Instruktionsbok för makita DC64WA batteriladdare

makita DC64WA 64Vmax batteriladdare


VARNING

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår inblandade faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Symboler

Följande visar de symboler som kan användas för utrustningen. Se till att du förstår deras innebörd före användning.

endast inomhusbruk.
Läs bruksanvisningen.
DUBBEL ISOLERING
Kortslut inte batteriet.
Utsätt inte batteriet för vatten eller regn.
Förstör inte batteriet genom eld.
Återvinn alltid batteriet.

 Endast EU-länder

På grund av förekomsten av farliga komponenter i utrustningen kan avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, ackumulatorer och batterier ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa. Kasta inte elektriska och elektroniska apparater eller batterier med hushållsavfallet!
I enlighet med det europeiska direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och om ackumulatorer och batterier och avfallsackumulatorer och batterier, samt deras anpassning till nationell lagstiftning, bör avfall från elektrisk utrustning, batterier och ackumulatorer förvaras separat och lämnas till en separat insamling punkt för kommunalt avfall, som drivs i enlighet med föreskrifterna om miljöskydd.
Detta indikeras med symbolen för den överkryssade soptunnan som placerats på utrustningen.

► Fig.1

Redo att ladda
Fördröjd laddning (för varmt eller för kallt batteri).
Laddning (0 – 80 %).
Laddning (80 – 100 %).
Laddningen är klar.
Defekt batteri.

VARNING

 1.  SPARA DESSA INSTRUKTIONER – Denna manual innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för batteriladdare.
 2. Innan du använder en batteriladdare, läs alla instruktioner och varningsmarkeringar på (1) batteriladdare, (2) batteri och (3) produkt som använder batteriet.
 3. VARNING – För att minska risken för skada, ladda endast uppladdningsbara batterier av Makita-typ. Andra typer av batterier kan spricka och orsaka personskador och skador.
 4. Icke-uppladdningsbara batterier kan inte laddas med denna batteriladdare.
 5. Använd en strömkälla med voltage som anges på laddarens märkskylt.
 6. Ladda inte batterikassetten i närvaro av brandfarliga vätskor eller gaser.
 7. Utsätt inte laddaren för regn, snö eller vått tillstånd.
 8. Bär aldrig laddaren med sladd eller dra den för att koppla bort den från uttaget.
 9. Ta bort batteriet från laddaren när du bär laddaren.
 10. Efter laddning eller innan du försöker utföra underhåll eller rengöring, koppla ur laddaren från strömkällan. Dra i kontakten istället för i sladden när du kopplar ur laddaren.
 11. Se till att sladden är placerad så att den inte kan trampas på, snubblas eller på annat sätt utsättas för skador eller påfrestningar.
 12. Använd inte laddaren med en skadad sladd eller kontakt. Om sladden eller kontakten är skadad, be Makitas auktoriserade servicecenter att byta ut den för att undvika fara.
 13. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika risk.
 14. Använd eller plocka inte isär laddaren om den har fått ett kraftigt slag, tappats eller på annat sätt skadats på något sätt; ta den till en kvalificerad serviceman. Felaktig användning eller återmontering kan leda till risk för elektriska stötar eller brand.
 15. Ladda inte batterikassetten när rumstemperaturen är UNDER 10°C (50°F) eller ÖVER 40°C (104°F). Vid låg temperatur kanske laddningen inte startar.
 16. Försök inte använda en step-up transformator, en motorgenerator eller likströmsuttag.
 17. Låt inte något täcka eller täppa igen laddarens ventiler.
 18. Sätt inte i eller dra ur sladden och sätt i eller ta bort batteriet med våta händer.
 19. Använd aldrig bensin, bensen, thinner, alkohol eller liknande för att rengöra laddaren. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

Laddning

 1. Anslut batteriladdaren till rätt AC voltage källa. Laddningslamporna blinkar i grön färg upprepade gånger.
 2. Sätt i batterikassetten i laddaren tills det tar stopp samtidigt som du riktar in laddarens styrning.
 3. När batterikassetten sätts i kommer laddningslampans färg att ändras från grönt till rött och laddningen börjar. Laddningslampan fortsätter att lysa konstant under laddning. En röd laddningslampa indikerar laddat tillstånd i 0–80 % och de röda och gröna indikerar 80–100 %. Indikationen på 80 % som nämns ovan är ett ungefärligt värde. Indikationen kan skilja sig beroende på batteritemperatur eller batteritillstånd.
 4. När laddningen är klar kommer röda och gröna laddningslampor att ändras till en grön lampa.
  Efter laddning, ta bort batterikassetten från laddaren samtidigt som du trycker på kroken. Koppla sedan ur laddaren.

OBS: Om kroken inte öppnas smidigt, rengör damm runt monteringsdelarna.
► Fig.2: 1. Krok

OBS: Laddningstiden varierar beroende på temperatur (10°C (50°F)–40°C (104°F)) som batterikassetten laddas vid och batterikassettens förhållanden, till exempel en batterikassett som är ny eller inte har använts under en lång tid.

Voltage Antal celler Li-ion batteripatron Kapacitet (Ah) enligt IEC61960 Laddningstid (minuter)
57.6 V VOLTCRAFT VC 7060BT Digitala multimetrar - montering 64 VVOLTCRAFT VC 7060BT Digitala multimetrar - montering (Max.) 32 BL6440 4.0 120

ANMÄRKNING: Batteriladdaren är till för laddning av Makita batteri. Använd den aldrig för andra ändamål eller för andra tillverkares batterier.
OBS: Om laddningslampan blinkar i rött kan det hända att laddningen inte startar på grund av batterikassettens skick enligt nedan:
— Batteripatron från ett nyss använt verktyg eller batteripatron som har lämnats på en plats utsatt för direkt solljus under lång tid.
— Batteri som har stått länge på en plats utsatt för kall luft.
OBS: När batterikassetten är för varm börjar laddningen inte förrän batterikassettens temperatur når den grad som laddning är möjlig.
OBS: Om laddningslampan blinkar växelvis i grönt och rött är laddning inte möjlig. Kontakterna på laddaren eller batterikassetten är igensatta av damm eller så är batterikassetten utsliten eller skadad.

Makita Europe NV
Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgien
885921A928
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

 

 

Läs mer om den här handboken och ladda ner PDF:

Dokument/resurser

makita DC64WA batteriladdare [pdf] Bruksanvisning
DC64WA, Batteriladdare, DC64WA Batteriladdare
makita DC64WA batteriladdare [pdf] Bruksanvisning
DC64WA, Battery Charger, DC64WA Battery Charger, Charger
makita DC64WA batteriladdare [pdf] Bruksanvisning
DC64WA Battery Charger, DC64WA, DC64WA Charger, Battery Charger, Charger

referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *