Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ X8 Series X8 Pro X8RATTENTION: โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการประกอบทั้งหมด อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนใช้งานแคดดี้ รายการบรรจุภัณฑ์ X8 Pro 1 โครงแคดดี้ 1 ล้อ Anti-Tip Wheel & Pin 2 ล้อหลัง (ซ้ายและขวา) 1 ชุดแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ กระเป๋า สาย) 1 เครื่องชาร์จ 1 …