Manuali i përdorimit të marrës-transmetuesit në distancë PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Manuali i Përdoruesit Transceiver-Remote Power Ndezja/FIKJA Ndezja: Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes derisa të pulsojë ose të ndizet LED-ja GREEN. FIKUR: Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes derisa të pulsojë LED KUQ. Çiftimi (modaliteti i regjistrimit) Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes për të aktivizuar kufjet…