Användarmanual för PYLE RVSD300 Digital Mobile Receiver System
PYLE RVSD300 digitalt mobilt mottagaresystem

Drift

LARM Funktion

Tryck kort på ALARM-knappen för att slå på/av larmfunktionen. När larmfunktionen är på. Och tiden går till alarmtiden. Högtalaren avger ett pipljud. Pipljudet hörs hela tiden tills valfri tangent trycktes.

SLEEP Operation 

Tryck och håll ned SLEEP-knappen för att ställa in vilotiden (använd VOL-ratten för att ställa in dem).
Tryck kort på SLEEP-knappen för att slå på/av vilofunktionen. När sömnfunktionen är på. Och tiden går till den inställda tiden. Enheten stänger av enheten automatiskt.

Informationsprioritet/Klockvisningsprioritet 

Tryck kort på DISP-knappen för att välja klockprioritet eller informationsprioritet (standard).

Klockinställning

Håll DISP-knappen intryckt i 2 sekunder. "HH" kommer att blinka. Vrid på VOL-ratten för att ställa in timmen.
Tryck sedan på DISP eller SEL knappen "MM" kommer att blinka. Vrid på VOL-ratten för att ställa in minuten.
Tryck sedan på knappen DISP eller SEL för att bekräfta.

Zon A / Zon B / Zon C Volymkontroll 

 1. Vrid VOL-ratten för att styra volymen för Zon A/ Zon B och Zon C tillsammans.
 2. Tryck på A-knappen och vrid sedan på VOL-ratten för att justera endast zon A-volymen. 5 sekunder senare tillbaka till läget Zon A + Zon B + Zon C.
 3. Tryck på B-knappen och vrid sedan på VOL-ratten för att justera endast volymen för Zon B. 5 sekunder senare tillbaka till läget Zon A + Zon B + Zon C.
 4. Tryck på C-knappen och vrid sedan på VOL-ratten för att justera endast zon C-volymen. 5 sekunder senare tillbaka till läget Zon A + Zon B + Zon C.

Zon A / Zon B / Zon C volymavstängning på/av 

Tryck och håll in A (B/C)-knappen för att stänga av/stänga av utgången för Zon A (B/C).

RCA/HDMI-utgång 

Bakom huvudenheten finns RCA-uttag. Enligt ledningsbilden ovan för att ansluta.
Vid uppspelning av videon file. Du kan också använda HDMI-porten för att ansluta till TV:n (TV:n måste vara inställd på HDMI-källa).

AUX IN 1 / AUX IN 2 Funktion 

AUX IN 1 för frontpanel 3.5 mm jack. AUX IN 2 för RCA (ljud + video) bakom enheten.
Tryck på MODE-knappen till AUX IN 1/AUX ​​IN 2-källa.

ARC-funktion

För att ansluta huvudenheten och TV:n användes en HDMI-kabel. Tryck på MODE-knappen för att växla till HDMI ARC-läge.
TV-apparatens ljud överförs till huvudenhetens högtalare.

Reset funktion 

När vissa fel uppstår i displayen eller funktioner inte fungerar. Tryck på RESET-knappen (24) för att återställa enheten.
(Notera: Alla minnen kommer att gå förlorade.)

RADIOFUNKTION

Ta emot en radiostation
Tryck på MODE-knappen för att välja radiokälla. Tryck sedan på BAND-knappen för att välja ett band.
Tryck kort Knappar/Knappar knappen för att ta emot önskad radiostation.
tryck och håll Knappar/Knappar knapp för manuell inställning av frekvensen.
Notera: Om du är i en annan källa, tryck kort på BAND-knappen för att växla till RADIO-källa.

Auto Store Station 

Tryck och håll ner BAND-knappen i 2 sekunder för att automatiskt lagra stationer till sifferknapparna 1-6 på band 1 3.

Lagra station manuellt och återkalla förinställd station 

Att ta emot en station med Knappar or Knappar knapp. Tryck och håll in en av förinställningsknapparna 1-6 i 2 sekunder.
Den aktuella stationen lagras i nummerknappen. Tryck kort på snabbvalsknappen (1 6) för att direkt lyssna på stationen som sparats i motsvarande förinställningsknapp.

DISC/MP3/WMA-funktion 

Växla till DISC Source
Sätt försiktigt in skivan med den tryckta sidan uppåt i skivfacket. DISC-uppspelningen börjar. Eller tryck på MODE-knappen till DISC-källa.

VÄLJA SPÅR

Presse Knappar/Knappar knappen för att gå till föregående/nästa spår.
Håll Knappar/Knappar knappen för att snabbspola bakåt eller framåt. Tryck"Knappar”-knappen för att spela igen.

Paus/uppspelning 

Presse Knappar knappen för att pausa uppspelningen. Tryck igen för att återuppta uppspelningen.

Introoperation 

Tryck på INT-knappen för att spela de första 10 sekunderna av varje spår. Tryck igen för att avbryta denna funktion.

Upprepa EN/ALLA operation

Tryck på RPT-knappen för att upprepa samma spår. Tryck igen för att upprepa alla spår.

Slumpmässig PÅ/AV-drift

Tryck på RDM-knappen för att spela alla spår i slumpmässig ordning. Tryck igen för att avbryta denna funktion.

Mata ut skivan
Presse Knappar för att mata ut skivan.

DIR+/DIR-funktion (för MP3/WMA)

Tryck på knappen DIR-/DIR+ för att välja föregående/nästa katalog att spela upp.

+ 10 /-10 File Funktion (för MP3/WMA)

Tryck och håll ner DIR+/DIR- knappen i 2 sekunder för att hoppa över +10/-10 file att spela.

Song Search Operation

Tryck och håll 1/Knappar knappen för att välja låtsökningsläge: DIR SCH eller NUM SCH

 1. DIR SCH: Tryck och håll ned 1/Knappar knappen en gång. Det visar "DIR SCH". Vrid på VOL-ratten för att välja mapp
  tryck sedan in SEL-ratten i mappen. Vrid på VOL-ratten igen för att välja låten. Tryck sedan på SEL för att spela.
 2. NUM SCH: Tryck och håll ned 1/Knappar knappen tryck sedan kort på 1/Knappar knapp. Det visar "NUM SCH".
  Du kan välja låten genom att direkt ange sifferknapparna: 0-9 (MODE=7, Knappar = 8, Knappar =9, DISP=0).
  Du kan också vrida på VOL-ratten för att välja numerisk. Tryck sedan på SEL för att spela.

Ändra video/foto/musikuppspelning 

När det finns video/foto/musik files i skivan/USB. Sätt i skivan/USB:en i enheten, den spelar upp musiken automatiskt. Tryck och håll ner BAND-knappen upprepade gånger för att ändra till nedanstående uppspelning: Musik–>Video–>Foto

VARNING

 1. När du ansluter en MP3-spelare som har normalt batteri (ej uppladdningsbart batteri), bör du först ta bort batteriet från MP3-spelaren och sedan ansluta det till USB-gränssnittet. Annars kan det orsaka att batteriet sprängs.
 2. När det finns viktiga files i DISC/USB/SD, anslut den inte till huvudenheten för att spela. Vårt företag tar inget ansvar för något viktigt fileär att förlust eller skadad.

AVKODNINGSLÄGEN FÖR MP3/WMA STÖD

Huvudenheten stöder MP3/WMA (Windows Media Audio) avkodningslägen enligt nedan.

Standard Bithastighet (kbps) Stöder läge
MPEG1 Audio Layer 3 (44.1 kHz) 32, 48, 64, 96,

1 28,192

Stereo
Windows Media Audio (44.1 kHz) 64, 96, 128, 192 Stereo

USB-lösningen kan stödja:

 1. Mapp: 500 max.
 2. File: 999 max.
 3. Mappdjup: 8 lager
 4. Storlek: 64 GB

TRÅDLÖS BT STREAMING

PARNING
Välj alternativet Wireless BT och sök efter BT-enheten på din telefon.
Välj "PyIeUSA" och ange lösenordet "0000" om det behöver ett lösenord.
BT-ikonen kommer att visas när parningen har lyckats.

Wireless BT Audio (A2DP-funktion)

Tryck på MODE-knappen till källan "BT MUSIC". Den spelar automatiskt upp en låt från din mobiltelefon.
Tryck på knappen för att pausa/Knappar sången. Tryck Knappar/Knappar knappen för att välja Knappar/Knappar föregående låt.

Koppla bort Wireless BT

Efter att telefonen har parats med enheten. Håll ned MODE-tangenten för att koppla bort/återansluta BT.
Notera: Vid första hopkoppling med mobiltelefon måste du använda mobiltelefon för att para ihop enheten. BT OFF/ON objekt endast för att koppla bort och återansluta funktion.

SKIVANMÄRKNINGAR

A. Anmärkningar om skivor:
Försök att använda skivor med icke-standardform (t.ex. fyrkant, start, hjärta) kan

 1. Skada enheten. Se till att endast använda runda CD-skivor för denna enhet.
 2. Stick inte in papper eller tejp etc på etikettsidan eller inspelningssidan på någon skiva, eftersom det kan orsaka fel.
 3. Smuts, damm, repor och snedvridna skivor kommer att orsaka felfunktion.

B. Anmärkningar om CD-R-skivor (inspelningsbara CD-skivor)/CD-RW-skivor (omskrivbara CD-skivor): 

 1. Se till att endast använda skivor med följande märken för att enheten ska kunna spela:
  SKIVANMÄRKNINGAR
 2. Enheten kan inte spela en CD-R och CD-RW som inte är avslutad.
  (Se manualen till din CD-R/CD-RW-brännare eller CD-R/CD-RW-programvara för mer information om avslutningsprocessen).
 3. Beroende på inspelningsstatus, förhållanden för skivan och utrustning som används för inspelningen, kanske vissa CD-R/CD-RW-skivor inte kan spelas på den här enheten. (se *1)
  ^1: För att få mer tillförlitlig uppspelning, se följande rekommendationer:
  a. Använd CD-RW-skivor med hastighet 1x till 4x och skriv med hastighet 1x till 2x.
  b. Använd CD-R-skivor med hastighet 1x till 8x och skriv med hastighet 1x till 2x.
  c. Spela inte en CD-RW som har skrivits mer än 5 gånger

c. Anteckningar om MP3 files (endast MP3-version): 

 1. Skivan måste vara i formatet ISO9660 nivå 1 eller nivå 2, eller Joliet eller Romeo i expansionsformatet.
 2. När du namnger MP3 file, se till att file namntillägget är ".MP3".
 3. För en icke-MP3 file, även om file namntillägget är ".MP3", kommer enheten inte att känna igen det.

FJÄRRKONTROLL

FJÄRRKONTROLL

KNAPPAR ACTION RADIO SKIVA USB AUX/AV IN BT MUSIK
EFFEKT Kort Stäng av Stäng av Stäng av Stäng av Stäng av
Lång avstängning avstängning avstängning avstängning avstängning
A Kort Zon A
tyst på/av
Zon A
tyst på/av
Zon A
tyst på/av
Zon A
tyst på/av
Zon A
tyst på/av
Lång / / / / /
B Kort Zon B
tyst på/av
Zon B
tyst på/av
Zon B
tyst på/av
Zon B
tyst på/av
Zon B
tyst på/av
Lång / / / / /
C Kort Zon C
tyst på/av
Zon C
tyst på/av
Zon C
tyst på/av
Zon C
tyst på/av
Zon C
tyst på/av
Lång / / / / /
STUM Kort Tysta alla
på / av
Tysta alla
på / av
Tysta alla
på / av
Tysta alla
på / av
Tysta alla
på / av
Lång / / / / /
VOL + Kort Höj volymen Höj volymen Höj volymen Höj volymen Höj volymen
Lång Volymen ökar snabbt Volymen ökar snabbt Volymen ökar snabbt Volymen ökar snabbt Volymen ökar snabbt
VOL- Kort Sänk volymen Sänk volymen Sänk volymen Sänk volymen Sänk volymen
Lång Sänk volymen snabbt Sänk volymen snabbt Sänk volymen snabbt Sänk volymen snabbt Sänk volymen snabbt
SKIVA Kort växla till DISC
källa
DIR SCH/
NUM SCH
växla till DISC
källa

växla till DISC

växla till DISC
källa
källa
Lång / I / 1 /
AM/EM
SPARA
Kort bandbyte byta till radio
källa
byta till radio
källa
byta till radio
källa
byta till radio
källa
Lång Autobutik / I / /
AUX Kort växla till AUX IN1
källa
växla till AUX IN1
källa
växla till AUX IN1
källa
växla till AUX IN1
källa
växla till AUX IN1
källa
Lång byt till AUX 1N2
SCAMS
växla till AUX IN2
källa
växla till AUX IN2
källa
växla till AUX IN2
källa
växla till AUX IN2
källa
USB Kort byta till USB
läge
byta till USB
läge
DIR SCH/
NUM SCH
byta till USB
läge
byta till USB
läge
Lång / / / 1 /
BT Kort byt till 8T
källa
byt till BT
källa
byt till 81
källa
byt till BT
källa
/
Lång BT av/bläck BT offilink BT av/bläck BT offilink BT ofta/fink
0/DIS
P
Kort info/docka info/docka/SCH:O info/dockISCH:O info/cbdt info/docka
Lång Klockinställning Klockinställning Klockinställning Klockinställning Klockinställning
1/PA
U
Kort Återkalla M1-station spela/pausa/SCH:1 spela/pausa/SCH:1 / spela / pausa
Lång Spara till M1 / / / /
2 / INT Kort Återkalla M2-station INT på/av/SCH:2 INT på/av/SCH:2 / /
Lång Spara till M2 1 / / /
3 / RPT Kort Återkalla M3-station RPT(EN/Alla
SCH:3
RPT(EN/Alla
SCH:3
/ /
Lång Spara till M3 1 / / /
Jag 0

2

Kort Återkalla M4-station RDM
on/off/SCH:4
RDM
on/off/SCHA
/ /
Lång Spara till M4 / / /  
5 / DIR- Kort Återkalla M5-station DIR-/SCH• DIR-/SCH:5 I /
Lång Spara till M5 -10 -10 / /
6 / DIR
+
Kort Återkalla M6-station DIR+/SCH•6 DIR+/SCH:6 / /
Lång Spara till M6 +10 +10 1 /
71EQ/
HÖGT
Kort POP-ROCK-KLASS-
JAZZ-OFF
POP-ROCK-KLASS-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROCK-KLASS-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROCK-KLASS-
JAZZ-OFF
POP-ROCK-KLASS-
JAZZ-OFF
Lång LOUD på/av LOUD på/av LOUD på/av LOUD på/av HÖGT lök
811cc Kort Sök ner föregående
file/SCH:8
föregående
file/SCH:8
/ föregående file
Lång Manuell avstängning FR FR / /
9/>>Jag Kort Sök upp Nästa file/SCH:9 Nästa file/SCH:9 1 Nästa file
Lång Manuell vändning FF FF / /
REW
«
Kort Manuel tum ner FR FR / /
Lång / / / / /
FWD
>>
Kort Manuell vändning FF FF / /
Lång   / / / /
SEL Kort ZON A->ZON B-
>ZON C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZON A->ZON B-
>ZON C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZON A->ZON B-
>ZON C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZON A->ZON B-
>ZON C (GAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD•P VOL)

ZON A->ZON 8-
>ZON C (GAS-

TRE-BAL-E(k

LOUD-P VOL)

