logo tedee

UDHZUESI I INSTALIMIT
DHE MANUAL PËR PËRDORIM
ura e tedee TBV1.0

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës

Lexoni udhëzuesin e instalimit dhe manualin e përdorimit dhe mësoni se si ta përdorni pajisjen tuaj në mënyrë të sigurt dhe të duhur.

Fillimi i shpejtë me urën tedee

Tedee TBV1.0 Set + Ura Cilindër- Ura tedee

Teddie bridge është një ruter me valë që funksionon si një qendër, duke lidhur telefonin inteligjent me bllokimin tedee dhe pajisje të tjera inteligjente të shtëpisë tedee.
Kjo broshurë do t'ju japë një përfundimview nga veçoritë themelore të urës tedee dhe do t'ju ndihmojë të kaloni përmes konfigurimit në tre hapa të thjeshtë.

Konfigurimi i urës Tedee – shkoni në faqen 8

Hapa të thjeshtë 3

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës - 3 hapa të thjeshtë

Informacion mbi sigurinë

KUJDES: Lexoni të gjitha udhëzimet dhe paralajmërimet e sigurisë. Mosrespektimi i udhëzimeve dhe paralajmërimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Udhëzimet/paralajmërimet e sigurisë

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet Mos

 • Mos e hapni, modifikoni ose çmontoni pajisjen tuaj.
 • Mos e vetë-shërboni asnjë pjesë të pajisjes.
 • Mos e zhytni pajisjen në asnjë lëng ose mos e ekspozoni ndaj lagështirës.
 • Mos e përdorni pajisjen pranë burimeve ekstreme të nxehtësisë ose zjarrit të hapur.
 • Mos e përdorni pajisjen në një mjedis me lagështi të lartë ose nivele pluhuri, si dhe me shkallë ndotjeje 2.
 • Mos futni asnjë objekt përçues në hapjet dhe boshllëqet e pajisjes.
 • Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët pa mbikëqyrjen e të rriturve.

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet 2 Do

 • Nëse nevojiten riparime, ju lutemi kontaktoni mbështetjen teknike tedee.
 • Përdorni vetëm pajisjet e furnizimit me energji elektrike të ofruara ose të rekomanduara nga tedee.
 • Lexoni udhëzuesin e instalimit për të mësuar se si të filloni të punoni me pajisjen tuaj dhe si ta çiftoni atë me aplikacionin tuaj tedee dhe pajisje të tjera tedee. Ju gjithashtu mund të ndiqni lidhjen: www.tedee.com/installation-guide

Informacione të tjera

 • Kjo pajisje është e sigurt për t'u përdorur sipas kodit të sjelljes së përdorimit të keqpërdorimit normal dhe të arsyeshëm të parashikueshëm. Nëse vëreni ndonjë shenjë gabimi ose mosfunksionimi të harduerit, kontaktoni mbështetjen teknike tedee për ndihmë. Në një rast të tillë, kjo pajisje duhet t'i kthehet tedee-it për riparimet e nevojshme sipas kushteve të garancisë. Çdo ndryshim ose modifikim në harduerin ose softuerin e pajisjes që nuk miratohet, rekomandohet ose ofrohet nga tedee mund të anulojë garancinë tuaj.

Udhëzimet/paralajmërimet për ngarkimin dhe mirëmbajtjen

 • Ju lutemi lexoni të gjitha masat para përdorimit.
 • Mos futni asnjë objekt përçues në hapjet ose zbrazëtirat e pajisjes - kjo mund të shkaktojë një qark të shkurtër.
 • Ngarkoni pajisjen tuaj vetëm me aksesorët e dhënë të miratuar të caktuar për këtë produkt.
 • Hiqeni produktin nga priza përpara se ta pastroni. Fshijeni vetëm me një leckë të thatë.
 • Mos përdorni karikues me një voltage më e madhe se 5V dhe 2A.
 • Kur shkëputni kordonin e rrymës ose ndonjë aksesor tjetër, kapeni dhe tërhiqni spinën, jo kordonin. Mos përdorni kurrë një karikues që është i dëmtuar.
 • Mos u përpiqni të çmontoni karikuesin ose kordonin, pasi mund t'ju ekspozojë ndaj goditjes elektrike.

