gosund WO2 Wi-Fi Smart Wall Outlet Instruktionsmanual

WO2 Wi-Fi Smart Wall Outlet g9 C) [ Wi-Fi Smart Wall Outlet g9 ·Product Overview Ncte:Tryck på OnObcttoo för att återställa tte fac cy SPttiM yoo vänta för att lägga till cc s ccrrnct-inställningarnas parametrar lnut 120V50 OOH,15AMa,. Rahsd Pov.e1800WMax. USB o,.t,ct 5V 3.1AMa,.Sicc e port3.1A W BC?.11 be,,2.4GH,(ooo) Pc Sc.ppoMede Nmttal, Li,eWire INNAN DU INSTALLERA …

Hem Estetik I18 trådlöst stereoheadset Användarmanual

I18 Wireless Stereo Headset KHXUHV KHXUHV 127(7KLVHTXLSPHQWKDVEHHQWHVWHGDQGIRXQGWRFRPSOZLWKWKHOLPLWVIRUD&ODVV%GLJLWDOGHYLFHSXUVXDQWWRSDUWRIWKH)&&5XOHV7KHVHOLPLWVDUH GHVLJQHGWRSURYLGHUHDVRQDEOHSURWHFWLRQDJDLQVWKDUPIXOLQWHUIHUHQFHLQD UHVLGHQWLDOLQVWDOODWLRQ7KLVHTXLSPHQWJHQHUDWHVXVHVDQGFDQUDGLDWHUDGLR IUHTXHQFHQHUJDQGLIQRWLQVWDOOHGDQGXVHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWUXFWLRQVPDFDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFHWRUDGLRFRPPXQLFDWLRQV+RZHYHUWKHUHLVQRJXDUDQWHHWKDWLQWHUIHUHQFH ZLOOQRWRFFXULQDSDUWLFXODULQVWDOODWLRQ,IWKLVHTXLSPHQWGRHVFDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFHWRUDGLRRUWHOHYLVLRQUHFHSWLRQZKLFKFDQEHGHWHUPLQHGEWXUQLQJWKHHTXLSPHQWRIIDQGRQWKH XVHULVHQFRXUDJHGWRWUWRFRUUHFWWKHLQWHUIHUHQFHERQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJPHDVXUHV 5HRULHQWRUUHORFDWHWKHUHFHLYLQJDQWHQQD ,QFUHDVHWKHVHSDUDWLRQEHWZHHQWKHHTXLSPHQWDQGUHFHLYHU &RQQHFWWKHHTXLSPHQWLQWRDQRXWOHWRQDFLUFXLWGLIIHUHQWIURPWKDWWRZKLFKWKHUHFHLYHULVFRQQHFWHG &RQVXOWWKHGHDOHURUDQH[SHULHQFHGUDGLR79WHFKQLFLDQIRUKHOS &KDQJHVRUPRGLILFDWLRQVQRWH[SUHVVODSSURYHGEWKHSDUWUHVSRQVLEOHIRUFRPSOLDQFHFRXOGYRLGWKHXVHU VDXWKRULWWRRSHUDWHWKHHTXLSPHQW 7KLVGHYLFHFRPSOLHVZLWK3DUWRIWKH)&&5XOHV2SHUDWLRQLVVXEMHFWWRWKHIROORZLQJWZRFRQGLWLRQV WKLVGHYLFHPDQRWFDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFHDQGWKLVGHYLFHPXVWDFFHSWDQLQWHUIHUHQFHUHFHLYHGLQFOXGLQJLQWHUIHUHQFHWKDWPDFDXVHXQGHVLUHGRSHUDWLRQ 7KLVGHYLFHFRQWDLQVOLFHQFHH[HPSWWUDQVPLWWHUVUHFHLYHUVWKDWFRPSOZLWK,QQRYDWLRQ6FLHQFHDQG(FRQRPLF’HYHORSPHQW&DQDGD¶VOLFHQFHH[HPSW566V2SHUDWLRQLVVXEMHFWWRWKH IROORZLQJWZRFRQGLWLRQV 7KLVGHYLFHPDQRWFDXVHLQWHUIHUHQFH 7KLVGHYLFHPXVWDFFHSWDQLQWHUIHUHQFHLQFOXGLQJLQWHUIHUHQFHWKDWPDFDXVHXQGHVLUHGRSHUDWLRQRIWKHGHYLFH 127(7KLVHTXLSPHQWKDVEHHQWHVWHGDQGIRXQGWRFRPSOZLWKWKHOLPLWVIRUD&ODVV%GLJLWDOGHYLFHSXUVXDQWWRSDUWRIWKH)&&5XOHV7KHVHOLPLWVDUH GHVLJQHGWRSURYLGHUHDVRQDEOHSURWHFWLRQDJDLQVWKDUPIXOLQWHUIHUHQFHLQD UHVLGHQWLDOLQVWDOODWLRQ7KLVHTXLSPHQWJHQHUDWHVXVHVDQGFDQUDGLDWHUDGLR IUHTXHQFHQHUJDQGLIQRWLQVWDOOHGDQGXVHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWUXFWLRQVPDFDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFHWRUDGLRFRPPXQLFDWLRQV+RZHYHUWKHUHLVQRJXDUDQWHHWKDWLQWHUIHUHQFH ZLOOQRWRFFXULQDSDUWLFXODULQVWDOODWLRQ,IWKLVHTXLSPHQWGRHVFDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFHWRUDGLRRUWHOHYLVLRQUHFHSWLRQZKLFKFDQEHGHWHUPLQHGEWXUQLQJWKHHTXLSPHQWRIIDQGRQWKH XVHULVHQFRXUDJHGWRWUWRFRUUHFWWKHLQWHUIHUHQFHERQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJPHDVXUHV 5HRULHQWRUUHORFDWHWKHUHFHLYLQJDQWHQQD ,QFUHDVHWKHVHSDUDWLRQEHWZHHQWKHHTXLSPHQWDQGUHFHLYHU &RQQHFWWKHHTXLSPHQWLQWRDQRXWOHWRQDFLUFXLWGLIIHUHQWIURPWKDWWRZKLFKWKHUHFHLYHULVFRQQHFWHG &RQVXOWWKHGHDOHURUDQH[SHULHQFHGUDGLR79WHFKQLFLDQIRUKHOS &KDQJHVRUPRGLILFDWLRQVQRWH[SUHVVODSSURYHGEWKHSDUWUHVSRQVLEOHIRUFRPSOLDQFHFRXOGYRLGWKHXVHU VDXWKRULWWRRSHUDWHWKHHTXLSPHQW 7KLVGHYLFHFRPSOLHVZLWK3DUWRIWKH)&&5XOHV2SHUDWLRQLVVXEMHFWWRWKHIROORZLQJWZRFRQGLWLRQV WKLVGHYLFHPDQRWFDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFHDQGWKLVGHYLFHPXVWDFFHSWDQLQWHUIHUHQFHUHFHLYHGLQFOXGLQJLQWHUIHUHQFHWKDWPDFDXVHXQGHVLUHGRSHUDWLRQ /¶pPHWWHXUUpFHSWHXUH[HPSWGHOLFHQFHFRQWHQXGDQVOHSUpVHQWDSSDUHLOHVWFRQIRUPHDX[&15G¶,QQRYDWLRQ6FLHQFHVHW’pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH&DQDGDDSSOLFDEOHVDX[DSSDUHLOVUDGLR H[HPSWVGHOLFHQFH/¶H[SORLWDWLRQHVWDXWRULVpHDX[GHX[FRQGLWLRQVVXLYDQWHV / DSSDUHLOQHGRLWSDVSURGXLUHGHEURXLOODJH / DSSDUHLOGRLWDFFHSWHUWRXWEURXLOODJHUDGLRpOHFWULTXHVXELPrPHVLOHEURXLOODJHHVWVXVFHSWLEOHG HQFRPSURPHWWUHOHIRQFWLRQQHPHQW

THALES PLS83-X Gemalto Cinterion LTE trådlös modul Instruktionsmanual

PLS83-X Gemalto Cinterion LTE trådlös modul Cinterion® PLS83-X hårdvarugränssnitt överview Version: 00.860 DocId: PLS83-X_HIO_v00.860 Cinterion® PLS83-X hårdvarugränssnitt överview 2 Sida 2 av 61 Dokumentnamn: Cinterion® PLS83-X hårdvarugränssnitt överview Version: 00.860 Datum: 2021-02-22 DocId: PLS83-X_HIO_v00.860 Status Konfidentiell / Preliminär ALLMÄNT OBS ANVÄNDNING AV PRODUKTEN INKLUSIVE PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN (DET …

Shenzhen Cuco Smart Technology SW6 Smart Switch Instruktioner

SW6 Smart Switch ,..,. [02ASG P00·2.G>M-Fl anslutningpm säkerställer,ittl,e pt,oneaodd”... a 'Ir' I Tl ' J,,,111 T· ' ” 11.Ln.l. 11.Will 1m1 I1I.”Ln.l..1U1”ll1.mlE;!!l!I u .Jm!I -=., .Jim E hm t0 9 10 4.02.000.0727 Vl.O SW6 105g4 75X100mm Parametrar , lnDUl 120V” 6CH2 Ol.llou15AMax.raceri-1-Tra aler V.FIFreqceocy, 24GH,cy s StancardEE80,.11 b,s/a O,t;ag Temp. 0-4o”C Drift Gnni ype1 Föroreningar …

Hytera ZCS-HYT56 Portable Integrated Docking Station Användarmanual

ZCS-HYT56 Bärbar integrerad dockningsstation ZCS-HYT56 Bärbar integrerad dockningsstation Användarmanual Hytera Communications Corporation Limited Förord ​​Välkommen till Hyteras värld och tack för att du köpt denna produkt. För att få optimal prestanda från produkten, läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Denna handbok är tillämplig på följande produkt: ZCS-HYT56 Portable Integrated …

Shenzhen Esure Electronics MPW-7C RGB trådlös musmatta användarmanual

MPW-7C RGB Wireless Mouse Pad NN NN dZWZ & ZKZ ZZZZZZZ ZZ FCCWarningStatement Changesormodificationsnotexpresslyapprovedbythepartyresponsiblefor compliancecouldvoidtheuser'sauthority tooperatetheequipment.Thisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywith thelimitsforaClassBdigitaldevice, pursuanttoPart15oftheFCCRules.Theselimitsaredesignedtoprovidereasonable protectionagainstharmful interferenceinaresidentialinstallation.Thisequipmentgeneratesusesandcan radiateradiofrequencyenergyand, ifnot installedandusedinaccordancewiththeinstructions, maycauseharmfulinterference toradiocommunications. Det finns dock ingen garanti för att den störningen inte kommer att inträffa vid en speciell installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder: Orientera antennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets från den som den är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp. Z&Z^ dZZ&Z&Zd ZZ ZZZZd ZZZZZZZZ ZZ