Instruktionsbok för HoMEDICS SP-180J Sladdlös Dubbelfat Body Massager
HoMEDICS SP-180J sladdlös dubbelrörsmassageapparat

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

NÄR ELEKTRISKA PRODUKTER ANVÄNDS, SÄRSKILT NÄR BARN ÄR NU, GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BÖR ALLTID FÖLJAS, INKLUDERANDE FÖLJANDE:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER.

FARA - FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKT STÖT:

 • Koppla ALLTID bort apparaten från eluttaget omedelbart efter användning och innan rengöring.
 • Räck INTE efter en apparat som har fallit i vatten. Koppla ur den direkt.
 • Använd INTE när du badar eller duschar.
 • Placera eller förvara INTE apparaten där den kan falla eller dras in i ett badkar eller handfat.
 • Placera INTE i eller tappa i vatten eller annan vätska.
 • Använd ALDRIG nålar eller andra metalliska fästelement med denna apparat

VARNING - FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNOR, ELEKTRISKA STÖT, BRAND ELLER SKADOR PÅ PERSONER:

 • En apparat ska ALDRIG lämnas obevakad när den är inkopplad. Koppla ur kontakten när den inte används och innan du sätter på eller tar av delar eller tillbehör.
 • Noggrann övervakning är nödvändig när apparaten används av, på eller i närheten av barn, funktionshindrade eller funktionshindrade personer.
 • INTE för barn.
 • Använd endast denna apparat för avsedd användning enligt beskrivningen i denna handbok. ANVÄND INTE tillbehör som inte rekommenderas av HoMedics; specifikt alla tillbehör som inte levereras med enheten.
 • Använd ALDRIG denna apparat om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar ordentligt, om den har tappats eller skadats eller tappats i vatten. Lämna tillbaka apparaten till ett HoMedics servicecenter för undersökning och reparation.
 • Håll ledningen borta från uppvärmda ytor.
 • Släpp ALDRIG eller sätt in något föremål i någon öppning.
 • Använd INTE där aerosolprodukter används eller där syre administreras.
 • Kör INTE under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elchock eller personskada.
 • BARA INTE apparaten i nätsladden eller använd sladden som handtag.
 • För att koppla bort, vrid alla kontroller till avläge och ta sedan ut kontakten från uttaget.
 • Använd INTE utomhus.
 • Använd ALDRIG apparaten med blockerade luftöppningar. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår och liknande.
 • Använd uppvärmda ytor försiktigt. Kan orsaka allvarliga brännskador. Använd INTE över okänsliga hudområden eller i närvaro av dålig cirkulation. Barn eller funktionshindrade personers oövervakade användning av värme kan vara farligt.
 • Kör ALDRIG på en mjuk yta som en säng eller soffa där luftöppningarna kan blockeras.
 • Ladda endast med den laddare som medföljer enheten. En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan skapa brandrisk när den används med ett annat batteri. Endast laddare med delnummer: PP-SP180JADP ska användas.
 • Utsätt INTE ett batteripaket eller en apparat för eld eller för hög temperatur. Exponering för eld eller temperaturer över 265°F kan orsaka explosion.
 • Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller apparaten utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna. Felaktig laddning eller vid temperaturer utanför det specificerade intervallet kan skada batteriet och öka risken för brand. Produktens drift- och laddningsområde: 0°C – 40°C.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER 

VARNING - LÄS ALLA INSTRUKTIONER NÖYGT INNAN DU ANVÄNDER.

 • Rådgör med din läkare innan du använder denna produkt om:
  • Du är gravid
  • Du har en pacemaker
  • Du har några problem med din hälsa
 • Rekommenderas INTE för användning av diabetiker.
 • Lämna ALDRIG apparaten utan uppsikt, särskilt om barn är närvarande.
 • Täck ALDRIG apparaten när den är i drift.
 • ANVÄND INTE denna produkt i mer än 15 minuter åt gången.
 • Omfattande användning kan leda till produktens överdrivna uppvärmning och kortare livslängd. Om detta skulle inträffa, avbryt användningen och låt enheten svalna innan den används.
 • Använd ALDRIG denna produkt direkt på svullna eller inflammerade områden eller hudutbrott.
 • Använd INTE denna produkt som ersättning för medicinsk vård.
 • Använd ALDRIG den här produkten i sängen.
 • Denna produkt ska ALDRIG användas av någon person som lider av någon fysisk sjukdom som skulle begränsa användarens förmåga att använda kontrollerna eller som har sensoriska brister.
 • Använd ALDRIG den här produkten när du kör bil.
 • Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

VARNING: Luta dig inte på shiatsu-massagemekanismen i kudden för att undvika klämning när du justerar din kroppsposition. Stoppa inte in eller tvinga in någon del av kroppen i den rörliga massagemekanismen.

OBS: Endast försiktig kraft bör utövas mot enheten för att eliminera risken för skador. Du kan mjuka upp massagekraften genom att lägga en handduk mellan dig och enheten.

Denna produkt har ett internt, icke utbytbart litiumjonbatteri. Detta batteri kan inte underhållas av användaren. Vänligen kassera i enlighet med lokala, statliga, provins- och landsföreskrifter.

BRUKSANVISNINGAR

 1. Din enhet bör anlända med full laddning. När du behöver ladda enheten, anslut adaptern till uttaget på enheten och anslut den andra änden till ett 120-voltsuttag. Strömbrytaren p kommer att lysa rött under laddning och ändras till grönt när den är fulladdad. Enheten bör laddas efter 5 timmars laddningstid. En full laddning varar i upp till 2 timmar.
 2. Denna massageapparat är mångsidig och kan användas för nacke, axel, rygg, ben, armar och fötter (fig. 1-3). För användning på nacke, axlar eller rygg, fäst de justerbara remmarna i ändarna av enheten (fig. 4), använd remmarna för att hålla massageapparaten i önskat område. Den dubbla cylinderdesignen gör att massageapparaten kan rulla upp och ner för din kropp, avslappnande muskler och lindra smärta när den rullar.
  Använda instruktion
  Fig 1 
  Använda instruktion
  Fig 2 
  Använda instruktion
  Fig 3 
  Använda instruktion
  Fig 4 
 3. För att aktivera massagen, tryck och håll in strömknappen (Fig. 5) och vibrationsvågorna börjar på den lägsta inställningen. Tryck igen för medelhög intensitet och en tredje gång för att uppleva den högsta intensiteten. För att stänga av enheten, tryck och håll ned.
  Använda instruktion
  Fig 5 
 4. När den inte används, förvara din trådlösa dubbelrörsmassageapparat i dess praktiska väska.

FCC UTTALANDE

Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

OBS: HoMedics ansvarar inte för radio- eller TV-störningar orsakade av obehöriga ändringar av denna utrustning. Sådana ändringar kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

 • Omorientera eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp.

TRADDLÖS DUBBELFAT MASSAGE

Produkt överviews

Avtagbara remmar

2-ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

HoMedics säljer sina produkter i avsikt att de är fria från tillverknings- och tillverkningsfel under en period av 2 år från och med det ursprungliga köpet, förutom vad som anges nedan. HoMedics garanterar att dess produkter är fria från material- och tillverkningsfel vid normal användning och service. Denna garanti omfattar endast konsumenter och omfattar inte återförsäljare.

För att få garantiservice på din HoMedics-produkt, kontakta en representant för konsumentrelationer för hjälp. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt. HoMedics tillåter inte någon, inklusive men inte begränsat till, återförsäljare, den efterföljande konsumentköparen av produkten från en återförsäljare eller fjärrköpare, att förplikta HoMedics på något sätt utöver de angivna villkoren häri. Denna garanti täcker inte skador orsakade av felaktig användning eller missbruk; olycka; montering av obehörigt tillbehör; ändring av produkten; felaktig installation; obehöriga reparationer eller modifieringar; felaktig användning av el/strömförsörjning; förlust av kraft; tappad produkt; felfunktion eller skada på en manöverdel på grund av underlåtenhet att tillhandahålla tillverkarens rekommenderade underhåll; transportskador; stöld; försummelse; vandalism; eller miljöförhållanden; förlust av användning under den period som produkten är på en reparationsanläggning eller på annat sätt väntar på delar eller reparation; eller andra förhållanden som helst som ligger utanför HoMedics kontroll.

Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i det land där produkten köps. En produkt som kräver ändringar eller antagande för att göra det möjligt att arbeta i något annat land än det land för vilket den designades, tillverkades, godkändes och / eller godkändes, eller reparation av produkter som skadats av dessa ändringar täcks inte av denna garanti.

GARANTIN SOM GER HÄR SKA VARA DEN ENDA OCH EXKLUSIVA GARANTIEN. DET SKA INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE NÅGON UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET ELLER NÅGON ANNAN SKYLDIGHET FRÅN FÖRETAGETS SIDA MED AVSEENDE PÅ PRODUKTER SOM OMFATTAS AV DENNA GARANTI. HOMEDICS SKA INGET ANSVAR FÖR NÅGRA OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DENNA GARANTI KRÄVA MER ÄN REPARATION ELLER BYTE AV NÅGON DEL ELLER DELAR SOM FINNS ÄR DEFEKT INOM GARANTIENS EFFEKTIVTID. INGEN ÅTERBETALNING KOMMER ATT GIVES. OM ERSÄTTNINGSDELAR TILL DEFEKT MATERIAL INTE FINNS TILLGÄNGLIGA, FÖRBEHÅLLER HOMEDICS RÄTTEN ATT BYTA PRODUKTER I STÄLLET FÖR REPARATION ELLER BYTE

Denna garanti omfattar inte köp av öppnade, begagnade, reparerade, ompackade och / eller återförseglade produkter, inklusive men inte begränsat till försäljning av sådana produkter på internetauktionswebbplatser och / eller försäljning av sådana produkter av överskott eller bulkåterförsäljare. Alla garantier eller garantier upphör omedelbart och upphör när det gäller produkter eller delar därav som repareras, byts ut, ändras eller modifieras utan föregående uttryckligt och skriftligt medgivande från HoMedics.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan ha ytterligare rättigheter som kan variera från land till land. På grund av enskilda landsbestämmelser kanske vissa av ovanstående begränsningar och undantag inte gäller dig.

För mer information om vår produktlinje i USA, besök www.homedics.com. För Kanada, besök www.homedics.ca.

Helpdesk

FÖR SERVICE I USA
[e-postskyddad]
8–30 EST måndag – fredag
1-800-466-3342

FÖR SERVICE I KANADA
[e-postskyddad]
8–30 EST måndag – fredag
1-888-225-7378

Dokument/resurser

HoMEDICS SP-180J sladdlös dubbelrörsmassageapparat [pdf] Bruksanvisning
SP-180J, sladdlös kroppsmassageapparat med dubbla fat

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.