Lauben 52BB Robot Laservac คู่มือผู้ใช้

52BB หุ่นยนต์ Laservac

DE Lauben หุ่นยนต์ LaserVac® 52BB Benutzerhandbuch

3

คู่มือผู้ใช้ EN Lauben Robot LaserVac® 52BB

14

CZ Lauben Robot LaserVac® 52BB Uzivatelský คู่มือ

25

SK Lauben Robot LaserVac® 52BB คู่มือการใช้งาน

36

PL Lauben Robot LaserVac® 52BB คำแนะนำ obslugi

47

HU Lauben Robot LaserVac® 52BB Használati ใช้งานขั้นสูง

58

| 2

หุ่นยนต์Laben LaserVac® 52BB Benutzerhandbuch

GERÄTESPEZIFIKATION

รุ่น Durchmesser Höhe Nennspannung Batterie Fassungsvermögen Schmutzbehälter
ความจุแทงค์น้ำ
ที่รับภาระ

LBNRV52BB 325 มม. 96 มม. 14,4 V Li-ion 5200 mAh 475 ml 220 ml Wassertank a 230 ml Schmutzbehälter Manuell/automatisch

Ladestation Abmessungen Nennleistung Nennstrom

194 x 139 x 91 มม. 24 V 1250 mA

Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen และ Produktaktualisierungen können Änderungen auftreten. Unsere Firma behält sich das Recht vor, Aktualisierungen vorzunehmen.

ความปลอดภัย

Halten Sie diese Bedienungsanleitung bereit und lesen Sie sie sorgfältig und gründlich durch จาก Sie das Gerät verwenden Lesen Sie ตาย Sicherheitshinweise sorgfältig durch จาก Sie dieses ผลิตภัณฑ์ verwenden และ befolgen Sie sie immer Die Nichtbeachtung der Anweisungen ในเครื่องดีเซล Handbuch kann zu Verletzungen หรือ Schäden an diesem Gerät oder Eigentum führen
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

คำเตือน: Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen nur unter Aufsichrden verwendet Kinder sollten niemals mit dem Gerät spielen, es ist kein Spielzeug. Die Reinigungs- และ Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden

Das Gerät darf nur von autorisierten Technikern zerlegt werden Benutzer dürfen das Produkt nicht zerlegen oder reparieren.

Verwenden Sie zum Laden nur die Originalbatterie และ das Originalnetzteil. Die Verwendung eines ungeeigneten Netzteils kann

zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Produkt หรือ Eigentum führen.

Berühren Sie das Netzkabel, den Stecker หรือ Netzteil nicht mit nassen Händen.

Verwenden Sie เลิกผลิตผลิตภัณฑ์แล้วใน nasser oder feuchter Umgebung, zB im Badezimmer oder in der Waschküche

Entfernen Sie จาก Gebrauch des Geräts Gardinen und Gegenstände vom Boden, die sich in den Rädern verfangen könnten. Entfernen Sie Gegenstände จาก dem Gebrauch vom Boden (entfernen Sie alle zerbrechlichen Gegenstände und Netzkabel,

DE

Kleidung, Papier, เสีย Kabel และ heben Sie Gardinen und Vorhänge vom Boden ab, um mögliche Unfälle zu vermeiden)

ใน Bereichen ใน denen ตาย Gefahr besteht, dass das Gerät frei herunterfällt (Geschosse, Treppen usw.), muss das Gerät unter Aufsicht betriben werden Es wird empfohlen, andere Schutzvorrichtungen zu verwenden, zB ein Magnetband หรือ eine

EN

ไม้กายสิทธิ์

Halten Sie sich vom Gerät เฟิร์น, wenn Sie brennende Zigaretten, Feuerzeuge, Streichhölzer oder andere brennbare Substanzen handhaben.

CZ

Verwenden Sie das Gerät niemals zum Reinigen brennbarer oder flüchtiger Substanzen กับ Benzin

Verwenden Sie das Gerät nur ใน Innenräumen, es ist nicht für den Außenbereich vorgesehen Reinigen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig aufgeladen ist.

SK

Biegen อื่นๆ drücken Sie das ยืดหยุ่น Netzkabel nicht zu fest mit schweren oder scharfen Gegenständen.

Setzen Sie sich nicht auf dieses Gerät และ stellen Sie keine Gegenstände darauf. Wenn das Gerät ใน Betrieb ist, halten Sie Kinder und Haustiere fern

PL

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es leicht herunterfallen könnte (Tisch, Stühle usw.).

Schalten Sie das Gerät während des Transports หรือ wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Überprüfen Sie vor dem Aufladen, dass das Netzteil ordnungsgemäß an die Buchse angeschlossen ist.

HU

Um Stolperfallen zu vermeiden, แจ้งข่าว Sie alle Personen im Haushalt darüber, dass das Gerät ใน Betrieb ist

Wenn der Schmutzbehälter voll ist, leeren Sie ihn, จาก Sie das Gerät verwenden

ในถ้ำ Wassertank für Nasswischen kann nur Wasser gegeben werden Reinigungsmittel und andere Chemikalien können

Schäden verursachen.

Leeren Sie den Behälter nach jedem Wischen และ lassen Sie ihn trocknen

Verwenden Sie ตาย Gerät bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C.

| 3

Verwenden Sie เสียชีวิตแล้ว Gerät nicht längere Zeit in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht, da die Strahlen den Betrieb der Sensoren beeinträchtigen können.
Entfernen Sie niemals ตาย แบตเตอรี่ selbst aus dem Gerät (เทียบกับ Sie es nicht einmal) Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an Ihren Händler, Vertriebshändler หรือ eine autorisierte Servicestelle Diese Anweisungen wurden
ausschließlich zur Verwendung durch Ihren Serviceanbieter oder einen unabhängigen คัดเลือก Fachmann erstellt.
Die Batterie darf nicht ใน Feuer geworfen werden แบตเตอรี nicht zerlegen, zusammendrücken oder durchstoßen Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, ergreift die Sammelstelle geeignete Maßnahmen für das การรีไซเคิลและตาย Entsorgung
des Geräts, einschließlich der Batterie.
Ziehen Sie das Netzteil หรือ der Steckdose จาก Sie das Gerät reinigen und warten Verwenden Sie zum Laden der Batterie nur das mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Netzteil. เพิ่มเติม Beim Entfernen der Batterie muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden

SICHERHEITSHINWEISE FUR DIE BATTERIE
Warnung Entfernen Sie niemals เสียชีวิต Batterie selbst aus dem Gerät (กับ Sie es nicht einmal) Wenn die Batterie ausgetauscht werden
muss, wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter หรือ einen unabhängigen qualifizierten Fachmann. Diese Anweisungen wurden ausschließlich zur Verwendung durch Ihren Serviceanbieter oder einen unabhängigen คัดเลือก Fachmann erstellt. VERSUCHEN SIE FUR IHRE EIGENE SICHERHEIT NICHT, แบตเตอรี่แบบตายตัว SELBST ZU ENTFERNEN UND SIE NIEMALS INS FEUER ZU WERFEN ไดแบตเตอรี NICHT ZERLEGEN, ZUSAMMENDRÜCKEN ODER DURCHSTOSSEN
Batterie herausnehmen 1. Entfernen Sie ตาย Schrauben mit einem Schraubendreher von der Batterieabdeckung 2. Entfernen Sie เสียชีวิต Batteriaabdeckung 3. Fassen Sie das Isolierband กับ Seiten der Batterie และ heben Sie เสียชีวิต Batterie an. 4. Trennen Sie den Stecker zwischen Batterie และ Roboterstaubsauger
แบตเตอรี่ entsorgen Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien aus diesem Gerät (gültig in Ländern mit Separaten Batterierückführungssystemen). Das Symbol auf der Batterie, dem Handbuch หรือ der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterien ในเครื่องดีเซล Gerät nicht mit
normalem Hausmüll entsorgt เวอร์เดน เดอร์เฟิน. Wenn markiert, weisen die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb darauf hin, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in einer Menge enthält, die über den in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Werten lie Die Batterie ในเครื่องดีเซล Gerät kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden

เอนท์ซอร์กุง เดอร์ อัลเจอเรเต

Die Richtlinie 2012/19/EU สำหรับ Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Altgeräte nicht mit normalem

Hausmüll entsorgt เวอร์เดน เดอร์เฟน Verwenden Sie für die Entsorgung ฟอน Altgeräten ตาย dafür eingerichtete Sammelstelle, um

ตาย Rückgewinnung und das Recycling der darin enthaltenen Werkstoffen zu optimieren und die Auswirkungen von Abfall auf die

menschliche Gesundheit และ die Umwelt zu verringern.

Das Mülleimersymbol wird bei allen Produkten verwendet, um an die Verpflichtung zur Rückgabe an die Sammelstelle zu

เอิร์น. ใช้งานจริง เข้าใจแล้ว ihre örtliche Behörde oder ihren Händler wenden, um Informationen zur Entsorgung alter

Geräte zu erhalten. Entfernen Sie bei der Entsorgung alter Geräte alles, was gefährlich sein könnte, und ziehen Sie das Netzkabel

DE

vom Gerät ab.

อันตราย

Versuchen Sie niemals, das Gerät zu verwenden, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist อื่นๆ wenn das Netzkabel หรือ der der

EN

Stecker beschädigt ซินด์ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen Kundendienst ersetzt werden, um Risiken zu

เวอร์ไมเดน

แก้ไขด้วย Gerät dürfen nur von qualifizierten และ autorisierten Personen durchgeführt werden ซ่อมแซม, ตาย nicht den

CZ

มาตรฐาน entsprechen, können das Risiko für den Benutzer erheblich erhöhen!

Bei Schäden durch unsachgemäße Handhabung, Missbrauch oder versuchte Reparatur durch Dritte erlischt ตาย ผลิตภัณฑ์

Dies gilt auch für normalen Verschleiß und Gerätezubehör.

SK

ที่สำคัญ!

Wir empfehlen, dass Sie die Verpackung des Geräts mindestens während der Garantiezeit aufbewahren. โอเน่ ดาย Originalverpackung

erlischt ตาย Garantie

PL

การประกัน

Die Garantie สำหรับ Ihr Gerät beträgt 2 Jahre Die Garantie deckt keinen Verschleiß und keine Beschädigung der Abdeckung จาก

HU

unsachgemäßer Verwendung des Geräts ab. Der Kunde ist für die Rücksendung des Geräts verantwortlich. Sie sind für die Kosten und Risiken verantwortlich, die mit dem Versand des Produkts verbunden บาป Wir empfehlen Ihnen daher, das Produkt จาก Einschreiben

zu versenden, die Versandbestätigung aufzubewahren und bei einem hohen Preis für das ผลิตภัณฑ์ eine Transportversicherung

แอบซูชลีเซน.

| 4

เฟเลอร์เบเฮบุง
Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die LED auf der Taste rot und es ertönt eine Sprachnachricht. เพิ่มเติม

เกิดข้อผิดพลาด

ก่อให้เกิด

ทางออก

1 Defekt der Rotationsbürste, bitte Die Rotationsbürste ist blockiert. reinigen Sie ตาย Rotationsbürste.

Zerlegen und reinigen Sie die Rotationsbürste. Entfernen Sie ทั้งหมด zerbrechlichen Gegenstände und Kabel, Kleidung, Papier und Drähte vom Boden und stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände auf dem Boden liegen

2 Fehler der Seitenbürsten, reinigen Die Seitenbürste ist blockiert Sie ตาย Seitenbürste.

Zerlegen und reinigen ตาย Seitenbürsten Entfernen Sie ทั้งหมด zerbrechlichen Gegenstände und Kabel, Kleidung, Papier und Drähte vom Boden und stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände auf dem Boden liegen

3 Die Räder stecken fest, bitte reinigen Sie die Räder.

Das Rad เป็น blockiert

Überprüfen und reinigen Sie das Rad Entfernen Sie ทั้งหมด zerbrechlichen Gegenstände und Kabel, Kleidung, Papier und Drähte vom Boden und stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände auf dem Boden liegen

4 Fehler des vorderen Stoßfängers, klopfen Sie bitte auf den Stoßfänger.

Der vordere Stoßfänger ist blockiert

Klopfen Sie mehrmals auf den Stoßfänger, อืม ihn zu reinigen

5 Reinigen Sie Sensoren บน Stoßfänger

Etwas hat sich am Sensor im vorderen Stoßfänger festgeklebt oder der der Sensor ist beckt. เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

Reinigen Sie Sensoren ในวอร์เรน สโตสเฟนเงอร์

6 Reinigen Sie เสียชีวิต Absturzsensoren Etwas สวมหมวก Absturzsensoren Reinigen Sie เสียชีวิต Absturzsensoren festgeklebt oder die Sensoren บาป bedeckt.

7 Platzieren Sie das Gerät auf einen Das Gerät befindet sich nicht an

sicheren Ort.

einem sicheren ออร์ต

Bewegen Sie das Gerät an einen anderen Ort และ starten Sie es neu.

8 Bitte schalten Sie den Schalter ein. ข้อมูลทั่วไป

Der Schalter schaltet sich während Bitte schalten Sie den Schalter ที่อื่น เดส ลาเดแวงก์ ออส

9 Wischen Sie den เลเซอร์เซนเซอร์ ab. Der Lasersensor เป็น blockiert หรือ Reinigen Sie den Lasersensor เตียง

10 Drücken Sie ตาย Taste erneut, um Die,,AUTO”-Taste ist blockiert das Gerät zu starten.

Drücken Sie ตาย ,,AUTO”-Taste erneut.

11 เฟเลอร์ เด ลุฟเตอร์ Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehler des Roboterstaubsaugers.

Schalten Sie den Netzschalter aus und starten Sie die Maschine ใหม่ Wenn es immer noch nicht funktioniert, เวนเดน Sie sich bitte an den Kundendienst

12 Fehler des Vorderrads, Gerät neu Fehler des Roboterstaubsaugers Schalten Sie den Netzschalter aus und starten Sie ตาย

DE

เริ่มต้น

เครื่องใหม่ Wenn es immer noch nicht funktioniert,

เวนเดน Sie sich bitte an den Kundendienst.

13 Kommunikationsfehler เริ่มสตาร์ท Fehler des Roboterstaubsaugers Schalten Sie den Netzschalter aus und starten Sie ตาย

EN

Sie das Gerät neu oder wenden

เครื่องใหม่ Wenn es immer noch nicht funktioniert,

เซีย ซิก อัน เดน คุนเดนเดียนสท์.

เวนเดน ซี ซิก อัน เดน คุนเดนเดียนสท์

CZ

14 Batteriefehler, wenden Sie sich an Ungewöhnliche

เดน Kundendienst.

อุณหภูมิแบตเตอรี่

เริ่มต้น Sie das Gerät neu und versuchen Sie es erneut, nachdem die Batterie abgekühlt ist, oder wenden Sie

sich an den Kundendienst, wenn das Gerät immer

นอช นิช ฟังก์ชันเนียร์

SK

15 Der Roboterstaubsauger steckt Der Roboterstaubsauger steckt

Versetzen Sie den Roboterstaubsauger อันไอเนน

เทศกาล Versetzen Sie ihn auf einen irgendwo เทศกาล

anderen Ort und starten Sie ihn neu.

PL

แอนเดเรน ออร์ต

16 Stellen Sie den

Die Batterie ist zu schwach, เช่นกัน

Stellen Sie den Roboterstaubsauger auf die

Roboterstaubsauger auf die

dass der Roboter ตาย Ladestation Ladestation

HU

ลาเดสเตชั่น

finden könnte.

| 12

ข้อมูลยืนยันตัวตน ชื่ออื่น ๆ Schutzmarke, Handelsregisternummer und Adresse Modellkennzeichen Eingangsspannung Eingangsfrequenz Ausgangsspannung Ausgangsstrom Ausgangsleistung Durchschnittlicher Wirkungsgrad im aktiven ระดับบัณฑิตศึกษา ล่าสุด

Wert und Genauigkeit
-
100 240/50 60 24 1.25
> 80
>75 <0.1

Einheit
-
V Hz VAW
%
% W

1. Das Symbol auf dem Gerät und in den ผลิตภัณฑ์ weist darauf hin, dass gebrauchte Elektronik nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie Elektrogeräte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo sie kostenlos zur Entsorgung angenommen เวอร์เดน Die fachgerechte Entsorgung trägt zum Erhalt wertvoller natürlicher Ressourcen und zum Schutz der Umwelt sowie der öffentlichen Gesundheit bei, die durch unsachgemäße Entsorgung gefährdet werden. รายละเอียดเพิ่มเติม wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder die nächstgelegene Müllsammelstelle. Unsachgemäße Entsorgung ฟอน Elektrogeräten kann gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu einer Geldstrafe führen.

ดีที่สุดสำหรับ Benutzer ebenfalls das Risiko eines elektrischen Schlags
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, sofern nicht anders angegeben. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung, mechanische Beschädigungen, extreme Beanspruchungen, nicht ordnungsgemäße Verwendung sowie normalen Verschleiß verursacht wurden
Der Hersteller, ผู้นำเข้าจาก Händler haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
Konformitätserklärung

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับEntsorgung von Elektrogeräten Die Gesellschaft elem6 sro erklärt hiermit, dass alle Lauben-

DE

(gewerbliche Nutzung): ข้อมูล zur Entsorgung

Geräte die grundlegenden Anforderungen sowie andere ที่เกี่ยวข้อง

ฟอน Elektrogeräten sind beim Verkäufer oder Lieferanten

Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU และ 2014/35/EU erfüllen.

anzufordern, ดายีสเบเรอิทเตลเลน

Die Produkte sind zum uneingeschränkten Verkauf ใน Deutschland,

EN

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektrogeräten ใน Ländern außerhalb der Europäischen Union: Das oben aufgeführte Symbol ist nur in den Ländern der Europäischen

der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen, Ungarn und anderen EU-Mitgliedstaaten ดีที่สุด Die Konformitätserklärung finden Sie auf: www.lauben.com/support/doc.

CZ

ยูเนี่ยน กุลทิก. Fordern Sie Informationen จาก Entsorgung von Elektrogeräten ใน Ländern außerhalb der EU bei den örtlichen Behörden oder dem Verkäufer an, die diese bereitstellen. ตาย

นำเข้าแม่พิมพ์ EU
elem6 sro, Braskovská 308/15, 16100 Praha 6

SK

Hinweise zur korrekten Entsorgung werden durch das Symbol

www.lauben.com

des durchgestrichenen คอนเทนเนอร์ auf dem Produkt, der

Verpackung und den ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต:

PL

2. ซ่อมแซม innerhalb der Garantiezeit sind beim Verkäufer

TIGMON GmbH, Yorkstraße 22; 93049 Regensburg, Deutschland

เจลเทน ซู มาเชิน Bei technischen ปัญหาหรือ Fragen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, der Sie über das weitere

Druckfehler und Änderungen im Handbuch ซินด์ วอร์เบฮัลเทน

HU

Vorgehen แจ้งข่าว Beachten Sie ตาย Regeln und

Vorschriften für die Arbeit mit Elektrogeräten. เดอร์ เบนุตเซอร์

ist nicht berechtigt, das ผลิตภัณฑ์จาก Demontieren oder seine

ไอน์เซลไทล์ เอาซูเวชเซลน์ Beim Öffnen หรือ Entfernen der

Abdeckungen kann der Benutzer einen elektrischen Schlag

เออร์ไลเดน Bei falsch zusammengebauten Elektrogeräten

| 13

คู่มือผู้ใช้ Lauben Robot LaserVac® 52BB

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้

รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง Voltage ประเภทแบตเตอรี่ ความจุถังเก็บฝุ่น ความจุถัง ประเภทการชาร์จ

LBNRV52BB 325 มม. 96 มม. 14.4 V Li-ion 5200 mAh 475 มล. แท้งค์น้ำ 220 มล. และถังเก็บฝุ่น 230 มล. แบบแมนนวล/อัตโนมัติ

สถานีชาร์จ ขนาด Voltage ปัจจุบัน

194 x 139 x 91 มม. 24 V 1250 mA

เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการอัปเดตผลิตภัณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนด

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ และปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินของคุณ
อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น

คำเตือน: เด็กอายุมากกว่า 8 ปีและผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ควรใช้อุปกรณ์นี้ภายใต้การดูแลโดยตรงเท่านั้น เด็กไม่ควรเล่นอุปกรณ์ เพราะไม่ใช่ของเล่น เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่ได้รับการดูแลโดยตรง

ควรถอดประกอบเครื่องโดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ใช้ไม่ควรถอดประกอบหรือพยายามซ่อมแซม

ผลิตภัณฑ์

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่เดิมและอะแดปเตอร์ AC ในการชาร์จ การใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือ

ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สิน

ห้ามสัมผัสสายไฟ ปลั๊ก หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟด้วยมือเปียก

ห้ามใช้เครื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือชื้น เช่น ห้องน้ำหรือห้องซักรีด

ก่อนใช้เครื่อง ให้ถอดผ้าม่านและวัตถุหลวม ๆ ออกจากพื้นที่อาจพันกันในล้อ

ล้างพื้นของวัตถุใดๆ ก่อนใช้งาน (ถอดวัตถุที่เปราะบางและสายไฟ เสื้อผ้า กระดาษ สายไฟหลวม และผ้าม่านยกออกทั้งหมด

DE

และปิดคลุมพื้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ)

หากใช้เครื่องในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตกอย่างอิสระ (เช่น บนบันได บันได ฯลฯ) เครื่องใช้ไฟฟ้าควรได้รับการ

ดำเนินการภายใต้การดูแล ในกรณีเช่นนี้ ขอแนะนำให้คุณใช้การป้องกันอื่นๆ เช่น เทปกั้นหรือผนังเสมือน

EN

เก็บเครื่องให้ห่างจากบุหรี่ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ หรือสารไวไฟอื่นๆ ที่จุดไฟ

ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดสารไวไฟหรือสารระเหย เช่น น้ำมันเบนซิน

อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในร่ม ไม่ควรใช้กลางแจ้ง

CZ

อย่าทำความสะอาดอุปกรณ์เว้นแต่จะชาร์จเต็มแล้ว

อย่างอหรือบีบสายไฟที่ยืดหยุ่นเกินไปกับของหนักหรือของมีคม

ห้ามนั่งบนเครื่องหรือวางสิ่งของทับ เก็บเด็กและสัตว์เลี้ยงไว้ห่างจากตัวขณะใช้งานเครื่อง

SK

หลีกเลี่ยงการวางเครื่องในที่ที่อาจตกลงมา (เช่น บนโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ)

ปิดเครื่องระหว่างการขนส่งหรือถ้าจะไม่ใช้อีกต่อไป

ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ AC เชื่อมต่อกับเต้ารับอย่างถูกต้อง

PL

แจ้งให้ทุกคนในครัวเรือนทราบเมื่อมีการใช้งานเครื่อง เพื่อไม่ให้สะดุดล้ม

หากถังเก็บฝุ่นเต็ม ให้เททิ้งก่อนใช้อุปกรณ์

ควรใช้เฉพาะน้ำในถังเก็บน้ำสำหรับการเช็ดแบบเปียก ผงซักฟอกและสารเคมีอื่น ๆ สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

HU

เครื่องใช้

หลังจากเช็ดแต่ละครั้ง ให้เทภาชนะออกและปล่อยให้แห้ง

ใช้เครื่องนี้ในอุณหภูมิระหว่าง 0 ° C ถึง 40 ° C

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือถูกแสงแดดโดยตรง เนื่องจากรังสีอาจส่งผลเสีย

ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซ็นเซอร์

| 14

อย่าถอดหรือพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ด้วยตัวเอง หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ คุณควรติดต่อตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต คำแนะนำในคู่มือนี้เกี่ยวกับการถอดแบตเตอรี่มีวัตถุประสงค์
สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะโดยผู้ให้บริการของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
จะต้องไม่ทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ ห้ามถอดประกอบ บีบอัด หรือเจาะแบตเตอรี่ หากคุณต้องการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า จุดรวบรวมที่กำหนดจะช่วยให้คุณทิ้งหรือรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า
รวมทั้งแบตเตอรี่
ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC แบบถอดได้ที่มาพร้อมกับเครื่องนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อถอดแบตเตอรี่ จะต้องถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

คำเตือนความปลอดภัยของแบตเตอรี่
คำเตือน ห้ามถอดหรือพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องด้วยตัวเอง หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้โดยผู้ให้บริการของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีคุณสมบัติเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกและอย่าทิ้งในกองไฟ ห้ามถอดประกอบ กด หรือเจาะแบตเตอรี่
การถอดแบตเตอรี่ 1. ใช้ไขควงไขสกรูออกจากฝาครอบแบตเตอรี่ 2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก 3. จับเทปฉนวนทั้งสองด้านของแบตเตอรี่แล้วยกแบตเตอรี่ออก 4. ถอดขั้วต่อระหว่างแบตเตอรี่กับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
การทิ้งแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมจากอุปกรณ์นี้ (ใช้ได้ในประเทศที่มีระบบส่งคืนแบตเตอรี่ที่กำหนด) สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ คู่มือและบรรจุภัณฑ์ระบุว่าต้องไม่ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้ด้วย
ขยะในครัวเรือนทั่วไป สัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd และ Pb ระบุว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC 2006/66 ผู้ใช้บริการต้องไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่องนี้

การกำจัดของเก่าเครื่องใช้

Directive 2012/19/EU ว่าด้วยของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) กำหนดให้ไม่ทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าร่วมกับขยะทั่วไปในชุมชน สำหรับการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ใช้จุดรวบรวมที่กำหนดไว้เพื่อจุดประสงค์นี้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืนและการรีไซเคิลของวัสดุที่อยู่ในนั้นและเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม
สัญลักษณ์ถังขยะใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อเตือนผู้บริโภคถึงภาระหน้าที่ในการส่งคืนอุปกรณ์เหล่านี้ไปยังจุดรวบรวมที่กำหนด ผู้บริโภคสามารถติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้ค้าปลีกเพื่อขอข้อมูลวิธีกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เมื่อไหร่
การทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า นำสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายออก และถอดสายไฟออกจากเครื่อง

อันตราย

อย่าพยายามใช้อุปกรณ์หากมีสัญญาณความเสียหายหรือสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หากสายไฟคือ

เสียหายต้องเปลี่ยนบริการหลังการขายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การซ่อมแซมอุปกรณ์สามารถทำได้โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตเท่านั้น การซ่อมแซมใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้

DE

สามารถเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ใช้ได้อย่างมาก!

ในกรณีที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม การเสื่อมสภาพหรือพยายามซ่อมแซมโดยบุคคลที่สาม การรับประกันผลิตภัณฑ์จะถือเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ยังใช้กับการสึกหรอตามปกติและอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมด

EN

สำคัญ!

เราขอแนะนำให้คุณเก็บบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ไว้อย่างน้อยตลอดระยะเวลารับประกัน ไม่มีต้นฉบับ

บรรจุภัณฑ์การรับประกันเป็นโมฆะ

CZ

เก็บให้พ้นมือเด็ก

ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

SK

PL

HU

| 15

ข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเลข ID รุ่น Input voltage ความถี่อินพุตเอาต์พุต voltage กระแสไฟขาออก กำลังขับ ประสิทธิภาพเฉลี่ยในโหมดแอ็คทีฟ ประสิทธิภาพโหลดต่ำ (10 %) การสิ้นเปลืองพลังงานขณะไม่โหลด Spoteba พลังงานและ stavu bez zátze

ค่าและความถูกต้อง หน่วย

-

-

-

-

100

V

50 / 60

Hz

24

V

1.25

A

30

W

> 80

%

> 75

%

W

1. สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์และในเอกสารประกอบ

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้มาตรฐาน

แสดงว่าห้ามทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วลงใน

ความเสียหายทางกล การสัมผัสกับสภาวะที่รุนแรง การใช้งาน

ขยะชุมชน เมื่อทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นำไปในทางตรงกันข้ามกับคู่มือ เช่นเดียวกับการสึกหรอตามปกติ

ลานเก็บขยะที่กำหนดซึ่งพวกเขาจะได้รับการยอมรับฟรี การกำจัดอย่างเหมาะสมจะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าและปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนสาธารณสุข ซึ่งทั้งคู่อาจถูกคุกคามจากการกำจัดที่ไม่เหมาะสมและ

ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม

ผลที่ตามมา. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น

หรือลานเก็บขยะที่ใกล้ที่สุด การกำจัด .อย่างไม่เหมาะสม

คำชี้แจงการปฏิบัติตาม

DE EN CZ

เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจส่งผลให้มีการปรับโทษตามระเบียบของรัฐ ข้อมูลการกำจัดสำหรับผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ในอุตสาหกรรม): ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์จะต้องขอข้อมูลการกำจัดสำหรับผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการกำจัดสำหรับผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศนอกสหภาพยุโรป: สัญลักษณ์การทิ้งที่ระบุข้างต้นใช้ได้เฉพาะในสหภาพยุโรปเท่านั้น ข้อมูลการกำจัด

Elem6 sro ขอประกาศในที่นี้ว่าเครื่องใช้ Lauben ทั้งหมดปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2014/30/EU และ 2014/35/EU ผลิตภัณฑ์นี้กำหนดไว้สำหรับการขายแบบไม่จำกัดในเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย โปแลนด์ ฮังการี และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ คำชี้แจงการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถพบได้ที่:
www.lauben.com/support/doc

สำหรับผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถาม

SK

สำหรับที่และจัดหาโดยผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ ข้อมูลทั้งหมดคือ

นำเข้าสหภาพยุโรป

แสดงโดยคอนเทนเนอร์ข้ามบนผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเอกสารที่พิมพ์

elem6 sro, Braskovská 308/15, 16100 Praha 6 www.lauben.com

PL

2. การซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกันจะต้องเรียกร้องที่ผู้ขาย ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อสงสัยทางเทคนิค โปรดติดต่อ

ผู้ผลิต:

HU

ผู้ขายที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับขั้นตอนเพิ่มเติม ปฏิบัติตามกฎการทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้คือ

TIGMON GmbH, Yorkstraße 22; 93049 Regensburg, Deutschland

ไม่อนุญาตให้รื้อผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ

ของมัน ฝาครอบที่เปิดหรือถอดออกมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงในคู่มือสงวนไว้

อุปกรณ์ที่ประกอบไม่ถูกต้องยังทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้า

ช็อกเมื่อเสียบใหม่

ระยะเวลาการรับประกันคือ 24 เดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดิ

| 24

Lauben Robot LaserVac® 52BB Uzivatelský คู่มือ

SPECIFIKACE ซายเซนิ

Model Prmr Výska Jmenovité naptí Baterie Objem nádoby na necistoty นางแบบ
ออบเจม นาโดบี นา โวดู
พิมพ์ nabíjení

LBNRV52BB 325 mm 96 mm 14,4 V Li-ion 5200 mAh 475 ml 220 ml ใช้แล้ว 230 ml ใช้ง่าย Rucní/automatické

Nabíjecí stanice Rozmry Jmenovitý výkon Jmenovitý ภูมิใจ

194 x 139 x 91 มม. 24 V 1250 mA

Vzhledem k neustálému zdokonalování a aktualizacím ผลิตภัณฑ์ mze dojít ke zmnám. จมูก spolecnost si vyhrazuje právo na aktualizaci.

เบซเพ็กนอสนี โปกีนี

Tento návod k pouzití ​​mjte pi ruce a pecliv a dkladn si jej proctte pedtím, nez zaízení pouzijete. Ped pouzitím tohoto ผลิตภัณฑ์ si dkladn pectte bezpecnostní pokyny, a poté je vzdy dodrzujte. V pípad nedodrzení pokyn uvedených กับ tomto návodu mze dojít ke zranní osob nebo poskození tohoto zaízení ci majetku.
Tento spotebic je urcen výhradn pro domácí pouzití.

VAROVÁNÍ: Tento spotebic mohou pouzívat dti starsí 8 ปล่อยให้ a osoby s omezenými tlesnými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí pouze s dozo. Dti โดย si se spotebicem nikdy nemly hrát, nejedná se o hracku. Cistní a údrzbu โดย nemly provádt dti bez dozoru

Zaízení mohou rozebírat pouze autorizovaní เทคนิค. ผลิตภัณฑ์ Uzivatelé nesmí rozebírat ani opravovat

Pro nabíjení pouzívejte pouze originální baterii a napájecí อะแดปเตอร์ Pi pouzití ​​nevhodného นาปาเจซิโฮ adaptéru mze dojít

k úrazu elektrickým proudem, k pozáru nebo poskození ผลิตภัณฑ์ ci majetku.

Nedotýkejte se napájecího kabelu, zástrcky nebo napájecího adaptéru โมkrýma rukama.

Nepouzívejte tento ผลิตภัณฑ์ v mokrém nebo vlhkém prostedí, jako je nap. คูเปลนา เนโบ พราเดลนา

Ped pouzitím zaízení odstrate z podlahy záclony a jakékoli pedmty, které โดย se mohly zamotat do kolecek

Ped pouzitím odstrate z podlahy pedmty (odstrate vsechny kehké pedmty a napájecí kabely, oblecení, papíry, voln polozené kabely a dále zvednte záclony a závsy ze zadilán).

DE

วี prostorech, kde hrozí nebezpecí volného pádu pístroje (patra, schodist, atd.) je nutné provozovat zaízení pod dozorema

doporucuje se pouzívat dalsí jistní, jako je magnetický pásek ci virtuální ze. โดโปรูคูเย se pouzívat dalsí jistní Nepiblizujte se k zaízení se zapálenou cigaretou, zapalovacem, zápalkami nebo jinými holavinami.

EN

Zaízení nikdy nepouzívejte k úklidu holavých nebo tkavých látek, jako je napiklad benzin.

Zaízení pouzívejte pouze ve vnitních prostorách, není urceno โปร venkovní pouzití. Zaízení cistte az po jeho úplném nabití.

CZ

Pílis neohýbejte ani nestlacujte flexibilní napájecí kabel tzkými nebo ostrými pedmty. เพิ่มเติม

Nesedejte si na toto zaízení, ani na nj nepokládejte zádné เพดมตี้ Pokud je zaízení กับ provozu, dávejte pozor na dti a domácí zvíata.

SK

Nepokládejte zaízení na místo, odkud โดย mohlo snadno spadnout (stl, zidle atd.).

Zaízení vypnte bhem penásení nebo กับ pípad, ze ho nebudete dlouhou dobu pouzívat. เป็ด nabíjením zkontrolujte správné zapojení napájecího adaptéru do zdíky.

PL

Abyste pedesli zakopnutí, ข้อมูล vsechny osoby กับ domácnosti o tom, ze je zaízení v provozu.

Pokud je nádoba na necistoty plná, vyprázdnte ji ped pouzitím zaízení. ความหมายคือ Do nádoby na vodu pro mokré vytírání je mozné dávat pouze vodu, saponáty a jiná chemie โดย mohly zpsobit skodu

HU

Po kazdém vytírání nádobu vyprázdnte a nechte vyschnout.

Pouzívejte toto zaízení v teplotách od 0° C ถึง 40° C.

Nepouzívejte toto zaízení dlouhou dobu กับ prostedí s vysokými teplotami nebo na pímém slunecním svtle, paprsky mohou

negativn ovlivnit เซ็นเซอร์ cinnost

| 25

Baterii ze zaízení nikdy nevyjímejte sami (ani se o ถึง nepokousejte). Pokud je poteba vymnit baterii, kontaktujte svého prodejce, ผู้จัดจำหน่าย nebo autorizovaný servis. Tyto pokyny byly pipraveny výlucn pro pouzití ​​vasím poskytovatelem sluzeb เนโบ
nezávislým kvalifikovaným odborníkem. เนซาวิสลิม kvalifikovaným odborníkem.
แบตเตอรี se nesmí vhazovat do ohn. Baterii nerozebírejte, nestlacujte ani nepropichujte. Pokud chcete zaízení zlikvidovat, sbrné místo pijme vhodná opatení pro recyklaci a nakládání se zaízením, vcetn แบตเตอรี Ped cistním a údrzbou zaízení je nutné vytáhnout adaptér ze zásuvky. Pro úcely nabíjení baterie pouzívejte pouze odpojitelný napájecí อะแดปเตอร์ dodaný s tímto zaízením. Pi vyjímání baterie เพลง být zaízení odpojeno od pívodu naptí.

เบซเพกนอสนี วาโรวานี เค บาเตอรี
Varování Baterii ze zaízení nikdy nevyjímejte sami (ani se o ถึง nepokousejte). Pokud je poteba vymnit baterii, kontaktujte svého
โพสกี้โทวาเตเล สลูเซบ เนโบ เนซาวิสเลโฮ kvalifikovaného odborníka. Tyto pokyny โดยly pipraveny výlucn pro pouzití ​​vasím poskytovatelem sluzeb nebo nezávislým kvalifikovaným odborníkem. โปร SVOU VLASTNÍ BEZPECNOST SE NEPOKOUSEJTE VYJMOUT BATERII SAMI A NIKDY JI NEVHAZUJTE DO OHN BATERII NEROZEBÍREJTE, เนสท์ลาคุจเต ANI NEPROPICHUJTE
แบตเตอรี่ Vyjmutí 1. Pomocí sroubováku vyjmte sroubky z krytu baterie. 2. แบตเตอรี Sejmte kryt 3. Uchopte izolacní pásku na obou stranach baterie a baterii zvednte. 4. Odpojte konektor propojující baterii a robotický vysavac.
Likvidace baterie Správná likvidace baterií z tohoto zaízení (platná v zemích se systémy samostatného vracení baterií). Oznacení na baterii, pírucce nebo balení uvádí, ze baterie กับ tomto zaízení se nesmí likvidovat s bzným domácím odpadem.
V pípad oznacení indikují chemické symboly Hg, Cd nebo Pb,ze baterie obsahuje rtu, kadmium nebo olovo v mnozství pevysujícím referencní úrovn ve smrnici ES 2006/66. Baterii กับ tomto zaízení nemohou vymovat sami uzivatelé

ลิควิเดซ สตาร์เอโฮ ซายเซนี

Smrnice 2012/19/EU ที่ odpadních elektrických ไฟฟ้า zaízeních (OEEZ) pozaduje, aby se stará zaízení nelikvidovala v bzném komunálním odpadu. Pro likvidaci starých zaízení vyuzijte sbrné místo zízené k tomuto úcelu โปรเพิ่มประสิทธิภาพ
obnovy a recyklace วัสดุ v nich obsazených a snízení dopadu na lidské zdraví a zivotní prostedí.
Symbol popelnice se pouzívá na vsech ผลิตภัณฑ์เทค, aby pipomínal povinnost odevzdání na sbrné místo. Spotebitelé mohou kontaktovat místní úad nebo prodejce a získat od nj informace o postupu pi likvidaci starého zaízení. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง V pípad likvidace
starého zaízení odstrate vse, co โดย mohlo být nebezpecné a odpojte napájecí kabel od zaízení.

เนเบซเปซิช

Nikdy se nepokousejte pouzívat zaízení, pokud vykazuje známky poskození nebo je poskozený นาปาเยซี kabel ci zástrcka. โปคุด

je napájecí kabel poskozený, je nutné jej vymnit กับ rámci poprodejního servisu, abyste pedesli jakémukoli riziku.

Opravy zaízení smí provádt pouze kvalifikované a oprávnné osoby. Jakékoli opravy, které nesplují มาตรฐาน, mohou

podstatn zvýsit míru rizika pro uzivatele!

DE

V pípad poskození กับ dsledku nesprávného zacházení, znehodnocení nebo pokus o opravu tetími stranami je záruka na

ผลิตภัณฑ์ neplatná เพื่อ platí také v pípad bzného opotebení a píslusenství zaízení.

เดลซิเต้!

EN

Doporucujeme, abyste si uschovali obal od zaízení alespo po dobu platnosti záruky. Bez originálního obalu je záruka neplatná. ต้นกำเนิด

ซารุกะ

CZ

Záruka na แจกัน zaízení je platná 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotebení a poskození krytu กับ dsledku nesprávného pouzívání

zaízení. Zákazník nese odpovdnost za vrácení zaízení. Odpovídáte za náklady a rizika spojená se zasláním ผลิตภัณฑ์; doporucujeme

โปรโต, ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน zasílali doporucen, uschovali si potvrzení o zaslání av pípad vysoké ceny ผลิตภัณฑ์ sjednejte pojistní

SK

เผ็ดร้อน

PL

HU

| 26

เอเซนี โปติซี
Pokud dojde k chyb, bude kontrolka LED ที่หน้าจอ blikat a ozve se hlasová výzva.

ซปราวา โอ ชีบ

ปิชินา

วัยชรา

1 Závada rotacního kartáce, vycistte prosím rotacní kartác.

Rotacní kartác je zablokovaný.

Rozeberte a vycistte rotacní kartác. Odstrate z podlahy vsechny kehké pedmty a kabely, oblecení, papíry, dráty a zajistte, aby na zemi nelezely zádné vci.

2 Chyba bocních kartáck, vycistte Bocní kartácek je zablokovaný. bocní kartácek.

Rozeberte a vycistte bocní kartácky. Odstrate z podlahy vsechny kehké pedmty a kabely, oblecení, papíry, dráty a zajistte, aby na zemi nelezely zádné vci.

3 Kolecka se zasekla, vycistte prosím kolecka.

Kolecko je zablokované.

Kolecko zkontrolujte และ vycistte. Odstrate z podlahy vsechny kehké pedmty a kabely, oblecení, papíry, dráty a zajistte, aby na zemi nelezely zádné vci.

4 Chyba pedního nárazníku, poklepejte prosím na nárazník.

Pední nárazník je zablokovaný.

Nkolikrát poklepejte na nárazník โปร jeho ocistní.

5 Ocistte senzory กับ pedním nárazníku.

Nco se pilepilo na senzor กับ pedním nárazníku nebo je ncím zakrytý.

Ocistte senzory กับ pedním nárazníku.

6 Ocistte senzory proti pádu.

Nco se pilepilo na senzory proti Ocistte senzory proti pádu. ระวัง ปาดู เนโบ jsou ncím zakryté.

7 Umístte zaízení na bezpecné มิสโต.

Zaízení není na bezpecném มิส. Pesute zaízení a restartujte jej.

8 Zapnte prosím vypínac.

Vypínac se bhem นาบิเจนิ vypíná. Zapnte prosím vypínac.

9 Otete laserový เซ็นเซอร์

Laserový เซ็นเซอร์ je ncím zablokovaný nebo zakrytý.

Ocistte laserový เซ็นเซอร์

10 Znovu stisknte tlacítko pro spustní.

Tlacítko ,,AUTO” je zablokované.

Znovu stisknte tlacítko ,,AUTO”.

11 Chyba ventilátoru. ติดต่อประสานงาน

Chyba robotického vysavace.

Vypnte vypínac a poté zaízení znovu spuste. Pokud stále nefunguje, kontaktujte prosím poprodejní servis.

12 Chyba pedního kolecka, restartujte zaízení.

Chyba robotického vysavace.

Vypnte vypínac a poté zaízení znovu spuste. Pokud stále nefunguje, kontaktujte prosím poprodejní servis.

13 Chyba komunikace, restartujte zaízení nebo kontaktujte poprodejní servis.

Chyba robotického vysavace.

Vypnte vypínac a poté zaízení znovu spuste. Pokud stále nefunguje, kontaktujte poprodejní servis.

14 Chyba baterie, kontaktujte

DE

โปโรเดจนี เซอร์วิส

แบตเตอรี Neobvyklá teplota

รีสตาร์ท zaízení a znovu je vyzkousejte poté, ร่วม baterie vychladne, pípadn kontaktujte poprodejní servis, pokud zaízení stále nefunguje.

15 Robotický vysavac se zasekl.

Robotický vysavac se o nco

Pesute robotický vysavac na jiné místo a restartujte

EN

Pesute jej na jiné มิสโต.

ซาเซล

เจ.

16 Polozte robotický vysavac na

Stav baterie je pílis nízký na to,

Umístte robotický vysavac ที่ nabíjecí stanici.

นาบีเจซี สตานิซี. CZ

aby หุ่นยนต์ nasel nabíjecí stanici.

SK

PL

HU

| 34

Zveejované informace Názevvýrobce nebo ochrannáznámka, Obchodníregistracníčísloชื่อที่อยู่Identifikacní znacka modelu VstupnínaptíVstupní frekvence VýstupnínaptíVýstupníความภาคภูมิใจVýstupnívýkonPrmrnáúcinnostวีaktivním rezimu Úcinnostปี่ Malem zatízení (10%) Spoteba Energie ve stavu bez zátze

Hodnota กับ pesnost
-
100 240/50 60 24 1.25 >30 >80 <75

Jednotka
-
V Hz VAW % % W

1. สัญลักษณ์ Uvedený na výrobku nebo v prvodní dokumentaci sestavení zaízení a jeho optovném zapojení se rovnz vystavujete

znamená, ze pouzité ไฟฟ้า nebo elektronické výrobky

riziku úrazu elektrickým proudem.

nesmí být ลิกวิโดวานี spolecn s komunálním odpadem. Za úcelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urcených sbrných místech, kde budou pijata zdarma. Správnou likvidací tohoto ผลิตภัณฑ์ pomzete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví, coz by mohled b

Zárucní lhta je na ผลิตภัณฑ์ 24 msíc, pokud není stanovena jinak. Záruka se nevztahuje na poskození zpsobené nestandardním pouzíváním, mechanickým poskozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuámímop benzím.

nesprávné ลิควิดาซ odpad. Dalsí podrobnosti si vyzádejte od místního úadu nebo nejblizsího sbrného místa Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v Souladu

Výrobce, dovozce ani ผู้จัดจำหน่าย nenesou zádnou odpovdnost za jakékoli skody zpsobené nesprávným uzíváním ผลิตภัณฑ์

DE

s národními pedpisy udleny pokuty.

Prohlásení o shod

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrických a elektronických zaízení (firemní a podnikové pouzití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zaízení si pod vyzándejte ข้อมูลสำคัญ
Informace pro uzivatele k likvidaci elektrických a elektronických zaízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výse uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ Pro správnou likvidaci ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ Vse vyjaduje symbol peskrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tistných วัสดุ.

Spolecnost elem6 sro tímto prohlasuje, ze vsechna zaízení เลาเบน

EN

jsou ve shod se základními pozadavky และ dalsími píslusnými

ustanoveními smrnice 2014/30/EU ถึง 2014/35/EU สินค้า

jsou urceny pro prodej bez omezení v Nmecku, สาธารณรัฐเชสเค

CZ

Slovensku, Polsku, Maarsku av dalsích clenských zemích EU.

Prohlásení o shod lze stáhnout z webu:

www.lauben.com/support/doc

SK

Dovozce do EU

elem6 sro, Braskovská 308/15, 16100 Praha 6

PL

www.lauben.com

ผู้ผลิต:

HU

2. Zárucní opravy zaízení uplatujte u svého prodejce. V pípad technických ปัญหา a dotaz kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalsím postupu. Dodrzujte pravidla pro práci s ไฟฟ้า zaízeními. Uzivatel není oprávnn rozebírat zaízení ani vymovat zádnou jeho soucást. อูซิวาเทล ปี่ otevení nebo odstranní kryt hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pi nespravnem

TIGMON GmbH, Yorkstraße 22; 93049 Regensburg, Deutschland Tiskové chyby a zmny v manuálu jsou vyhrazeny. XNUMX เรเกนส์บวร์ก ประเทศเยอรมนี

| 35

Lauben Robot LaserVac® 52BB Pouzívateský คู่มือ

SPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

Model Priemer Výska Menovité napätie Batéria Objem nádoby na necistoty นางแบบ
ออบเจม นาโดบี นา โวดู
พิมพ์นาบีจาเนีย

LBNRV52BB 325 mm 96 mm 14,4 V Li-ion 5200 mAh 475 ml 220 ml ใช้แล้ว 230 ml ใช้ง่าย Rucné/automatické

Nabíjacia stanica Rozmery Menovitý กับ Menovitý prúd

194 x 139 x 91 มม. 24 V 1250 mA

Vzhledem k neustálému zdokonalování a aktualizacím ผลิตภัณฑ์ mze dojít ke zmnám. จมูก spolecnost si vyhrazuje právo na aktualizaci.

เบซเพ็กนอสเทน โปกีนี

Tento návod na pouzitie majte po ruke a dôkladne si ho precítajte pre tým, เนซ zariadenie pouzijete. Pred pouzitím tohoto ผลิตภัณฑ์ si dôkladne precítajte bezpecnostné pokyny, a potom ich vzdy dodrzujte. V prípade nedodrzania pokynov uvedených กับ tomto návode môze dôjs k zraneniu osôb alebo poskodeniu tohoto zariadenia, ci majetku.
Tento spotrebic je urcený výhradne pre domáce pouzitie.

VAROVANIE: Tento spotrebic môzu pouzíva deti starsie 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo dusevnými schopnosami alebo nedostatkom skúseností a znalostrom len s dozo. Deti โดย si so spotrebicom nikdy nemali hra, nejedná sa o hracku. Cistenie a údrzbu โดย nemali vykonáva deti bez dozoru

Zariadenie môzu rozobera len autorizovaní เทคนิค Uzívatelia ผลิตภัณฑ์ nesmú rozobera, ani opravova

Pre nabíjanie pouzívajte len originálnu batériu a napájací อะแดปเตอร์ Pri pouzití ​​nevhodného napájacieho adaptéru môze dôjs

k úrazu elektrickým prudom, k poziaru alebo poskodeniu ผลิตภัณฑ์, ci majetku.

Nedotýkajte sa napájacieho kábla, zástrcky alebo napájacieho adaptéra mokrými รูคามิ.

Nepouzívajte tento ผลิตภัณฑ์กับ mokrom alebo vlhkom prostredí, ako je napr. kúpea alebo prácova.

ก่อน pouzitím zariadenia odstráte z podlahy záclony a akékovek predmety, ktoré โดย sa mohli zamota do koliesok.

Pred pouzitím odstráte z podlahy predmety (odstráte vsetky krehké predmety a napájacie káble, oblecenie, papiere, vone)

DE

polozené káble a následne zodvihnite záclony a závesy zo zeme, aby ste zabránili mozným nehodám).

V Pristeroroch, kde hrozí nebezpecenstvo voného pádu prístroja (poschodie, schodisko, ที่.) je nutné prevádzkova zariadenie

ฝัก dozorom a odporúca sa pouzíva alsie poistenie, ako je magnetický remienok, ci virtuálna stena.

EN

Nepriblizujte sa k zariadeniu ดังนั้น zapálenou cigaretou, zapaovacom, zápalkami alebo inými horavinami.

Zariadenie nikdy nepouzívajte na upratovanie horavých alebo prchavých látok, อะโก เย นาปริกลาด เบนซิน.

Zariadenie pouzívajte len vo vnútorných presidentoroch, nie je urcené ก่อน vonkajsie pouzitie.

CZ

Zariadenie cistite az po jeho úplnom nabití.

Prilis neohýbajte ani nestlácajte flexibilný napájací kábel azkými alebo ostrými predmetmi. เพิ่มเติม

Nesadajte si na toto zariadenie, ani na neho nepokladajte ziadne เพรดเมตี Pokia je zariadenie กับ prevádzke, dávajte pozor na deti

SK

domáce zvierata.

Nepokladajte zariadenie na miesto, odkia โดย mohlo jednoducho spadnú (stôl, stolicka at.).

Zariadenie vypnite behom prenásania alebo กับ prípade, ze ho nebudete dlhú dobu pouzíva.

PL

เพรด nabíjaním skontrolujte správne zapojenie napájacieho adaptéru do dierky. Aby ste predisli zakopnutiu, informujte vsetky osoby v domácnosti o tom, ze je zariadenie v prevádzke.

Pokia je nádoba na necistoty plná, vyprázdnite จู pred pouzitím zariadenia.

HU

Do nádoby na vodu pre mokré vytieranie je mozné dáva len vodu, saponáty a iné chémie โดย mohli spôsobi skodu Po kazdom vytieraní nádobu vyprázdnite a nechajte vyschnú.

Pouzívajte toto zariadenie v teplotách od 0° C ถึง 40° C.

Nepouzívajte toto zariadenie dlhú dobu กับ prostredí s vysokými teplotami alebo na priamom slnecnom svetle, lúce môzu

ปฏิเสธ ovplyvni cinnos senzorov

| 36

Batériu zo zariadenia nikdy nevyberajte sami (อนิ สา o ถึง nepokúsajte). Pokia je potreba vymeni batériu, kontaktujte svojho predajcu, แจกจ่าย alebo autorizovaný servis. Tieto pokyny boli pripravené výlucne ก่อน pouzitie vasim poskytovateom sluzieb
alebo nezávislým kvalifikovaným odborníkom. อะเลโบ เนซาวิสลิม kvalifikovaným odborníkom.
Batéria sa nesmie vhadzova do oha. Batériu nerozoberajte, nestlácajte ani neprepichujte. ค้นหา zariadenie zlikvidova, zberné miesto prijme vhodné opatrenie pre recykláciu a nakladanie ดังนั้น zariadením, vrátane
แบตเตอรี
Pred cistením a údrzbou zariadenia je nutné vytiahnu adaptér zo zásuvky. Pro úcely nabíjania batérie pouzívajte len odpojitený napájací adaptér dodaný s týmto zariadením. มืออาชีพ Pri vyberaní batérie musí โดย zariadenie odpojené od prívodu napätia.

เบซเพ็คนอสเทน วาโรวานี เค แบตเตอรี
Varovanie Batériu zo zariadenia nikdy nevyberajte sami (อนิ สา o ถึง nepokúsajte). V prípade, ze je potrebné vymeni batériu, obráte sa na
svojho poskytovatea sluzieb alebo nezávislého kvalifikovaného odborníka. Tieto pokyny boli pripravené výhradne ก่อน pouzitie vasím poskytovateom sluzieb alebo nezávislým kvalifikovaným odborníkom. PRE SVOJU VLASTNÚ BEZPECNOS SA NEPOKÚSAJTE VYBERA BATÉRIU SAMI A NIKDY JU NEVYHADZUJTE DO OHA BATÉRIU NEROZOBERAJTE, NESTLÁCAJTE, ANI NEPREPICHUJTE.
Vybratie batérie 1. Pomocou skrutkovaca vyberte z krytu skrutky batérie. 2. Odstráte kryt batérie. 3. Uchopte izolacnú pásku na oboch stranách batérie a batériu zodvihnite. 4. Odpojte konektor prepájajúci batériu a robotický vysávac.
Likvidácia batérie Správna likvidácia batérií z tohoto zariadenia (platná v krajinách ดังนั้น systémami samostatného vracania batérií). Oznacenie na batérii, ก่อน alebo balení uvádza, ze batérie กับ tomto zariadení sa nesmú likvidova s ​​bezným domácim
อ๊อดปาดอม V prípade oznacenia indikujú chemické symboly Hg, Cd nebo Pb, ze batéria obsahuje ortu, kadmium alebo olovo v mnozstve prevysujúcom referencnú úrove v smernici ES 2006/66 Batériu กับ tomto zariadení nemôzu vymiea samotní uzívatelia.

ลิกวิดาเซีย สตาร์เอโฮ ซาเรียดีเนีย

Smernica 2012/19/EU o odpadných elektrických ไฟฟ้า zariadeniach (OEEZ) pozaduje, aby sa staré zariadenia nelikvidovali v beznom komunálnom odpade. ก่อน likvidáciu starých zariadení vyuzite zberné miesto zriadené k tomuto úcelu pre
Optizáciu obnovy a recyklácie วัสดุ กับ nich obsiahnutých znízenie dopadu na udské zdravie a zivotné prostredie
Symbol odpadkového kosa sa pouzíva na vsetkých ผลิตภัณฑ์, aby pripomínal povinnos odovzdania na zberné miesto. Spotrebitelia môzu ติดต่อ miestny úrad alebo predajcu a získa od neho ข้อมูล o postupe pri likvidácii starého
ซาเรียดีเนีย V prípade likvidácie starého zariadenia odstráte vsetko, co โดย mohlo โดย nebezpecné a odpojte napájací kábel od
ซาเรียดีเนีย

Nebezpecenstvo

Nikdy sa nepokúsajte pouzíva zariadenie, pokia vykazuje známky poskodenia alebo je poskodený napajací kábel, ci zástrcka.

Pokia je napájací kábel poskodený, je nutné ho vymeni กับ rámci popredajného servisu, aby ste predisli akémukovek riziku.

Opravy zariadenia smie vykonáva len kvalifikovaná a oprávnená osoba. Akékovek opravy, ktoré nesplujú มาตรฐาน, môzu

DE

podstatne zvýsi mieru rizika pre uzívatea!

V prípade poskodenia กับ dôsledku nesprávneho zachádzania, znehodnotenia alebo pokusov o opravu tretími stranami je záruka

na ผลิตภัณฑ์ neplatná. เพื่อ platí takisto กับ prípade bezného opotrebenia a príslusenstva zariadenia.

EN

โดเลซิเต้!

Odporúcame, aby ste si uschovali obal od zariadenia aspo po dobu platnosti záruky. Bez originálneho obalu je záruka neplatná. ต้นกำเนิด

ซารุกะ

CZ

Záruka กับ แจกัน zariadenie je platná 2 roky. Záruka sa nevzahuje na opotrebenie a poskodenie krytu กับ dôsledku nesprávneho

pouzívania zariadenia. Zákazník nesie zodpovednos za vrátenie zariadenia. Odpovedáte za náklady a riziká spojené ดังนั้น zaslaním ผลิตภัณฑ์; odporúcame preto, aby ste ผลิตภัณฑ์ zasielali doporucene, uschovali si potvrdenie o zaslaní av prípade vysokej ceny

SK

ผลิตภัณฑ์ zjednajte poistenie prepravy

PL

HU

| 37

ZverejovanéinformácieNázovvýrobcu Alebo ochrannáznámka, obchodnéregistracnéčísloชื่อที่อยู่Identifikacná znacka modelu VstupnénapätieVstupné frekvencie VýstupnénapätieVýstupný Prud VýstupnývýkonPriemernáúcinnosวีaktívnom Rezime Úcinnos PRI Malom zaazení (10%) Spotreba Energie วีไม้เท้า bez záaze

Hodnota และ presnos
-
100 240/50 60 24 1.25 >30 >80 <75

Jednotka
-
V Hz VAW % % W

1. สัญลักษณ์ Uvedený na výrobku alebo v sprievodnej

nesprávnej การติดตั้ง zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa

dokumentácii znamená, ze pouzité elektrické alebo อิเล็กทรอนิกส์

taktiez vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

výrobky sa nesmú likvidova spolu s komunálnym odpadom. Z dôvodu správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na urcených zverných miestach, kde ich prevezmú bez akýchkovek poplatkov. Správnou likvidáciou tohoto výrobku pomôzete chráni cenné prírodné zdroje a podporujete prevenciu potencionálnych negatívnych dopadov na zivotné prostredie a na zdravie cloveka,

Pokia nie je stanovené inak, zárucná doba na výrobky je 24 เมเซียคอฟ. Záruka se nevzahuje na poskodenia ตอบกลับ skody spôsobené nenálezitým pouzívaním výrobku, jeho mechanickým poskodením, vystavením agresívnym podmínkám, zaobchádzaním v rozpore s návodom na pouzitime a bezn.

ktoré โดย mohla spôsobi nesprávna likvidácia takéhoto odpadu

Výrobca, dovozca ani ผู้จัดจำหน่าย nenesú ziadnu zodpovednos za

alsie podrobnosti s tým súvisiace si vyziadajte na miestnom

skody spôsobené nesprávnym pouzívaním výrobku.

DE

อูราเด อาเลโบ ปะทะ มิเอสเต้ นาจบลิซซีโฮ ซแบร์เนโฮ ดโวรา Pri nespravnej

likvidácii takéhoto typu odpadu, vám v súlade ดังนั้น státnymi predpismi hrozí udelenie pokuty.

Vyhlásenie o zhode

EN

Informácie pre uzívateov, týkajúce sa likvidácie ไฟฟ้า

Spolocnos elem6 sro týmto vyhlasuje, ze vsetky zariadenia Lauben vyhovujú základným poziadavkám a alsím píslusným

a elektronických zariadení (urcených pre firmy a spolocnosti): ustanoveniam Smernice 2014/30/EU a 2014/35/EU. สินค้า

Za úcelom správnej likvidácie ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์

CZ

zariadení si vyziadajte podrobné ข้อมูล od svojho predajcu

อยู่ในสถานะก่อนล่วงหน้า bez obmedzenia na území Nemecka, Ceskej republiky, ที่ Slovensku, v Posku, Maarsku av dalsích clenských

alebo dodávatea.

krajinách EÚ. Vyhlásenie o zhode je dostupné na:

SK

Informácie pre spotrebiteov, na likvidáciu elektrických . ข้อมูลเบื้องต้น

a elektronických zariadení, v iných krajinách, ktoré nie sú

clenmi EÚ: Za úcelom spravnej likvidácie ไฟฟ้า

www.lauben.com/support/doc.
Dovozca do EU

PL

เครื่องใช้ไฟฟ้า zariadení si vyziadajte podrobné ข้อมูล na

prislosnom úrade alebo su svojho predajcu takýchto zariadení.

Vsetko je vyjadrené สัญลักษณ์ preciarknutého kontajnera na

elem6 sro, Braskovská 308/15, 16100 Praha 6 www.lauben.com

HU

výrobku, obale alebo กับ tlacových วัสดุ.

ผู้ผลิต:

2. Zárucné opravy zariadenia si uplatujte u svojho predajcu. V prípade เทคนิค ปัญหา a otázok ติดต่อ svojho

TIGMON GmbH, Yorkstraße 22; 93049 Regensburg, Deutschland

พรีดาจู Ten Vas oboznámi s alsím postupom. Dodrziavajte pravidlá Chyby tlace a zmeny v návode na pouzitie sú vyhradené. práce s ไฟฟ้า Spotrebite nie je oprávnený

Demontova zariadenie ani vymia ziadnu jeho cas Pri otvorení

alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. ปริญ

| 46

Lauben Robot LaserVac® 52BB คำแนะนำ obslugi

สเปกฟีคาจาอูร์ซเซเนีย

Model rednica Wysoko Napicie znamionowe Akumulator Pojemno pojemnika na nieczystoci Pojemno zbiornika na wod Typa ladowania นางแบบ

LBNRV52BB 325 mm 96 mm 14,4 V Li-Ion 5200 mAh 475 ml ความจุสูงสุด

Stacja dokujca Wymiary Moc znamionowa Prd znamionowy

194 x 139 x 91 มม. 24 V 1250 mA

Ze wzgldu na cigle ulepszenia และ aktualizacje ผลิตภัณฑ์ mog wystpi zmiany Nasza Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji.

WSKAZÓWKI BEZPIECZESTWA

Niniejsz instrukcj obslugi naley mie zawsze pod rk, a przed uyciem urzdzenia przeczyta j uwanie i dokladnie. ใช้งานจริง ผลิตภัณฑ์ naley przeczyta uwanie instrukcje bezpieczestwa, a nastpnie zawsze ich przestrzega. Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji moe spowodowa obraenia ciala lub uszkodzenie sprztu czy mienia.
Niniejsze urzdzenie przeznaczone ตลก wylcznie ทำ uytku domowego

OSTRZEENIE: เพื่อ urzdzenie jest przeznaczone do uytku przez dzieci powyej 8 roku ycia i osoby o ograniczonych zdolnociach fizycznych, sensorycznych lub umyslowych lub beeznayl dowiedzo Dzieci nigdy nie powinny bawi si urzdzeniem ถึง nie jest zabawka Czyszczenia และ konserwacji nie powinny wykonywa dzieci bez nadzoru

Sprzt moe โดย demontowany tylko przez autoryzowanych techników Uytkownicy nie mog demontowa ani napravia

sprztu

ทำ ladowania uywa wylcznie oryginalnego akumulatora และ zasilacza sieciowego Uywanie nieodpowiedniego zasilacza moe

spowodowa poraenie prdem, poar albo uszkodzenie ผลิตภัณฑ์ lub mienia

Nie dotyka przewodu zasilajcego, wtyczki ani zasilacza โมครีมี rkami

Nie uywa tego ผลิตภัณฑ์ที่มี mokrym lub wilgotnym rodowisku, takim jak lazienka lub pralnia.

Przed uyciem urzdzenia usun z podlogi firany oraz wszelkie przedmioty, które moglyby zaplta si w kólkach.

Przed uyciem usun przedmioty z podlogi (usun wszystkie delikatne przedmioty และ przewody zasilajce, odzie, papier, lune kable oraz unie z podlogi firany i zaslony, aby zampobiec moppy)

DE

W miejscach, w których istnieje ryzyko swobodnego upadku urzdzenia (pitro, schody, itd.) naley uywa urzdzenie pod

นาดโซเรม โอราซ ซาเลกา ศรี สโตโซวานี อินนีช ซาเบซปีเซ, จัก น. tama magnetyczna lub wirtualna เซียนา

Nie zblia si ทำ urzdzenia z zapalonym papierosem, zapalniczk, zapalkami lub innymi substancjami palnymi

EN

Nigdy nie uywa urzdzenia do sprztania latwopalnych lub lotnych substancji, takich จัก benzyna

Uywa urzdzenia tylko w pomieszczeniach wewntrznych, nie jest ono przeznaczone ทำ uytku na zewntrz

Urzdzenie czyci a po jego calkowitym naladowaniu.

CZ

Nie zgina ani nie zgniata zbyt mocno elastycznego przewodu zasilajcego cikimi lub ostrymi przedmiotami

Nie siada na tym urzdzeniu ani nie umieszcza na nim adnych przedmiotów. อยู่ที่นี่ Gdy urzdzenie jest wlczone, miej pod nadzorem

dzieci u zwierzta domowe ครับ

SK

Nie stawia urzdzenia w miejscu, w którym mogloby latwo spa (stól, krzesla itp.).

Wylczy urzdzenie na czas ขนส่ง lub jeli nie bdzie uywane przez dluszy czas

Przed ladowaniem upewni si, e zasilacz sieciowy jest prawidlowo podlczony do gniazdka.

PL

Aby zapobiec potkniciu, naley poinformowa wszystkie osoby w gospodarstwie domowym, และ urzdzenie pracuje

Jeeli pojemnik na nieczystoci ตลก pelny, opróni go przed uyciem urzdzenia

ทำ zbiornika na wod mona wla tylko wod w celu odwieenia na mokro, ผงซักฟอก ฉัน inne chemikalia mog spowodowa

HU

อุซคอดเซเนีย

Po kadym odwieeniu opróni zbiornik และ pozostawi do wyschnicia.

Niniejsze urzdzenie uywa อุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C

Nie uywa tego urzdzenia przez dlugi czas w rodowisku o wysokiej อุณหภูมิ lub na bezporednim wietle slonecznym,

poniewa promienie mog niekorzystnie wplywa ที่ dzialanie czujników.

| 47

Nigdy nie wyjmowa ani nie próbowa samodzielnie wyjmowa akumulatora z urzdzenia Jeli akumulator wymaga wymiany, skontaktowa si ze sprzedawc, dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym. Niniejsza instrukcja zostala
przygotowana wylcznie do uytku przez uslugodawc lub niezalenego wykwalifikowanego ผู้เชี่ยวชาญ
Akumulatora nie wolno wrzuca ทำ ognia. Nie rozbiera, nie zgniata ani nie przekluwa กุมูลาเตอรา Jeli chcesz zutylizowa urzdzenie, punkt zbiórki podejmie odpowiednie kroki w celu recyklingu ฉัน utylizacji urzdzenia, w tym
อะคูมูเลเตอร์
Przed czyszczeniem ฉัน konserwacj urzdzenia naley odlczy zasilacz z gniazdka ทำ ladowania akumulatora naley uywa wylcznie odlczanego zasilacza sieciowego dostarczonego z tym urzdzeniem Podczas wyjmowania akumulatora urzdzenie นาลีย์ ออดซีซี ออด ซาซิลาเนีย

OSTRZEENIE BEZPIECZESTWA จุด อคูมูลาโทรอ
Ostrzeenie Nigdy nie wyjmuj akumulatora zz urzdzenia samodzielnie (nawet nie próbuj). Jeeli zachodzi konieczno wymiany
akumulatora, skontaktuj si ze swoim wiadczeniodawc uslug lub z niezalenym wykwalifikowanym specjalist Niniejsza แนะนำ zostala przygotowana wylcznie do uytku Twojego wiadczeniodawcy uslug lub niezalenego wykwalifikowanego specjalisty DLA WLASNEGO BEZPIECZESTWA NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE WYJMOWA AKUMULATORA ฉัน NIGDY NIE WRZUCAJ GO DO OGNIA NIE ROZBIERAJ, NIE ZGNIATAJ ANI NIE PRZEKLUWAJ AKUMULATORA.
Wyjcie akumulatora 1. Za pomoc rubokrta odkr ruby ​​z pokrywy akumulatora. 2. Zdejmij pokryw akumulatora. 3. Chwy tam izolacyjn po obu stronach akumulatora i unie akumulator. 4. Odlcz zlcze lczce akumulator ฉัน odkurzacz sprztajcy
Utylizacja akumulatora Prawidlowa utylizacja akumulatora z tego urzdzenia (obowizujca w krajach z systemem indywidualnego zwrotu akumulatora.) เริ่มต้นใหม่แล้ว
ราเซม ซี บีซิม ออดปาเด็ม โดโมวิม W przypadku oznaczenia symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb wskazuj,e akumulator zawiera rt, kadm lub olów w iloci przekraczajcej poziom odniesienia w dyrektywie WE 2006/66 Akumulatora z tego urzdzenia nie mog wymienia sami uytkownicy

UTYLIZACJA STAREGO อูร์ซเซเนีย

Dyrektywa 2012/19 / UE w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stary sprzt nie byl wyrzucany razem ze zwyklymi odpadami komunalnymi. ทำ utylizacji starego sprztu naley skorzysta z punktu zbiórki
utworzonego w tym celu, aby zoptymalizowa odzysk ฉันรีไซเคิล zawartych กับ nim materialów oraz zmniejszy wplyw na zdrowie
ลุดซี และ โรโดวิสโก
สัญลักษณ์ kosza na mieci znajduje si na wszystkich ผลิตภัณฑ์, aby przypomnie o obowizku zwrotu do punktu zbiórki. เนื้อหา mog skontaktowa si z lokalnymi wladzami lub sprzedawc w celu uzyskania แจ้งข้อมูลในหัวข้อ usuwania
starego sprztu W przypadku utylizacji starego sprztu, usu wszystko, co moe โดย niebezpieczne ฉัน odlcz przewód zasilajcy od
อุซเซเนีย

Niebezpieczestwo

DE

Nigdy nie próbuj uywa urzdzenia, jeli wykazuje oznaki uszkodzenia lub jeli przewód zasilajcy lub wtyczka s uszkodzone. ระวัง

Jeli przewód zasilajcy ตลก uszkodzony, naley go wymieni w ramach serwisu posprzedanego, aby unikn jakiegokolwiek

ไรซีก้า

EN

Naprawy urzdzenia mog โดย wykonywane wylcznie przez wykwalifikowane ฉัน upowanione osoby Wszelkie naprawy เนีย

บรรทัดฐาน mog znacznie zwikszy poziom ryzyka dla uytkownika!

W przypadku uszkodze spowodowanych niewlaciw obslug, pogorszeniem stanu lub prób naprawy przez osoby trzecie,

CZ

gwarancja กับผลิตภัณฑ์ traci wano. Dotyczy ถึง równie normalnego zuycia ฉัน akcesoriów urzdzenia

หายนะ!

Zalecamy, aby zachowa opakowanie od urzdzenia przynajmniej przez okres gwarancyjny. Bez oryginalnego opakowania gwarancja

SK

เทรซี่ วาโน

การรับประกัน

PL

Gwarancja na Twoje urzdzenie ตลก wana przez 2 lata Gwarancja nie obejmuje zuycia และ uszkodzenia pokrywy w wyniku niewlaciwego uytkowania urzdzenia เล่นตลก odpowiedzialny za zwrot sprztu Ponosisz odpowiedzialno za koszty ฉัน ryzyko

zwizane z wysylk ผลิตภัณฑ์; dlatego zalecamy przeslanie ผลิตภัณฑ์ przesylk polecon, zachowanie potwierdzenia wysylki oraz w

HU

przypadku wysokiej ceny ผลิตภัณฑ์ ubezpieczenie przesylki

| 48

ปัญหาROZWIZYWANIEÓW
Jeli wystpi bld, lampพร้อม LED ที่หน้าจอ zacznie miga กับ czerwono และ zabrzmi komunikat glosowy

Komunikat bldu

Przyczyna

รอซวิซานี

1 Wada szczotki obrotowej, wyczyci szczotk obrotow.

ชคอตกา โอโบรโตวา ซาโบลโควานา

Zdemontuj i wyczy szczotk obrotow Usu z podlogi wszystkie delikatne przedmioty i kable, odzie, papiery, przewody i zapewnij, aby na ziemi nie lealy adne rzeczy.

2 Bld szczotek bocznych, wyczy Szczotka boczna zablokowana. ชอตกี บอชเน

คลิกเพื่อดูภาพอื่น ๆ

3 Kólka zablokowane, wyczy kólka.

Kólko zablokowane.

Sprawd ฉัน wyczy kólko. ใช้ z podlogi wszystkie delikatne przedmioty ฉัน kable, odzie, papiery, przewody i zapewnij, aby na ziemi nie lealy adne rzeczy

4 Bld przedniego zderzaka, postukaj w zderzak.

Przedni zderzak jest zablokowany. Kilka razy postukaj กับ zderzak w celu jego oczyszczenia

5 Wyczy czujniki na przednim zderzaku.

ร่วม przykleilo si do czujnika w przednim zderzaku lub jest czym zaslonity.

Wyczy czujniki w przednim zderzaku.

6 Wyczy czujniki przeciwupadkowe.

ร่วมศรี przykleilo do czujników przeciwupadkowych lub s czym zaslonite.

Wyczy czujniki przeciwupadkowe.

7 Umie urzdzenie w bezpiecznym miejscu.

Urzdzenie nie znajduje si w bezpiecznym miejscu

Przesu urzdzenie ฉัน zrestartuj ไป

8 Wlcz wylcznik.

Podczas ladowania wylcznik si wylcza.

Wlcz wylcznik.

9 Wytrzyj czujnik laserowy.

Czujnik laserowy ตลก zablokowany Wyczy czujnik laserowy หลับสบาย zaslonity.

10 Ponownie nacinij przycisk wlczajcy.

Przycisk,,AUTO” ตลกกับ zablokowane Ponownie nacinij przycisk,,AUTO”.

11 ตึก goylatora Skontaktuj si ze serwisem posprzedaowym.

Bld odkurzacza sprztajcego.

Wylcz wylcznik, nastpnie uruchom ponownie urzdzenie. Jeeli nadal nie dziala skontaktuj si ze serwisem posprzedaowym

12 Bld przedniego kólka, restartuj Bld odkurzacza sprztajcego.

Wylcz wylcznik เป็น nastpnie ponownie urzdzenie

อุซเซนี่

อุรุชม. Jeeli nadal nie dziala skontaktuj si ze

serwisem posprzedaowym

DE

13 Bld komunikacji, restartuj

Bld odkurzacza sprztajcego.

Wylcz wylcznik, nastpnie ponownie uruchom

urzdzenie lub skontaktuj si

อุซเซนี่ Jeeli nadal nie dziala skontaktuj si ze

z serwisem posprzedaowym.

EN

14 Bld akumulatora, skontaktuj si Nieprawidlowa temperatura

serwisem posprzedaowym Zrestartuj urzdzenie ฉัน ponownie ไป wypróbuj

z serwisem posprzedaowym.

อะคูมูเลเตอร์

ponownie po ostygniciu akumulatora, ewentualnie

CZ

skontaktuj si z serwisem posprzedaowym, jeeli urzdzenie nadal nie dziala.

15 Odkurzacz sprztajcy

Odkurzacz sprztajcy

SK

zablokowany Przesu ไป na inne zablokowany. เมียจ๋า

Przesu odkurzacz sprztajcy na inne miejsce i zrestartuj go.

16 Wstaw odkurzacz sprztajcy do Stan akumulatora jest zbyt niski, Umie odkurzacz sprztajcy w stacji ladowania.

PL

สตัคจิ ลาโดวาเนีย

aby หุ่นยนต์ mógl znale stacj

โดคุช

HU

| 56

ข้อมูลสาธารณะ Nazwa Producnta lub znak towarowy, handlowy numer rejestracyjny i adres Identyfikacyjna marka modelu Napicie wejciowe Czstotliwo wejciowa Napicie wyjciowe Prd wyjciowy Moc (10 ปีที่ผ่านมา)

Warto และ dokladno Jednostka

-

-

-

-

100

V

50 / 60

Hz

24

V

1.25

A

30

W

> 80

%

> 75

%

W

1. สัญลักษณ์ umieszczony na wyrobie albo w dokumentacji

czci obudowy istnieje niebezpieczestwo poraenia prdem

przewodniej oznacza, e zuyte wyroby elektryczne albo

ไฟฟ้า Przy wadliwym montau urzdzenia และ jego ponownym

elektroniczne nie mog โดย likwidowane razem z odpadami

wlczeniu równie istnieje niebezpieczestwo poraenia prdem

komunalnymi W celu przeprowadzenia poprawnej likwidacji

ไฟฟ้า

wyrobu naley ไป odda w ustalonych punktach zbiorczych, w których zostanie bezplatnie przyjty ยอดนิยม ความถูกต้อง tego ผลิตภัณฑ์ pomagamy zachowa ródla cennych surowców naturalnych ฉัน zapobiegamy potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko naturalne ฉัน zdrowie ludzi, któkiere mogjniewladódówla Dalsze szczególy โมนา uzyska w lokalnych urzdach albo w najbliszym miejscu gromadzenia odpadów Przy wadliwej likwidacji odpadów tego rodzaju, zgodnie z przepisami krajowymi, grozi niebezpieczestwo นาโลเนีย

Okres gwarancyjny กับผลิตภัณฑ์ wynosi 24 miesice, jeeli nie ustalono inaczej. Gwarancja nie obejmuje uszkodze spowodowanych niestandardowym uytkowaniem, dzialaniami mechanicznymi, naraeniem na dzialanie agresywnych substancji, postpowaniem niezgodnym z instrukczuy ciem biecym.
ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ani dystrybutor nie ponosz odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody spowodowane niewlaciwym korzystaniem z produktu

มันดาตู คาร์เนโก

ข้อมูล dla uytkownika o likwidacji urzdze

Deklaracja zgodnoci

DE

elektrycznych และ elektronicznych (stosowanych dla potrzeb

Spólka elem6 sro owiadcza niniejszym, และ wszystkie urzdzenia

Firmowych และ zakladowych): O szczególowe informacje dotyczce Lauben s zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi

EN

likwidacji urzdze elektrycznych ฉัน elektronicznych zwracamy ศรี

wlaciwymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU ฉัน 2014/35/

ทำอิคโปรเจ็นตาอัลโบ ทำดอสตาว์ซี

สหภาพยุโรป. ผลิตภัณฑ์ przeznaczone do sprzeday bez ogranicze

ข้อมูล dla uytkownika o likwidacji urzdze

w Niemczech, Republice Czeskiej, ที่ Slowacji, w Polsce, ใน Wgrzech

CZ

iw innych krajach czlonkowskich สหภาพยุโรป Deklaracj zgodnoci โมนา

elektrycznych และ elektronicznych w krajach spoza Unii

pobra ze strony internetowej: www.lauben.com/support/doc

Europejskiej: Wyej wymieniony สัญลักษณ์ obowizuje tylko w krajach Unii Europejskiej Aby poprawnie likwidowa urzdzenia elektryczne ฉัน elektroniczne, zwracamy si o szczególowe

ผู้นำเข้า do EU

SK

ข้อมูลทำ swoich lokalnych urzdów albo do sprzedawcy urzdzenia Najlepiej sygnalizuje เป็นสัญลักษณ์ przekrelonego

elem6 sro, Braskovská 308/15, 16100 Praha 6 www.lauben.com

PL

คอนเทนเนอราและไวโรบี, ออปาโควานีอูอัลโบ ดับบลิวซัลโซนิช, ไวดรุโควานีชวัสดุอัค

ผู้ผลิต:

HU

2. Naprawy gwarancyjne zglaszamy do swojego sprzedawcy.

TIGMON GmbH, Yorkstraße 22; 93049 Regensburg, Deutschland

ปัญหาที่เกิด เทคนิคznych ฉัน pyta kontaktujemy si ze swoim sprzedawc, który udzieli informacji o dalszym postpowaniu

Bldy w druku i zmiany w instrukcji s zastrzeone.

Przestrzegamy zasad pracy z urzdzeniami ไฟฟ้า

Uytkownik nie jest upowaniony do rozbierania urzdzenia, ani ทำ

wymiany jakiejkolwiek jego czci Przy otwieraniu albo usuwaniu

| 57

Lauben Robot LaserVac® 52BB Használati ขั้นสูง

A KÉSZÜLÉK SPECIFIKÁCIÓJA

Modell Átmér Magasság Névleges feszültség Akku Szennytartály térfogat
ความจุแทงค์น้ำ
ประเภทการชาร์จ

LBNRV52BB 325 mm 96 mm 14,4 V Li-ion 5200 mAh 475 ml 220 ml-es víztartály és 230 ml-es กระป๋องสเปรย์ ขวด / automatikus

Töltállomás Méretek Névleges โทรศัพท์ Névleges áram

194 x 139 x 91 มม. 24 V 1250 mA

คำที่เกี่ยวข้อง Cégünk fenntartja a frissítés jogát.

BIZTONSÁGI UTASITASOK

Tartsa a keze ügyében a jelen használati útmutatót, és olvassa el figyelmesen, mieltt használatba venné a készüléket A készülék használata eltt olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és mindig tartsa be azokat. A használati útmutató utasításainak be nem tartása személyi sérülést vagy a készülék, esetleg más vagyontárgyak sérülését okozhatja.
Fogyasztó kizárólag otthoni használatra alkalmas.

รูปที่: A készüléket 8 évesnél idsebb gyermekek, valamint korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képesség, illetve tapasztalatlan és megfelel ismeretelkélékékly nems A készülék nem játékszer, a gyermekek nem játszhatnak vele A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik

A készüléket csak erre felhatalmazott szakemberek szerelhetik szét A felhasználók nem szedhetik szét és nem próbálhatják เม็ก

megjavítani a készüléket.

A készülék mködképességének megrzése érdekében kizárólag az eredeti akkut és tápadaptert használja. เนม เม็กเฟเลล

อะแดปเตอร์ hálózati használata áramütést, tüzet, illetve a termék vagy más vagyontárgyak károsodását okozhatja.

Soha ne érintse nedves kézzel a tápkábelt, villásdugót, se a hálózati อะแดปเตอร์

Soha ne használja ezt a terméket vizes vagy nedves környezetben, például fürdszobában vagy mosodában.

A készülék használata eltt távolítsa el a padlóról a függönyöket és minden más olyan tárgyat, amely beleakadhat a görgkbe.

DE

Használat eltt távolítsa el a padlón lév tárgyakat (az esetleges balesetek elkerülése érdekében távolítson el minden törékeny)

tárgyat és tápkábelt, ruhanemt, papírt, szabadon fekv vezetéket, valamint emelje fel a függönyöket)

Ott, ahol fennáll a készülék leesésének veszélye (ไข่เจียว, lépcs stb.), a készüléket mindig felügyelet mellett használja, továbbá

EN

ajánlott más biztonsági elemeket is, például mágnesszalagot vagy virtuális falat használni.

Ne közelítsen a készülékhez meggyújtott cigarettával, öngyújtóval, gyufával se más gyúlékony anyaggal.

Soha ne használja a készüléket gyúlékony vagy illékony anyagok, például benzin รู้สึก

CZ

A készüléket csak bels térben használja, kültéri használatra nem alkalmas.

Soha ne tisztítsa meg a készüléket, amíg teljesen fel nem töltdött.

Ne hajlítsa vagy nyomja össze a rugalmas tápkábelt nehéz vagy éles tárgyakkal.

SK

Soha ne üljön fel a készülékre, és ne helyezzen rá más tárgyakat. Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat, amikor a készülék

mködik.

Soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahonnan könnyen leshet (asztal, székek stb.).

PL

Szállításkor, vagy ha sokáig nem kívánja használni, kapcsolja ki a készüléket.

Töltés eltt ellenrizze le, hogy megfelelen van-e a hálózati adapter csatlakoztatva a konnektorhoz.

A megbotlás elkerülése érdekében tájékoztassa a háztartásban tartózkodó összes személyt arról, hogy bekapcsolta a készüléket

HU

ฮา a szennygyjt tartály megtelt, a készülék használatba vétele eltt ürítse ki.

Feltörléshez a víztartályba kizárólag vizet öntsön, mosószerek és egyéb vegyszerek kárt okozhatnak

Minden egyes feltörlés után ürítse ki a tartályt és hagyja megszáradni.

készüléket 0°C és 40°C közötti hmérsékleten használja.

Soha ne használja a készüléket hosszú ideig magas hmérséklet környezetben vagy közvetlen napsütésnek kitéve, mivel a

sugarak hátrányosan befolyásolhatják az érzékelk mködését.

| 58

Soha ne vegye ki és ne kísérelje meg maga eltávolítani az akkut a készülékbl. Ha az akkut ki kell cserélni, vegye fel a kapcsolatot az eladóval, a forgalmazóval vagy hivatalos márkaszervizzel. Jelen használati utasítások kizárólag a szolgáltató vagy független
szakember általi használtra készültek
ติลอส az akkut tzbe dobni. Soha ne szerelje szét, ne nyomja össze és ne szúrja át az akkut A megsemmisíteni kívánt készüléket szakosodott gyjthelyen adja le, amely megfelel intézkedéseket tesz a készülék, illetve az
akku újrahasznosítására és ártalmatlanítására.
A készülék tisztítása és karbantartása eltt húzza ki az adaptert Az akku töltéséhez csak a készülékhez kapott lewehet hálózati adaptert használja. Az akku kiemelése eltt และ készüléket le kell választani az elektromos hálózatról

AKKUVAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem Soha ne vegye ki és ne kísérelje meg maga eltávolítani az akkut a készülékbl. Ha az akkut ki kell cserélni, forduljon a
szolgáltatójához vagy egy független, képzett szakemberhez Jelen használati utasítások kizárólag a szolgáltató vagy független szakember általi használtra készültek. SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN SOHA NE PRÓBÁLJA MEG MAGA KIEMELNI AZ AKKUT, ÉS SOHA NE DOBJA TZBE. Soha ne szerelje szét, ne nyomja össze és ne szúrja át az akkut
Az akku kiemelése 1. Csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat az akkuház fedelébl. 2. Vegye le az akkuhaz fedelét. 3. Fogja meg az akku mindkét oldalán a szigetelszalagot, és emelje fel az akkut. 4. Kapcsolja szét az akkut és a robotporszívót összekapcsoló konnektort.
Az elemek megsemmisítésekészülék akkuinak helyes megsemmisítése (azokban az országokban, ahol önállóakkuleadó rendszer üzemel.) Az akkun เป็นhasználatiútmutatóban Vagy csomagolásontalálhatócímke AZT jelzi, hogy készülékbentalálható akkukat Tilos
szokásos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Jelölések esetén a Hg, Cd vagy Pb kémiai szimbólumok azt jelzik, hogy az akku 2006/66 EK irányelv referenciaszintjét megahaladó mennyiség higanyt, kadmiumot tar vagy ma A készülék akkuját a felhasználó maga nem cserélheti ki.

RÉGI KÉSZÜLÉK MEGSEMMISITESE

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv elírja, hogy a régi készülékeket tilos a szokásos kommunálli egylladékkítt. Régi készülék ártalmatlanításához a benne lév anyagok hasznosításának és
újrafeldolgozásának ultimateizálása, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt ​​hatás csökkentése érdekében
ผัก igénybe az e célra létrehozott gyjthelyek valamelyikét
A szemétkosár szimbólum minden terméken a gyjthelyi leadásra vonatkozó kötelességre emlékeztet A fogyasztók a régi készülékek ártalmatlanításával kapcsolatos információkért a helyi hatósághoz vagy a kereskedhöz fordulhatnak. Régi készülékek
megsemmisítése esetén távolítson el mindent, ami veszélyes lehet, és húzza ki a tápkábelt a készülékbl.

Veszély

Soha ne próbálja meg használni a készüléket, ha sérülés jeleit mutatja, vagy ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült. ฮาอา

tápkábel megsérült, cseréjét – mindennem kockázat elkerülése érdekében – bízza a vevszolgálatra.

A készülék karbantartását és javítását kizárólag szakképzett személyek végezhetik Minden olyan javítás, amely nem feel meg a

DE

szabványoknak, jelentsen növelheti a felhasználó kockázatát!

Helytelen kezelés, meghibásodás vagy harmadik fél általi javítási kísérlet következtében bekövetkez károk esetén เงื่อนไข

jótállása az érvényét veszíti. Ez a normál kopásra és a készülék tartozékaira คือ vonatkozik

EN

แบบอักษร!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási id lejártáig tartsa meg a készülék csomagolását Az eredeti csomagolás nélkül a jótállás érvénytelen.

CZ

การรับประกัน

A készülékre nyújtott garancia érvényessége 2 év. a jótállás nem vonatkozik a készülék helytelen használata okozta kopására

SK

és sérülésekre. A készülék visszaszolgáltatásáért az ügyfél feel. Ön feel a készülék szállításával kapcsolatos költségekért és

kockázatokért; ezért javasolt a készüléket ajánlva elküldeni, valamint megrizni a szállításra vonatkozó igazolást. Fokozottan értékes

termék esetén kössön szállítási biztosítást.

PL

HU

| 59

Közzétettinformációk Gyarto Neve Vagy védjegye, cégjegyzékszámaés CIME Modellazonosító Jel Bemen feszültség Belep frekvencia Kimeneti feszültség Kimen áramersség Kimen teljesítményÁtlagoshatékonyság Aktiv üzemmódban Alacsony terhelésihatékonyság (10%) Terhelésnélkülienergiafogyasztás

Érték és pontosság
-
100 240/50 60 24 1.25 >30 >80 <75

Egység
-
V Hz VAW % % W

1. Aterméken vagy annak kísér dokumentációjában

veszélye áll เฟนน์ Áramütésnek ugyancsak คือ ki lehet téve, ha a

feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elhasználódott

készüléket nem megfelelen szerelte be és csatlakoztatta อุจรา

elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyjt helyeken, ahol azokat ingyen átveszik. คำศัพท์ helyes ártalmatlanításával értékes คำศัพท์ forrásokat segít megrizni és megelzi azok nem megfelel ártalmatlanításából ered potenciálisan negatív

คำศัพท์ vonatkozó garanciaid 24 hónap, hacsak másként nem állapítottuk meg. a jótállás nem terjed ki a nem szabványos használat által okozott károkra, a mechanikai sérülésekre, az agresszív körülményeknek való kitettsékélélémélélékél.

hatásokat a környezetre és az emberi egészségre További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyjt helyen. Ezen hulladékfajták nem helyes

ผู้นำเข้า ผู้นำเข้า és a forgalmazó nem vállal feelsséget a termék nem megfelel használata által okozott károkért

ártalmatlanítása néhány ország elírásai szerint pénzbírsággal

DE

จารัต

ข้อมูล a felhasználók számára az elektromos és

elektronikus eszközök (vállalati és üzleti használatra)

EN

eltávolításáról.: Az elektromos és elektronikus berendezések

megfelel ártalmatlanításához kérjen részletes ข้อมูล

kereskedtl vagy a szállítótól. CZ
ข้อมูล a felhasználók számára az elektromos és

ไฟฟ้า eszközök hulladékai felhasználásáról az

Termékazonossági nyilatkozat
Az Elem6 sro kijelenti, hogy valamennyi Lauben berendezés megfelel a 2014/30/EU és a 2014/35/EU. EU irányelv alapvet követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek Termékek Korlátlan értékesítésre szánták Németországban, a Cseh Köztársaságbanés, EUtagอัลลามกบัน a megfelelségi nyilatkozat letölthet a: www.lauben.com/support/doc weboldalról

SK

Európai Unión kívüli más országokban: A fenti szimbólum

csak az Európai Unió országaiban érvényes. Az electromos és

ผู้นำเข้า az EU-ba

ไฟฟ้า berendezések megfelel ártalmatlanításához kérjen

elem6 sro, Braskovská 308/15, 16100 Praha 6

PL

ข้อมูลข่าวสาร az Önök hivatalaitól vagy a berendezés

www.lauben.com

Eladójától. Ezt az áthúzott tartály szimbóluma fejezi ki a terméken,

csomagoláson vagy nyomtatott anyagon.

ผู้ผลิต:

HU

2. garanciális-javításért forduljon a forgalmazójához.

TIGMON GmbH, Yorkstraße 22; 93049 Regensburg, Deutschland

ฮา เทคนิคไก ปัญหา vagy kérdése van, kérjük, további információkért forduljon a forgalmazójához, aki Önt informálja majd a további lépésekrl. Tartsák be az elektromos

Fennartjuk a nyomtatási hibák és a kézikönyv módosításai lehetségét.

berendezésekkel kapcsolatos munka szabályait. A felhasználó nem

jogosult az eszköz szétszerelésére vagy annak bármely เรซเซเน็ค

เซเรเจเร A fedelek kinyitásakor vagy eltávolításakor aramütés

| 68

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

หุ่นยนต์Laben 52BB Laservac [pdf] คู่มือผู้ใช้
52BB, หุ่นยนต์ Laservac

อ้างอิง

ทิ้งข้อความไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่