ZENY LOGO

ZENY bärbar tvättmaskin Användarmanual

ZENY bärbar tvättmaskin

Modell: H03-1020A

Läs bruksanvisningen noggrant före första användning.

 

HUVUDDELAR

FIG 1 HUVUDDELAR

Uppmärksamhet:

 • Denna apparat får inte utsättas för regn eller placeras i damp/våt plats.
 • Se till att apparaten är ansluten till ett väl jordat uttag.
 • Använd apparaten i ett enda uttag, eftersom det inte rekommenderas att använda förlängningssladdar eller eluttag tillsammans med andra elektriska apparater. Det är mycket viktigt att hålla alla sladdar och utlopp fria från fukt och vatten.
 • Välj ett lämpligt nätuttag för att förhindra risk för brand eller elektriska risker.
 • Håll föremålet borta från gnistor för att undvika plastisk deformation.
 • Låt inte maskinens interna elektriska komponenter komma i kontakt med vätska under drift eller underhåll.
 • Placera inte tunga eller heta föremål på maskinen för att undvika att plasten deformeras.
 • Rengör pluggen för damm eller skräp för att förhindra risken för brandrisk.
 • Använd inte varmt vatten över 131 ° F i badkaret. Detta kommer att orsaka att plastdelar deformeras eller snedvrids.
 • För att förhindra risken för personskada eller skada ska du inte placera händerna i apparaten medan tvätt- eller centrifugeringscyklerna är i drift. Vänta tills apparaten är klar.
 • Använd inte kontakten om den har skadats eller är sliten, annars kan det orsaka brand eller elektrisk fara. Vid skada på kabeln eller kontakten rekommenderas att en auktoriserad tekniker reparerar den. Ändra aldrig kontakten eller kabeln på något sätt.
 • Lägg aldrig kläder i apparaten som har kommit i kontakt med lättantändliga ämnen, såsom bensin, alkohol, etc. Dra inte i ledningen när du drar ut kontakten. Detta kommer att undvika risken för elektriska slag eller brandrisk.
 • Om apparaten inte kommer att användas under längre tid rekommenderas att koppla bort maskinen från eluttaget. Dra inte ut kontakten om händerna är våta eller fuktiga för att undvika risk för elektriska slag.

 

KRETSDIAGRAM

VARNING: För att minska risken för brand eller elchock bör endast auktoriserad personal utföra reparationer.

FIG 2 KRETSDIAGRAM

 

BRUKSANVISNINGAR

Driftsförberedelse:

 1. Nätuttaget måste vara jordat.
 2. Lägg avloppsröret (tömningsröret) för att säkerställa god urladdning.
 3. Sätt i kontakten i eluttaget.
 4. Anslut vatteninloppsslangen till maskinens inloppspunkt för att fylla vattnet i
  tvättbad. (Alternativt kan du lyfta locket och fylla försiktigt karet direkt från
  öppning.)

 

REKOMMENDERAD DRIFTSCHEMA FÖR TVÄTT

Tvättidens standard:

FIG 3 Standard för tvättid

 

Tvättpulver (tvättmedel)

 1. Innan du startar tvätten, se till att centrifugeringskorgen har tagits bort från
  badkar. (Centrifugeringskorgen används efter tvätt- och sköljcyklerna.
 2. Lägg i tvättmedlet med vattnet i badkaret lite mindre än halvvägs.
 3. Låt tvättmedlet lösas upp i badkaret.
 4. Vrid tvättväljaren till tvättläget.
 5. Ställ tvätturet i en (1) minut så att tvättmedlet helt kan lösas upp.

 

ULLTYG OCH TÄCKAR

Det rekommenderas inte att tvätta rent ulltyger, ulltäcken och / eller elektriska filtar i maskinen. Ulltyger kan skadas, kan bli för tunga under drift och är därför inte lämpliga för maskinen.

 

ANVÄNDNING AV WASCYCLE

 1. Fyllning av vatten: Fyll ursprungligen karet med vatten strax under karets halvvägs punkt. Det är
  viktigt att inte överbelasta badkaret.
 2. Lägg i tvättpulver (tvättmedel) och välj tvättiden efter plaggets typ.
 3. Lägg i plaggen som ska tvättas, när du lägger plaggen i badkaret kommer vattennivån att minska. Tillsätt mer vatten eftersom du ser nödvändigt att vara försiktig så att du inte överbelastar / överfyller.
 4. Se till att tvättväljaren är inställd på tvättläget på tvättmaskinen.
 5. Ställ in rätt tid enligt plaggets typ med tvättratten. (S.3 diagram)
 6. Låt tvättcykeltiden slutföras på tvättmaskinen.
 7. När apparaten har avslutat tvättcykeln lossar du avloppsröret från dess läge på sidan av apparaten och lägger dig på marken eller i avloppet / diskbänken under maskinens basnivå.

Varning:

 1. Om det finns för mycket vatten i badkaret, kommer det att spilla ut ur badkaret. Fyll inte på för mycket vatten.
 2. För att förhindra skador eller deformation av plagg rekommenderas att binda några
  kläder som kjolar eller sjal etc.
 3. Dra upp / dragkedja upp alla blixtlås innan du lägger dem i tvätt så att de inte skadar andra tyger eller
  själva maskinen.
 4. Använd guiden (P.3) för förbehandlingsmetoder och rekommenderade cykeltider.
 5. Se till att allt innehåll i fickorna tas bort innan du lägger i maskinen. Ta bort eventuella
  mynt, nycklar etc från kläder eftersom de kan skada maskinen.

 

ANVÄNDNING AV SKÖLJCYKLUS

 1. Fyllning av vatten: Lyft locket och halvfyllningsbehållaren med vatten via antingen vatteninloppet på
  överst på brickan eller med en hink för att hälla direkt i badkaret. Var mycket försiktig så att du inte gör det
  låt vatten strömma in i kontrollpanelen eller apparatens elektriska komponenter.
 2. Med artiklarna i badkaret och fyll badkaret med vatten till önskad nivå
  utan överfyllning av maskinen. Lägg inte flytande tvättmedel eller pulver i badkaret.
 3. Stäng locket och vrid tvättratten medurs och ställ in för samma tvättid som används vid tvättningen. Tvätt- och sköljcykeltiderna är desamma.
 4. Låt sköljcykeln slutföras på tvättmaskinen.
 5. När apparaten har slutfört sköljcykeln lossar du avloppsslangen från dess läge
  på sidan av apparaten och lägg dig på marken eller i avloppet / diskbänken under nivån på apparaten
  maskinens bas.

 

ANVÄNDNING AV SNURCYKLUS

 1. Se till att allt vatten har tömts ut och att kläder har tagits bort från badkaret.
 2. Rikta korgen jämnt längst ner på badkaret mot de fyra (4) fliköppningarna och tryck nedåt tills du hör de fyra (4) flikarna klickar på plats.
 3. Ställ tvättväljaren på centrifugering.
 4. Lägg kläderna i korgen. (Korgen är mindre och passar kanske inte hela tvättmängden.)
 5. Placera plastkåpan för snurrkorg under kanten på snurrkorgen och stäng brickan.
 6. Ställ in tvättiden i högst 3 minuter.
 7. När centrifugeringen startar, håll ner handtagen på båda sidor om apparaten ordentligt
  för ökad stabilitet tills centrifugeringen har slutförts.
 8. När centrifugeringen har slutat helt, ta bort kläderna och låt den hänga torr.

 

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 1. Noggrann övervakning är nödvändig när apparater används av eller i närheten av barn.
 2. Se till att koppla bort apparaten från eluttaget när den inte används och innan du rengör den. Låt svalna innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör apparaten.
 3. Använd inte någon apparat med en skadad del, har inte fungerat eller har skadats på något sätt.
 4. För att undvika risken för elektrisk stöt, försök aldrig reparera föremålet själv. Ta den till en auktoriserad servicestation för undersökning och reparation. Felaktig montering kan utgöra en risk för elchock när föremålet används.
 5. Använd inte utomhus eller för kommersiella ändamål.
 6. Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller en disk eller vidröra heta ytor.
 7. Placera inte på eller i närheten av het gas, elektrisk brännare eller uppvärmd ugn.
 8. Koppla ur enheten när du är klar med att använda den.
 9. Använd inte apparaten för något annat än den avsedda användningen.
 10. Tänker inte använda en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
 11. För att koppla bort, vrid tvättväljaren till OFF-inställningen och ta sedan ut kontakten från vägguttaget.
 12. Denna apparat är inte avsedd att användas av individer (inklusive barn) med begränsningar
  fysiska, fysiologiska eller intellektuella förmågor eller brister i erfarenhet och / eller kunskap såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller får instruktioner om hur man använder apparaten korrekt. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

 

UNDERHÅLL

 1. Dra ut kontakten ur nätuttaget (rör inte / hantera inte kontakten eller uttaget om dina händer är våta) och sätt den i rätt läge.
 2. När du har tömt vattnet i badkaret, vänligen vrid tvättväljaren till tvättinställningen.
 3. Förvara vatteninloppsslangen och häng avloppsslangen på sidan av apparaten.
 4. Om apparaten är frånkopplad från växelströmsingången kan alla externa och interna ytor torkas
  städa med annonsamp trasa eller svamp med varmt tvålvatten. Låt inte vatten komma in i kontrollpanelen.
 5. Stäng locket, placera maskinen vid ventilation i rummet.

 

ANMÄRKNING

 1. Vatten får inte tränga in i den inre delen (el- och kontrollpanelhuset) på
  maskinen direkt. Annars kommer elmotorn att drivas av el. Det här är
  anledning att elektriska slag kan
 2. På grund av pågående produktförbättringar kan specifikationer och tillbehör ändras utan
  lägga märke till. Den faktiska produkten kan skilja sig något från den som visas.
 3. AvfallshanteringsikonMILJÖ Korrekt avfallshantering av denna produkt Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela landet. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerat avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser.

 

Läs mer om den här handboken och ladda ner PDF:

Dokument/resurser

ZENY bärbar tvättmaskin [pdf] Användarmanual
Bärbar tvättmaskin, H03-1020A

Gå med i konversationen

2 Kommentarer

 1. Jag försökte tvätta en massa kläder i min Zeny-tvättmaskin för första gången och allt den gör är att göra ett ljud som dess växlande cykler men inte tvätta eller snurra det gör bara ett brummande ljud

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.