Lång PIP->KLOCKA
(12/24)-,CT(indepl
sync)-> AREA->
DX/STEREO
(PIP)->
KLOCKA(12/24)
(PIP)->
KLOCKA(12/24)
(PIP)->
KLOCKA(12/24)
(PIP)->
KLOCKA(12/24)
ALAR
M
Kort Larm på/av Larm på/av Larm på/av Larm på/av Larm på/av
Lång Larminställning Larminställning Larminställning Larminställning Larminställning
SOVA Kort Sov på/av Sov på/av Sov på/av Sov på/av Sov på/av
Lång Sömninställning
(1-59 minuter)
Sömninställning
(1-59 minuter)
Sömninställning
(1-59 minuter)
Sömninställning
(1-59 minuter)
Sömninställning
(1-59 minuter)
DÄMPA Kort DIM hög/åg DIM höglåg DIM hög/låg DIM hög/åg DIM högAow
Lång / / / / /
  Kort / Flytta markören uppåt / / /
Lång I / / / /
V Kort I Markör ner
flytta
/ / /
Lång I / / / /
Kort / Flytta markören åt vänster / / /
Lång / / / / /
  Kort / Flytta markören till höger / / /
Lång / / / / /
OK Kort / Bekräfta Bekräfta / /
Lång / / / / /
STOPP Kort / stoppa / / /
Lång / / / / /
SETU
P
Kort / Inställningsmeny / / /
Lång / / / / /
ZOOM Kort / Zooma in / / /
Lång / I I I I
TITEL Kort / tillbaka till TITLE
meny
/ / /
Lång / / / / /
GOTO Kort / GOTO / / /
Lång / I I I I
AUDIO
FUKTIG
Kort MONO/STEREO Audio Audio / /
Lång / / / / /
SUB-T Kort / Texta / / /
Lång / / / / /

FELSÖKNING

Kontrollera ledningsanslutningen innan du går igenom checklistan. Om något av problemen kvarstår efter att checklistan har gjorts, kontakta din närmaste servicehandlare.

Symptom Orsak Lösning
Ingen ström Bilens tändningslås är inte på. Om strömförsörjningen är ansluten till bilens tillbehörskretsar, men motorn inte rör sig, ställ tändningsnyckeln till "ACC".
Säkringen har gått Byt ut säkringen
Skivan kan inte laddas eller matas ut. Närvaro av CD-skiva inuti spelaren. Ta ut skivan i spelaren och sätt sedan i en ny.
Sätt i skivan i motsatt riktning. Sätt i CD-skivan med etiketten uppåt.
Compact disc är extremt smutsig eller detektivskiva. Rengör skivan eller försök spela en ny.
 

Temperaturen inne i bilen är för hög.

Kyl av eller tills omgivningstemperaturen återgår till det normala.
Kondensation Lämna spelaren avstängd i någon timme och försök sedan igen.
Inget ljud Volymen är i minimum Justera volymen till önskad nivå
Ledningarna är inte korrekt anslutna Kontrollera kabelanslutningen
Ljudet hoppar över Installationsvinkeln

är mer än 30 grader.

Justera installationsvinkeln mindre än 30 grader.
Skivan är extremt smutsig eller defekt. Rengör CD-skivan och försök sedan spela upp en ny.
Funktionsknapparna fungerar inte Den inbyggda mikrodatorn fungerar inte korrekt på grund av buller. Tryck på RESET-knappen. Frontpanelen är inte ordentligt fastsatt på sin plats.
Radion fungerar inte. De radiostation automatisk urval gör inte arbete. Antennkabeln är inte ansluten. Sätt i antennkabeln ordentligt.
Signalerna är för svaga. Välj en station manuellt.

Frågor? Kommentarer?
Vi är här för att hjälpa!
Telefon: (1) 718-535-1800

e-post: [e-postskyddad]

Dokument/resurser

PYLE RVSD300 digitalt mobilt mottagaresystem [pdf] Användarmanual
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, RVSD300, Digital Mobile Receiver System, RVSD300 Digital Mobile Receiver System

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *