Hướng dẫn sử dụng máy tính xách tay Apple Core i5 2.0 MacBook Pro

Hướng dẫn sử dụng máy tính xách tay Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Máy tính xách tay Review hướng dẫn về MacBook Pro Essentials trước khi sử dụng MacBook Pro của bạn. View hướng dẫn tại support.apple.com/guide/macbook-pro hoặc tải xuống từ Apple Books (nếu có). Giữ lại tài liệu để tham khảo trong tương lai. An toàn và Xử lý Xem “Thông tin về an toàn, xử lý và quy định” trong hướng dẫn về MacBook Pro Essentials. Tránh xa …