Dokument

COOL115xx luftkylare

Nedis COOL115xx luftkylare

Användarmanual

Förord

 Tack för att du köpte Nedis COOL115xx.
Detta dokument är användarmanualen och innehåller all information för korrekt, effektiv och säker användning av produkten.
Denna bruksanvisning riktar sig till slutanvändaren. Läs denna information noggrant innan du installerar eller använder produkten.
Lagra alltid denna information tillsammans med produkten för framtida användning.

Produktbeskrivning

Avsedd användning
Nedis COOL115xx är en luftkylare med en 3 L vattentankens kapacitet.
Produkten är uteslutande avsedd som en luftkylare.
Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
Produkten är inte avsedd för professionellt bruk.
Varje modifiering av produkten kan få konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.
Specifikationer
Produkt
Luftkylare
Artikelnummer
COOL115xx
Mått (lxbxh)
280 x 250 x 560 mm
Vikt
4.2 kg
Upptagen effekt
220 - 240 VAC 50 - 60 Hz
Märkeffekt
80 W
Vattentankens kapacitet
3 L
Luftvolym
270 m3/h
Automatisk luftsvängning
Ja
timer
0.5 h - 7.5 h avstängning
Fjärrkontroll
Ja
Informationskrav för komfortfläktar
Beskrivning
Symbol
Värde
Enhet
Maximal fläktflöde
F
5.3
m³ / min
Fläktens strömingång
P
80
W
Servicevärde
SV
0.07
(mXNUMX / min) / W
Strömförbrukning i standby
PSB
/
W
Fläktens ljudeffektnivå
LWA
65
dB (A)
Maximal lufthastighet
C
8
Fröken
Säsongens elförbrukning
Q
26.149
kWh / a
Mätstandard för servicevärde
IEC 60879:1986 (korr. 1992) Prestanda och konstruktion av elektriska cirkulationsfläktar och regulatorer
Huvuddelar (bild A)
A (19615 1422)_v2
A
1. Täck
2. PACKIS
3. Vattentank
4. Luftfilter
5. Gardinpapper
6. Luftfilterslits
7. Luftkylare
8. Vattentanklås
9. Spår för vattentank
10. Vattenslang
11. Kraftledning
12. Vertikal luftflödeskontroll
13. Luftuttag
14. fjärr
15. Luftflöde på/av
16. Vindkraft
17. Fläkthastighet
18. Sväng på/av
19. Kylare på/av
20. timer
21. Kylare på/av
22. Sväng på/av
23. timer
24. Visa
25. Vindkraft
26. Fläkthastighet
27. Luftflöde på/av

Säkerhets instruktioner

 VARNING
 • Se till att du har läst igenom och förstått instruktionerna i detta dokument innan du installerar eller använder produkten. Förvara förpackningen och detta dokument för framtida referens.
 • Använd endast produkten enligt beskrivningen i detta dokument.
 • Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt ut en skadad eller defekt produkt omedelbart.
 • Tappa inte produkten och undvik att stöta.
 • Denna produkt får endast servas av en kvalificerad tekniker för underhåll för att minska risken för elektriska stötar.
 • Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
 • Koppla bort produkten från eluttaget och annan utrustning om problem uppstår.
 • Noggrann övervakning är nödvändig när produkten används av eller i närheten av barn, djur eller handikappade personer. Låt inte barn leka med det eller röra vid det.
 • Använd inte produkten i rum där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
 • Använd inte produkten i vått eller damp miljöer.
 • Undvik direkt solljus.
 • Täck inte över produkten.
 • Använd inte produkten utan vatten i tanken.
 • Använd inte lösningsmedel för att rengöra produkten.
 • Anslut endast kabeln till ett vägguttag. Använd inte förlängningssladdar.
 • Använd endast ett eluttag klassificerat 10 A eller högre.
 • För inte in några föremål i produkten.

Installation

 • Kontrollera innehållet i förpackningen
 • Kontrollera att alla delar finns och att inga skador är synliga på delarna. Om delar saknas eller är skadade, kontakta Nedis BV servicedesk via webwebbplats: www.nedis.com.
Inställning
1. Placera produkten på en stabil och plan yta.
2. Anslut strömkabeln A11 in i eluttaget.
Fyllning av vattentanken
1. Dra ut vattentanken A3.
2. Lyft locket A1.
3. Fyll A3 med vatten.
 • Fyll inte vattentanken ovanför "max" -indikatorn.
 • Använd inte produkten om vattennivån är under "min"-indikatorn.
4. Plats A1 tillbaka på A3.
5. Insert A3 tillbaka in i vattentankens öppning A9.
Använda ispåsar
 • Användningen av ispåsar A2 är valfritt.
 • Använda A2 om vattnet inte ger tillräckligt med kyla.
1. Plats A2 i frysen tills den är fryst.
2. Vrid vattentankens lås A8 att låsa upp A3.
3. Dra ut A3.
4. Hiss A1.
5. Plats A2 in A3.
6. Se till att vattennivån är mellan "min" och "max".
7. Plats A1 tillbaka på A3.
8. Placera vattenslangen A10 in A3.
9. Insert A3 tillbaka till A9.
10. Sväng A8 att låsa A3.

Använda

Använd fläkten
1. Presse A27 för att slå på fläkten.
2.Presse A26 för att ställa in fläkthastigheten.
 • A24 indikerar aktuell fläkthastighet.
3. Presse A27 för att stänga av fläkten.
Använder kylfunktionen
 • Presse A21 för att aktivera eller avaktivera kylfunktionen.
Inställning av luftflödesriktning
1. Presse A22 för att automatiskt svänga luftflödet från vänster till höger.
2. Använda A12 för att ställa in den vertikala luftflödesriktningen.
Ställa in vindtyp
 • Presse A25 för att ställa in vindtypen.
 • A24 indikerar aktuell vindtyp
Använda timern
 • Presse A23 för att ställa in tiden på standby.
 • Du kan ställa in tiden till standby 0.5 timintervall från 0.5 - 7.5 tim
 • A24 indikerar tiden som är kvar till standby.
Använda fjärrkontrollen
1. Presse A15 för att slå på eller av luftflödet.
2. Presse A16 för att ställa in vindtypen.
3. Presse A17 för att ställa in fläkthastigheten.
4. Presse A18 för att automatiskt svänga vindriktningen från vänster till höger.
5. Presse A19 för att slå på eller stänga av kylningen.
6. Presse A20 för att ställa in tiden på standby.

Underhåll

 •  Koppla bort från eluttaget.
 • Rengöring av luftfiltret
1. Ta bort luftfiltret från luftfilteröppningen.
2. Ta bort gardinpapperet från .
3. Rengör och med kranvatten och en mjuk borste.
4. Sätt tillbaka i .
5. Sätt tillbaka i .
Rengöring av vattentanken
1. Vrid för att låsa upp.
2. Dra ut .
3. Rengör med tvål och en mjuk borste.
4. Placera tillbaka.
5. Vrid för att låsa.
Rengöring av huset
 • Rengör produkten regelbundet med en mjuk, ren, torr trasa. Undvik slipmedel som kan skada ytan.
 • Använd inte aggressiva kemiska rengöringsmedel som ammoniak, syra eller aceton när du rengör produkten.
 • Öppna inte produkten.

Garanti

 Alla ändringar och/eller modifieringar av produkten upphäver garantin. Vi tar inget ansvar för skador orsakade av felaktig användning av produkten.
Denna produkt är endast avsedd för privat bruk (normalt hushållsbruk). Nedis ansvarar inte för slitage, defekter och / eller skador orsakade av kommersiell användning av produkten.

Villkor

 Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper, varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare och erkänns härmed som sådana.

Förfogande

WEEE
Denna symbol indikerar att denna produkt inte får slängas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering ansvarar du för att det återvinns så att det kan främja hållbar återanvändning av råvaror. För att returnera din använda produkt kan du använda de vanliga retur- och insamlingssystemen eller kontakta butiken där produkten köptes. De kan återvinna denna produkt för miljön.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *