HomeDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat คู่มือการใช้งาน

คู่มือผู้ใช้เสื่อยืดแบบยืดหยุ่นแรงอัดอากาศ HoMEDiCS BM-AC107-1PK ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับการใช้เสื่อ รวมถึงข้อควรระวังในการป้องกันไฟฟ้าช็อต แผลไฟไหม้ และการบาดเจ็บ คู่มือยังแนะนำให้ผู้ใช้ใช้เสื่อตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น และอย่าใช้เอกสารแนบที่ HoMedics ไม่แนะนำ ผู้ใช้จำเป็นต้องอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน และดูแลช่องระบายอากาศให้ปราศจากขุยและเส้นผม ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในทางการแพทย์