Udhëzues për instalimin e njësisë së mbushjes së shëllirë STIEBEL ELTRON 233307 WPSF

STIEBEL ELTRON 233307 Njësia e mbushjes me shëllirë WPSF Informacion i përgjithshëm Ky dokument është menduar për kontraktorët e kualifikuar Shënim: Lexoni me kujdes këto udhëzime përpara se të përdorni pajisjen dhe ruajini ato për referencë në të ardhmen. Transferojini këto udhëzime një përdoruesi të ri nëse kërkohet. Simbolet e tjera në këtë dokumentacion Shënim: Informacioni i përgjithshëm identifikohet nga simboli ngjitur. …