Swann Spotlight คู่มือผู้ใช้กล้องรักษาความปลอดภัยกลางแจ้ง Spotlight

Swann Spotlight Outdoor Security Camera คู่มือผู้ใช้ SWIFI-SPOTCAM CAMERA OVERVIEW เปิดกล้อง เชื่อมต่อกล้องเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟโดยใช้สายไฟและสายอีเธอร์เน็ต จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้ารับตามที่แสดงด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องอยู่ในระยะของเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ …

Swann Spotlight กล้องรักษาความปลอดภัยกลางแจ้งคู่มือผู้ใช้ SWIFI-SPOTCAM

Swann Spotlight กล้องรักษาความปลอดภัยกลางแจ้ง SWIFI-SPOTCAM User Manual – Optimized PDF Swann Spotlight Outdoor Security Camera SWIFI-SPOTCAM User Manual – Original PDF