Apple 028-00548 Hướng dẫn hỗ trợ bề mặt điều khiển cho Hướng dẫn sử dụng Logic Pro

028-00548 Các bề mặt điều khiển Hướng dẫn hỗ trợ cho Logic Pro Các bề mặt điều khiển Logic Pro Nội dung hỗ trợ Các bề mặt điều khiển 6 Các bề mặt điều khiển trênview 6 Kiểm soát Mackie 8 Kiểm soát Mackieview 8 Màn hình Mackie Control 9 Dải kênh Mackie Control 11 Nút gán Mackie Control 14 Nút ngân hàng fader Mackie Control 28 Phím chức năng 31 Nút sửa đổi 32 Tự động hóa …