HILTI-LOGO

HILTI DX 462 CM Metal Stamping Verktyg

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-verktyg

Det är viktigt att bruksanvisningen läser innan verktyget tas i bruk för första gången.
Förvara alltid denna bruksanvisning tillsammans med verktyget.
Se till att bruksanvisningen följer med verktyget när det ges till andra personer.

Beskrivning av huvuddelar

 1. Returenhet för avgaskolv
 2. Styrhylsa
 3. Hus
 4. Patronstyrning
 5. Frigöringsknapp för pulverreglerande hjul
 6. Effektregleringshjul
 7. Trigger
 8. Grip
 9. Frigöringsknapp för kolvreturenhet
 10. Ventilationsöppningar
 11. Kolv*
 12. Markeringshuvud*
 13. Markeringshuvudets frigöringsknapp

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-1

Dessa delar kan bytas ut av användaren/operatören.

Säkerhetsregler

Grundläggande säkerhetsanvisningar
Utöver de säkerhetsföreskrifter som anges i de enskilda avsnitten i denna bruksanvisning, måste följande punkter alltid följas strikt.

Använd endast Hilti-patroner eller patroner av motsvarande kvalitet
Användning av patroner av sämre kvalitet i Hilti-verktyg kan leda till ansamling av oförbränt pulver, vilket kan explodera och orsaka allvarliga skador på operatörer och åskådare. Åtminstone måste patroner antingen:
a) Bekräftas av sin leverantör att de har testats med framgång i enlighet med EU-standarden EN 16264

OBS:

 • Alla Hilti-patroner för pulverdrivna verktyg har testats framgångsrikt i enlighet med EN 16264.
 • Testerna som definieras i EN 16264-standarden är systemtester som utförs av certifieringsmyndigheten med användning av specifika kombinationer av patroner och verktyg.
  Verktygsbeteckningen, certifieringsmyndighetens namn och systemets testnummer finns tryckta på kassettförpackningen.
 • Bär CE-märkningen (obligatorisk i EU från och med juli 2013).
  Se förpackning sample på:
  www.hilti.com/dx-cartridges

Använd som avsett
Verktyget är designat för professionell användning vid märkning av stål.

Felaktig användning

 • Manipulering eller modifiering av verktyget är inte tillåtet.
 • Använd inte verktyget i en explosiv eller brandfarlig atmosfär, såvida inte verktyget är godkänt för sådan användning.
 • För att undvika risken för skada, använd endast original Hilti-tecken, patroner, tillbehör och reservdelar eller sådana av likvärdig kvalitet.
 • Beakta anvisningarna i bruksanvisningen om drift, skötsel och underhåll.
 • Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan åskådare.
 • Tryck aldrig munstycket på verktyget mot din hand eller någon annan del av din kropp.
 • Försök inte att markera alltför hårda eller spröda material som glas, marmor, plast, brons, mässing, koppar, sten, ihåligt tegel, keramiskt tegel eller gasbetong.

Teknologi

 • Detta verktyg är designat med den senaste tillgängliga tekniken.\
 • Verktyget och dess tillhörande utrustning kan utgöra faror när de används felaktigt av outbildad personal eller inte enligt anvisningarna.

Gör arbetsplatsen säker

 • Föremål som kan orsaka skada bör avlägsnas från arbetsområdet.
 • Använd endast verktyget i välventilerade arbetsutrymmen.
 • Verktyget är endast för handhållen användning.
 • Undvik ogynnsamma kroppsställningar. Arbeta från en säker hållning och håll dig i balans hela tiden
 • Håll andra personer, särskilt barn, utanför arbetsområdet.
 • Håll greppet torrt, rent och fritt från olja och fett.

Allmänna säkerhetsåtgärder

 • Använd endast verktyget enligt anvisningarna och endast när det är i felfritt skick.
 • Om en patron misslyckas eller inte tänds, fortsätt enligt följande:
  1. Håll verktyget tryckt mot arbetsytan i 30 sekunder.
  2. Om patronen fortfarande inte avfyras, dra ut verktyget från arbetsytan och se till att det inte pekar mot din kropp eller åskådare.
  3. Mata fram patronremsan manuellt en patron.
   Använd upp de återstående patronerna på remsan. Ta bort den använda patronremsan och kassera den på ett sådant sätt att den varken kan återanvändas eller missbrukas.
 • Efter 2-3 feltändningar (ingen tydlig detonation hörs och de resulterande märkena är uppenbarligen mindre djupa), fortsätt enligt följande:
  1. Sluta använda verktyget omedelbart.
  2. Avlasta och demontera verktyget (se 8.3).
  3. Kontrollera kolven
  4. Rengör verktyget för slitage (se 8.5–8.13)
  5. Fortsätt inte att använda verktyget om problemet kvarstår efter att du har utfört stegen som beskrivs ovan.
   Låt verktyget kontrolleras och repareras vid behov på ett Hilti-verkstad
 • Försök aldrig att bända en patron från magasinsremsan eller verktyget.
 • Håll armarna böjda när verktyget avfyras (räta inte ut armarna).
 • Lämna aldrig det laddade verktyget utan uppsikt.
 • Ladda alltid ur verktyget innan du påbörjar rengöring, service eller byte av delar och före förvaring.
 • Oanvända patroner och verktyg som inte används för närvarande måste förvaras på en plats där de inte utsätts för fukt eller överdriven värme. Verktyget ska transporteras och förvaras i en verktygslåda som kan låsas eller säkras för att förhindra användning av obehöriga.

Temperatur

 • Ta inte isär verktyget när det är varmt.
 • Överskrid aldrig den rekommenderade maximala körhastigheten för fästelement (antal märken per timme). Verktyget kan annars överhettas.
 • Om plastkassetten börjar smälta, sluta omedelbart att använda verktyget och låt det svalna.

Krav som ska uppfyllas av användarna

 • Verktyget är avsett för professionellt bruk.
 • Verktyget får endast användas, servas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Denna personal måste informeras om alla speciella faror som kan uppstå.
 • Fortsätt försiktigt och använd inte verktyget om din fulla uppmärksamhet inte är på jobbet.
 • Sluta arbeta med verktyget om du mår dåligt.

Personlig skyddsutrustning

 • Operatören och andra personer i omedelbar närhet ska alltid bära ögonskydd, skyddshjälm och hörselskydd.

Allmän information

Signalord och deras betydelse

VARNING
Ordet VARNING används för att uppmärksamma en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

VARNING
Ordet FÖRSIKTIGHET används för att uppmärksamma en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre personskador eller skador på utrustningen eller annan egendom.

piktogram

Varningsskyltar

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-5

Skyldighetsskyltar

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-6

 1. Siffrorna hänvisar till illustrationerna. Illustrationerna finns på de utvikbara omslagen. Håll dessa sidor öppna medan du läser bruksanvisningen.

I denna bruksanvisning avser beteckningen "verktyget" alltid det pulverdrivna verktyget DX 462CM /DX 462HM.

Placering av identifieringsdata på verktyget
Typbeteckningen och serienumret är tryckta på typskylten på verktyget. Notera denna information i din bruksanvisning och hänvisa alltid till den när du vänder dig till din Hilti-representant eller serviceavdelning.

Typ:
Serienummer.:

Beskrivning

Hilti DX 462HM och DX 462CM är lämpliga för märkning av en mängd olika basmaterial.
Verktyget fungerar enligt den väl beprövade kolvprincipen och är därför inte relaterat till höghastighetsverktyg. Kolvprincipen ger en optimal arbets- och fästsäkerhet. Verktyget fungerar med patroner av 6.8/11 kaliber.

Kolven återförs till utgångsläget och patronerna matas automatiskt till avfyrningskammaren genom gastryck från den avfyrade patronen.
Systemet tillåter att en hög kvalitetsmärkning bekvämt, snabbt och ekonomiskt appliceras på en mängd olika basmaterial med temperaturer upp till 50°C för DX 462CM och med temperaturer upp till 800°C med DX 462HM. En markering kan göras var 5:e sekund eller ungefär var 30:e sekund om tecken ändras.
X-462CM polyuretan och X-462HM stålmarkeringshuvuden accepterar antingen 7 av 8 mm typtecken eller 10 av 5,6 mm typtecken, med höjder på 6, 10 eller 12 mm.
Som med alla pulverdrivna verktyg bildar märkningshuvudena DX 462HM och DX 462CM, X-462HM och X-462CM, märkningstecken och patronerna en "teknisk enhet". Detta innebär att problemfri märkning med detta system endast kan garanteras om de tecken och patroner som är speciellt tillverkade för verktyget, eller produkter av likvärdig kvalitet, används.
De märknings- och användningsrekommendationer som Hilti ger är endast tillämpliga om detta villkor uppfylls.
Verktyget har 5-vägssäkerhet – för säkerheten för operatören och åskådare.

Kolvprincipen

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-7

Energin från drivladdningen överförs till en kolv, vars accelererade massa driver fästelementet in i basmaterialet. Eftersom ungefär 95 % av den kinetiska energin absorberas av kolven, drivs fästet in i basmaterialet med mycket reducerad hastighet (mindre än 100 m/sek.) på ett kontrollerat sätt. Drivningen avslutas när kolven når slutet av sin rörelse. Detta gör farliga genomslag praktiskt taget omöjliga när verktyget används på rätt sätt.

Säkerhetsanordningen för fallavfyrning 2 är resultatet av koppling av avfyrningsmekanismen med spännrörelsen. Detta förhindrar att Hilti DX-verktyget avfyras när det tappas på en hård yta, oavsett i vilken vinkel stöten inträffar.

Avtryckarsäkerhetsanordningen 3 säkerställer att patronen inte kan avfyras genom att bara trycka på avtryckaren. Verktyget kan endast avfyras när det trycks mot arbetsytan.

Kontakttrycksäkerhetsanordningen 4 kräver att verktyget pressas mot arbetsytan med en betydande kraft. Verktyget kan endast avfyras när det pressas helt mot arbetsytan på detta sätt.

Dessutom är alla Hilti DX-verktyg utrustade med en oavsiktlig avfyrningssäkerhet 5. Detta förhindrar att verktyget avfyras om avtryckaren trycks in och verktyget sedan trycks mot arbetsytan. Verktyget kan endast avfyras när det först trycks (1.) mot arbetsytan korrekt och avtryckaren sedan dras in (2.).

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-8

Patroner, tillbehör och karaktärer

Märkning av huvuden

Beställningsbeteckning Applikation

 • X-462 CM Polyuretanhuvud för märkning upp till 50°C
 • X-462 HM Stålhuvud för märkning upp till 800°C

Kolvar

Beställningsbeteckning Applikation

 • X-462 PM Standardkolv för märkningsapplikationer

Tillbehör
Beställningsbeteckning Applikation

 • X-PT 460 Även känt som stolpverktyget. Ett förlängningssystem som tillåter märkning på mycket heta material på säkert avstånd. Används med DX 462HM
 • Reservdelspaket HM1 För att byta ut skruvarna och O-ringen. Endast med X 462HM märkningshuvud
 • Centreringsanordningar För markering på kurvytor. Endast med X-462CM märkningshuvud. (Axel A40-CML krävs alltid när centreringsanordning används)

Tecken
Beställningsbeteckning Applikation

 • X-MC-S tecken Skarpa tecken skär in i ytan på basmaterialet för att skapa ett intryck. De kan användas där märkningens inverkan på basmaterialet är icke-kritisk
 • X-MC-LS tecken För användning i känsligare applikationer. Med en rundad radie deformerar tecknen med låg spänning snarare än att skära ytan på basmaterialet. På så sätt minskar deras inflytande på den
 • X-MC-MS tecken Ministresskaraktärer utövar ännu mindre inflytande på basmaterialets yta än lågspänningar. Liksom dessa har de en rundad, deformerande radie, men får sina mini-stressegenskaper från det avbrutna prickmönstret (endast tillgängligt på special)

Kontakta ditt lokala Hilti-center eller Hilti-representant för information om andra fästelement och tillbehör.

Patroner

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-20

90 % av all märkning kan utföras med den gröna patronen. Använd patronen med lägsta möjliga effekt för att hålla slitaget på kolven, slaghuvudet och markeringstecken till ett minimum

Rengöringssats
Hilti spray, platt borste, stor rund borste, liten rund borste, skrapa, rengöringsduk.

Tekniska data

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-21

Rätt till tekniska ändringar förbehålles!

Innan användning

Verktygsinspektion

 • Se till att det inte finns någon patronremsa i verktyget. Om det finns en patronremsa i verktyget, ta bort den för hand från verktyget.
 • Kontrollera alla externa delar av verktyget för skador med jämna mellanrum och kontrollera att alla kontroller fungerar korrekt.
  Använd inte verktyget när delar är skadade eller när kontrollerna inte fungerar korrekt. Låt vid behov reparera verktyget på ett Hilti-servicecenter.
 • Kontrollera kolven med avseende på slitage (se "8. Skötsel och underhåll").

Byte av markeringshuvud

 1. Kontrollera att det inte finns någon patronremsa i verktyget. Om en patronremsa hittas i verktyget, dra den uppåt och ut ur verktyget för hand.
 2. Tryck på frigöringsknappen på sidan av markeringshuvudet.
 3. Skruva loss markeringshuvudet.
 4. Kontrollera märkningshuvudets kolv med avseende på slitage (se "Skötsel och underhåll").
 5. Tryck in kolven i verktyget så långt det går.
 6. Tryck märkhuvudet ordentligt på kolvreturenheten.
 7. Skruva fast markeringshuvudet på verktyget tills det hakar fast.

Drift

VARNING

 • Basmaterialet kan splittras eller fragment av patronremsan kan flyga av.
 • Flygande fragment kan skada delar av kroppen eller ögonen.
 • Bär skyddsglasögon och en hjälm (användare och åskådare).

VARNING

 • Märkningen uppnås genom att en patron avfyras.
 • Överdrivet ljud kan skada hörseln.
 • Använd hörselskydd (användare och åskådare).

VARNING

 • Verktyget kan göras redo att avfyras om det trycks mot en del av kroppen (t.ex. handen).
 • När det är "klar att avfyra" kan ett markeringshuvud köras in i en del av kroppen.
 • Tryck aldrig verktygets markeringshuvud mot delar av kroppen.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-9

VARNING

 • Under vissa omständigheter kan verktyget göras redo att avfyras genom att dra tillbaka markeringshuvudet.
 • När det är "klar att avfyra" kan ett markeringshuvud köras in i en del av kroppen.
 • Dra aldrig tillbaka markeringshuvudet för hand.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-10

7.1 Ladda karaktärerna
Markeringshuvudet kan ta emot 7 tecken 8 mm bredd eller 10 tecken 5.6 mm bredd
 1. Infoga tecknen enligt önskad markering.
  Låsspak i oblockerat läge
 2. Sätt alltid in markeringstecknen i mitten av markeringshuvudet. Ett lika antal mellanslag ska infogas på varje sida av teckensträngen
 3. Kompensera vid behov ett ojämnt kantavstånd genom att använda <–>-markeringstecknet. Detta hjälper till att säkerställa en jämn effekt
 4. Efter att de önskade markeringstecknen har satts in måste de säkras genom att vrida på låsspaken
 5. Verktyget och huvudet är nu i redo att användas.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-2

VARNING :

 • Använd endast ursprungliga blanksteg som blanksteg. I nödfall kan en normal karaktär slipas av och användas.
 • Infoga inte märkningstecken upp och ned. Detta resulterar i kortare livslängd för slagavskiljaren och minskar märkningskvaliteten

7.2 Sätta i patronremsan
Ladda patronremsan (smal ände först) genom att föra in den i botten av verktygsgreppet tills den är jämn. Om remsan har använts delvis, dra igenom den tills en oanvänd patron finns i kammaren. (Den sista synliga siffran på baksidan av patronremsan anger vilken patron som är nästa att avfyras.)

7.3 Justering av drivkraften
Välj en patroneffektnivå och effektinställning som passar applikationen. Om du inte kan uppskatta detta utifrån tidigare erfarenhet, börja alltid med den lägsta effekten.

 1. Tryck på släppknappen.
 2. Vrid effektregleringshjulet till 1.
 3. Avfyra verktyget.
 4. Om markeringen inte är tillräckligt tydlig (dvs. inte tillräckligt djup), öka effektinställningen genom att vrida effektregleringshjulet. Om det behövs, använd en kraftigare patron.

Märkning med verktyget

 1. Pressa verktyget hårt mot arbetsytan i rät vinkel.
 2. Avfyra verktyget genom att trycka på avtryckaren

VARNING

 • Tryck aldrig på markeringshuvudet med handflatan. Detta är en olycksrisk.
 • Överskrid aldrig den maximala körhastigheten för fästelement.

7.5 Ladda om verktyget
Ta bort den använda patronremsan genom att dra den uppåt ur verktyget. Sätt i en ny patronremsa.

Vård och underhåll

När denna typ av verktyg används under normala driftsförhållanden, byggs smuts och rester upp inuti verktyget och funktionellt relevanta delar utsätts också för slitage.
Regelbundna inspektioner och underhåll är därför väsentliga för att säkerställa tillförlitlig drift. Vi rekommenderar att verktyget rengörs och kolven och kolvbromsen kontrolleras minst en gång i veckan när verktyget utsätts för intensiv användning, och senast efter att 10,000 XNUMX fästelement har körts.

Skötsel av verktyget
Verktygets yttre hölje är tillverkat av slagtålig plast. Handtaget består av en syntetgummidel. Ventilationsöppningarna måste vara fria och hållas rena hela tiden. Låt inte främmande föremål komma in i verktygets inre. Använd ett litet damp trasa för att rengöra utsidan av verktyget med jämna mellanrum. Använd inte spray- eller ångrengöringssystem för rengöring.

Underhåll
Kontrollera alla externa delar av verktyget för skador med jämna mellanrum och kontrollera att alla kontroller fungerar korrekt.
Använd inte verktyget när delar är skadade eller när kontrollerna inte fungerar korrekt. Låt vid behov reparera verktyget på ett Hilti-servicecenter.

VARNING

 • Verktyget kan bli varmt under drift.
 • Du kan bränna dina händer.
 • Ta inte isär verktyget när det är varmt. Låt verktyget svalna.

Service av verktyget
Verktyget bör servas om:

 1. Patronerna tänds fel
 2. Fästelementens drivkraft är inkonsekvent
 3. Om du märker att:
  • kontakttrycket ökar,
  • utlösningskraften ökar,
  • effektreglering är svår att justera (styv),
  • patronremsan är svår att ta bort.

FÖRSIKTIGT när du rengör verktyget:

 • Använd aldrig fett för underhåll/smörjning av verktygsdelar. Detta kan starkt påverka verktygets funktionalitet. Använd endast Hilti spray eller liknande av likvärdig kvalitet.
 • Smuts från DX-verktyget innehåller ämnen som kan äventyra din hälsa.
  • Andas inte in dammet från rengöringen.
  • Håll damm borta från mat.
  • Tvätta händerna efter rengöring av verktyget.

8.3 Demontera verktyget

 1. Kontrollera att det inte finns någon patronremsa i verktyget. Om en patronremsa hittas i verktyget, dra den uppåt och ut ur verktyget för hand.
 2. Tryck på frigöringsknappen på markeringshuvudets sida.
 3. Skruva loss markeringshuvudet.
 4. Ta bort markeringshuvudet och kolven.

8.4 Kontrollera kolven för slitage

Byt ut kolven om:

 • Den är sönder
 • Spetsen är hårt sliten (dvs ett 90°-segment är avhugget)
 • Kolvringar är trasiga eller saknas
 • Den är böjd (kontrollera genom att rulla på en jämn yta)

ANMÄRKNINGAR

 • Använd inte slitna kolvar. Modifiera eller slipa inte kolvarna

8.5 Rengöring av kolvringar

 1. Rengör kolvringarna med den platta borsten tills de rör sig fritt..
 2. Spraya kolvringarna lätt med Hilti-spray.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-3

8.6 Rengör den gängade delen av markeringshuvudet

 1. Rengör tråden med den platta borsten.
 2. Spraya tråden lätt med Hilti-spray.

8.7 Demontera kolvreturenheten

 1. Tryck på frigöringsknappen vid greppdelen.
 2. Skruva loss kolvreturenheten.

8.8 Rengör kolvreturenheten

 1. Rengör fjädern med den platta borsten.
 2. Rengör den främre änden med den platta borsten.
 3. Använd den lilla runda borsten för att rengöra de två hålen på ändytan.
 4. Använd den stora runda borsten för att rengöra det stora hålet.
 5. Spraya kolvreturenheten lätt med Hilti-spray.

8.9 Rengör insidan av höljet

 1. Använd den stora runda borsten för att rengöra insidan av höljet.
 2. Spraya insidan av höljet lätt med Hilti-spray.

8.10 Rengör patronremsstyrningen
Använd den medföljande skrapan för att rengöra de högra och vänstra patronernas styrbanor. Gummiskyddet måste lyftas något för att underlätta rengöring av styrbanan.

8.11 Spraya kraftregleringshjulet lätt med Hilti-spray.

 

8.12 Montera kolvreturenheten

 1. Placera pilarna på huset och på avgaskolvens returenhet i linje.
 2. Skjut in kolvreturenheten i huset så långt det går.
 3. Skruva på kolvreturenheten på verktyget tills den hakar fast.

8.13 Montera verktyget

 1. Tryck in kolven i verktyget så långt det går.
 2. Tryck fast markeringshuvudet ordentligt på kolvreturenheten.
 3. Skruva fast markeringshuvudet på verktyget tills det hakar fast.

8.14 Rengöring och service av X-462 HM stålmarkeringshuvud
Stålmarkeringshuvudet ska rengöras: efter ett stort antal markeringar (20,000 XNUMX) / när problem uppstår t.ex. slagutsug skadad / när märkningskvaliteten försämras

 1. Ta bort markeringstecknen genom att vrida låsspaken till öppet läge
 2. Ta bort de 4 låsskruvarna M6x30 med en insexnyckel
 3. Separera de övre och nedre husdelarna genom att applicera lite kraft, t.example med hjälp av en gummihammare
 4. Ta bort och kontrollera individuellt med avseende på slitage, stötavskiljaren med O-ring, absorbenterna och adapterenheten
 5. Ta bort låsspaken med axel
 6. Var särskilt uppmärksam på slitaget på slagfläkten. Underlåtenhet att byta ut en sliten eller sprucken stötfångare kan orsaka för tidigt brott och dålig märkningskvalitet.
 7. Rengör insidan av huvudet och axeln
 8. Montera adapterstycket i höljet
 9. Montera en ny O-ring av gummi på stötfångaren
 10. Sätt in axeln med låsspaken i hålet
 11. Efter installation av slagfläkten placeras absorbenterna
 12. Förena det övre och undre huset. Fäst de 4 låsskruvarna M6x30 med Loctite och insexnyckel.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-4

8.15 Rengöring och service av X-462CM polyuretanmarkeringshuvudet
Markeringshuvudet av polyuretan ska rengöras: efter ett stort antal markeringar (20,000 XNUMX) / när problem uppstår t.ex. slagutsug skadad / när märkningskvaliteten försämras

 1. Ta bort markeringstecknen genom att vrida låsspaken till öppet läge
 2. Skruva loss låsskruven M6x30 cirka 15 gånger med en insexnyckel
 3. Ta bort slutstycket från markeringshuvudet
 4. Ta bort och kontrollera individuellt med avseende på slitage, slagavskiljaren med O-ring, absorbenterna och adapterenheten. Om det är nödvändigt, sätt in en drivstans genom hålet.
 5. Ta bort låsspaken med axel genom att vrida den till olåst läge och utöva lite kraft.
 6. Var särskilt uppmärksam på slitaget på slagfläkten. Underlåtenhet att byta ut en sliten eller sprucken stötfångare kan orsaka för tidigt brott och dålig märkningskvalitet.
 7. Rengör insidan av huvudet och axeln
 8. Sätt in axeln med låsspaken i hålet och tryck tills den klickar på plats
 9. Montera en ny O-ring av gummi på stötfångaren
 10. Efter att ha placerat dämparen på stötfångaren, sätt in dem i markeringshuvudet
 11. Sätt in slutstycket i markeringshuvudet och fäst låsskruven M6x30 med en insexnyckel

8.16 Kontroll av verktyget efter skötsel och underhåll
Efter att ha utfört vård och underhåll på verktyget, kontrollera att alla skydds- och säkerhetsanordningar är monterade och att de fungerar korrekt.

ANMÄRKNINGAR

 • Användning av andra smörjmedel än Hilti-spray kan skada gummidelarna.

Felsökning

Fel Orsak Möjliga åtgärder
   
Patronen transporteras inte

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-11

■ Skadad patronremsa

■ Koluppbyggnad

 

 

■ Verktyget skadat

■ Byt patronremsa

■ Rengör patronremsstyrningen (se 8.10)

Om problemet kvarstår:

■ Kontakta Hilti Repair Center

   
Patronremsa kan inte vara avlägsnas

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-12

■ Verktyget är överhettat på grund av hög härdningshastighet

 

■ Verktyget skadat

VARNING

Försök aldrig att bända en patron från magasinsremsan eller verktyget.

■ Låt verktyget svalna och försök försiktigt att ta bort patronremsan

Om det inte är möjligt:

■ Kontakta Hilti Repair Center

   
Patron kan inte avfyras

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-13

■ Dålig patron

■ Koluppbyggnad

VARNING

Försök aldrig att bända en patron från magasinsremsan eller verktyget.

■ Mata fram patronremsan en patron manuellt

Om problemet uppstår oftare: Rengör verktyget (se 8.3–8.13)

Om problemet kvarstår:

■ Kontakta Hilti Repair Center

   
Patronremsan smälter

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-14

■ Verktyget komprimeras för länge vid fastsättning.

■ Fästfrekvensen är för hög

■ Tryck ihop verktyget mindre länge medan du fäster.

■ Ta bort patronremsan

■ Demontera verktyget (se 8.3) för snabb kylning och för att undvika eventuella skador

Om verktyget inte kan tas isär:

■ Kontakta Hilti Repair Center

   
Patronen faller ur patronremsa

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-15

■ Fästfrekvensen är för hög

VARNING

Försök aldrig att bända en patron från magasinsremsan eller verktyget.

■ Sluta omedelbart att använda verktyget och låt det svalna

■ Ta bort patronremsan

■ Låt verktyget svalna.

■ Rengör verktyget och ta bort lös patron.

Om det är omöjligt att ta isär verktyget:

■ Kontakta Hilti Repair Center

Fel Orsak Möjliga åtgärder
   
Operatören noterar:

ökat kontakttryck

ökad utlösningskraft

effektreglering styv att justera

patronremsa är svår att ta bort

■ Koluppbyggnad ■ Rengör verktyget (se 8.3–8.13)

■ Kontrollera att rätt patroner används (se 1.2) och att de är i felfritt skick.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-22

Kolvens returenhet har fastnat

 

 

 

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-17

 

 

 

■ Koluppbyggnad ■ Dra manuellt ut den främre delen av kolvreturenheten ur verktyget

■ Kontrollera att rätt patroner används (se 1.2) och att de är i felfritt skick.

■ Rengör verktyget (se 8.3–8.13)

Om problemet kvarstår:

■ Kontakta Hilti Repair Center

   
Variation i märkningskvalitet ■ Kolven skadad

■ Skadade delar

(stötavskiljare, O-ring) i markeringshuvudet

■ Slitna karaktärer

■ Kontrollera kolven. Byt ut vid behov

■ Rengöring och service av märkningshuvudet (se 8.14–8.15)

 

■ Kontrollera kvaliteten på märkningstecken

Förfogande

De flesta material som Hilti motordrivna verktyg tillverkas av kan återvinnas. Materialen måste separeras korrekt innan de kan återvinnas. I många länder har Hilti redan gjort arrangemang för att ta tillbaka dina gamla pulverdrivna verktyg för återvinning. Fråga din Hiltis kundserviceavdelning eller Hilti-säljare för ytterligare information.
Om du själv vill lämna tillbaka det elmanövrerade verktyget till en avfallsanläggning för återvinning, gör så här:
Demontera verktygen så långt som möjligt utan behov av specialverktyg.

Separera de enskilda delarna enligt följande:

Del / montering huvud~~POS=TRUNC material~~POS=HEADCOMP Återvinning
Verktygslåda Plast Återvinning av plast
Yttre hölje Plast/syntetgummi Återvinning av plast
Skruvar, smådelar Stål Metallskrot
Använd patronremsa Plast/stål Enligt lokala bestämmelser

Tillverkarens garanti – DX-verktyg

Hilti garanterar att det levererade verktyget är fritt från defekter i material och utförande. Denna garanti gäller så länge som verktyget används och hanteras på rätt sätt, rengjorts och servas på rätt sätt och i enlighet med Hiltis bruksanvisning, och det tekniska systemet underhålls.
Detta innebär att endast original Hilti förbrukningsvaror, komponenter och reservdelar, eller andra produkter av likvärdig kvalitet, får användas i verktyget.

Denna garanti ger kostnadsfri reparation eller utbyte av defekta delar endast under verktygets hela livslängd. Delar som kräver reparation eller utbyte till följd av normalt slitage täcks inte av denna garanti.

Ytterligare anspråk är uteslutna, såvida inte strikta nationella regler förbjuder sådan uteslutning. I synnerhet är Hilti inte skyldigt för direkta, indirekta, oförutsedda skador eller följdskador, förluster eller utgifter i samband med, eller på grund av, användningen av eller oförmågan att använda verktyget för något syfte. Underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål är specifikt uteslutna.

För reparation eller utbyte, skicka verktyg eller tillhörande delar omedelbart efter upptäckt av defekten till adressen till den lokala Hilti-marknadsföringsorganisationen.
Detta utgör Hiltis hela skyldighet med avseende på garanti och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommentarer.

EG-försäkran om överensstämmelse (original)

Beteckning: Pulverdrivet verktyg
Typ: DX 462 HM/CM
Designår: 2003

Vi förklarar, på eget ansvar, att denna produkt uppfyller följande direktiv och standarder: 2006/42/EC, 2011/65/EU.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Chef för kvalitets- och processledning Chef BU Mätsystem
BU Direct Fastening BU Mätsystem
08 / 2012 08 / 2012

Teknisk dokumentation filed vid:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Tyskland

CIP-godkännandemärke

Följande gäller för CIP-medlemsstater utanför EU:s och EFTA:s rättsliga område:
Hilti DX 462 HM/CM har system- och typtestats. Som ett resultat av detta bär verktyget det fyrkantiga godkännandemärket som visar godkännandenummer S 812. Hilti garanterar därmed överensstämmelse med den godkända typen.

Oacceptabla defekter eller brister etc. som upptäcks under användningen av verktyget måste rapporteras till ansvarig person vid godkännandemyndigheten (PTB, Braunschweig) och till Office of the Permanent International Commission (CIP) (Permanent International Commission, Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Bryssel, Belgien).

Användarens hälsa och säkerhet

Bullerinformation

Pulverdrivet verktyg

 • Typ: DX 462 HM/CM
 • Modell: Serieproduktion
 • Kaliber: 6.8/11 grön
 • Effektinställning: 4
 • Ansökan: Märkning av stålblock med präglade tecken (400×400×50 mm)

Deklarerade uppmätta värden för bulleregenskaper enligt 2006/42/EG

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-23

Drift- och installationsvillkor:
Uppställning och drift av stiftdrivaren enligt E DIN EN 15895-1 i det semi-ekofria testrummet hos Müller-BBM GmbH. Omgivningsförhållandena i testrummet överensstämmer med DIN EN ISO 3745.

Testprocedur:
Omslutande ytmetod i ekofritt rum på reflekterande yta enligt E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 och DIN EN ISO 11201.

OBS: De uppmätta bulleremissionerna och tillhörande mätosäkerhet representerar den övre gränsen för de bullervärden som kan förväntas under mätningarna.
Variationer i driftförhållanden kan orsaka avvikelser från dessa emissionsvärden.

 • 1 ± 2 dB (A)
 • 2 ± 2 dB (A)
 • 3 ± 2 dB (C)

vibration
Det deklarerade totala vibrationsvärdet enligt 2006/42/EG överstiger inte 2.5 m/s2.
Ytterligare information om användarens hälsa och säkerhet finns på Hilti web webbplats: www.hilti.com/hse

X-462 HM märkningshuvud

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-18

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-24

X-462 CM märkningshuvud

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-19

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-25

Det är ett krav för Storbritannien att patronerna måste vara UKCA-kompatibla och måste bära UKCA-märket för överensstämmelse.

EG-försäkran om överensstämmelse | Storbritanniens deklaration om överensstämmelse

Tillverkare:
Hilti Corporation
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

Importör:
Hilti (Gt. Britain) Limited
1 Trafford Wharf Road, Old Trafford
Manchester, M17 1BY

Serienummer: 1-99999999999
2006/42/EG | Leverans av maskiner (säkerhet)
Föreskrifter 2008

Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 234 21 11
Fax: + 423 234 29 65
www.hilti.group

Dokument/resurser

HILTI DX 462 CM Metal Stamping Verktyg [pdf] Bruksanvisning
DX 462 CM, Metal Stamping Tool, DX 462 CM Metal Stamping Tool, Stamping Tool, DX 462 HM

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *