SAMSUNG NX58M6650WS คู่มือการใช้ช่วงแก๊ส

NX58M6650WS Gas Range คู่มือผู้ใช้ Gas Range NX58*665***/NX58*663*** คำเตือน: หากไม่ปฏิบัติตามข้อมูลในคู่มือนี้ทุกประการ อาจเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดทำให้ทรัพย์สินเสียหาย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้ · ห้ามเก็บหรือใช้น้ำมันเบนซินหรือไอระเหยและของเหลวที่ติดไฟได้ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์นี้หรืออุปกรณ์อื่นๆ · …