hem logotypENERGY STAR-KLASSAD AVFUKTARE

hOmeLabs avfuktareModeller med kapacitet 22, 35 och 50 pint*
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N

Tack för att du köpte vår kvalitetsapparat. Se till att läsa hela denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Om du har några frågor angående användningen av denna produkt,
ring 1-800-898-3002.
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:
För att förhindra interna skador är det mycket viktigt att hålla kylenheter (som den här) upprätt under hela resan. Låt den stå upprätt och utanför lådan för 24 TIMMAR innan du ansluter den.
Om denna produkt inte fungerar eller kunden tror att den är defekt, bör kunden kontakta kundtjänst och behålla den defekta produkten i avvaktan på ytterligare instruktioner. Defekta produkter bör tydligt märkas eller förvaras där de inte kan användas igen av misstag. Underlåtenhet att behålla produkten kan försvåra hOme™s förmåga att korrigera eventuella legitima problem och kan begränsa i vilken utsträckning hOme™ kan erbjuda regress.
Grattis
på att ta hem din nya apparat!
Glöm inte att registrera din produkt på homelabs.com/reg för uppdateringar, kuponger och annan relevant information.
Även om det är mycket uppskattat krävs inte produktregistrering för att aktivera någon garanti.

Viktiga säkerhets instruktioner

hOmeLabs Avfuktare - ikonVIKTIGT MEDDELANDE FÖR FÖRSTA GÅNGS ANVÄNDNING

OBS:
Denna avfuktare har som standard FORTSÄTT LÄGE, inaktiverar användningen av VÄNSTER / HÖGER knappar. Bekräfta för att återfå användningen av knapparna DET KONTINUERADE LÄGET är avstängd.

hOmeLabs Avfuktare - botten

SPARA DESSA INSTRUKTIONER / ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK
För att förhindra skador på användaren eller andra personer och skador på egendom måste följande instruktioner följas när avfuktaren används. Felaktig användning på grund av att instruktionerna inte följs kan orsaka skada eller skada.

 1. Överskrid inte värdena för eluttaget eller ansluten enhet.
 2. Använd eller stäng inte av avfuktaren genom att koppla in eller koppla ur enheten. Använd kontrollpanelen istället.
 3. Använd inte om nätsladden är trasig eller skadad.
 4. Ändra inte nätsladdens längd och dela inte uttaget med andra
 5. Rör inte kontakten med blöt
 6. Installera inte avfuktaren på en plats som kan utsättas för brännbar gas.
 7. Placera inte avfuktaren nära en värmekälla.
 8. Koppla bort strömmen om konstiga ljud, lukter eller rök kommer från avfuktaren.
 9. Du bör aldrig försöka ta isär eller reparera avfuktaren genom
 10. Se till att stänga av och koppla bort avfuktaren före rengöring.
 11. Använd inte avfuktaren nära brandfarlig gas eller brännbart material, såsom bensin, bensen, thinner, etc.
 12. Drick inte eller använd inte vattnet som tappas ur avfuktaren.
 13. Ta inte ut vattenhinken medan avfuktaren är
 14. Använd inte avfuktaren i små utrymmen.
 15. Placera inte avfuktaren på platser där den kan stänkas av vatten.
 16. Placera avfuktaren på en jämn, stadig del av den
 17. Täck inte avfuktarens intags- eller utloppsöppningar med trasor eller handdukar.
 18. Rengör inte apparaten med några kemikalier eller organiska lösningsmedel, t.ex. etylacetat,
 19. Denna apparat är inte avsedd för platser nära brandfarliga eller brännbara
 20. Försiktighet bör iakttas när du använder avfuktaren i ett rum med följande personer: spädbarn, barn och äldre.
 21. För personer som är känsliga för fukt, ställ inte in fuktighetsnivån för lågt på
 22. Stick aldrig in fingret eller andra främmande föremål i grillar eller öppningar Var särskilt noga med att varna barn för dessa
 23. Placera inte ett tungt föremål på nätsladden och se till att sladden inte är det
 24. Klättra inte på eller sitt på
 25. Sätt alltid i filtren ordentligt. Se till att rengöra filtret en gång var
 26. Om vatten kommer in i avfuktaren, stäng av avfuktaren och koppla bort strömmen, kontakta kundtjänst för att undvika fara.
 27. Placera inte blomvaser eller andra vattenbehållare ovanpå

ELEKTRISK INFORMATION

hOmeLabs Avfuktare - ELEKTRISK

 • hOme™-namnskylten finns på avfuktarens bakpanel och innehåller elektriska och andra tekniska data som är specifika för denna avfuktare.
 • Se till att avfuktaren är ordentligt jordad. För att minimera chock- och brandrisker är korrekt jordning viktigt. Denna strömkabel är utrustad med en jordad kontakt med tre ben för skydd mot stötar.
 • Din avfuktare måste användas i ett korrekt jordat vägguttag. Om ditt vägguttag inte är tillräckligt jordat eller skyddat av en tidsfördröjd säkring eller strömbrytare, låt en kvalificerad elektriker installera rätt uttag.
 • Undvik brandrisker eller elektriska stötar. Använd inte en förlängningssladd eller en adapterkontakt. Ta inte bort någon stift från nätsladden.

VARNING

 • Denna avfuktare kan endast användas av barn som är 8 år eller äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap med övervakning eller instruktioner angående användningen av avfuktaren. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
 • Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av kvalificerad personal. Kontakta kundtjänst för att undvika fara.
 • Före rengöring eller annat underhåll måste avfuktaren kopplas bort från elnätet.
 • Installera inte avfuktaren på en plats som kan utsättas för brännbar gas.
 • Om brännbar gas samlas runt avfuktaren kan det orsaka brand.
 • Om avfuktaren välter under användning, stäng av avfuktaren och koppla omedelbart bort den från elnätet. Inspektera avfuktaren visuellt för att säkerställa att det inte finns några skador. Om du misstänker att avfuktaren har skadats, kontakta kundtjänst för reparation eller utbyte.
 • Vid åskväder måste strömmen slås av för att undvika skador på avfuktaren på grund av blixtnedslag.
 • Dra inte sladden under mattan. Täck inte sladden med mattor, löpare eller liknande skydd. Dra inte sladden under möbler eller apparater. Placera sladden borta från trafikområdet och där den inte kommer att snubblas över.
 • För att minska risken för brand eller elektriska stötar, använd inte denna avfuktare med någon halvledarhastighetskontrollenhet.
 • Avfuktaren ska installeras i enlighet med nationella kabelföreskrifter.
 • Kontakta kundtjänst för reparation eller underhåll av denna avfuktare.

Delar Beskrivning

FRONT

BAKSIDA

hOmeLabs Avfuktare - Beskrivning

ACCESSOARER
(placeras i avfuktarens hink)

hOmeLabs Avfuktare - TILLBEHÖR

Drift

INVESTERING

hOmeLabs Avfuktare - Drift1

 • Denna enhet kan ha lutats eller placerats upp och ner under transporten. För att säkerställa att enheten fungerar korrekt, se till att enheten står upprätt i minst 24 timmar innan den används för första gången.
 • Denna avfuktare är designad för att fungera i en arbetsmiljö mellan 41°F (5°C) och 90°F (32°C). fler hjul (monterade vid fyra punkter på botten av avfuktaren)
 • Tvinga inte hjulen att flytta över mattan, och flytta inte avfuktaren med vatten i hinken. (Avfuktaren kan välta och spilla vatten.)

SMARTA FUNKTIONER

 • Auto Stäng av
  När hinken är full och/eller luftfuktighetsinställningen uppnås, stängs avfuktaren automatiskt av.
 • Uppstartsfördröjning
  För att undvika skador på avfuktaren kommer avfuktaren inte att starta efter en komplett cykel förrän efter tre (3) minuter. Operationen startar automatiskt efter tre (3) minuter.
 • Indikeringslampa för full hink
  Full-indikatorn lyser när hinken är redo att tömmas.
 • Automatisk avfrostning
  När frosten byggs upp på förångarslingorna kommer kompressorn att slå av och fläkten fortsätter att gå tills frosten försvinner.
 • Starta om automatiskt
  Om avfuktaren stängs av oväntat på grund av strömavbrott, startar avfuktaren igen med den tidigare funktionsinställningen automatiskt när strömmen återupptas.

OBS:
Alla illustrationer i manualen är endast för förklaringsändamål. Din avfuktare kan vara något annorlunda. Den faktiska formen ska råda. Designen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för produktförbättringar. Kontakta kundtjänst för detaljer.
KONTROLLPANEL

hOmeLabs Avfuktare - Drift2

hOmeLabs Avfuktare - Drift4PUMP-knapp (gäller endast HME020391N)
Tryck för att aktivera pumpdriften.
Notera: Innan du startar pumpen, se till att pumpens dräneringsslang är ansluten, att den kontinuerliga dräneringsslangen är borttagen och att plastkåpan till den kontinuerliga dräneringsslangens utlopp är ordentligt tillbakasatt. När hinken är full börjar pumpen att fungera. Se nästa sidor för att ta bort det uppsamlade vattnet.
Notera: Det behöver tid innan vatten pumpades i början.
hOmeLabs Avfuktare - Drift8COMFORT-knapp
Tryck på denna knapp för att slå på/av komfortfunktionen. Under den här modellen kan luftfuktigheten inte justeras manuellt utan kommer att förinställas till en rekommenderad behaglig nivå baserat på omgivningstemperaturen. Nivån kommer att styras enligt tabellen nedan:

Omgivande Temperatur <65 ˚F 65 -77 ˚F >77 ˚F
Relativ Fuktighet 55% 50% 45%

Notera: Presse hOmeLabs Avfuktare - Drift19or hOmeLabs Avfuktare - Drift20knappen, kommer COMFORT-läget att avbrytas och luftfuktighetsnivån kan justeras.
hOmeLabs Avfuktare - Drift10FILTER-knapp
Kontrollera filterfunktionen är en påminnelse om att rengöra luftfiltret för effektivare drift. Filterlampan (rent filterlampa) blinkar efter 250 timmars drift. För att återställa efter rengöring av filtret, tryck på filterknappen och lampan slocknar.
hOmeLabs Avfuktare - Drift12KONTINUERLIG knapp
Tryck för att aktivera den kontinuerliga avfuktningsoperationen. Apparaten kommer att arbeta kontinuerligt och stannar inte förutom att hinken är full. I kontinuerligt läge är och hOmeLabs Avfuktare - Drift19or hOmeLabs Avfuktare - Drift20knapparna är låsta.
hOmeLabs Avfuktare - Drift5TURBO-knapp
Styr fläkthastigheten. Tryck för att välja antingen Hög eller Normal fläkthastighet. Ställ in fläktkontrollen på Hög för maximal fuktavlägsning. När luftfuktigheten har reducerats och tyst drift är att föredra, ställ in fläktreglaget på Normal.
hOmeLabs Avfuktare - Drift9TIMER-knapp
Tryck för att ställa in en automatisk på eller en automatisk avstängningstimer (0 – 24 timmar) i kombination med hOmeLabs Avfuktare - Drift19och hOmeLabs Avfuktare - Drift20knappar. Timern kör bara en cykel, kom därför ihåg att ställa in en timer innan nästa gång den används.

 • Efter att ha anslutit apparaten, tryck på TIMER knappen, tänds TIMER OFF-indikatorn, vilket betyder att timerinställningen för automatisk avstängning är aktiverad.
  Använda hOmeLabs Avfuktare - Drift19och hOmeLabs Avfuktare - Drift20knappar för att ställa in värdet för den tid du vill stänga av apparaten. Engångsinställningen för automatisk avstängning är klar.
 • Tryck TIMER knappen igen kommer TIMER ON-indikatorn att tändas, vilket betyder att timerinställningen för Auto på är aktiverad. Använda sig av hOmeLabs Avfuktare - Drift19och hOmeLabs Avfuktare - Drift20knappar för att ställa in värdet för den tid du vill slå på apparaten nästa gång. Engångsinställningen för automatisk avstängning är klar.
 • För att ändra timerinställningarna, upprepa ovanstående åtgärder.
 • Tryck eller håll ned hOmeLabs Avfuktare - Drift19och hOmeLabs Avfuktare - Drift20knappar för att ändra den automatiska tiden i steg om 0.5 timmar, upp till 10 timmar, sedan i steg om 1 timme upp till 24 timmar. Kontrollen kommer att räkna ned den återstående tiden tills start.
 • Den valda tiden registreras på 5 sekunder och systemet återgår automatiskt för att visa föregående fuktighetsinställning.
 • För att avbryta en timer, justera timervärdet till 0.0.
  Motsvarande timerindikator tänds, vilket betyder att timern är avbruten. Ett annat sätt att avbryta en timer är att starta om apparaten, engångstimern blir också
  ogiltig.
 • När hinken är full visar skärmen "P2" felkoden, apparaten stängs sedan av automatiskt. Både timern för automatisk på- och avstängning avbryts.

hOmeLabs Avfuktare - Drift22LED-display
Visar den inställda fuktighetsnivån i % från 35 % till 85 % eller automatisk start/stopptid (0~24) vid inställning, och visar sedan den faktiska (±5 % noggrannhet) rumsfuktighetsnivån i intervallet 30 % RH (Relativ fuktighet) ) till 90 % RH (Relativ fuktighet).
Felkoder:
AS – Fuktsensorfel
ES – Temperatursensorfel
Skyddskoder:
P2 – Skopan är full eller skopan är inte i rätt läge.
Töm hinken och sätt tillbaka den i rätt läge.
Eb – Skopan är borttagen eller inte i rätt läge.
Sätt tillbaka skopan i rätt läge. (Gäller endast enheten med pumpfunktion.)
hOmeLabs Avfuktare - Drift24Strömknappen
Tryck för att slå av och på avfuktaren.
hOmeLabs Avfuktare - Drift23VÄNSTER / HÖGER knappar
OBS: När avfuktaren sätts på för första gången går den i kontinuerligt läge som standard. Detta kommer att inaktivera användningen av VÄNSTER/HÖGER-knapparna. Se till att stänga av kontinuerligt läge för att återfå funktionen i dessa knappar.
Fuktighetsinställning Kontrollknappar

 • Fuktighetsnivån kan ställas in inom intervallet 35%RH (Relativ fuktighet) till 85%RH (Relativ fuktighet) i steg om 5%.
 • För torrare luft, tryck på hOmeLabs Avfuktare - Drift19och ställ in den på ett lägre procentvärde (%).
  För dampi luften, tryck på hOmeLabs Avfuktare - Drift20och ställ in ett högre procentvärde (%).

Timer Set Kontrollknappar

 • Tryck på för att initiera funktionen för automatisk start och automatisk stopp, i kombination med hOmeLabs Avfuktare - Drift19och hOmeLabs Avfuktare - Drift20knappar.

Indikator lampor

 • ON ………………… Timer ON-lampa
 • AV ………………. Timer AV-ljus
 • FULL ………………….. Vattentanken är full och bör tömmas
 • AVFROSTNING ……… Apparaten är i avfrostningsläge

Notera: När något av ovanstående fel inträffar, stäng av avfuktaren och kontrollera om det finns några hinder. Starta om avfuktaren, om felet kvarstår, stäng av avfuktaren och dra ur nätsladden. Kontakta kundtjänst för reparation och/eller utbyte.
TA BORT DET SAMLADE VATTEN

 1. Använd skopan
  När skopan är full, ta bort hinken och töm den.
  hOmeLabs Avfuktare - Drift25
 2. Kontinuerlig dränering
  Vatten kan automatiskt tömmas ut i ett golvbrunn genom att fästa avfuktaren på en vattenslang med en invändig gängad ände. (ANMÄRKNINGAR: På vissa modeller ingår inte den invändiga gängade änden)
  hOmeLabs Avfuktare - Drift26Notera: Använd inte kontinuerlig dränering när utomhustemperaturen är lika med eller lägre än 32°F (0°C), annars fryser vattnet, vilket gör att vattenslangen blockeras och avfuktaren kan skadas.
  hOmeLabs Avfuktare - Drift29Notera:
  Se till att anslutningen är tät och att det inte läcker.
  • Led vattenslangen till golvbrunnen eller en lämplig dräneringsanläggning, dräneringsanläggningen ska vara lägre än avloppsavloppets avlopp.
  • Var noga med att köra vattenslangen nedåt för att låta vattnet rinna ut smidigt.
  • När den kontinuerliga dräneringsfunktionen inte används, ta bort dräneringsslangen från utloppet och sätt tillbaka plastkåpan på den kontinuerliga dräneringsslangens utlopp tätt.
 3. Pumptömning (gäller endast HME020391N)
  • Ta bort den kontinuerliga dräneringsslangen från enheten.
  Sätt tillbaka plastlocket på det kontinuerliga avloppsslangens utlopp ordentligt.
  • Fäst pumpens dräneringsslang (Ytterdiameter: 1/4”; längd: 16.4 fot) till pumpens dräneringsslangs utlopp. Skärdjupet bör inte vara mindre än 0.59 tum.
  Led avloppsslangen till golvbrunnen eller en lämplig avloppsanläggning.
  hOmeLabs Avfuktare - Drift30Notera:

