YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board LOGO

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PRODUKTLEVERANSINNEHÅLL

 • Stand Up Paddle (SUP) Board
 • end
 • Luft pump
 • reparationssats

ALLMÄN

Läs denna handbok noggrant.
Manualen omfattar inte en kurs i säkerhetsriktlinjer. För din säkerhet, skaffa erfarenhet av hantering och drift innan din första paddlingstur. Skaffa information om vattensportskolor eller delta i klasser om det behövs. Se till att prognosen för vind och dyning är lämplig för din paddleboard och att du kan använda den under dessa förhållanden.
Vänligen kontrollera lokala bestämmelser eller särskilda tillstånd i varje land innan du använder maskinen. Håll alltid din paddleboard väl underhållen. Alla paddleboards kan skadas allvarligt av felaktig användning. Tänk på sjötillståndet när du kör fort och styr brädet. Varje användare av brädan bör bära ett lämpligt flythjälpmedel (flytväst/livräddare).
Observera att i vissa länder är det obligatoriskt att bära ett flythjälpmedel som överensstämmer med nationella bestämmelser. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe och överlämna den till den nya ägaren vid försäljning.
VARNING: UNDERLÅTANDE ATT FÖLJA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGAR I MANUALEN ELLER MED PRODUKTEN KAN RESULTERA TILL SKADA ELLER, I EXTREMA FALL, DÖDSFALL.

 • Kontrollera och följ kortets maximala lastkapacitet.
 • Bär alltid en kustbevakningsgodkänd räddningsflotta.
 • Brädesetet är endast lämpligt för simkunniga.
 • Brädan kräver förmågan att balansera. Använd bara tavlan med lämpliga färdigheter.
 • Använd aldrig brädan i havsvind (vind som blåser från land mot vatten).
 • Använd aldrig brädan i offshoreströmmar (strömmar som rör sig bort från stranden).
 • Använd inte brädan i vågor.
 • Håll ett säkert avstånd från stranden på 50m.
 • Bär alltid säkerhetskoppel (ingår endast som tillval). Vind och ström kan få brädan att driva snabbare.
 • Hoppa aldrig av brädan med huvudet först i vattnet.
 • Var försiktig med rev; åk inte forsar.
 • Haka inte fast paddleboarden i en båt och dra den.
 • Stand Up Paddleboard är ingen leksak och är inte lämplig för barn under 14 år. Låt aldrig minderåriga använda brädan utan uppsikt.
 • Använd aldrig brädan efter solnedgången, före gryningen eller under perioder med svagt ljus.
 • Kontrollera lokala lagar och förordningar för korrekt och säker användning av denna produkt.
 • Utsätt inte paddleboarden för direkt solljus när du är ute i vattnet.
 • Håll brädan borta från vassa föremål.
 • Blås upp luftkammaren till rätt tryck.
 • Blås inte upp med en kompressor.
 • Dra åt ventilen innan du startar brädan. Släpp trycket efter användning.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 2 VARNING/FARA/VARNING
Inget skydd mot drunkning
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 1 FÖRBJUDEN
Användning i bakvatten förbjuden Användning i vågbrytare förbjuden Användning i strömmar förbjuden Användning i havsvind förbjuden
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 3 OBLIGATORISKA RIKTLINJER
Läs instruktionerna först. Blås upp alla luftkammare helt. Endast lämplig för simmare

SÄKERHET

 • Paddla aldrig utan en annan person i närheten om du inte befinner dig på säkrade badplatser.
 • Använd aldrig brädan om du är påverkad av medicin, alkohol eller droger.
 • Utöva framförhållning och försiktighet när du använder brädan och överskatta aldrig dina egna förmågor. När du paddlar, använd dina muskler på ett sådant sätt att du alltid kan paddla tillbaka den sträcka du tillryggalagt.
 • Paddla endast i vatten nära kusten.
 • Håll avstånd till strömkällor, flytgods och andra hinder.
 • Bekanta dig med lokala säkerhetsföreskrifter, varningar och regler för båtaktiviteter innan du ger dig ut på vattnet.
 • Kontrollera lokal väderinformation för aktuellt vatten och väderförhållanden innan du går ut på vattnet. Paddla inte i hårt väder.
 • När du paddlar, se till att vikten på brädan alltid är jämnt fördelad.
 • När du paddlar, se till att dina fötter inte fastnar i fästsnöret eller bärhandtaget.
 • Använd inte brädan om den har en läcka och tappar luft. Reparera läckan enligt beskrivningen i kapitlet "Reparationer" eller kontakta tillverkaren via serviceadressen.
 • Tillåt aldrig mer än en person att använda brädan samtidigt. Den är utformad för att endast bära lasten av en vuxen.
 • Informera andra personer noggrant om regler och säkerhetsinstruktioner innan de låter dem använda bräduppsättningen.

