LUMINAR EVERYDAY 59250 2ft LED Länkbar Plant Grow Light Bruksanvisning

Ägarmanual och säkerhetsinstruktioner

Spara den här handboken Spara denna handbok för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, montering, drift, inspektion, underhåll och rengöring. Skriv produktens serienummer på baksidan av manualen nära monteringsschemat (eller månad och år för inköp om produkten inte har något nummer). Förvara denna bruksanvisning och kvittot på en säker och torr plats för framtida referens.

VARNINGSSYMBOLER OCH DEFINITIONER
Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att uppmärksamma dig på potentiella personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som

följ denna symbol för att undvika möjlig skada eller dödsfall.

FARA Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarlig personskada.
VARNING Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.
VARNING Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig personskada.
LÄGGA MÄRKE TILL  

Adresserar metoder som inte är relaterade till personskada.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

För att minska risken för BRAND, ELEKTRISK STÖT ELLER SKADA PÅ PERSONER:

 1. Installera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa faror.
 2. Undvik elektriska stötar. Håll kontakter och uttag torra. Använd endast på GFCI-skyddade kretsar.
 3. Lämplig för damp platser.
 4. Denna produkt är inte lämplig för infälld installation i tak eller på byggnader. Installera inte i tak med strålningsvärme.
 5. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under installationen.
 6. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Trassliga eller mörka områden medför olyckor.
 7. Använd inte lampan i explosiva miljöer, som i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Ljuset genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
 8. Ljuskontakten måste matcha uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inga adapterkontakter med Light. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.
 9. Missbruk inte nätsladden. Använd aldrig sladden för att koppla ur lampan. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller trasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
 10. Behåll ljuset. Kontrollera att det inte går sönder delar och andra tillstånd som kan påverka lampans funktion. Om den är skadad, låt den repareras före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna föremål.
 11. Underhåll etiketter och namnskyltar på ljuset. Dessa innehåller viktig säkerhetsinformation. Om den är oläslig eller saknas, kontakta Harbor Freight Tools för en ersättning.
 12. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
 13. Installera inte direkt över en värmekälla (spis, etc.).
 14. Personer med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan de används. Elektromagnetiska fält i närheten av hjärtpacemaker kan orsaka interferens med pacemaker eller pacemakerfel.
 15. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

Jordning

FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISK STÖT OCH DÖDSFALL FRÅN FELAKTIG JORDLEDNINGSANSLUTNING:
Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker på om uttaget är ordentligt jordat.
Modifiera inte nätsladdens kontakt som medföljer lampan. Ta aldrig bort jordstiftet från kontakten. Använd inte lampan om nätsladden eller kontakten är skadad. Om den är skadad, låt den repareras av en
serviceanläggning före användning. Om kontakten inte passar i uttaget, låt en behörig elektriker installera ett lämpligt uttag.

110-120 VAC dubbelisolerade lampor: Lampor med två stift

 1.  För att minska risken för elektriska stötar har utrustning med dubbel behållare en polariserad kontakt (det ena bladet är bredare än det andra). Den här kontakten passar endast på ett sätt i ett polariserat uttag. Om kontakten inte passar helt i uttaget, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta en kvalificerad elektriker för att installera rätt uttag. Byt inte kontakten på något sätt.
 2. Dubbelisolerade verktyg kan användas i något av de 120 volts uttag som visas i föregående illustration. (Se Uttag för 2-stiftskontakt.)

Förlängningssladdar

 1. Jordade lampor kräver en tretrådig förlängningssladd. Dubbelisolerade lampor kan använda antingen en två- eller tretrådig förlängningssladd.
 2. När avståndet från utloppet ökar måste du använda en tyngre förlängningssladd.
  Användning av förlängningssladdar med otillräckligt dimensionerade ledningar orsakar en allvarlig volymminskningtage, vilket leder till förlust av kraft och möjliga verktygsskador. (Se tabell A.)
  TABELL A: REKOMMENDERAD MINIMUM LEDNINGSMÄTARE FÖR FÖRLÄNGNINGSSLADAR* (120 VOLT)
  NAMNSKYLT AMPDU ÄR

  (vid full belastning)

  FÖRLÄNGNINGSSLADD LÄNGD
  25' 50' 75' 100' 150'
  0 - 2.0 18 18 18 18 16
  2.1 - 3.4 18 18 18 16 14
  3.5 - 5.0 18 18 16 14 12
  5.1 - 7.0 18 16 14 12 12
  7.1 - 12.0 16 14 12 10 -
  12.1 - 16.0 14 12 10 - -
  16.1 - 20.0 12 10 - - -
  * Baserat på att begränsa linjen voltage sjunka till fem volt vid 150% av märket ampär.
 3. Ju mindre trådmätarens antal, desto större kapacitet har sladden. För example, en 14 gauge sladd kan bära en högre ström än en 16 gauge sladd.
 4. När du använder mer än en förlängningssladd för att kompensera den totala längden, se till att varje sladd innehåller åtminstone den minsta ledningsstorleken som krävs.
 5.  Om du använder en förlängningssladd för mer än ett verktyg lägger du till typskylten amperes och använd summan för att bestämma den nödvändiga minsta sladdstorleken.
 6. Om du använder en förlängningssladd utomhus, se till att den är märkt med suffixet "WA" ("W" i Kanada) för att indikera att den är acceptabel för utomhusbruk.
 7. Se till att förlängningssladden är korrekt ansluten och i gott elektriskt skick. Byt alltid ut en skadad förlängningssladd eller låt den repareras av en behörig elektriker innan du använder den.
 8. Skydda förlängningssladdarna mot vassa föremål, överdriven värme och damp eller våta områden.

symbolik

Specifikationer

Elektrisk klassificering 120 VAC / 60Hz / 19W / 0.172A
Behållarbelastning 1.8A
Nätsladdslängd 5 ft.

Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

 

Notera: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

 • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

Monteringsanvisning

Läs avsnittet HELA VIKTIGA SÄKERHETSINFORMATIONER i början av detta dokument inklusive all text under underrubriker innan du installerar eller använder den här produkten.

Upphängd montering

 1. Välj en lämplig plats för upphängning av Grow Light. Grow Light måste hängas från en stabil monteringsyta som kan bära upp armaturens vikt.
  VARNING! Installera inte Grow Light i gipsskivor.
  VARNING! FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA: Kontrollera att installationsytan inte har några dolda verktygsledningar innan du borrar eller skruvar in skruvar.
 2. Markera monteringsplatser 23.6! isär på monteringsytan.
 3. Borra 1/8! hål i monteringsställen.
 4. Trä in J krokar i hålen.
 5. Lägg till kedjor till V Hooks.
 6. Fäst V-krokar för att växa ljus.
 7. Häng kedjan på J-kroken.
 8.  Anslut inte mer än åtta Grow Lights tillsammans.
 9. Anslut nätsladden till 120VAC jordat uttag. Slå på strömbrytare.

Ytmontering

 1. Markera monteringsplatser 22.6! isär på monteringsytan.
 2. Borra 1/8! hål i monteringsställen.
 3. Skruva in skruvarna i hålen så att skruvhuvudena blir 0.1! från monteringsytan.
 4. Rikta in stora ändar av nyckelhålen på Grow Light med skruvar på monteringsytan.
 5. Skjut Grow Light mot de små ändarna av nyckelhålen för att säkra.
 6. Anslut inte mer än åtta Grow Lights tillsammans.
 7. Anslut nätsladden till 120VAC jordat uttag. Slå på strömbrytare.

Underhåll

Procedurer som inte specifikt förklaras i denna handbok måste
endast utföras av en kvalificerad tekniker

VARNING

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR PÅ OAVSIKTLIG FUNKTION:
Koppla bort lampan från dess eluttag innan du utför någon procedur i detta avsnitt.
FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIG SKADA FRÅN LJUSFEL:
Använd inte skadad utrustning. Om skador upptäcks, låt problemet åtgärdas före ytterligare användning.

 1. INNAN VARJE ANVÄNDNING, inspektera det allmänna tillståndet för Grow Light. Kolla efter:
  • lös hårdvara
  • felinriktning eller fastsättning av rörliga delar
  • skadad sladd/elektriska ledningar
  • spruckna eller trasiga delar
  • något annat villkor som kan
  påverka dess säkra drift.
 2. Rengör Diffuserlocket regelbundet med icke-slipande glasrengöringsmedel och en ren trasa.

VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA: Om strömkabeln till denna lampa är skadad får den endast bytas ut av en kvalificerad servicetekniker.

Dellista och diagram

Del Beskrivning st
1 Triangel V-krok 2
2 Kedja 2
3 J Hook 2
4 Skruva 2
5 Grow Light 1

Spela in produktens serienummer här:
Notera:
Om produkten inte har något serienummer, registrera istället månad och inköpsår.
Notera: Vissa delar listas och visas endast i illustrationssyfte och är inte tillgängliga individuellt som reservdelar. Ange UPC 193175463784 när du beställer delar.

Begränsad 90 dagars garanti

Harbor Freight Tools Co. gör allt för att säkerställa att dess produkter uppfyller höga kvalitets- och hållbarhetsstandarder och garanterar den ursprungliga köparen att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period av 90 dagar från inköpsdatumet. Denna garanti gäller inte skador som beror direkt eller indirekt,
till missbruk, missbruk, försumlighet eller olyckor, reparationer eller förändringar utanför våra anläggningar, brottslig verksamhet, felaktig installation, normalt slitage eller bristande underhåll. Vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för dödsfall, skador
till personer eller egendom, eller för tillfälliga, betingade, speciella eller följdskador som uppstår från användningen av vår produkt. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning av uteslutning kanske inte gäller dig. DENNA GARANTI ÄR UTTRYCKLIGEN I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA

GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET.

Att ta advantage av denna garanti måste produkten eller delen returneras till oss med transportavgifter förutbetalda. Bevis på inköpsdatum och en förklaring av klagomålet måste följa med varan.
Om vår inspektion bekräftar felet, kommer vi antingen att reparera eller byta ut produkten vid vårt val eller så kan vi välja att återbetala köpeskillingen om vi inte snabbt och snabbt kan ge dig en ersättning. Vi kommer att returnera reparerade produkter på vår bekostnad, men om vi konstaterar att det inte finns någon defekt, eller att felet beror på orsaker som inte omfattas av vår garanti, måste du bära kostnaden för att returnera produkten.
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat

 

 

Läs mer om den här handboken och ladda ner PDF:

Dokument/resurser

LUMINAR EVERYDAY 59250 2ft LED länkbar växtväxtljus [pdf] Bruksanvisning
59250, 2ft LED länkbar växtväxtlampa, 59250 2ft LED länkbar växtväxtlampa

Gå med i konversationen

1 Kommentar

 1. måste visa spektrumspecifikation om hur mycket rött blått ljus och andra våglängder produceras av produkten.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *