végezze el! Az érintkezk tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket vagy olajokat!
HU – 77

HU
7.2 A SZENNYEZDÉSTARTÁLY / VÍZTARTÁLY, SZRK ÉS A FELMOSÓ EGYSÉG TISZTÍTÁSA
1. Távolítsa el a B szennyezdéstartályt a H felmosó-szerelékkel a porszívóból. Nyomja meg a H1 gombokat, és távolítsa el a felmosó eszközt a szennyezdéstartályból. A szennyezdést a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa!
2. Öntse ki a maradék vizet a tartályból.
3. Tisztítsa meg a szennyezdés-tartályt az I szerszámmal (vagy bármely más megfelel szerszámmal)!
4. Távolítsa el a szrket a szennyvíztartályból, és tisztítsa meg ket az I szerszámmal (vagy bármilyen más megfelel szerszámmal)! A B4 HEPA szrt finoman fújja át vagy ütögesse ki! Öblítse le a B5 habszrt és a B3 fedelet folyóvíz alatt. HU – 78

HU
5. Távolítsa el a H1 mopot a H felmosó-szerelvényrl. Törölje le a felmosó eszköz felületét puha, nedves ruhával és öblítse le folyóvíz alatt a H1 mopot.
FIGYELMEZTETÉS ­ A szrk tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket, súrolószereket vagy
forró vizet! ­ A HEPA szr paramétereinek fenntartása érdekében javasoljuk a vegytisztítást! ­ Ha úgy dönt, hogy vízzel mossa le a HEPA szrt, akkor annak szrési képessége
csökkenni fog. Egy szrt maximum 3x lehet lemosni. Utána újat kell venni. ­ Javasoljuk legalább évente 2x lecserélni a HEPA szrt. ­ A szrket nem úgy tervezték, hogy mosógépben lehessen ket mosni. ­ A szrk megtisztításának és esetleges cseréjének elhanyagolása a porszívó hibás. 6. A karbantartás elvégzése után hagyja, hogy minden alaposan megszáradjon. Ezután hajtsa össze és tárolja a porszívóval együtt megfelelen biztonságos helyen. 7.3 A FKEFE TISZTÍTÁSA 1. Nyomja meg az A15 zárógombot, és vegye le az A8 fedelet. Ezután vegye le az A16 f kefét a porszívóról 2. Tisztítsa meg a fkefét az I tisztítószerszámmal (vagy más megfelel eszközzel)! Az összegabalyodott haj/szr eltávolításához ollót is használhat. Törölje le puha, száraz ruhával a fkefe fedelét és a fkefe rekeszét!
HU – 79

HU
7.4 AZ OLDALKEFE TISZTÍTÁSA 1. Csavarhúzóval csavarja le a rögzítcsavart. 2. Távolítsa el az oldalkefét, tisztítsa meg, és távolítsa el az összes összegabalyodott hajat/szrt. 3. Ezután szerelje vissza a kefét a porszívóra.
7.5 A KEREKEK TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg az elüls, bal és jobb kereket az I szerszámmal! A könnyebb karbantartás érdekében az A6 els kerék eltávolítható, beleértve annak rögzítését is. Egy lapos csavarhúzóval távolítsa el magát az els kereket. Helyezze be közvetlenül a gumikerék alatti térbe, és kattintsa be felfelé. Tisztítás után helyezze szorosan vissza, amíg kattanást nem hall.
FIGYELMEZTETÉS A hajak/szrök a keréktengelyek köré tekeredhetnek, és más szennyezdések is
beleragadhatnak. A kerekeket rendszeresen ellenrizze és tisztítsa! 7.6 A SZENZOROK TISZTÍTÁSA Minden egyes takarítás után tisztítsa meg az érzékelket az I szerszámmal (vagy egy másik megfelel eszközzel).
HU – 80

HU
7.7 TÖLTÁLLOMÁS TISZTÍTÁSA A SZÍVÓEGYSÉGGEL 1. Nyissa ki a D9 fedelet és vegye ki a teljes F porzsákot. A porzsákot a kommunális
hulladékkal együtt dobja ki. Ezután tegyen be egy új üres porzsákot.

2. Távolítsa el a D12 kipufogórácsot és a D13 kimeneti szrt. Öblítse le a rácsot és a szrt folyóvíz alatt. Ezután hagyja alaposan megszáradni és tegye vissza a helyére.
Megjegyzés Szennyezdés és por gylhet fel a D8 nyílás körül. Ezért különös gonddal járjon
el a töltállomás karbantartása és kezelése során.

8. PROBLÉMA-MEGOLDÁS

Inkqubo
Porszívót nem lehet bekapcsolni
Porszívót nem lehet feltölteni
A porszívó nem találja meg a töltállmást
A porszívó szokatlanul viselkedik A porszívó szokatlan hangokat ad ki A porszívó teljesítménye csökken, vagy por esik ki a porszívóból

Megoldás Akkumulátor lemerült. Helyezze a porszívót a töltállomásba és hagyja azt feltölteni. A hmérséklet alacsonyabb, mint 0 °C, vagy magasabb, mint 40 °C. A készülék mködési hmérséklete 0-40 °C. Vegye ki a porszívót a töltállomásból és ellenrizze a töltállomást és az elektromos hálózathoz való csatlakozást. Ellenrizze és tisztítsa meg a tölt kontaktusokat (a porszívón és töltállomáson). Porszívó túl messze van a töltállomástól, helyezze a porszívót közelebb a töltállomáshoz. Takarítás közben ne helyezze át a töltállomást.
Indítsa újra a porszívót.
Ellenrizze a meghajtó kerekeket és a keféket, be lehetnek akadva. Ha szükséges, tisztítsa meg azokat. Szennyezdés tartály megtelt, tisztítsa azt meg. Szrk koszosak, tisztítsa meg, vagy cserélje azokat. F kefe koszos, tisztítsa azt meg.

HU – 81

HU
8.1 JELZFÉNYEK A TÖLTÁLLOMÁSON A SZÍVÓEGYSÉGGEL – HIBAÜZENETEK

Jelzfény Állapot
Piros villogás
Piros villogás

Probléma A szívóventilátor hibája
Túlmelegedés

Megoldás
Ellenrizze, hogy a szívást nem akadályozza-e szennyezdés
Ha a hbiztosíték aktiválódott, javasoljuk, hogy várjon legalább 30 percet az újbóli használat eltt

A szívóegység fedele nincs megfelelen lezárva

Ellenrizze és zárja le megfelelen a szívóegység fedelét

Hiányzó vagy rosszul Ellenrizze a porzsákot és annak

elhelyezett porzsák

megfelel elhelyezését

1. Nyomja le és tartsa lenyomva mindkét gombot (D1 és D2) kb. 5 másodpercig, ezzel a töltállomás párosítási üzemmódba kapcsol (a D3 LED zölden villogni kezd);

Egyidej villogás

Hiba történt a töltállomás és a porszívó párosításakor

2. Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a porszívó kezelpaneljén a C2 gombot, ezzel a porszívó párosítási üzemmódba kapcsol (a porszívó fényjelzje zölden villog);

3. Helyezze a porszívót a töltállomásba (hangjelzés fogja tájékoztatni a sikeres párosításról).

9. MSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Robot-porszívó A készülék környezetvédelmi osztálya Üzemi feszültség Akkumulátor Az akkumulátor kapacítása Töltési id Tömege Méretek

III.
14,4 V (DC) Li-Ion
5200 mAh 6 óra 3,5 kg
Ø 350 mm x 100 mm

HU – 82

HU

Robot-porszívó

Frekvenciaérték

2,4 GHz

Kimeneti teljesítmény (EIRP)

I-15,95 dBm

Vezeték nélküli technológia

IWifi

Az akusztikus teljesítmény deklarált szintje 73 dB(A) re 1pW.

Kompatibilitás: Intelligens eszköz operációs rendszere Sie Wifi

– Android 4.1 és magasabb – IOS 9.0 és magasabb
– 2,4 Ghz – WPA1 és WPA2 biztonság (ajánlott a WPA2)

FIGYELMEZTETÉS Az eszköz nem mködtethet IEEE 802.1X-protokollal védett Wifi-hálózatokon
(általában a céges Wifi-hálózatokon).

Töltállomás

A készülék környezetvédelmi osztálya

I.

Igalelo ombane

110-240 V (AC)

Az akusztikus teljesítmény deklarált szintje 84 dB(A) re 1pW.

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a ETA6240 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelségi nyilatkozat teljes szövege a következ internetes címen érhet el: http://eta.hu

A gyártó fenntartja a jogot a ETA SMART aplikáció elzetes bejelentés nélküli változtatásaira/frissítéseire! A változások/frissítések jellege információk és folyamatok változását okozhatja, ami ebben a használati utasításban lév adatok elavulásához, vagy hiányához vezethet!

A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat általi, vagy a már hosszú életkor miatt fellépett akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától függen.

Terjedelmesebb jelleg karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék bels részébe történ beavatkozást igényli, csak szakszervíz végezhet! A gyártói utasítások be nem tartása a garancia kötelezettségek megsznését vonja maga után!

10. ÖKOLÓGIA
Ha a méretek megengedik, akkor a csomagolóanyagokon, a komponenseken és a tartozékokon valamennyi darabra rányomtatottak az anyagjelzések, illetve azok újrahasznosítási jelzései. A terméken vagy a kísér dokumentációban közölt jelzések azt jelentik, hogy az elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyjt helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át.
HU – 83

HU
Ezen termék helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat védés segíti megelzni azok potenciálisan negatív hatását a környezetre és az emberi egészségre, amelyek a hulladékok helytelen ártalmatlanítása következményeként jelentkezhetnek. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyjt helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország elírásai szerint pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk annak csatlakozóvezetékét az elektromos hálózatról történ lekapcsolása után levágni, ez

Amaxwebhu / Izibonelelo

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application [pdf] Incwadi yomsebenzisi
Robot vacuum cleaner, Robot vacuum smart application, vacuum cleaner 3 in 1

Ucaphulo

Ushiye uluvo

Idilesi yakho ye email aziyi kupapashwa.