lowes 44868132 คู่มือการใช้งานเก้าอี้เลานจ์

คู่มือการใช้งานเก้าอี้เลานจ์ 44868132 ก่อนการติดตั้ง โปรดระบุชิ้นส่วนทั้งหมดด้านล่างก่อนเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนใดขาดหายไปหรือไม่และทำให้การประกอบง่ายขึ้น ระวังว่าบางส่วนหนักและแหลมคม โปรดทำตามขั้นตอนการประกอบเพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ หากคุณพบว่ามีอะไหล่เหลืออยู่ ไม่ต้องกังวล ...