Informacione të tjera

 • Hidhni pajisjet në përputhje me rregulloret tuaja lokale. Nëse është e mundur, ricikloni.
 • Mos e hidhni pajisjen si mbeturina shtëpiake dhe mos e digjni.
 • As Tedee Sp. z oo, as shitësit tanë nuk janë përgjegjës për mosrespektimin e paralajmërimeve dhe udhëzimeve të mësipërme të sigurisë. Me blerjen e kësaj pajisjeje, blerësi pranon të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e pajisjeve tedee. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, kthejeni pajisjen te prodhuesi ose shpërndarësi përpara përdorimit.

Set i artikujve - çfarë ka në kuti?

tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- kutia

1 LED
2. Portë mikro USB
3. Butoni
4. Kodi i aktivizimit (QR)
5. Porta USB
6. Karikues USB

Kërkesa për distancë/gamë

Distanca e rekomanduar midis urës tedee, bllokimit tedee dhe një rrjeti lokal Wi-Fi

Tedee TBV1.0 Set + Bridge Cilindër- Kërkesa për diapazonin

* Pengesat fizike si muret, dyert dhe mobiljet mund të dobësojnë sinjalin e radios dhe të ndikojnë në disa nga funksionet e pajisjeve tedee.

Kodi i aktivizimit

Vendndodhja e një kodi unik aktivizimi (AC) të urës suaj tedee

Kodi i aktivizimit (AC) i urës suaj tedee printohet në:

 • faqja e fundit e këtij udhëzuesi instalimi (1)
 • ana e pasme e pajisjes suaj (2)

Ndërsa shtoni pajisjen tuaj në aplikacionin tedee, mund të:

 • skanoni Kodin QR
 • shkruani AC me dorë (14 karaktere)

Këshillë e dobishme

Përpara se të lidhni urën tedee në një prizë, bëni një foto të kodit tuaj të aktivizimit dhe mbajeni atë.

tedee TBV1.0 Set + Bridge Cilindr- kodi i aktivizimit

Konfigurimi - 3 hapa të thjeshtë

hapi 1: shkarkoni aplikacionin tedee, krijoni një llogari të re dhe identifikohuni
(kapërceni këtë hap nëse tashmë keni një llogari)

Tedee TBV1.0 Set + Bridge Cylinder - shkarkoni aplikacionin tedee

android IOS
Version 6.0 ose më i lartë 11.2 ose më i lartë
Lidhje 6.0 ose më i lartë Internet dhe Bluetooth® 4.0 ose më i lartë

tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Krijo një llogari

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Kodi QR

https://play.google.com/store/apps/details?id=tedee.mobile
https://apps.apple.com/us/app/tedee/id1481874162

Hapi 2 (opsionet A): aktivizoni portën USB të urës suaj tedee + ngarkuesin USB

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Karikues USB

Hapi 2 (opsioni B): aktivizoni portën tuaj mikro USB të urës tedee + kabllon

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- porta mikro USB

Hapi 2 (opsionet A dhe B): kontrolli përfundimtar

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- kontrolli përfundimtar

paralajmërim 2 Shënim: kur shihni sinjalin e dritës sekuenciale KUQ-BLU-GJELBËR-BARDHË ura juaj tedee është gati për t'u aktivizuar në aplikacionin tedee.

Hapi 3: përdorni aplikacionin tedee për të aktivizuar urën tuaj tedee

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës - përdorni aplikacionin tedee

paralajmërim 2 Shënim: Pas skanimit të kodit QR ose shtypjes së AC, ndiqni manualisht udhëzimet në aplikacionin tedee.

Rikthim ne gjendjen e fabrikes

 • hiqeni urën tedee nga priza, prisni 10 sekonda dhe futeni sërish në prizë
 • prisni derisa të pulsojë sekuenca KUQ – BLU – E GJELBËR – BARDHË e dritës LED
 • tani keni 10 sekonda për të përfunduar procedurën e rivendosjes së fabrikës
 • Shtypni dhe mbani butonin derisa LED të ndizet me ngjyrë të kuqe
 • kur lëshoni butonin, LED do të pulsojë 3 herë (e kuqe) dhe do të fiket
 • ura tedee do të riniset (mund të zgjasë deri në një minutë)

Informacion teknik

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Vendosja Specifikimet teknike

Ura Tedee

Model TBV1.0 furnizimi me energji elektrike 5V 300mA, 1.5W
peshë rreth 51.6g Komunikimi WiFi® 2.4GHz dhe 5.0GHz
përmasat 63.5 x 63.5 x 28 mm Komunikimi Bluetooth® BLE 5.0 2.4 GHz
Temperatura e funksionimit 10-40°C (vetëm brenda) Siguri TLS 1.3
Lagështia e funksionimit maksimumi 65% Mund të çiftohet me bravë tedee
Origjinë Poloni, BE Konfigurimi i rekomanduar max 2 metra nga bllokimi tedee max 10 metra nga ruteri lokal
Numri i grupit të prodhimit Informacion shtesë: Numri i grupit të prodhimit të pajisjes suaj është tetë karakteret e para të "Numrit serial të pajisjes (S / N)" të dukshme në etiketën në paketë dhe etiketën në vetë pajisjen. Për shembullample, numri i grupit të prodhimit të pajisjes me "Numrin Serial të Pajisjes (S / N)" 10101010-000001 është 10101010.

 

Shënimi i varianteve të ngjyrave Varianti i ngjyrës së produktit shënohet me një shkronjë në fund të emrit të modelit, në etiketë dhe në pllakën e klasifikimit të produktit. Për shembullample, një pajisje me modelin TLV1.0 në variantin e ngjyrave A është shënuar si “TLV1.0A”.

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- radiofrekuenca Frekuencat e radios

Ura Tedee është e pajisur me dy ndërfaqe radio: Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz dhe Wi-Fi 2,4 GHz dhe 5,0 GHz.

intervalin e frekuencave të radios

Interface: Gama Frekuenca: Zbatohet për modelin:
Bluetooth® BLE 5.0 2.4 GHz nga 2.4 GHz në 2.483 GHz TBV1.0
Wi-Fi® 2.4 GHz nga 2.4 GHz në 2.5 GHz TBV1.0
Wi-Fi® 5.0 GHz nga 5,150 në 5,350 GHz
nga 5,470 GHz në 5,725 GHz
TBV1.0

 

Informacion shtese: Simboli në paketim:
Gama e frekuencës së ulët 5.15-5.35 GHz është vetëm për përdorim të brendshëm. Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet 3
AT BE BG CH CY CZ DE
DK EE EL ES Fl FR HR
HU IE IS IT LI LT LU
LV MT NL NO PL PT RO
SE SI SK TR UK

USB ngarkues

peshë rreth 20.5 g furnizimi me energji elektrike Hyrja: 100-240V AC
50 / 60Hz
Dalja: 5V DC,
1000mA
përmasat 35 x 66.5 x 14 mm Simboli i klasës së mbrojtjes Izolim i dyfishtë
Klasa e mbrojtjes II

Komplet tedee TBV1.0 + Cilindri i urës- Karikues USB 2

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- furnizimi me energji elektrike furnizimi me energji elektrike

Për të përdorur urën tedee, ajo duhet të lidhet gjithmonë me një burim energjie.
Ura Tedee mund të furnizohet me energji elektrike në dy mënyra:

 • me karikues USB – futet direkt në një prizë rryme 100-240 V AC
 •  me kabllo mikro USB - i lidhur me një furnizim me energji elektrike

Tedee nuk merr përgjegjësinë për asnjë karikues USB përveç atij të ofruar ose të rekomanduar nga tedee.

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet 4 program

Versioni aktual i softuerit është i dukshëm në aplikacionin tedee: pajisja/cilësimet / versioni i përgjithshëm / softueri.
Softueri Tedee Bridge mund të përditësohet në dy mënyra: automatikisht ose manualisht.
Tedee bridge kontrollon automatikisht për përditësimet më të fundit të softuerit kur një rrjet Wi-Fi® është i lidhur me internetin. Në rast të dështimit të rrjetit ose gabimit të komunikimit, mund ta përditësoni drejtpërdrejt softuerin duke përdorur aplikacionin tedee (kërkohen lidhje interneti dhe Bluetooth®).
Mund të kontrolloni gjithashtu përditësimet më të fundit të disponueshme të softuerit direkt në aplikacionin tedee: pajisje/cilësimet / versioni i përgjithshëm / softueri.
Ju lutemi raportoni çdo problem me aplikacionin që mund të ndodhë gjatë përdorimit (të tilla si gabimet e identifikimit ose pezullimi i aplikacionit) te mbështetja teknike Tedee me email në [email mbrojtur], në www.tedee.com/ mbështetje ose me telefon në (+48) 884 088 011 nga e hëna në të premte gjatë orarit të punës nga ora 8:00 deri në 16:00 (CET).

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- sinjale LED Sinjalet LED

Kuptimi (veprim) LED (ngjyrë) Sinjali (lloji) Informacion shtesë
Initialization e gjelbër Ndezje
(Fast)
LED pulson kur pajisja ndizet.
Kjo konfirmon procesin e inicializimit dhe përfundimin e kontrollit të sistemit.
Gati E kuqe - Blu -
E gjelbër - e bardhë
Ndezje
(vijues)
LED pulson pas inicializimit të pajisjes
me sukses. Kjo konfirmon që ura tedee është gati për t'u përdorur.
Rikthim ne gjendjen e fabrikes e kuqe Dritë zbehëse LED pulson me tre pulsime të shpejta të kuqe kur lirohet butoni. Kjo konfirmon që cilësimet e fabrikës janë rikthyer.
gabim e kuqe Vezullim (i shpejtë / i ngadalshëm) Kontaktoni ekipin e mbështetjes teknike tedee.

Informacioni i pajtueshmërisë dhe garancisë

Shënime ligjore/mjedisore

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet 5

Deklarata e Konformitetit të BE-së
Tedee Sp. z oo deklaron se pajisja radio Tedee Bridge TBV1.0 është në përputhje me direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i Deklaratës së Konformitetit të BE-së është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: www.tedee.com/compliance

WEEE / RoHS
Për të parandaluar ndikimin e mundshëm negativ në mjedis, konsultohuni me ligjet dhe rregulloret tuaja lokale për asgjësimin e duhur të pajisjeve elektronike dhe baterive në vendin tuaj. Hedhja e baterive – nëse pajisja juaj tedee përmban bateri (vlen për bravat tedee), mos i hidhni me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Dorëzojini ato në një strukturë të përshtatshme riciklimi ose një pikë grumbullimi. Bateritë e përdorura në pajisjet tedee nuk përmbajnë merkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e specifikuara në Direktivën 2006/66/KE.
Hedhja e pajisjeve elektronike – mos e hidhni pajisjen tuaj tedee me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Dorëzojeni atë në një strukturë të përshtatshme riciklimi ose një pikë grumbullimi.

Bluetooth®
Shenja e fjalës dhe logot Bluetooth® janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Tedee Sp. z oo është nën licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.
Wi-Fi CERTIFIKUAR
Logoja Wi-Fi CERTIFIED është një shenjë certifikimi e Wi-Fi Alliance®.
Google, Android dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.
Apple dhe App Store janë marka tregtare të Apple Inc. IOS është një markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e Cisco në SHBA dhe vende të tjera dhe përdoret me licencë.

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet 6 garanci

Garancia e kufizuar e harduerit Tedee – Tedee Sp. z oo garanton që pajisjet tedee nuk kanë defekte harduerike në materiale dhe mjeshtëri për një periudhë jo më pak se 2 vjet nga data e blerjes së parë me pakicë. Tedee Sp. z oo nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e pajisjeve (përfshirë metodat e karikimit të ndryshme nga ato të përshkruara në këtë broshurë), veçanërisht nëse ndonjë ndryshim ose modifikim në harduerin ose softuerin e pajisjes që nuk është miratuar, rekomanduar ose ofruar nga tedee, është bërë të ndërmarra nga përdoruesi. Informacioni i plotë i garancisë është i disponueshëm në lidhjen e mëposhtme: www.tedee.com/warranty

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet 7 Mbeshtetje teknike

Për mbështetje teknike, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes

Komplet tedee TBV1.0 + Cilindri i urës - Simboli 10[email mbrojtur]
Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet 9 www.tedee.com/support
Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës- Simbolet 8 (+ 48) 884 088 011
Hënë-Premte 8:4 - XNUMX:XNUMX (CET)

logo tedee

Tedee Sp. z oo | ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa, POLAND
www.tedee.com | [email mbrojtur]

www.tedee.com
urë tedee

Dokumentet / Burimet

Tedee TBV1.0 Set + Cilindri i urës [pdf] Udhëzues instalimi
TBV1.0, Vendosja e cilindrit të urës

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.