Värmepad 
MODELLNR: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S Värmedyna

BRUKSANVISNING
LÄS DESSA INSTRUKTIONER
FÖRSIKTIGT OCH BEHÅLL FÖR
FRAMTIDA REFERENS

Läs ICON SÄKERHETSINSTRUKTION

Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du använder denna elektriska pad
Se till att du vet hur den elektriska dynan fungerar och hur den ska användas. Underhåll den elektriska dynan i enlighet med instruktionerna för att säkerställa att den fungerar korrekt. Förvara denna bruksanvisning tillsammans med den elektriska dynan. Om den elektriska dynan ska användas av tredje part måste denna bruksanvisning medfölja den. Säkerhetsanvisningarna undanröjer inte i sig någon fara helt och lämpliga olycksförebyggande åtgärder måste alltid användas. Inget ansvar kan tas för skador som orsakats av att dessa instruktioner inte följs eller annan felaktig användning eller felaktig hantering.
Varning! Använd inte denna elektriska pad om den har skadats på något sätt, om den är våt eller fuktig eller om nätsladden är skadad. Lämna genast tillbaka till återförsäljaren. Elektriska kuddar bör kontrolleras årligen för elsäkerhet för att begränsa risken för elektriska stötar eller brand. För rengöring och förvaring, se avsnitten "RENGÖRING" och "FÖRVARING".
SÄKER ANVÄNDARGUIDE

  • Montera dynan säkert med remmen.
  • Använd endast denna dyna som underlägg. Rekommenderas inte för futon eller liknande hopfällbara sängsystem.
  • När den inte används, packa dynan i originalförpackningen för bästa skydd och förvara den på en sval, ren och torr plats. Undvik att trycka in skarpa veck i dynan. Förvara dynan först efter att den har svalnat helt.
  • Vid förvaring, vik snyggt men inte tätt (eller rulla) i originalförpackningen utan skarpa böjar i värmeelementet och förvara där inga andra föremål kommer att placeras ovanpå det.
  • Skrynkla inte dynan genom att placera föremål ovanpå den under förvaring.

Varning! Dynan ska inte användas på en justerbar säng. Varning! Dynan måste fästas säkert med den monterade remmen.
Varning! Sladden och reglaget måste vara borta från andra värmekällor som värme och lamps.
Varning! Använd inte vikta, ruckade, veckade eller när damp.
Varning! Använd endast HIGH-inställningen för att förvärma före användning. Använd inte kontrollinställningen till den höga inställningen. Det rekommenderas starkt att dynan ställs in på låg värme för kontinuerlig användning.
Varning! Använd inte styrenheten inställd för högt under en längre tid.
Varning! Kom ihåg att sätta regulatorn till "OFF" vid slutet av användningen och koppla bort den från elnätet. Lämna inte på på obestämd tid. Det kan finnas risk för brand. Varning! För ökad säkerhet rekommenderas att denna pad används med en jordfelsbrytare (säkerhetsbrytare) med en märkström som inte överstiger 30mA. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker.
Varning! Dynan måste returneras till tillverkaren eller dennes ombud om länken har brustit.
Spara för framtida bruk.

Läs ICONvarning 2 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

När du använder elektriska apparater, observera alltid säkerhetsföreskrifter där så är tillämpligt för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador. Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar volymentage på märkskylten på styrenheten.
Varning! Använd inte den elektriska dynan hopfälld. Kmart DK60X40 1S Värmedyna - padAnvänd inte den elektriska dynan
ruckad. Undvik att skrynkla dynan. Sätt inte in stift i den elektriska dynan. ANVÄND INTE denna elektriska dyna om den är våt eller har fått vattenstänk.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - lidit
Varning! Använd inte denna elektriska pad med ett spädbarn eller barn, eller någon annan person som är okänslig för värme och andra mycket sårbara personer som inte kan reagera på överhettning. Använd inte med hjälplös eller handikappad person eller någon person som lider av medicinsk sjukdom som hög blodcirkulation, diabetes eller hög hudkänslighet. Varning! Undvik långvarig användning av denna elektriska pad vid en hög inställning. Detta kan leda till brännskador på huden.
Varning! Undvik att skrynkla dynan. Undersök dynan ofta för tecken på slitage eller skada. Om det finns sådana tecken eller om apparaten har missbrukats, låt en kvalificerad elektriker inspektera den innan ytterligare användning eller så måste produkten kasseras.
Varning! Denna elektriska pad är inte avsedd för användning på sjukhus.
Varning! För elektrisk säkerhet får den elektriska dynan endast användas med den löstagbara styrenheten 030A1 som medföljer artikeln. Använd inte andra tillbehör som inte medföljer dynan.
Utrustning
Denna elektriska pad måste anslutas till en lämplig strömkälla på 220-240V—50Hz. Om du använder en förlängningssladd, se till att förlängningssladden är av lämplig 10-amp märkeffekt. Rulla ut nätsladden helt när den används eftersom en lindad sladd kan överhettas.
Varning! Dra alltid ur kontakten från elnätet när den inte används.
Försörjningssladd och stickpropp
Om nätsladden eller styrenheten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
Barn
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
Kmart DK60X40 1S Värmedyna - barn Varning! Får inte användas av barn under tre år.

SPARA ENDAST ANVISNINGAR FÖR HUSHÅLLSANVÄNDNING

PAKET INNEHÅLL

lx 60x40cm värmedyna
lx Bruksanvisning
Varning! Bekräfta alla delar innan du kasserar förpackningen. Kassera alla plastpåsar och andra förpackningskomponenter på ett säkert sätt. De kan vara potentiellt farliga för barn.

DRIFT

Plats och användning
Använd endast dynan som underlägg. Denna pad är endast avsedd för hushållsbruk. Denna pad är inte avsedd för medicinsk användning på sjukhus och/eller vårdhem.
Montering
Montera dynan med resår Se till att dynan är helt platt och inte böjd eller skrynklig.
Drift
När den elektriska plattan har installerats korrekt på plats, anslut styrenhetens stickkontakt till ett lämpligt eluttag. Se till att regulatorn är inställd på "Off" innan du ansluter den. Välj önskad värmeinställning på regulatorn. Indikatorn lamp indikerar att plattan är PÅ.
Fjärrkontroll
Regulatorn har följande inställningar.
0 INGEN VÄRME
1 LÅG VÄRME
2 MEDELVÄRME
3 HÖG (FÖRVÄRMNING)
"3" är den högsta inställningen för förvärmning och rekommenderas inte för långvarig användning, föreslå bara att du använder denna inställning först för att värma upp snabbt. Det finns en LED-lampa som tänds när dynan slås PÅ.
VIKTIG! Den elektriska dynan är utrustad med en automatisk timer för att stänga AV dynan efter 2 timmars kontinuerlig användning på någon av värmeinställningarna (t.ex. Låg, Medium eller Hög). Den automatiska avstängningsfunktionen återaktiveras i 2 timmar varje gång styrenheten stängs AV och slås PÅ igen genom att trycka på På/Av-knappen och välja 1 eller 2 eller 3 värmeinställningar. 2-timmarstimern är automatisk och kan inte justeras manuellt.

RENGÖRING

Varning! När den inte används eller före rengöring, koppla alltid bort dynan från elnätet.
Fläckfri
Svamp området med ett neutralt ulltvättmedel eller mild tvållösning i ljummet vatten. Svamp med rent vatten och torka helt före användning.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - tvätt Tvätta inte
Koppla bort den löstagbara sladden från dynan vid punktrengöring.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - rengöringTORKNING
Drapera dynan över en klädstreck och dropptorka.
ANVÄND INTE stift för att säkra dynan på plats.
Torka INTE med hårtork eller värmeelement.
VIKTIGT! Se till att kontrollerna är i ett läge som inte tillåter droppande vatten att falla på någon del av styrenheten. Låt dynan torka ordentligt. Anslut den löstagbara sladden till kontakten på dynan. Se till att kontakten är ordentligt låst på plats.
VARNING! Risk för elektriska stötar. Se till att den elektriska dynan och kontakten på dynan är helt torra, fria från vatten eller fukt, innan du ansluter till elnätet.
Varning! Under tvätt och torkning måste den löstagbara sladden kopplas bort eller placeras på ett sätt som säkerställer att vatten inte rinner in i strömbrytaren eller styrenheten Varning! Låt inte nätsladden eller styrenheten nedsänkas i någon vätska. Varning! Vrid inte dynan
Varning! Kemtvätt inte denna elektriska pad. Kmart DK60X40 1S Värmedyna - torrDetta kan skada värmeelementet eller styrenheten.
Varning! Stryk inte den här dynan Kmart DK60X40 1S Värmedyna - strykjärnMaskintvätt eller maskintorka inte.
Varning! Torktumla ej.Kmart DK60X40 1S Värmedyna - torktumlare
Varning
I Blek inte. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - blekmedelTorka endast platt i skuggaKmart DK60X40 1S Värmedyna - platt

FÖRVARING

VIKTIG! Säkerhetskontroll
Denna dyna bör kontrolleras årligen av en lämpligt kvalificerad person för att säkerställa dess säkerhet och lämplighet för användning.
Förvara på ett säkert ställe
Varning! Innan förvaring av denna apparat låt den svalna innan den fälls ihop. När den inte används förvara din pad och bruksanvisning på en säker och torr plats. Rulla eller vik försiktigt dynan. Skrynkla inte. Förvara i lämplig skyddspåse för skydd. Placera inte föremål på dynan vid förvaring. Innan återanvändning efter förvaring, rekommenderas att dynan kontrolleras av en lämpligt kvalificerad person för att eliminera risken för brand eller elektriska stötar genom en skadad dyn. Undersök apparaten ofta för tecken på slitage eller skador. Om det finns sådana tecken eller om apparaten har missbrukats måste dynan kontrolleras av en kvalificerad elektriker för elsäkerhet innan den sätts på igen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått 60 cm x 40 cm
220-240v— 50Hz 20W
Styrenhet 030A1
12 månadsgaranti
Tack för ditt köp från Kmart.
Kmart Australia Ltd garanterar att din nya produkt är fri från defekter i material och utförande under den period som anges ovan, från inköpsdatumet, förutsatt att produkten används i enlighet med medföljande rekommendationer eller instruktioner där så tillhandahålls. Denna garanti är ett tillägg till dina rättigheter enligt den australiensiska konsumentlagen. Kmart kommer att ge dig ditt val av återbetalning, reparation eller byte (om möjligt) för denna produkt om den blir defekt inom garantiperioden. Kmart kommer att stå för den rimliga kostnaden för att göra anspråk på garantin. Denna garanti gäller inte längre om defekten är ett resultat av ändring, olycka, missbruk, missbruk eller försummelse.
Spara ditt kvitto som inköpsbevis och kontakta vårt kundservicecenter på 1800 124 125 (Australien) eller 0800 945 995 (Nya Zeeland) eller alternativt via kundhjälpen på Kmart.com.au för eventuella problem med din produkt. Garantianspråk och mål för kostnader som uppstår för att returnera denna produkt kan ställas till vårt kundservicecenter på 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Våra varor kommer med garantier som inte kan uteslutas enligt den australiensiska konsumentlagen. Du har rätt till en ersättning eller återbetalning för ett större fel och kompensation för alla andra rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt att få varan reparerad eller utbytt om varan inte håller acceptabel kvalitet och felet inte innebär ett större fel.
För Nya Zeelands kunder är denna garanti utöver lagstadgade rättigheter som följer av Nya Zeelands lagstiftning.

Dokument/resurser

Kmart DK60X40-1S värmedyna [pdf] Bruksanvisning
DK60X40-1S, värmedyna, DK60X40-1S värmedyna, dyna

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *