tedee TLV1.0 - logotypTLV1.0
Installationsguidetedee TLV1.0

Läs installationsguiden och användarmanualen
och lär dig hur du använder din enhet på ett säkert och korrekt sätt.

snabbstart med tedee-lås

tedee TLV1.0 - figur 31

Teddielås är ett smart dörrlås som kan monteras på GERDA modulär cylinder eller någon annan euro-profile cylinder med en speciell adapter.
Teddie smart lock låter dig låsa upp dörren, dela åtkomst och kontrollera alla aktiviteter på distans.
Detta häfte kommer att ge dig en överview av de grundläggande funktionerna i tedee lock och hjälper dig att gå igenom installationen i tre enkla steg.

låsinställningen – gå till sidan 9

3 enkla stegtedee TLV1.0 - figur 32

säkerhetsinformation

VARNING: Läs alla säkerhetsriktlinjer och varningar. Underlåtenhet att följa riktlinjerna och varningarna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.
säkerhetsriktlinjer/varningar

BOSS FS 6 dubbel fotkontakt - symbol 2Gör inte

 • Öppna, modifiera eller demontera inte din enhet.
 • Självbetjäna inte någon del av enheten.
 • Sänk inte ner enheten i någon vätska och utsätt den inte för fukt.
 • Använd inte enheten nära en extrem värmekälla eller öppen eld.
 • Använd inte enheten i en miljö med hög luftfuktighet eller dammnivåer, samt föroreningsgrad II.
 • För inte in några ledande föremål i enhetens öppningar och mellanrum.
 • Enheten bör inte användas av barn utan uppsikt av vuxen.
 • Enheten kan inte användas som det enda sättet för tillträdeskontroll till rum eller lokaler som kräver utökad tillträdeskontroll.

tedee TLV1.0 - ikon 12Do

 • Kontakta teknisk support om reparationer krävs.
 • Använd endast strömförsörjningsenheter som tillhandahålls eller rekommenderas av.
 • Läs installationsguiden och lär dig hur du börjar arbeta med din enhet, hur du lägger till den i din gratisapp och hur du parkopplar den med andra trädenheter. Du kan också följa länken: www.tedee.com/installation-guide

tedee TLV1.0 - ikonRörliga delar

 • Enheten innehåller rörliga delar. När du fjärrstyr enheten, rekommenderas det inte att hålla händerna på höljet.

Annan information

 • Denna enhet är säker att använda under normal och rimligen förutsebar uppförandekod för felaktig användning. Om du märker några tecken på fel eller maskinvarufel, kontakta teknisk support för hjälp. I sådana fall bör denna enhet returneras till den för nödvändiga reparationer enligt garantivillkoren. Eventuella ändringar eller modifieringar av enhetens hårdvara eller programvara som inte är godkända, rekommenderade eller tillhandahållna av enheten kan ogiltigförklara din garanti.

criktlinjer/varningar för avverkning och underhåll

Batteri – läs alla försiktighetsåtgärder före användning

 • Din produkt drivs av ett uppladdningsbart LiPo-batteri.
 • LiPo-batterier som används i denna produkt kan utgöra risk för brand eller kemiska brännskador om de behandlas på fel sätt.
 • LiPo-batterier kan explodera om de skadas.
 • Varm eller kall miljö kan minska batteriets kapacitet och livslängd.
 • Ett fulladdat batteri kommer att förlora sin laddning med tiden när det lämnas oanvänt.
 • För bästa prestanda måste batteriet laddas minst var tredje månad.
 • Släng inte som hushållsavfall eller i eld eftersom de kan explodera.
 • Om, av någon anledning, batteriet är skadat och elektrolyten (vätskeläckage från enheten) läcker, måste exponeringen för ämnet hållas till ett minimum och:
 • Vid förtäring, skölj munnen och sök läkare så snart som möjligt.
 • Vid hudkontakt, tvätta med mycket vatten. Om hudirritation eller hudutslag uppstår, kontakta en läkare.
 • Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med vatten i flera minuter. Kontakta en läkare.
 • Lämna inte enheter med LiPo-batteri utan uppsikt under laddning.
 • Undvik direktkontakt med ett läckande/skadat batteri. Detta gäller särskilt om vätska läcker från enheten. Undvik kontakt med vätska, säkerställ luftflödet i rummet och rapportera felet till tedees kundtjänst för vidare säker hantering.
 • För inte in några ledande föremål i enhetens öppningar och mellanrum – det kan orsaka kortslutning.
 • Kassera batterier enligt lokala föreskrifter. Vänligen återvinn när det är möjligt.
 • Information om batterinivån finns i anbudsappen. Lämna inte ett fulladdat batteri anslutet till en laddare – överladdning kan förkorta dess livslängd.
 • Varken Tree Sp. z oo eller våra återförsäljare tar på sig något ansvar för underlåtenhet att följa dessa varningar och säkerhetsriktlinjer. Genom att köpa denna enhet tar köparen på sig alla risker som är förknippade med LiPo-batterier. Om du inte accepterar dessa villkor, returnera enheten omedelbart före användning.
 • Batterierna i låset är inte utbytbara. Ta inte bort eller byt ut batteriet i din enhet. Varje försök att göra det är riskabelt och kan resultera i produktskada och/eller personskada.
 • Ytterligare instruktioner för professionella anläggningar som hanterar batteri- och ackumulatoråtervinning: (1) för att ta bort batteriet, ta bort locket med logotypen från låsets framsida, (2) med en T6-skruvmejsel ta bort de två monteringsskruvarna, ( 3)försök att ta bort kretskortet, (4) med hjälp av en lödkolv, värm upp båda kuddarna för att frigöra motorrören som är anslutna till kretskortet, (5) efter avlödning kan du koppla bort kretsen från motorn, (6) du kan nu manuellt ta bort batteriet.

Laddning och underhåll

 • Ladda din enhet endast med de medföljande godkända tillbehören som är avsedda för denna produkt.
 • Använd endast källor som överensstämmer med tillverkarens specifikationer och har de säkerhetsgodkännanden som krävs i ditt land.
 • Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Den ska endast torkas av med en torr trasa.
 • När du kopplar ur nätsladden eller något tillbehör, ta tag i och dra ut kontakten, inte själva sladden. Använd aldrig en skadad kabel.
 • Försök inte att ta isär kabeln eftersom det kan utsätta dig för elektriska stötar.
 • Täthetsklass Tedee-låset har en skyddsklass IP20.

uppsättning artiklar – vad finns i kartongen?

tedee TLV1.0 - figur 2

aktiveringskod

Aktiveringskoden (AC) för ditt teee-lås är tryckt på:

 • sista sidan i denna installationsguide (1)
 • baksidan av din enhet (2)

När du lägger till din enhet i tedee-appen kan du antingen:

 • skanna QR-koden
 • skriv in AC manuellt (14 tecken)

tedee TLV1.0 - figur 3

Hjälpsamt tips
Innan du monterar tedee-lås på cylindern, ta ett foto av din aktiveringskod och behåll den.

setup-3 enkla steg

steg 1: installera tedee-lås

 1. Rikta in tee-låset med cylinderns axel och tryck det framåt. VIKTIGT: monteringsskruven som sträcker sig från låsets monteringshål måste passa in i spåret på cylinderaxeln.
  tedee TLV1.0 - figur 4Notera: Starta inte installationen av tee-lås innan låscylindern är installerad i dörrlåset. Se till att cylindern sticker ut minst 3 mm från låsbeslaget (från insidan av din lägenhet).
  tedee TLV1.0 - figur 5
 2. Fäst tedee-låset ordentligt på cylindern med insexnyckeln.
  tedee TLV1.0 - figur 6Notera: för att fixera ditt tee-lås på cylindern, fortsätt att vrida nyckeln tills det tar stopp (minst två hela varv).
 3. Slå på låset.
  tedee TLV1.0 - figur 7
 4. Kontrollera ljussignalen (LED).
  tedee TLV1.0 - figur 8

Notera: efter den RÖD-BLÅ-GRÖN-VIT sekventiella ljussignalen är ditt tedee-lås redo att läggas till och kalibreras i appen.

steg 2: ladda ner tedee-appen, skapa ett nytt konto och logga in (hoppa över det här steget om du redan har ett konto)

 1. Ladda ner tedee-applikationen.tedee TLV1.0 - figur 9
  Android iOS
  version 6.0 eller högre 11.2 eller högre
  förbindelse Internet och Bluetooth® 4.0 eller senare Internet och Bluetooth® 4.0 eller senare
 2. Skapa ett konto och logga in.
  tedee TLV1.0 - figur 10

Registreringssidan öppnas

tedee TLV1.0 - qrhttps://play.google.com/store/apps/details?id=tedee.mobile
https://apps.apple.com/us/app/tedee/id1481874162

steg 3: använd tedee-appen för att aktivera och kalibrera ditt tedee-lås

 1. Aktivera Internetanslutning, Bluetooth® och plats på din smartphone.
  tedee TLV1.0 - figur 11
 2. Logga in i tedee-applikationen och välj alternativet "Lägg till ny enhet" från menyn.
  tedee TLV1.0 - figur 12
 3. Välj "Lägg till enhet" i låssektionen.
  tedee TLV1.0 - figur 13
 4. Ange aktiveringskod (AC) för ditt tedee-lås.
  tedee TLV1.0 - figur 14

Notera: Efter att ha skannat QR-koden eller skrivit in AC:n manuellt, följ instruktionerna i applikationen.

laddningsbyxa lås

 1. Anslut magnetisk mikro-USB-adapter till tedee-låsets laddningsport och anslut kabeln.
  tedee TLV1.0 - figur 15
 2. Anslut USB-kabeln till en strömkälla.
  tedee TLV1.0 - figur 16

avinstallation av tee-lås

tedee TLV1.0 - figur 17

Notera: för att ta bort tee-låset: använd först en insexnyckel för att lossa skruven (tre hela varv moturs), och dra sedan av den för att lossa från cylindern.

fabriksåterställning

 • ta bort tedee-låset från cylindern och ställ det i vertikalt läge (knapp upp)
 • Håll knappen intryckt tills lysdioden tänds
 • släpp knappen
 • efter att du släppt knappen bekräftar tedee-låset fabriksåterställningen med tre snabba röda blinkningar
 • tedee-låset startar om (det kan ta upp till en minut)

tedee TLV1.0 - figur 18

Obs: Kom ihåg att ställa in tee-låset i vertikalt läge (knapp upp).

ytterligare och teknisk information

tekniska specifikationer

Modeller TLV1.0, TLV1.1 Strömförsörjning 3000 mAh
LiPo-batteri
Vikt omkring 196g Bluetooth ®
kommunikation
BLE 5.0 2,4 GHz Gäller för:
TLV1.0 och TLV1.1
Mått Φ 45 mm x 55 mm
Rörelsens
temperatur
10-40 ° C
(endast inomhus)
säkerhet TLS 1.3
Rörelsens
luftfuktighet
maximalt 65% Kan paras ihop
med
tedee bridge
Ursprung Polen, EU Kan vara
installerad på
Euro-profile
cylindrar
Rekommenderas:
GERDA SLR
modulär cylinder
Produktion
satsnummer
Ytterligare information: Produktionsbatchnumret för din enhet är de första åtta tecknen i "Enhetens serienummer (S/N)" som är synligt på etiketten på förpackningen och etiketten på själva enheten. Till exempelample, produktionsbatchnumret för enheten med "Device Serial Number (S/N)" 10101010-000001 är 10101010.
Märkning av färg
varianter
Produktens färgvariant är märkt med en bokstav i slutet av modellnamnet, på etiketten och på produktens typskylt. Till exempelample, en enhet med modell TLV1.0 i färgvariant A är märkt som "TLV1.0A".

radiofrekvens

Tedee lock TLV1.0 är utrustad med Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz radiogränssnitt. Bluetooth®-gränssnitt används i kommunikation mellan tedee-lås, tedee-brygga och smartphones.

radiofrekvens

Gränssnitt: Frekvensomfång: Gäller modeller:
Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz från 2.4 GHz till 2.483 GHz TLV1.0, TLV1.1

tedee TLV1.0 - ikon 2Micro USB-kabel

Produkt Micro USB-kabel
Vikt omkring 30g
Längd 1.5m eller 2.0m

tedee TLV1.0 - figur 19

tedee TLV1.0 - ikon 3strömförsörjning, batteri och laddning

Låset är utrustat med ett icke utbytbart LiPo 3000mAh batteri. Den kan laddas med hjälp av en mikro-USB-kabel ansluten till en strömkälla som en powerbank eller bärbar dator. Batteriets livslängd och laddningstid kan variera beroende på användning, typ av strömförsörjning och miljöförhållanden. En preview av batteriladdningsstatus visas direkt i tedee-applikationen. Tedee-applikationen meddelar dig när batteriet är fulladdat, varefter det rekommenderas att koppla bort enheten från strömkällan. För att förlänga batteriets livslängd rekommenderas det inte att använda det i temperaturer över 10-40°C.
Det rekommenderas att ladda batteriet var tredje månad om låset inte används regelbundet.

tedee TLV1.0 - ikon 4programvara

Den aktuella mjukvaruversionen är synlig i tedee-applikationen: enhet/inställningar/allmänt/programvaruversion.
Tedee låsprogramvara kan uppdateras på två sätt: automatiskt eller manuellt. Automatiska uppdateringar är endast tillgängliga när låset är anslutet till tedee-bryggan som är ansluten till Internet via ett lokalt Wi-Fi-nätverk.
Om låset inte är anslutet till tedee bridge kan du uppdatera programvaran manuellt med tedee-applikationen: enhetsinställningar/allmänt/firmwareversion.
Vänligen rapportera eventuella problem med programmet som kan uppstå under användning (såsom inloggningsfel eller program hänger sig) till tedee teknisk support via e-post på  support@tedee.com, vid www.tedee.com/support, eller per telefon på (+48) 884 088 011 måndag till fredag ​​under kontorstid från 8:00 till 16:00 (CET).

LED-signaler

Betydelse
(handling)

LED
(Färg)
Signal
(typ)

Ytterligare information

Initieringen Grön Blinkande
(snabb)
LED blinkar efter att enheten har slagits på.
Den bekräftar initieringsprocessen och slutförd systemkontroll.
Klar Röd blå -
Grön – Vit
Blinkande
(sekventiell)
LED blinkar efter framgångsrik initiering av enheten. Det bekräftar att ditt tedee-lås är redo att användas.
upplåsning Grön Konstant Grön lysdiod tänds vid upplåsning.
(AV om batterinivån är låg)
Låsa Red Konstant Röd lysdiod tänds under låsningsfasen.
(AV om batterinivån är låg)
fastnat Red 5 blinkar LED blinkar rött när tedee-låset har fastnat och behöver åtgärdas. Kontrollera om din enhet är korrekt kalibrerad – om problemet kvarstår, kontakta tedees supportteam.
Anordning
avstängning
Red Pulserande ljus Lysdioden blinkar efter 5 sekunder efter att du tryckt på knappen och fortsätter att pulsera tills enheten stängs av.
Det bekräftar avstängningsprocessen.
fabriksåterställning Red Pulserande ljus Lysdioden blinkar med tre snabba röda blinkningar när knappen släpps. Detta bekräftar att fabriksinställningarna har återställts.
Låg batterinivå Red 3 blinkningar x 3
gånger
LED blinkar när batteriet sjunker under 15 %.
Blinkningen visas efter varje låsning/upplåsning.
Ditt tedee-lås kräver laddning.
Batteriladdning Blå Konstant LED lyser blått och slocknar sedan efter 10 sekunder.
Försenad
låsning
Blå Blinkande Lysdioden blinkar snabbt efter att ha hållit knappen intryckt i minst 1 sekund (och inte längre än 5 sekunder). Endast tillgängligt om alternativet för fördröjd låsning är PÅ i tedee-appen.
Kalibrering Blå Blinkande LED blinkar blått under kalibreringsfasen.
Fel Red Blinkande
(snabb långsam)
Kontakta tedees supportteam.

juridiska/miljöanteckningar

tedee TLV1.0 - ikon 6

EU-försäkran om överensstämmelse
Tedee Sp. z oo förklarar härmed att radioenheten Tedee Lock TLV1.0 är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:www.tedee.com/compliance WEEE / RoHS
För att förhindra potentiell negativ påverkan på miljön, konsultera lokala lagar och förordningar för korrekt kassering av elektroniska enheter och batterier i ditt land. Kassering av batterier – om din tedee-enhet innehåller batterier, släng dem inte tillsammans med vanligt hushållsavfall. Lämna över dem till lämpligt återvinnings- eller insamlingsställe. Batterier som används i tedee-enheter innehåller inte kvicksilver, kadmium eller bly över de nivåer som anges i 2006/66/EC-direktivet. Kassering av elektronik – kassera inte din tedee-enhet med vanligt hushållsavfall. Lämna in den till lämplig återvinnings- eller insamlingsställe.
Bluetooth® Bluetooth®-ordmärket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Tedee Sp. z oo är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.
Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
Apple och App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

tedee TLV1.0 - ikon 7garanti

Tedee begränsad hårdvarugaranti – Tedee Sp. z oo garanterar att tedee-enheter är fria från hårdvarufel i material och utförande under en period på minst 2 år från datumet för det första återförsäljningsinköpet. Tedee Sp. z oo tar inte ansvar för missbruk av enheter (inklusive andra laddningsmetoder än de som beskrivs i detta häfte), särskilt om några ändringar eller modifieringar av enhetens hårdvara eller mjukvara som inte är godkända, rekommenderade eller tillhandahållna av tedee, har gjorts utförs av användaren. Fullständig garantiinformation finns på följande länk: www.tedee.com/warranty 

tedee TLV1.0 - ikon 8teknisk support

Kontakta vårt supportteam för teknisk support

tedee TLV1.0 - ikon 9 tedee TLV1.0 - ikon 10 tedee TLV1.0 - ikon 11
support@tedee.com www.tedee.com/support (+ 48) 884 088 011
mån-fre kl. 8–4 (CET)

tedee TLV1.0 - logotypTedee Sp. z oo | ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa, POLEN
www.tedee.com | support@tedee.com
din aktiveringskod (AC)
Obs: aktiveringskoden är skiftlägeskänslig. Var uppmärksam på versaler/små bokstäver när du skriver det.

Dokument/resurser

tedee TLV1.0 [pdf] Installationsguide
TLV1.0, TLV1.1, Smart dörrlås Inbyggt batteri

Referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *