Manuali i Udhëzimeve të scheppach EB1700 Earth Auger

Art.Nr. 5904702903 / 5904702904 AusgabeNr. 5904702850 Rev.Nr. 28/10/2020 EB1700 Shtylla e tokës Përkthimi i manualit origjinal të udhëzimeve KUJDES!: Lexoni me kujdes manualin përpara se të përdorni këtë makinë! Shpjegimi i simboleve në pajisje Lexoni udhëzuesin e plotë të përdorimit përpara se të përdorni pajisjen Lexoni, kuptoni dhe ndiqni të gjitha paralajmërimet. Mbani gjithmonë syze sigurie, mbrojtje dëgjimi dhe…