Anko DP317 Hollywood Mirror Hướng dẫn sử dụng

Anko DP317 Hollywood Mirror Cảnh báo Trước khi sử dụng thiết bị này, hãy đọc và làm theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, ngay cả khi bạn đã quen thuộc với sản phẩm này. Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến ​​thức, trừ khi họ đã…