VARNING

 • Paddlar, fenor och den uppblåsta brädan är hårda och kan orsaka skador.
 • Se upp för åskådare när du transporterar bräduppsättningen.
 • Var uppmärksam på andra människor i vattnet när du paddlar.
 • Om du faller i vattnet i kalla temperaturer kan du få hypotermi.
 • Bär en värmedräkt när du paddlar brädan i kalla temperaturer.
 • Risk för strypning! Små barn kan fastna i tavlans linor och säkerhetslina och strypa sig själva.
 • Håll tavlan borta från små barn!

ANMÄRKNINGAR

 • Risk för skador! Skivan är godkänd för ett maximalt fyllningstryck på 1bar (15 PSI). Vid högre tryck är materialet översträckt och kan gå sönder.
 • Blås upp brädan till ett maximalt fyllningstryck på 1 bar (15 psi).
 • Om trycket är över 1 bar (15 psi), öppna ventilen och släpp ut lite luft.
 • Skivans yttre hud kan skadas om den kommer i kontakt med andra föremål och material.
 • Håll dig borta från steniga stränder, bryggor eller stim med brädan.
 • Låt inte oljor, frätande vätskor eller kemikalier som hushållsrengöringsmedel, batterisyra eller bränslen komma i kontakt med den yttre huden. Om detta händer, kontrollera skalet noggrant för läckor eller andra skador.
 • Håll brädan borta från eld och heta föremål (som tända cigaretter).
 • Transportera inte brädan i uppblåst tillstånd på fordon.
 • Risk för tryckförlust! Om ventilen inte är ordentligt stängd kan trycket i kortet minska oavsiktligt eller så kan ventilen bli förorenad.
 • Håll alltid ventilen stängd när du inte blåser upp brädan eller tömmer den.
 • Se till att området runt ventilen alltid är rent och torrt.
 • Förhindra att sand eller andra föroreningar kommer in i ventilen.
 • Vid tryckförlust, kontrollera även ventilen ifall den kan läcka. Följ stegen i reparationsinstruktionerna.
 • Risk för drift! Utan en säkerhetslina kan brädan glida och gå förlorad.
 • Använd en säkerhetslina med brädan om du inte befinner dig i säkrade områden och kan nå stranden säkert genom att simma.
  Noterar när tavlan inte används på vattnet
 • Utsätt inte brädan för direkt solljus under långa perioder, särskilt i varma temperaturer, när den inte är på vattnet. På grund av den kraftiga uppvärmningen och expansionen av luften inuti skivan (upp till 100 grader) kan trycket öka avsevärt och leda till skador på skivan och till och med sprickor i sömmarna. Vid användning på vattnet avleds värmen genom direktkontakt med vattnet. Transport på takräcke är också ofarlig när fordonet är i rörelse. Värmen avleds av luftströmmen.
 • Förvara brädan i skuggan när den inte används och undvik direkt solljus.
 • Minska trycket genom att släppa ut luft.
 • Blås upp brädan igen före användning enligt de allmänna instruktionerna.

MONTERING

Använd inte vassa verktyg!

UPPVIKNING AV BRANDEN
Hitta en jämn och ren yta för att vika ut tubkroppen.
För initial uppblåsning och för att bekanta dig med din nya YEAZ-produkt rekommenderar vi att du blåser upp den i rumstemperatur. PVC-materialet är mjukt vilket gör det lättare att montera. Om paddleboarden har förvarats vid en temperatur under 0°C, förvara den vid 20°C i 12 timmar innan den fälls ut.

ANVÄNDNING AV VENTILENYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 4

För att blåsa upp brädan, ta bort säkerhetslocket från ventilen. För att göra detta, vrid den moturs. Ventilen öppnas (vid tömning i botten) eller stängs (vid uppblåsning upptill) av en fjäderbelastad insats. Innan du börjar blåsa upp, se till att ventilinsatsnålen är i "upp" läge. Om nålen är i "nedåt"-läge, tryck på ventilkärnanålen tills den hoppar upp.

INFLATIONYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 5
Sätt in slangmunstycket i kortets ventil och vrid fästet medurs. Efter uppblåsning, ta bort slangen och stäng säkerhetslocket på ventilen för att täta den permanent.
Att använda en kompressor kan skada ditt föremål; alla garantianspråk är ogiltiga om en kompressor används.
VARNING: IOm du utsätter paddleboarden för den heta solen, kontrollera lufttrycket och släpp ut lite luft, annars kan materialet bli översträckt. Omgivningstemperaturen påverkar kamrarnas inre tryck: en avvikelse på 1°C resulterar i en tryckavvikelse i kammaren på +/-4 mBar (06 PSI).

MONTERING AV FINEN

Rikta in fenan på samma sätt som de två fasta fenorna. Lossa skruven helt från fenan. Skruva sedan lätt tillbaka den lösa skruven i den fyrkantiga muttern. Detta gör det lättare att placera muttern i skenan. Sätt nu in den i öppningen i mitten av skenan. Använd sedan skruven för att trycka in den fyrkantiga muttern till önskat läge och lossa nu skruven helt. Muttern sitter kvar i styrskenan. För nu in fenan med mässingsbulten först vid öppningen av skenan i lutat läge, räta sedan ut den och tryck på fenan tills hålet är direkt ovanför den fyrkantiga muttern och fixera fenan i den med skruven.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 6

TA BORT FINEN
Skruva loss skruven från den fyrkantiga muttern. Skjut ut fenan och sedan den fyrkantiga muttern ur skenan med hjälp av skruven. Sätt omedelbart tillbaka skruven och fyrkantsmuttern på fenan.

SLÄPP LUFT YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 7

Tryck försiktigt på ventilinsatsnålen för att långsamt släppa trycket från brädet. När du släpper ut luften, se till att ingen sand eller smuts finns runt ventilen eller kommer in i den.

UPPMÄRKSAMHET: Ta endast bort ventilkåpan för att blåsa upp/tömma luften. Detta förhindrar oavsiktligt luftläckage och inträngning av partiklar i ventilen.
Börja nu att försiktigt rulla in brädan framifrån mot ventilen för att släppa ut eventuell återstående luft från brädan. Sätt tillbaka ventilkåpan och stäng den ordentligt för att förhindra att smuts och fukt kommer in. Vik nu upp stand up paddelbrädan igen och börja rulla in den från andra sidan där ventilen sitter. På så sätt är brädan lättare att vika och fenorna skyddas samtidigt bättre. Placera de medföljande skumkuddarna på de fasta fenorna för skydd.

ANVÄNDA BRÄDDEN

 • Använd bagagesladden för att bära och säkra extra föremål på brädan.
 • Använd bärhandtaget om du vill transportera brädan på land.
 • Bär alltid den medföljande paddeln när du använder brädan.
 • Om din bräda har kantrat och ligger med brädans överkant på vattenytan, vänd på den med båda händerna så att toppen är vänd uppåt igen. Om det behövs, flytta till stranden om du inte kan göra det från vattnet.

RENGÖRING

 • Felaktig eller oregelbunden rengöring av skivuppsättningen kan orsaka skada.
 • Använd inte aggressiva rengöringsmedel, borstar med metall- eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengöringsföremål som knivar, hårda spatlar och liknande. De kan skada ytorna.
 • Använd inte lösningsmedel för att rengöra skivsatsen.
 • Rengör skivan noggrant efter varje användning.
 • Du kan rengöra brädan när den är uppblåst eller när luften är tömd.
 1. Placera brädan på en slät, plan och torr yta.
 2. Spraya brädan med en trädgårdsslang eller rengör den med en mjuk svamp fuktad med rent kranvatten.
 3. Torka av brädan med en torr, mjuk trasa och låt den torka helt.

FÖRVARING

 • Risk för skador! Felaktig förvaring av skivan och dess tillbehör kan leda till mögel.
 • Låt alla delar av skivan torka helt innan förvaring.
 • Töm kortet helt och se till att ventilen är fixerad i öppet läge.
 • Förvara den ihoprullade brädan i bärväskan.
 • Förvara brädan utom räckhåll för barn och säkert stängd.
 • Placera inga tunga eller skarpkantade föremål på bräduppsättningen.
 • Kontrollera brädeuppsättningen för tecken på slitage eller åldrande efter långvarig förvaring.

REPARATIONER

 • Kontrollera brädet för tryckförlust, hål eller sprickor före varje användning.
 • Töm alltid luft innan du reparerar brädan.

LECKS SÖKNING

 1. Se till att det inte finns sand eller andra föroreningar i ventilen.
 2. Blås upp brädan helt enligt beskrivningen i avsnittet "Uppblåsning".
 3. Skölj brädan, inklusive området runt ventilen, med milt tvålvatten. Om det uppstår bubblor måste läckan repareras.

Läckande ventil
Om det uppstår bubblor runt ventilen betyder det troligen att ventilen inte stänger helt tätt. Dra i så fall åt ventilen medurs med ventilnyckeln som medföljer i reparationssatsen.

Defekt ventil
Om det inte bildas bubblor på höljet eller runt ventilen när skivan blåses upp kan det betyda att ventilen är defekt:

 1. Sätt på ventilkåpan på ventilen och vrid den medurs för att dra åt. 2.
 2. Fukta det stängda ventillocket med tvålvatten.
 3. Om det nu bildas bubblor måste ventilen bytas ut helt (se kapitlet "Byta ventil").

Läckor
Om det bildas bubblor på den yttre huden kan du täta läckan med speciallim och materialplåstret som medföljer i reparationssatsen (se kapitlet "Täta läckor"). Om den uppblåsta brädan tappar styvhet är det inte nödvändigtvis en läcka som är orsaken. Temperaturfluktuationer kan också orsaka ett tryckfall.

TÄTTA LÄCKOR

 • Risk för skador!
 • Inte alla lim är lämpliga för att reparera skivan. Reparationer med olämpligt lim kan leda till ytterligare skador.
 • Använd endast speciallim för gummibåtar. Sådant lim kan du få från fackhandlare.
 • Du kan täta hål eller sprickor med lim och materiallapparna som medföljer i reparationssatsen.
 • Töm kortet innan du reparerar.

Mindre läckor (mindre än 2 mm)
Läckor mindre än 2 mm kan repareras med lim.

 1. rengör området som ska repareras noggrant.
 2. Låt området som ska repareras torka helt.
 3. Applicera en liten droppe lim på läckan.
 4. låt limmet torka i ca. 12 timmar.

Större läckor (större än 2 mm)
Läckor större än 2 mm kan repareras med lim och materiallappar.

 1. Rengör området som ska repareras noggrant och låt det torka helt.
 2. Klipp ut en bit av materiallappen som överlappar läckan med ca. 1.5 cm på varje sida.
 3. Applicera lim på undersidan av den utskurna lappen.
 4. Applicera ett tunt lager lim på läckan och den omgivande yttre huden över hela materialplåstrets storlek.
 5. Låt limmet stelna i 2-4 minuter tills det är synligt klibbigt.
 6. Fäst den utskurna materiallappen på läckan och tryck fast den ordentligt.
 7. Låt limmet torka i ca. 12 timmar.
 8. För att täta området helt, applicera lim igen på kanterna av materialplåstret efter att det har torkat.
 9. Låt limmet torka i ca. 4 timmar.

Innan du använder brädan i vattnet igen, kontrollera att läckan verkligen är helt tät. Om det fortfarande bubblar, ta med skivan till en fackverkstad för reparation eller kontakta den serviceadress som anges i dessa instruktioner.

Byte av ventil

Om ventilen behöver bytas ut kan du beställa en ersättningsventil från den angivna serviceadressen.

 1. Släpp ut luften från brädan.
 2. Vrid ventilkåpan moturs och ta bort den.
 3. Placera ventilnyckeln från den medföljande reparationssatsen på toppen av ventilen och vrid den moturs för att lossa den. Medan du gör detta, fixera den nedre delen av ventilen inuti brädan med handen och se till att den inte glider in i brädan.
 4. Placera ersättningsventilen på den nedre delen och vrid den medurs för att dra åt den. Se till att ventilen är centrerad.
 5. Ta ventilnyckeln och dra åt toppen av ventilen medurs.
  Innan du använder brädan igen, kontrollera att ventilen verkligen stänger.

FÖRFOGANDE

Kassera förpackningen enligt typ. Lägg kartong och kartong i returpappersuppsamlingen. Folie till återvinningsinsamlingen.
Kassera brädan enligt lokala föreskrifter och lagar.

GARANTI
Garantin på material- och tillverkningsfel är 2 år vid korrekt användning

TILLVERKARE

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 Munich
Tyskland
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Med reservation för ändringar och fel
Tillverkaren tar inget ansvar för skador orsakade av felaktig, felaktig eller inkompatibel användning av produkten.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Dokument/resurser

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Användarmanual
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

Referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *