jbl-logotyp

JBL L75MS integrerat musiksystem

JBL L75MS integrerat musiksystem

Integrerat musiksystem

Integrerat musiksystem

Verifiera rutans innehåll

Verifiera rutans innehåll

 Bestäm högtalarens plats

Ställ in baskonturomkopplaren baserat på högtalarnas närhet till sidogränser som väggar och inuti en bokhylla eller ett skåp. När du är nära en gräns ska omkopplaren vara i -3dB-läget för att bibehålla nivån på basresponsen.

Bort från sidogränser som väggar.

Knappar

Nära sidogränser som väggar eller när högtalaren är inuti ett skåp med bokhylla.

Anslut fysiska källor

Anslut fysiska källor

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehållna. JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och / eller andra länder.
Funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Para ihop fjärrkontrollen

Para ihop fjärrkontrollen

Anslut till ett nätverk

För en trådbunden anslutning
Anslut Ethernet-porten på baksidan till porten på en trådlös router med en CAT-5e eller högre kabel.

För en Wi-Fi Direct-anslutning

 1. Ladda ner och öppna Google Home-appen på din mobila enhet.
 2. Följ instruktionerna för Google Home för att lägga till enheter.
 3. Följ anvisningarna för att lägga till enheter. Obs: Vi rekommenderar att du ger högtalaren ett gemensamt namn så att den lätt kan hittas för streaming senare.

OBS: Om ett annat namn än L75ms väljs under detta steg, skriv ner det eftersom det kommer att vara det som används för att ansluta till enheten när du streamar eller använder Bluetooth.

Anslut till ett nätverk

Anslut en källa via Bluetooth

Anslut till ett nätverk-1

Allmänna specifikationer

Allmänna specifikationer

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

För alla produkter

 1. Läs dessa instruktioner.
 2. Håll dessa instruktioner.
 3. Följ alla varningar.
 4. Följ alla anvisningar.
 5. Rengör endast med en torr trasa.
 6. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten enligt tillverkarens anvisningar.
 7. Installera inte denna apparat nära värmekällor som värmeelement, värmeapparater, spisar eller andra apparater (inklusive amplifiers) som producerar värme.
 8. Försök inte säkerhetsändamålet med den polariserade kontakten eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad med en bredare än den andra. En jordad plugg har två blad och en tredje jordning. Det breda bladet eller det tredje stiftet tillhandahålls för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för byte av det föråldrade uttaget.
 9. Skydda att strömkabeln inte trampas på eller kläms fast, särskilt vid kontakter, stickkontakter och vid den punkt där de kommer ut ur apparaten.
 10. Använd endast tillbehör / tillbehör som anges av tillverkaren.
 11. Använd endast med vagnen, stativet, stativet, fästet eller bordet som anges av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. När en vagn används, var försiktig när du flyttar vagnen / apparaten för att undvika skador från välten.
 12. Koppla ur denna apparat under åskväder eller när den inte används under lång tid.
 13. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats
  på något sätt, till exempel när nätsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, eller om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
 14. För att helt koppla bort denna apparat från nätuttaget, koppla ur nätsladdens kontakt från nätuttaget.
 15. Strömkabeln på nätkabeln ska vara lätt att använda.
 16. Denna apparat är endast avsedd att användas med den strömförsörjning och / eller laddkabel som levereras av tillverkaren.

Följande instruktioner kanske inte gäller för vattentäta enheter. Se din enhets användarmanual eller snabbstartsguide för mer vattentät instruktion om någon.

 • Använd inte denna apparat nära vatten.
 • Utsätt inte denna apparat för dropp eller stänk och se till att inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, placeras på apparaten.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKT STÖT, UTSÄTT INTE DETTA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING

FÖRSIKTIGHET FCC- OCH IC-UTTALANDE FÖR ANVÄNDARE (ENDAST USA OCH KANADA)
Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.
CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

FCC SDOC-LEVERANTÖRENS FÖRKLARING OM KONFORMITET
HARMAN International förklarar härmed att denna utrustning är i överensstämmelse med FCC Part 15 Subpart B.
Försäkran om överensstämmelse kan konsulteras i supportdelen av vår Web webbplats, tillgänglig från www.jbl.com/specialtyaudio

Federal Communication Commission interferensuttalande

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

 • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

Försiktighet: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av HARMAN kan ogiltiga användarens rätt att använda utrustningen.

För produkter som överför RF-energi:

 1. FCC OCH IC-INFORMATION FÖR ANVÄNDARE
  Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna och Industry Canadas licensbefriade RSS-standard(er). Drift är föremål
  till följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar; och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
 2. Uttalande om FCC / IC-strålningsexponering
  Denna utrustning överensstämmer med FCC- och ISED-strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.
  Huvudenheten för denna utrustning bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.
  Om denna utrustning måste utsättas för FCC/IC SAR (Specific Absorption Rate) exponeringstest, är denna utrustning utformad för att uppfylla kraven för exponering för radiovågor som fastställts av FCC och ISED. Dessa krav anger en SAR-gräns på 1.6 W/kg i genomsnitt över ett gram vävnad. Det högsta SAR-värdet som rapporterats under denna standard under produktcertifiering för användning när det bärs på rätt sätt på kroppen eller på huvudet, utan separation. För att uppfylla riktlinjerna för RF-exponering och minska exponeringen för RF-energi under operationen, bör denna utrustning placeras minst detta avstånd från kroppen eller huvudet.

För radioutrustning som fungerar i 5150-5850MHz FCC och IC Varning:
Högeffektradarer tilldelas som primära användare av 5.25 till 5.35 GHz- och 5.65 till 5.85 GHz-banden. Dessa radarstationer kan orsaka störningar och/eller skada på LE LAN-enheter (Licence-Exempt Local Area Network). Inga konfigurationskontroller tillhandahålls för denna trådlösa utrustning, vilket tillåter förändringar i frekvensen av operationer utanför FCC:s beviljande av auktorisation för drift i USA enligt del 15.407 av FCC-reglerna.

IC -försiktighet
Användaren bör också informeras om att:

 1. Enheten för drift i bandet 5150 – 5250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig interferens på mobila satellitsystem i samkanal; (ii) den maximala antennförstärkningen som tillåts för enheter i banden 5250 – 5350 MHz och 5470 – 5725 MHz ska överensstämma med ei .rp-gränsen: och
 2. Den maximala antennförstärkningen som tillåts för enheter i bandet 5725 – 5825 MHz ska överensstämma med de eirp-gränser som anges för punkt-till-punkt- och icke-punkt-till-punkt-drift.

Användningsbegränsning Uppmärksamhet i Europeiska unionen, driften är begränsad till inomhusbruk inom bandet 5150-5350 MHz.
Korrekt kassering av denna produkt (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)
Denna symbol betyder att produkten inte får kasseras som hushållsavfall och ska levereras till lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Korrekt bortskaffande och återvinning hjälper till att skydda naturresurser, människors hälsa och miljön. För mer information om bortskaffande och återvinning av denna produkt, kontakta din lokala kommun, bortskaffningsservice eller butiken där du köpte produkten.

Symbol-1Denna produkt är RoHS-kompatibel.
Denna produkt är i överensstämmelse med direktiv 2011/65/EU och Storbritannien The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, och dess ändringar, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning .

REACH
REACH (förordning nr 1907/2006) tar upp produktion och användning av kemiska ämnen och deras potentiella inverkan på människors hälsa och miljön. Artikel 33 i REACH-förordningen kräver att leverantörer informerar mottagarna om en vara innehåller mer än 1 % (per vikt per vara) av något eller några ämnen på kandidatlistan för ämnen av mycket hög oro (SVHC) ("REACH-kandidat" lista'). Denna produkt innehåller ämnet "bly" (CAS-nr. 0.1-7439-92) i en koncentration på mer än 1 % per vikt. Vid tidpunkten för lanseringen av denna produkt, förutom huvudämnet, finns inga andra ämnen i REACHs kandidatlista i en koncentration på mer än 0.1 % per vikt
i denna produkt.

Notera: Den 27 juni 2018 tillfördes bly till REACH-kandidatlistan. Införandet av bly i REACH-kandidatlistan betyder inte att blyinnehållande material utgör en omedelbar risk eller resulterar i en begränsning av tillåtelsen av dess användning.

För enheter med hörlursuttag

VARNINGAR / VARNINGAR 

Symbol-2
Använd INTE hörlurarna i hög volym under längre tid.

 • För att undvika hörselskador, använd dina hörlurar på en bekväm, måttlig volymnivå.
 • Sänk volymen på din enhet innan du placerar hörlurarna på öronen och höj sedan volymen gradvis tills du når en bekväm lyssningsnivå.

För produkter som inkluderar batterier

Instruktioner för användare om borttagning, återvinning och kassering av begagnade batterier
För att ta bort batterierna från din utrustning eller fjärrkontroll, gör om proceduren som beskrivs i bruksanvisningen för att sätta i batterierna. För produkter med ett inbyggt batteri som håller under produktens livslängd är det kanske inte möjligt att ta bort det för användaren. I detta fall hanterar återvinnings- eller återvinningscentraler demontering av produkten och borttagning av batteriet. Om det av någon anledning blir nödvändigt att byta ut ett sådant batteri, måste denna procedur utföras av auktoriserade servicecenter. I Europeiska unionen och andra platser är det olagligt att kasta batterier i soporna. Alla batterier måste kasseras på ett miljövänligt sätt. Kontakta dina lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om miljövänlig insamling, återvinning och bortskaffande av använda batterier.

VARNING: Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. För att minska risken för brand, explosion eller läckage av brandfarlig vätska/gas, ta inte isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta inte för temperaturer över 60°C (140°F), solsken eller liknande, utsätt inte för extremt låg luft tryck eller släng i eld eller vatten. Ersätt endast med specificerade batterier. Symbolen som indikerar "separat insamling" för alla batterier och ackumulatorer ska vara den överkorsade soptunnan på hjul som visas nedan:

Symbol-3VARNING – För produkter som innehåller mynt-/knappcellsbatterier
FÖRTÄR INTE BATTERI, RISK FÖR KEMISKA BRÄNNSKAP. Denna produkt innehåller ett mynt-/knappcellsbatteri. Om mynt-/knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden. Håll nya och använda batterier borta från barn. Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och förvara den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.

För alla produkter med trådlös drift:
HARMAN International förklarar härmed att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations 2017. Försäkran om överensstämmelse kan läsas i supportdelen av vår Web webbplats, tillgänglig från www.jbl.com/specialtyaudio.

Tillverkare: Harman International Industries, Incorporated
Adress: 8500 Balboa Blvd, Northridge, CA 91329, USA Europeisk representant: Harman International Industries, Incorporated EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16, 1013 AP Amsterdam, Nederländerna Storbritannien företagsadress: Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, Storbritannien

HARMAN International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehållna. JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder. Funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

www.jbl.com/specialtyaudio
10/27/2021 11:08:50 AM

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd, Northridge, CA 91329, USA
Europeiska representanten:
Harman International Industries, Incorporated
EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16, 1013 AP Amsterdam, Nederländerna
Storbritanniens företagsadress:
Bottenvåning, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, Storbritannien

Dokument/resurser

JBL L75MS integrerat musiksystem [pdf] Användarhandbok
JBLL75MS, APIJBLL75MS, JBLBTRC, APIJBLBTRC, L75MS, Integrated Music System

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.