  Se till att anslutningen är tät och att det inte läcker.
  Om pumpslangen tappar när du tar bort skopan måste du installera pumphuset på enheten innan du sätter tillbaka skopan i enheten.
  • Den maximala pumphöjden är 16.4 fot.
  hOmeLabs Avfuktare - Drift32Notera: Använd inte pumpen när utomhustemperaturen är lika med eller lägre än 32°F (0°C), annars fryser vattnet, vilket gör att vattenslangen blockeras och avfuktaren kan skadas.

Skötsel & rengöring

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV AVFUKTARE
VARNING: Stäng av avfuktaren och ta ut kontakten ur vägguttaget innan rengöring.
Rengör avfuktaren med vatten och milt rengöringsmedel.
Använd inte blekmedel eller slipmedel.

hOmeLabs Avfuktare - Drift35

 1. Rengör gallret och höljet
  • Stänk inte vatten direkt på huvudenheten. Om du gör det kan det orsaka en elektrisk stöt, göra att isoleringen försämras eller orsaka att enheten rostar.
  • Luftintags- och utloppsgallren blir lätt smutsiga. Använd ett vakuumtillbehör eller borste för att rengöra.
 2. Rengör skopan
  Rengör hinken med vatten och ett milt rengöringsmedel varannan vecka.
 3. Rengör luftfiltret
  Rengör filtret med dricksvatten minst en gång var 30:e dag.
 4. Förvaring av avfuktaren
  Förvara avfuktaren när den inte ska användas på en längre tid.
  • När du har stängt av avfuktaren, vänta en dag tills allt vatten i avfuktarens inre rinner in i hinken och töm sedan hinken.
  • Rengör huvudavfuktaren, hinken och luftfiltret.
  • Vik sladden och knyt ihop den med bandet.
  • Täck avfuktaren med en plastpåse.
  • Förvara avfuktaren upprätt på en torr, välventilerad plats.

Felsökning

Innan du kontaktar kundtjänst, reviewAtt använda den här listan kan spara tid. Den här listan innehåller de vanligaste händelserna som inte är resultatet av defekt utförande eller material i denna avfuktare.

PROBLEM

ORSAK / LÖSNING

Avfuktaren startar inte
 • Se till att avfuktarens stickpropp är helt insatt i uttaget. – Kontrollera husets säkring/strömbrytare.
 • Avfuktaren har nått sin nuvarande nivå eller så är skopan full.
 • Skopan är inte i rätt läge.
Avfuktaren torkar inte luften som den ska
 • Se till att ge tillräckligt med tid för att ta bort fukten.
 • Se till att det inte finns några gardiner, persienner eller möbler som blockerar fram- eller baksidan av avfuktaren.
 • Fuktighetsnivån kanske inte är tillräckligt låg.
 • Kontrollera att alla dörrar, fönster och andra öppningar är ordentligt stängda. – Rumstemperaturen är för låg, under 41°F (5°C).
 • Det finns en fotogenvärmare eller något som avger vattenånga i rummet.
Avfuktaren avger ett högt ljud när den är i drift
 • Luftfiltret är igensatt.
 • Avfuktaren lutar istället för upprätt som den ska. – Golvytan är inte jämn.
Frost dyker upp på spolarna
 • Det här är normalt. Avfuktaren har en automatisk avfrostning.
Vatten på golvet
 • Avfuktaren placerades på ett ojämnt golv.
 • Slang till anslutning eller slanganslutning kan vara lös.
 • Tänka använda skopan för att samla upp vatten, men den bakre avtappningspluggen är borttagen.
Vatten rinner inte ur slangen
 • Slangar som är mer än 5 fot långa kanske inte töms ordentligt. Det rekommenderas att hålla slangen så kort som möjligt för korrekt dränering. Slangen måste placeras lägre än avfuktarens botten och hållas platt och slät utan veck.
Pumpindikatorn blinkar. (Gäller endast HME020391N)
 • Filtret är smutsigt. Se avsnittet Rengöring och underhåll för att rengöra filtret. – Pumpens avloppsslang är inte ansluten till avfuktarens baksida.
 • Skopan är inte i rätt läge. Placera hinken ordentligt.
 • Pumpslangen faller. Sätt tillbaka pumpslangen. Om felet upprepas, ring kundtjänst.

Kontakta kundtjänst om avfuktaren fungerar onormalt eller inte fungerar, och lösningarna ovan inte är användbara.

Garanti

hOme™ erbjuder en begränsad ettårsgaranti ("garantiperiod") på alla våra produkter som köpts nya och oanvända från hOme Technologies, LLC eller en auktoriserad återförsäljare, med originalinköpsbevis och där ett defekt har uppstått, helt eller väsentligt, som ett resultat av felaktig tillverkning, delar eller utförande under garantiperioden. Garantin gäller inte om skada orsakas av andra faktorer, inklusive utan begränsning: (a) normalt slitage; (b) missbruk, felaktig hantering, olycka eller underlåtenhet att följa driftsinstruktionerna; (c) exponering för vätska eller infiltration av främmande partiklar; (d) service eller modifieringar av produkten på annat sätt än med hOme™; e) Kommersiell eller icke-hushållsbruk.
hOme™-garantin täcker alla kostnader relaterade till att återställa den bevisade defekta produkten genom reparation eller utbyte av eventuell defekt del och nödvändigt arbete så att den överensstämmer med dess ursprungliga specifikationer. En ersättningsprodukt kan tillhandahållas istället för att reparera en defekt produkt. hOme™s exklusiva skyldighet under denna garanti är begränsad till sådan reparation eller utbyte.
Ett kvitto som anger köpsdatum krävs för alla anspråk, så förvara alla kvitton på en säker plats. Vi rekommenderar att du registrerar din produkt på vår webwebbplats, homelabs.com/reg. Även om det är mycket uppskattat krävs inte produktregistrering för att aktivera någon garanti och produktregistrering eliminerar inte behovet av det ursprungliga inköpsbeviset.
Garantin blir ogiltig om reparationsförsök görs av obehöriga tredje parter och/eller om andra reservdelar än de som tillhandahålls av hOme ™ används.
Du kan också ordna service efter att garantin löpt ut mot en extra kostnad.
Dessa är våra allmänna villkor för garantiservice, men vi uppmanar alltid våra kunder att kontakta oss med alla problem, oavsett garantivillkor. Om du har problem med en hOme ™ -produkt, vänligen kontakta oss på 1-800-898-3002, så gör vi vårt bästa för att lösa det åt dig.
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan ha andra juridiska rättigheter som varierar från stat till stat, land till land eller provins till provins. Kunden kan göra gällande sådana rättigheter efter eget gottfinnande.

Varning

Denna handbok ska användas med alla artiklar med modellnummer
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N
VARNING: Håll alla plastpåsar borta från barn.
Tillverkare, distributör, importör och säljare är inte ansvariga för NÅGON skada som orsakats av felaktig användning, förvaring, skötsel eller underlåtenhet att följa varningar som är kopplade till denna produkt.

Kontakta Oss

Email-Icon.pngCHATTA MED OSS Ring uppRING OSS SONY CFI-1002A PS5 PlayStation-- Samtal--EMAIL US
homelabs.com/help 1- (800) -898-3002 [e-postskyddad]

hem logotypEndast för hushållsbruk
1-800-898-3002
[e-postskyddad]
homelabs.com/help
© 2020 hOmeLabs, LLC
37 East 18 Street, 7:e våningen
New York, NY 10003
Alla rättigheter reserverade, hOme™
Tryckt i Kina.

Dokument/resurser

hOmeLabs avfuktare [pdf] Användarmanual
homeLabs, Energy Star, klassad, avfuktare, HME020030N, HME020006N, HME020031N, HME020391N

referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.