beurer-logotyp

beurer HK 58 Värmedyna

beurer-HK-58-Heat-Pad-produkt

Förklaring av symboler

Följande symboler används på enheten, i denna bruksanvisning, på förpackningen och på typskylten för enheten:

 • Läs instruktionerna!
 • Sätt inte i stift!
 • Använd inte vikt eller rucked!
 • Får inte användas av mycket små barn (0 3 år).
 • Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt
 • Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga europeiska och nationella direktiv.
 • Enheten har dubbel skyddsisolering och uppfyller därför skyddsklass 2.
 • Tvättas i högst 30 °C, mycket skonsam tvätt
 • Blek inte
 • Torka inte i torktumlare
 • Stryk inte
 • Inte kemtvättas
 • Tillverkare
 • Produkterna uppfyller bevisligen kraven i EAEU:s tekniska föreskrifter.
 • Vänligen kassera enheten i enlighet med EG-direktivet – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
 • KEMAKEUR-symbolen dokumenterar säkerheten och överensstämmelse med standarder för en elektrisk produkt.
 • Förenade kungariket bedömt överensstämmelsemärke
 • Textilierna som används för denna enhet uppfyller de stränga mänskliga ekologiska kraven i Oeko Tex Standard 100, som verifierats av Hohenstein Research Institute.
 • VARNING: Varning för risker för skada eller hälsorisker
 • VARNING: Säkerhetsinformation om eventuella skador på apparater/tillbehör.
 • OBS: Viktig information.

Artiklar som ingår i paketet

Kontrollera att kartongens leveransförpackning är intakt och se till att allt innehåll finns. Se till att det inte finns synliga skador på enheten eller tillbehören före användning och att allt förpackningsmaterial har tagits bort. Om du är osäker, använd inte enheten och kontakta din återförsäljare eller den angivna kundtjänstadressen.

 • 1 Värmekudde
 • 1-lock
 • 1 Kontroll
 • 1 Bruksanvisning
Beskrivning
 1. Strömkontakt
 2. kontroll
 3. Skjutreglage (PÅ = I / AV = 0)
 4. Knappar för inställning av temperatur
 5. Upplyst display för temperaturinställningar
 6. Plugin kopplingbeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Viktiga anvisningar Behåll för framtida bruk

VARNING

 • Om följande anvisningar inte följs kan det leda till personskador eller materiella skador (elektrisk stöt, brännskador på huden, brand). Följande säkerhets- och faroinformation är inte bara avsedd att skydda din och andras hälsa, den bör också skydda produkten. Var därför uppmärksam på dessa säkerhetsanvisningar och inkludera dessa instruktioner när du överlåter produkten till andra.
 • Denna värmedyna får inte användas av personer som inte är känsliga för värme eller av andra utsatta personer som kanske inte kan reagera på överhettning (t.ex. diabetiker, personer med hudförändringar på grund av sjukdom eller ärrvävnad i applikationsområdet, efter att ha tagit smärtstillande medicin eller alkohol).
 • Denna värmedyna får inte användas av mycket små barn (0 år) eftersom de inte kan reagera på överhettning.
 • Värmekudden kan användas av barn äldre än 3 och yngre än 8 år förutsatt att de är under uppsikt. För detta måste styrningen alltid ställas in på lägsta temperatur.
 • Denna värmedyna kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter eller bristande erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de övervakas och har fått instruktioner om hur man använder värmedynan på ett säkert sätt, och är fullt medvetna om riskerna med användning.
 • Barn får inte leka med värmedynan.
 • Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn om de inte övervakas.
 • Denna värmedyna är inte avsedd för användning på sjukhus.
 • Denna värmedyna är endast avsedd för hushålls-/privatbruk, inte för kommersiellt bruk.
 • Sätt inte i stiften.
 • Använd den inte när den är ihopfälld eller ihopfälld.
 • Använd den inte om den är våt.
 • Denna värmedyna får endast användas tillsammans med den kontroll som anges på etiketten.
 • Denna värmedyna får endast anslutas till elnätettage som anges på etiketten.
 • De elektriska och magnetiska fälten som avges av denna värmedyna kan störa funktionen hos en pacemaker. Men de ligger fortfarande långt under gränserna: elektrisk fältstyrka: max. 5000 V/m, magnetfältstyrka: max. 80 A/m, magnetisk flödestäthet: max. 0.1 millite sla. Rådgör därför med din läkare och tillverkaren av din pacemaker innan du använder denna värmedyna.
 • Dra inte, vrid eller gör inte skarpa böjar i kablarna.
 • Om kabeln och reglaget till värmedynan inte är korrekt placerade kan det finnas risk att trassla in sig i, strypas av, snubbla eller trampa på kabeln och kontroll. Användaren måste se till att överskjutande kabellängder, och kablar i allmänhet, dras säkert.
 • Kontrollera denna värmedyna ofta för tecken på slitage
  eller skada. Om några sådana tecken är uppenbara, om värmedynan har använts felaktigt eller om den inte längre värms upp, måste den kontrolleras av tillverkaren innan den sätts på igen.
 • Du bör under inga omständigheter öppna eller reparera värmedynan (inklusive tillbehören) själv eftersom felfri funktionalitet inte längre kan garanteras därefter. Underlåtenhet att följa detta upphäver garantin.
 • Om nätkabeln till denna värmedyna är skadad måste den kasseras. Om den inte kan tas bort måste värmedynan kasseras.
 • När denna värmedyna är påslagen:
  • Placera inga vassa föremål på den
  • Placera inga värmekällor, såsom varmvattenflaskor, värmekuddar eller liknande, på den
 • De elektroniska komponenterna i kontrollen värms upp när värmedynan används. Av denna anledning får reglaget aldrig täckas över eller placeras på värmedynan när den används.
 • Det är viktigt att följa informationen för följande kapitel: Drift, Rengöring och underhåll samt Förvaring.
 • Om du skulle ha några frågor om hur du använder våra enheter, vänligen kontakta vår kundtjänstavdelning.

Avsedd användning

VARNING
Denna värmedyna är endast utformad för att värma upp människokroppen.

Drift

Säkerhet 

VARNING 

 • Värmekudden är försedd med ett SÄKERHETSSYSTEM. Denna sensorteknik ger skydd mot överhettning över hela värmekuddens yta med en automatisk avstängning vid fel. Om SÄKERHETSSYSTEMET har stängt av värmedynan, är temperaturinställningarna inte längre upplysta när den slås på.
 • Observera att värmedynan av säkerhetsskäl inte längre kan användas efter att ett fel har uppstått och måste skickas till angiven serviceadress.
 • Anslut inte den defekta värmedynan med en annan kontroll av samma typ. Detta skulle utlösa en permanent avstängning via styrningens säkerhetssystem.
Första användningen

VARNING
Se till att värmedynan inte hopar sig eller viks ihop under användning.

 • För att använda värmedynan anslut kontrollen till värmedynan genom att koppla in kontakten.
 • Anslut sedan strömkontakten till vägguttaget.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Ytterligare information för HK 58 Cozy
Den exklusiva formen på denna värmedyna har utvecklats speciellt för användning på rygg och nacke. Placera värmedynan på baksidan så att kardborrefästet på halsdelen är i linje med din hals. Stäng sedan kardborrefästet. Justera längden på bukbältet så att du är bekväm och fäst spännet genom att passa in ena änden i den andra. För att lossa spännet, tryck ihop båda sidorna av spännet som visas på bilden.

Slå på
Skjut skjutreglaget (3) på reglagets högra sida till inställningen "I" (ON) – se en bild av reglaget. När strömbrytaren är på lyser displayen för temperaturinställningar.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Ställa in temperaturen
För att öka temperaturen, tryck på knappen (4). För att minska temperaturen, tryck på knappen (4).

 • Nivå 1: minsta värme
 • Nivå 25: individuell värmeinställning
 • Nivå 6: maximal värme
 • OBS:
  Det snabbaste sättet att värma upp värmedynan är att initialt ställa in den högsta temperaturinställningen.
 • OBS:
  Dessa värmekuddar har en snabbvärmningsfunktion, vilket gör att dynan värms upp snabbare under de första 10 minuterna.
 • VARNING
  Om värmedynan används under flera timmar rekommenderar vi att du ställer in den lägsta temperaturinställningen på kontrollen för att undvika överhettning av den uppvärmda kroppsdelen, vilket kan leda till brännskador på huden.

Automatisk avstängning
Denna värmedyna är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Detta stänger av värmetillförseln ca. 90 minuter efter första användningen av värmedynan. En del av de visade temperaturinställningarna på reglaget börjar då blinka. För att värmedynan ska kunna slås på igen måste sidoskjutbrytaren (3) först ställas i läge "0" (OFF). Efter ca 5 sekunder är det möjligt att slå på den igen.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Stänger av
För att stänga av värmedynan, ställ in skjutreglaget (3) på sidan av reglaget till läge "0" (OFF). Displayen för temperaturinställningar är inte längre upplyst.

OBS:
Om värmedynan inte används, växla sidoskjutomkopplaren (3) från ON/OFF till inställningen "0" (OFF) och dra ut stickkontakten ur uttaget. Koppla sedan bort kontrollen från värmedynan genom att dra ur plugin-kopplingen.

Städning och underhåll

 • VARNING
  Före rengöring, dra alltid ut stickkontakten ur uttaget först. Koppla sedan bort kontrollen från värmedynan genom att koppla ur plugin-kopplingen. Annars finns det risk för elektriska stötar.
 • VARNING
  Kontrollen får aldrig komma i kontakt med vatten eller andra vätskor, eftersom detta kan orsaka skador.
 • För att rengöra kontrollen, använd en torr, luddfri trasa. Använd inga kemiska eller slipande rengöringsmedel.
 • Textilöverdraget kan rengöras enligt symbolerna på etiketten och måste tas bort från värmedynan före rengöring.
 • Små märken på värmedynan kan tas bort med adamp trasa och vid behov med lite flytande tvättmedel för ömtålig tvätt.
 • VARNING
  Observera att värmedynan inte får rengöras kemiskt, vridas ur, torktumlas, föras genom en mangel eller strykas. Annars kan värmedynan skadas.
 • Denna värmekudde kan tvättas i maskin.
 • Ställ in tvättmaskinen på ett särskilt skonsamt tvättprogram vid 30 °C (ullprogram). Använd ett känsligt tvättmedel och mät upp det enligt tillverkarens anvisningar.
 • VARNING
  Observera att frekvent tvättning av värmedynan har en negativ effekt på produkten. Värmedynan bör därför tvättas i tvättmaskin max 10 gånger under dess livstid.
 • Direkt efter tvätt, forma om värmedynan till dess ursprungliga mått medan den fortfarande är damp och sprid ut det platt på en klädhäst för att torka.
 • VARNING
  • Använd inte pinnar eller liknande för att fästa värmedynan på klädhästen. Annars kan värmedynan skadas.
  • Återanslut inte kontrollen till värmedynan förrän pluginanslutningen och värmedynan är helt torra. Annars kan värmedynan skadas.
 • VARNING
  Slå aldrig på värmedynan för att torka den! Annars finns det risk för elektriska stötar.

lagring

Om du inte planerar att använda värmedynan under en längre tid rekommenderar vi att du förvarar den i originalförpackningen. För detta ändamål, koppla bort kontrollen från värmedynan genom att koppla ur plugin-kopplingen.

VARNING

 • Låt värmedynan svalna innan du förvarar den. Annars kan värmedynan skadas.
 • För att undvika skarpa veck i värmedynan, placera inga föremål ovanpå den medan den förvaras.

Förfogande
Av miljöskäl får du inte kasta apparaten i hushållsavfallet när dess livslängd är slut. Kassera enheten på lämplig lokal insamlings- eller återvinningsplats. Kassera enheten i enlighet med EG-direktivet - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Om du har några frågor, kontakta de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering.

Tänk om det finns problem

Problem Orsak Lösning
Temperaturinställningarna lyser inte medan

– reglaget är korrekt anslutet till värmedynan

– nätkontakten är ansluten till ett fungerande uttag

– sidoskjutomkopplaren på reglaget är inställd på "I" (ON)

Säkerhetssystemet har stängt av värmedynan permanent. Skicka värmedynan och reglaget för service.

Tekniska data

Se märketiketten på värmedynan.

Garanti/service

Ytterligare information om garantin och garantivillkoren finns i den medföljande garantibroschyren.

Kontakt information

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Tyskland.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

UKImportör: Beurer UK Ltd.
Svit 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Storbritannien.

Dokument/resurser

beurer HK 58 Värmedyna [pdf] Bruksanvisning
HK 58 Heat Pad, HK 58, Heat Pad, Pad

Referensprojekt

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *