SERIE 3
50Q310BU
LED TV QUICK S TA RT GUIDE

 

BRUKSANVISNING
Läs dessa instruktioner innan du använder din apparat och spara dem för framtida referens.

SÄKERHETSINFORMATION

försiktighet VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKT STÖT
ÖPPNA INTE
varning 4
Elektrisk varningsikon Blixten med pilspetssymbolen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad farlig volymtage inuti produkten en kapsling som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för elektriska stötar. varning 2 Utropstecknet inom en liksidig
triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på
förekomsten av viktiga drift- och
underhåll (service) instruktioner i
litteraturen som medföljer TV:n.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKT STÖT, UTSÄTT INTE DETTA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING: ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER SOM INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNTS AV PARTEN SOM ANSVARAR FÖR UPPFYLLING AV FCC-REGLERNA KAN UNDVIKA ANVÄNDARENS BEHÖRIGHET ATT ANVÄNDA DENNA UTRUSTNING.

Säkerhetsvarning

Innan du använder enheten, läs igenom denna manual.
INVESTERING

 • Placera inte enheten på en instabil vagn, stativ, stativ, fäste, bord eller hylla.
 • Utsätt inte enheten för direkt solljus eller andra värmekällor.
 • Hantera inte vätskor nära eller på enheten.
 • Spill aldrig vätska av något slag i enheten
 • Placera inte enheten nära apparater som skapar magnetfält.
 • Placera inte tunga föremål ovanpå enheten.
  TEMPERATUR
 • Placera inte enheten nära eller över en radiator eller ett värmeelement.
 • Om din enhet plötsligt flyttas från en kall till en varm plats, koppla ur nätsladden i minst två timmar så att fukt som kan ha bildats inuti enheten kan torka helt.
  LUFTFUKTIGHET
 • Utsätt inte maskinen för regn, damp eller placera nära vatten.
 • Se till att torka inomhus, kyla.
  VENTILATION
 • Håll ventilationsöppningarna fria.
  VARNING (Gäller endast modeller över 7 kg) Placera aldrig en TV på en instabil plats. En TV-apparat kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
 • Använda skåp eller stativ som rekommenderas av tillverkaren av TV-apparaten.
 • Använd endast möbler som säkert kan stödja TV-apparaten.
 • Försäkra dig om att TV-apparaten inte överhänger kanten på stödmöblerna.
 • Placera inte TV -apparaten på höga möbler (t.ex.ample, skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möblerna och tv -apparaten till ett lämpligt stöd.
 • Placera inte TV: n på tyg eller annat material som kan placeras mellan TV: n och stödmöbler.
 • Utbilda barn om farorna med att klättra på möbler för att nå TV-apparaten eller dess kontroller. Om din befintliga TV-apparat behålls och flyttas bör samma överväganden som ovan tillämpas.

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

 1. Läs dessa instruktioner.
 2. Håll dessa instruktioner.
 3. Följ alla varningar.
 4. Följ alla anvisningar.
 5. Använd inte denna apparat nära vatten. Till exempelample, använd inte nära en tvättstuga, i en våt källare eller nära en pool och liknande.
 6. Rengör endast med en torr trasa.
 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. Slitsar och öppningar i skåpets baksida eller botten finns för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig drift av TV:n och för att skydda den från överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas över. Öppningarna får aldrig blockeras genom att placera TV:n på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta.
 8. Installera inte i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeregister, spisar eller andra apparater (inklusive amplifiers) som producerar värme.
 9. Krossa inte säkerhetsändamålet med den polariserade kontakten eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad med en bredare än den andra. En jordad kontakt har två blad och en tredje jordning. Det breda bladet eller det tredje stiftet tillhandahålls för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
 10. Skydda att strömkabeln inte går på eller kläms fast, särskilt vid kontakter, stickkontakter och den punkt där de kommer ut ur apparaten.
 11. Använd endast tillbehör / tillbehör som anges av tillverkaren.
 12. SymbolenAnvänd endast med vagn, stativ, stativ, fäste eller bord som specificerats av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. När en vagn används, var försiktig när du flyttar kombinationen vagn/apparat för att undvika skador på grund av att den välter. En kombination av TV och vagn bör flyttas med försiktighet. Snabba stopp, överdriven kraft och ojämna ytor kan göra att kombinationen TV och vagn välter.
 13. Koppla ur den här apparaten under åskväder eller när den inte används under långa perioder. För extra skydd för denna TV-mottagare under åskväder, eller när den står oanvänd under långa perioder, koppla ur den från vägguttaget och koppla bort antennen eller kabelsystemet. Detta kommer att förhindra skador på TV:n på grund av blixtnedslag och överspänningar i elledningen.
 14. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. nätkabel eller kontakt är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt eller har tappats.
 15. Denna TV bör endast användas med den typ av strömförsörjning som anges på märketiketten. Om kunden inte är säker på vilken typ av strömförsörjning som finns i ditt hem, kontakta din återförsäljare av vitvaror eller det lokala elbolaget. Se bruksanvisningen för batteriström för TV:ns fjärrkontroll.
 16. TV:n får inte utsättas för dropp eller stänk. Inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på TV:n.
 17. Skjut aldrig föremål av något slag in i denna TV genom öppningar eftersom de kan vidröra farlig voltage eller andra elektriska delar som kan resultera i brand eller elektriska stötar. Spill aldrig vätska av något slag i TV:n.
 18. Koppla ur TV:n från vägguttaget innan rengöring. Använd inte flytande eller aero rengöringsmedel. Använd annonsamp trasa för rengöring.
 19. Denna TV bör aldrig placeras nära eller över en radiator eller värmekälla. Denna TV bör inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller ett ställ såvida inte tillräcklig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens instruktioner har följts.
 20. Placera inte denna TV på en instabil vagn, stativ, stativ, fäste eller bord. TV:n kan falla och orsaka allvarlig skada på någon och allvarlig skada på apparaten.
 21. Försök inte serva den här TV:n själv eftersom att öppna eller ta bort höljen kan utsätta dig för farliga högvolymertage eller andra faror. Överlåt all översyn till kvalificerad servicepersonal.
 22. Vänligen utför förebyggande åtgärder mot statisk elektricitet och panelskydd före översyn, undvik skador på panelen och moderkortets känsliga element, t.ex. IC etc.
 23. VARNING: För att förhindra skador måste denna apparat fästas ordentligt på golvet / väggen i enlighet med installationsanvisningarna.

FÖRBEREDELSER FÖR DIN NYA TV

Kontrollera tillbehör
Kontrollera tillbehören som medföljer din TV. Kontrollera tillbehören som medföljer din TV.

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - packad

Monteringsguide för stativ
TV:n är förpackad med TV-bänken separerad från skåpet. För att ställa upp TV-bordsstativet, utför installationen enligt instruktionerna nedan.

 1. Panelen kan lätt repas, så snälla: Lägg en mjuk trasa på bordet och placera TV:n med framsidan nedåt på duken.
  Notera: Dra alltid ur nätkabeln först när du installerar/tar bort stativet.
 2. Ta basen. Passa in skruvhålen på basen och TV:n, och sätt sedan in skruvarna i hålen på basen och dra åt dem.
  Notera: Lås alla skruvar för att säkerställa att TV:n är stabil.
  TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - Stativ

Notera: Bild endast för referensändamål.

VÄGGMONTERING (OM FINNS)

VESA 200 x 200 mm Skruvar: M6x8mm, 4st

Notera: Den angivna längden på skruven är endast en rekommendation; Den faktiska längden som krävs kan variera beroende på vilken typ av väggfäste som används.

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - TILLGÄNGLIG

Varningar

 1. Sätt inte upp väggfästet själv. Kontakta kvalificerade fackmän för installation.
 2. TV:n bör inte monteras på väggar eller ytor som har en vinkel mer än 10 grader i vertikal riktning. Annars kan TV:n falla.
 3. Väggarna för montering måste ha tillräckligt med styrka för att hålla hela vikten av TV-apparaten. Till exempelample, betongväggar och murverk är stödberättigade. Placera inte fästet på mjuka väggar som jordväggar och gipsskivor.
 4. Om reservdelar med olika specifikationer (som skruvar) används under monteringen, rådgör med kvalificerad fackman för att säkerställa att dessa delar är säkra och effektiva.
 5. Innan du fäster basen på väggen, se till att hålen för ankare följer installationsreglerna. Annars kan det finnas några potentiella problem.
 6. Placera ingen värmekälla under din TV. Annars kan det orsaka brand.
 7. Placera inte TV:n nära något som droppar. Givare och hög voltagKablarna bör också hållas långt borta från apparaten. Annars kan det orsaka krypning, elektriska stötar eller dålig resonans.
 8. Placera inte TV:n på en plats där kollision eller vibration kan inträffa.
 9. För att undvika oväntat fall av TV:n, utsätt inte TV:n eller väggfästet för stark kraft efter installationen.
 10. Se till att koppla ur TV:n innan du installerar. Håll allt hårt eller vasst borta från skärmpanelen för att förhindra repor.
 11. Efter installationen, om det finns något behov av att flytta skåpet, vänligen kontakta kvalificerade fackmän.

TV-JACKS FÖRKLARING

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - JACKS

SCART: Anslut för att ta emot signalen från din antenn eller kabel via koaxialkabel.
RF(T2/S2): Anslut för att ta emot signalen från din antenn eller kabel via en koaxialkabel.
HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Ger en okomprimerad digital anslutning.
LIRKA: Digital TV-ljudutgång.
CI: CI kortläsare.
MINI AV: Anslut ljud-/videoutgången på DVD- eller videobandspelaren.
MINI YPbPr: Anslut YPbPr-utgången på DVD- eller videobandspelaren.
USB: Anslut USB-enheten såsom flashdisken för att komma åt TV:ns mediafunktion.
HÖRLUR: Anslut ett 3.5 mm headset för personligt ljud.

SIDODANGER OCH FRAMPANEL

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - PANEL

 1. KRAFT ( AiRROBO P10 Robotdammsugare - ikon) /OK: I avstängt läge, kort tryck för att slå på TV:n. I påslaget läge, Kort tryck för att uppnå OK-funktionen, långt tryck för att uppnå POWER-funktionen. EFFEKT ( AiRROBO P10 Robotdammsugare - ikon): Slår på och stänger av TV:n.
  OK: Ange och bekräfta.
 2. VOL-: Minskar volymen. I TV-menysystemet fungerar den som vänsterpilen på fjärrkontrollen och kan användas för att välja menyalternativ.
 3. VOL +: Ökar volymen. I TV-menysystemet fungerar den som högerpilen på fjärrkontrollen och kan användas för att välja menyalternativ.
 4. MENY/CH-: Kort tryck för att uppnå CH-funktionen, långt tryck för att uppnå MENU-funktionen. MENU: Visar TV:ns huvudmeny.
  CH-: Skannar ner genom kanallistan. I TV-menysystemet fungerar den som nedåtpilen på fjärrkontrollen och kan användas för att välja menyalternativ.
 5. INPUT/CH+: Kort tryck för att uppnå CH+-funktionen, långt tryck för att uppnå INPUT-funktionen.
  INMATNING: Visar källvalslistan.
  CH +: Skannar upp genom kanallistan. I TV-menysystemet fungerar den som uppåtpilen på fjärrkontrollen och kan användas för att välja menyalternativ.
  Frontpanelen
  Ström/standby-indikator: Blå och röd tvåfärgad LED. Den visar rött när TV:n är avstängd och blått när den slås på. Fjärrkontrollsensor: Fjärrkontroll IR-sensor, som tar emot infraröd strålning som skickas med fjärrkontroll.
  Ström/standby-indikator Fjärrkontrollsensor
  TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - Frontpanel

FJÄRRKONTROLLINSTRUKTIONER

Sätta i batterier i fjärrkontrollen

 1. Ta bort locket till batterifacket från baksidan av fjärrkontrollen genom att lyfta på locket.
 2. Sätt i 2 AAA-batterier. Se till att polariteterna (+och-) är rätt inriktade.
 3. Sätt tillbaka locket.

Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera dessa punkter:

 • Är polariteterna (+, -) korrekta?
 • Är batterierna utslitna?
 • Är det ett strömavbrott?
 • Är nätsladden ansluten?
 • Finns det någon störning eller blockering nära fjärrkontrollsensorn?
  VARNING:
 • Använda batterier ska återvinnas.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • ANVÄND INTE nya och gamla batterier tillsammans.
 • Byt båda batterierna samtidigt.
 • Ta ur batterierna ur enheten när du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid.
  Varning: Alla batterier (förpackade eller i bruk) får inte utsättas för höga temperaturer som solvärme eller eld.

Fjärrkontrollens mottagningsvinkel
Använd din fjärrkontroll inom avståndet och vinkelområdet som visas nedan.
TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - Kontroll

FJÄRRKONTROLLKNAPPAR

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - FJÄRR

EFFEKT ( AiRROBO P10 Robotdammsugare - ikon): Slår på TV:n eller sätter den i standbyläge.
STUM ( ): Sänker TV-volymen till sin lägsta nivå. Tryck igen för att återställa volymen.
NUMMERKNAPPAR: Tryck på 0-9 välj en TV-kanal direkt när du tittar på TV. "-/–": Ställ in siffran för kanalen.
Recall ( ): Återgår till föregående kanal.
AUDIO: Byt ljudkanal i DVD- eller multimedialäge.
FAV-./FAV+.: Skanna upp eller ner genom den aktuella favoritkanallistan. FAV: Visa lista över favoritkanaler.
CH + eller CH-: För att komma åt nästa eller föregående kanal.
VOL + Eller VOL-: Ökar eller minskar TV-volymen. P. MODE: Växlar mellan det förinställda bildläget. S.MODE: Växlar mellan det förinställda ljudläget.
INMATNING: Åtkomst till tillgängliga ingångskanaler. Använd pilarna för att markera alternativ och tryck på OK för att välja.
SOVA: Väljer insomningstimern, varefter TV:n stängs av automatiskt.
ASPEKT: Växlar mellan det förinställda skärmstorleksläget.
INFO: Tryck för att visa aktuell programinformation på skärmen.
Pilar (Vänster /Höger/Up /Enligt): Använd de fyra pilarna för att markera olika objekt i TV-menyn eller ändra värdet.
OK: Knappen Enter och bekräfta.
MENY: Öppnar huvudmenyn eller återgår till den övre nivån i en undermeny.
EXIT: Stänger den aktuella menyn eller funktionen.
TEXT: För att gå in i text-tv-läge. Text-TV sänds inte i Nya Zeeland.
INDEX: För att visa indexsidan.
MIX/T: TV- och TXT-bilder blandas ihop i transparent bakgrund. Tryck för att aktivera Time Shift-funktionen i digital-TV-läge, för fördröjd viewIng.
AVSLÖJA: Text-TV-läget - För att avslöja eller dölja de dolda orden.
HÅLL Text-TV-läge - Hoda aktuell sida som visas.
UNDERSIDA: Underkodad sidåtkomst.
STORLEK: Ändra storleken på skärmen i text-TV-läge.
AVBRYT: För att avbryta visningen.
SUB-T: Visa bildtextinformation
TV / RADIO: Växla mellan TV och radio. (Används endast för modeller med DTV-funktion)
REC: Knapp för personlig videoinspelning. En USB-minne måste vara ansluten till USB-porten för inspelning.
EPG: Visar elektronisk programguide.
RÖD/GRÖN/GUL/BLÅ: Använd tilläggsfunktioner i OSD-menyn.
minka Aire F848 CL 65 Inch Light Wave Takfläkt - icon5paus : Stoppa och spela upp eller pausa media files;
 TUNING-ratt 2: Snabb review och spola framåt.
TUNING-ratt 2 : Välj föregående eller nästa media file.

OBS:

 • Alla bilder i denna manual är examples, endast för referens, den faktiska produkten kan skilja sig från bilderna.
 • Knapparna som inte nämns här används inte.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Slå på och av
Anslut nätsladden för att driva TV:n. Vid denna tidpunkt går TV:n in i standbyläge och strömindikatorn blir röd.
Använd strömknappen (AiRROBO P10 Robotdammsugare - ikon ) på TV:ns sidopanel eller på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. Efter att ha stängt av TV:n i 5 sekunder kan du slå på TV:n igen.

Justera OSD-skärmen
 • Tryck MENY knappen för att visa HUVUDMENYN för OSD;
 • PresseVänster /Högerknappen för att välja den MENY du vill ha;
 • Tryck OK för att gå in i undermenyn och tryck på MENY för att gå tillbaka till föregående meny.
 • Presse Up /Enligtknappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att gå in i undermenyn, tryckVänster /Högerför att justera värdet, eller tryck på Vänster /Högerknapp för att välja i undermenyn;
  Du kan trycka på MENY för att spara och gå tillbaka till föregående meny och tryck på UTGÅNG för att stänga hela menyn.
Välj ingångskälla TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - app1
 • Tryck INPUT knappen för att visa listan över ingångskällor;
 • Presse Up /Enligtknappen för att välja den ingångskälla du vill titta på;
 • Tryck OK knappen för att ange ingångskällan.

OSD MENY OPERATIONER

MenyinställningTESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - MENY

Tryck MENY knappen för att visa HUVUDMENYN:
Kanal: Används för kanalsökning och redigering, den är endast tillgänglig i TV-ingång.
Du kan välja att söka automatiskt, eller välja att söka manuellt enligt dina behov.
Bild: Används för justering av TV-bildeffekt.
För example Bildläge, färgtemperatur och så vidare.
Ljud: Används för justering av TV-ljudeffekter.
För example Ljudläge, Balans och så vidare.
Tid: Används för justering av TV-tidseffekt.
För example OSD Time, Sleep Time, och så vidare.
Setup: Används för TV-tillval.
För example, OSD Language, Reset och så vidare.
Lås: Används för justering av TV-låseffekt.
För example Systemlås, Kanallås och så vidare.
Notera: När "Lås"-funktionen är inställd, om systemlåset är på, vänligen ange lösenordet för att låsa upp, standardlösenordet är 0000.

För fler inställningar, se menyinställningarna.

Mediedrift
Obs: Innan du använder MEDIA-menyn, anslut en USB-enhet eller ett minneskort.
PresseUp /Enligtför att välja Media Player på startsidan och tryck sedan på "OK"-knappen för att gå in.
Du kan bläddra i multimedia files genom att välja FOTO, MUSIC, MOVIE eller TEXT. Tryck sedan på knappen “ ” för att börja spela.TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - app2

 1.  PresseVänster /Högerför att välja det alternativ som du vill justera i Media-menyn, tryck sedan på OK eller -knappen för att gå in.
 2. PresseVänster /Högerför att justera eller tryck påVänster /Högerknappen för att välja.
 3. När du är klar med justeringen, tryck på MENU-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny och tryck på EXIT-knappen för att avsluta hela menyn.

FELSÖKNING

Om det finns några problem när du använder produkten, se listan nedan. Om listan inte löser problemet, ring vår kundtjänst omedelbart.

Problem Lösning
TV:n kan inte slås på. Se till att nätsladden är ansluten.
Kontrollera vägguttaget, se till att AC-utgången fungerar normalt och stabilt.
Välj knapplåsfunktionen i OPTIONS-menyn och tryck på OK för att avmarkera låsstatusen.
Ingen bild eller ljud men TV:n är på och det finns en "Ingen signal"-inloggningsskärm. Försöker du använda en ingångskälla utan någon enhet ansluten till den? För att använda en annan video-/ljudenhet, se till att den externa enheten fungerar normalt, tryck sedan på Källa och välj rätt ingångskälla.
Alternativet för signaltyp kan vara felaktigt inställt.
Kanalen kan vara tom. Försök att söka efter kanalen igen eller byt till en annan kanal.
Ljudet är bra, men bilden är dålig. Om du bara kan få svartvita bilder från en extern enhet som du har anslutit till din TV, kanske det beror på att videokablarna inte är bra anslutna eller att de är felaktigt anslutna. Kontrollera först anslutningsstabiliteten, kontrollera sedan korrektheten.
För AV-ingång ansluts den gula videokabeln till den gula videoingången på sidan av din TV. För komponentingång ska de tre Y, Pb, Pr videokablarna (röda, blå och gröna) anslutas till motsvarande ingångar på sidan av din TV.
Kontrollera antennanslutningarna. Se till att alla kablar är ordentligt anslutna till TV-uttaget på sidan av din TV.
Försök att justera färgfunktionerna för att förbättra.
Det finns inget ljud, men bilden är bra. Ljudet kan vara avstängt. Försök att trycka på MUTE-knappen för att återställa ljudet.
För att använda AV eller Component, kom ihåg att ansluta enhetens vänstra och högra ljudutgång korrekt. Den vänstra kanalkabeln är vit och den högra kanalkabeln är röd. Matcha kablarna och uttagen efter deras färger.
Ljudinställningarna kanske inte är korrekt inställda.
Om din ljudkälla bara har ett uttag eller är en (mono) ljudkälla, se till att du har anslutit anslutningen till Audio In L-uttaget (vitt) på TV:n.
Knapparna på sidopanelen fungerar inte. Koppla bort TV:n från nätströmmen i 10 minuter och anslut den sedan igen. Slå på 1V och försök igen.
Tv:n stängs av oväntat. Den elektroniska skyddskretsen kan ha aktiverats på grund av en strömstörning. Vänta 30 sekunder och slå sedan på 1V igen. Om detta händer ofta, voltage i ditt hus kan vara onormalt. Om
annan elektronisk utrustning i ditt hem kan inte fungera normalt, kontakta kvalificerad servicepersonal.
Fjärrkontrollen fungerar inte. Något kan blockera mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn på frontpanelen på N. Se till att det finns en fri väg.
Fjärrkontrollen kanske inte är riktad direkt mot N.
Batterierna i fjärrkontrollen kan vara svaga, döda eller installerade felaktigt. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.

PRODUKTBLAD

Artikelnummer : 50Q310BU
Video avi, M PEG
Musik mp3
Bild jpg, jpeg, BMP, png
skärm~~POS=TRUNC upplösning~~POS=HEADCOMP 3840 × 2160
Working voltage 100-240V-50/60 Hz
Nominell strömförbrukning 115W

www.tesla.info

Dokument/resurser

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV [pdf] Användarhandbok
50Q310BU, 4K Ultra HD TV

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.