RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text 
Generator Instruction Manual

Manuali i udhëzimeve të gjeneratorit të tekstit të postës elektronike RKI INSTRUMENTS 82-5201-01

www.rkiinstruments.com

Garanci e produktit
RKI Instruments, Inc. garanton që pajisjet e alarmit të gazit të shitura nga ne të jenë pa defekte në materiale, punim dhe performancë për një periudhë prej një viti nga data e dërgesës nga RKI Instruments, Inc. Çdo pjesë e gjetur e dëmtuar brenda asaj periudhe do të riparohet ose zëvendësohet, sipas dëshirës tonë, pa pagesë. Kjo garanci nuk zbatohet për ato artikuj që për nga natyra e tyre janë subjekt i përkeqësimit ose konsumit në shërbimin normal dhe që duhet të pastrohen, riparohen ose zëvendësohen në baza rutinë. p.shampdisa prej artikujve të tillë janë:

 • a) Fishekët absorbues
 • b) Diafragmat dhe valvulat e pompës
 • c) Siguresat
 • d) Bateritë
 • e) Elementet e filtrit

Garancia anulohet nga abuzimi duke përfshirë dëmtimin mekanik, ndryshimin, trajtimin e ashpër ose procedurat e riparimit që nuk janë në përputhje me manualin e operatorit. Kjo garanci tregon shtrirjen e plotë të detyrimit tonë dhe ne nuk jemi përgjegjës për kostot e heqjes ose zëvendësimit, kostot e riparimit lokal, kostot e transportit ose shpenzimet e mundshme të bëra pa miratimin tonë paraprak.
KJO GARANCI ËSHTË NË VENDËSI TË CDO DHE TË GJITHA GARANCIVE DHE PËRFAQËSIVE TË TJERA, TË SHPREHURA OSE TË LËNDRUESHME, DHE TË GJITHA DETYRIMET APO DETYRIMET E TJERA NGA PJESA E INSTRUMENTEVE TË TJERA TË INSTRUMENTEVE TË KUJDESË, PËRFSHIRË TË SHPËRREUARA . NË ASNJË RAST, RKI INSTRUMENTS, INC. NUK DUHET PËRGJEGJËS PËR HUMBJEN APO DËME TË INDIREKTE, TË RËNDËSISHME APO PAJISJE TË ASNJË LLOJI TË LIDHUR ME PËRDORIMIN E PRODUKTEVE APO DËSHTIM TË PRODUKTIT TË TIJ.
Kjo garanci mbulon instrumentet dhe pjesët që u shiten përdoruesve nga shpërndarës, tregtarë dhe përfaqësues të autorizuar të caktuar nga RKI Instruments, Inc.
Ne nuk marrim përsipër dëmshpërblim për ndonjë aksident ose dëmtim të shkaktuar nga funksionimi i këtij monitori të gazit dhe garancia jonë është e kufizuar në zëvendësimin e pjesëve ose të mallrave tona të plota.

Mbiview

The 82-5201-01 email/text generator is capable of monitoring 4 sets of contacts and sending out an email and/or text message when a contact opens or closes. It can also send out an email and/or text message when it is powered up. The email/text generator is installed in a plastic housing that has a strain relief bushing on the bottom. An AC/DC power supply is installed beneath the email/text generator. The power supply’s AC input terminals are wired to a terminal strip at the bottom of the mounting plate to make it easy to connect power at the installation site. The DC output wires are wired to the email/ text generator’s input terminals.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 1

specifikimet

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Specifications

Instalim

 1. Zgjidhni vendin e montimit. Kur zgjidhni vendin e montimit, merrni parasysh faktorët e mëposhtëm:
  • Is an AC or DC power source available?
  • Is there enough room to open the housing door and make wiring connections (see Figure 2)?
 2. Këmbët e montimit dhe pajisja për instalimin e këmbëve të montimit dërgohen në një qese brenda kutisë. Instaloni këmbët e montimit siç tregohet më poshtë.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Installation
 3. Vendoseni monitorin në një sipërfaqe vertikale në nivelin e syve (4 1/2 deri në 5 këmbë nga dyshemeja).
 4. Use 3/16″ screws through the slots in the mounting feet at each corner of the housing to secure the housing to the mounting surface.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 2

Instalime elektrike

 1. Nëse përdorni rrymë AC:
  a. Zhvidhosni dhe hiqni dadot mbajtëse nga mbulesa e shiritit të terminalit AC.
  b. Kaloni telat e rrymës AC përmes mbështjellësit për lehtësimin e tendosjes në pjesën e poshtme të kutisë.
  c. Lidhni një tel të linjës nga burimi i energjisë AC në terminalin "H" në shiritin e terminalit AC.
  d. Lidhni një tel neutral nga burimi i energjisë AC në terminalin "N" në shiritin e terminalit AC.
  e. Lidhni një tel tokëzimi nga burimi i energjisë AC në terminalin "G" në shiritin e terminalit AC.
  f. Riinstaloni kapakun e shiritit të terminalit AC duke përdorur dadot mbajtëse.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 3
 2. Nëse përdorni një burim energjie 9 – 12 VDC:
  a. Shkëputni telat kuqezi të instaluara në fabrikë nga terminalet hyrëse të gjeneratorit të postës elektronike/teksti.
  b. Kaloni telat DC nëpër tufat për lehtësimin e tendosjes në pjesën e poshtme të kutisë.
  c. Lidhni linjën "+" të burimit të energjisë me terminalin "+" në shiritin e terminalit DC.
  d. Lidhni linjën "-" të burimit të energjisë me terminalin "-" në shiritin e terminalit DC.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 4
 3. Lidhni 2 terminalet për çdo hyrje të mbylljes së kontaktit me kontaktet që synohen të monitorojnë.
 4. Shtrëngoni vidën në tufën e heqjes së tendosjes për të siguruar telat.
 5. Ndizni burimin e energjisë.

Konfiguracion

Hyrja në modalitetin e konfigurimit dhe lidhjen fillestare
 1. Lidhni energjinë me pajisjen. Nëse është hera e parë që pajisja ndizet, ajo do të ndizet në modalitetin e konfigurimit dhe LED do të pulsojë blu. Nëse LED pulson jeshile, shtypni butonin Mode në anën e djathtë të pajisjes për të kaluar në modalitetin e konfigurimit duke përdorur një mjet me një kënd 90°.
 2. Navigoni te ekrani WiFi në kompjuterin, telefonin ose tabletin tuaj dhe gjeni NCD_Email.
 3. Fjalëkalimi për t'u bashkuar me rrjetin është NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The password to join the network is NCDBeast
 4. Pajisja juaj mund të nisë automatikisht një shfletues dhe t'ju çojë te konfigurimi web ndërfaqe. Nëse jo, mund t'ju duhet të prekni përsëri emrin e rrjetit (në një telefon ose tablet) ose të shkruani 172.217.28.1 në një dritare të shfletuesit Chrome, Firefox ose Safari (në një kompjuter).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Your device may automatically launch a browser
 5. Konfigurimi i pajisjes web shfaqet ndërfaqja.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The device’s configuration web interface appears

Konfigurimi i WiFi

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - WiFi Configuration

 1. Network: Select a 2.4 GHz WiFi network from the drop down menu. The device does not support 5 GHz networks.
 2. Hidden Network: If your network does not appear, manually enter the 2.4 GHz network’s SSID. The device does not support 5 GHz networks. Do not enter anything in the Hidden Network field if you selected a network from the Network drop down menu.
 3. Fjalëkalimi: Nëse rrjeti juaj është i mbrojtur me fjalëkalim, futni fjalëkalimin. Pajisja nuk mbështet rrjete, fjalëkalimet e të cilëve kanë karaktere të veçanta si #$%*. Nëse rrjeti juaj nuk është i mbrojtur me fjalëkalim, lëreni këtë fushë bosh.
 4. DHCP: Zgjidhni kutinë nëse rrjeti me të cilin po lidheni është një rrjet DHCP. Zgjedhni kutinë nëse keni nevojë të caktoni një adresë IP statike.
  SHËNIM: The rest of the fields are only active if DHCP is deselected.
 5. Default Gateway: Futni IP-në e paracaktuar të portës së rrjetit.
 6. Subnet Mask: Futni IP-në e maskës së nënrrjetit të rrjetit.
 7. DNS Primary: Futni një IP të vlefshëm të serverit primar DNS. IP mund të përputhet me cilësimet e rrjetit ose mund të jetë një server i zakonshëm DNS. 8.8.8.8 është IP për serverin kryesor të kërkimit DNS të Google.
 8. DNS Sekondar: Futni një IP të vlefshme të serverit dytësor DNS. IP mund të përputhet me cilësimet e rrjetit ose mund të jetë një server i zakonshëm DNS. 8.8.4.4 është IP për serverin dytësor të kërkimit DNS të Google.
 9. IP statike: Futni adresën IP statike që dëshironi që pajisja të përdorë në rrjetin tuaj.
Konfigurimi i butë i AP

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Soft AP Configuration

 1. Soft AP SSID: Ndërsa është në modalitetin e konfigurimit, pajisja vepron si një pikë aksesi WiFi dhe transmeton një SSID. Futni SSID-në që dëshironi të transmetojë pajisja.
 2. Fjalëkalimi i butë AP: Futni fjalëkalimin që dëshironi të kërkojë pajisja kur përpiqet të lidhet me pikën e saj të hyrjes WiFi.
Konfigurimi i klientit të postës elektronike

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Email Client Configuration

 1. Host: Enter the email broker’s SMTP host address. Common addresses are smtp.gmail.com and smtp-mail.outlook.com.
  SHËNIM: Email broker must be SMTP.
 2. Host Port: Enter the email broker’s SMTP port. Most email brokers that support SMTP connection use port 587.
 3. Login Email: Enter the email address you’d like to use to generate emails/texts. 4. Password: Enter the password used to access the email address entered in Login Email.
  SHËNIM: The email account’s password cannot contain the `&’ symbol.
 4. Device Name: Enter the text you want to appear in the signature of sent emails/texts. 6. Retries: Enter the number of times you want the device to attempt to send emails and/or texts if the initial attempt is unsuccessful.
  SHËNIM: Nëse do të përdorni një adresë Gmail për të dërguar email/tekste, sigurohuni që cilësimi "Lejo aplikacionet më pak të sigurta" të jetë zgjedhur në llogarinë tuaj të Google.
Konfigurimi i kalibrimit

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Calibration Configuration

 1. Debounce Cycles: This setting defines how many CPU cycles are needed to determine a change in status. Most contacts bounce when they first make contact and this setting prevents those bounces from being recorded as separate events. Do not change this setting unless recommended by RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: Ky cilësim përcakton se sa milisekonda kontakti duhet të qëndrojë në një gjendje të ndryshuar përpara se pajisja të dërgojë një email dhe/ose tekst. Cilësimi i paracaktuar është 5000 milisekonda (5 sekonda).
Ndizni dhe futni email/tekste

Pajisja do të gjenerojë email dhe/ose tekste kur pajisja ndizet dhe/ose kur ndonjë prej kontakteve mbyllet ose hapet. Duhet të bëni cilësimet e emailit/tekstit për çdo lloj ngjarjeje (Ndezja, Hyrja 1 Mbyll, Hyrja 1 Hap, etj.) individualisht, edhe nëse të gjitha shkojnë në të njëjtën adresë emaili dhe/ose numër telefoni. Nëse nuk dëshironi që emailet/tekstet të dërgohen për një lloj ngjarjeje të caktuar, lërini fushat bosh.

If you are using an Outlook account and want to send emails/texts to more than one recipient, you will need to verify the Outlook email address the first time the email/text generator sends an email/text. The first attempt at sending an email/text will not be successful, and Outlook will send an email to your Outlook email address, asking you to verify your account.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Power On and Input Emails Texts

 1. Subjekti: Futni titullin e subjektit për emailin/tekstin e krijuar nga lloji i ngjarjes. Teksti duhet të jetë alfanumerik dhe nuk mund të përmbajë ndonjë karakter të veçantë.
 2. Trupi i mesazhit: Futni trupin për emailin/tekstin e krijuar nga lloji i ngjarjes. Teksti duhet të jetë alfanumerik dhe nuk mund të përmbajë ndonjë karakter të veçantë.
  SHËNIM: Mesazhi i ndezjes përfshin një përqindje të fuqisë së sinjalit WiFitage përveç çdo teksti të futur.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. [email mbrojtur],[email mbrojtur]). Mos shtoni asnjë hapësirë ​​midis adresave të emailit ose numrave të telefonit. Për numrat e telefonit, duhet të përdorni një [email mbrojtur]Formati ______ ku emri i domenit i përdorur në fushën e zbrazët varet nga operatori celular i numrit.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email addressRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email address

Troubleshooting

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Troubleshooting

SHËNIM: Gjeneruesi i postës elektronike/teksti është një pajisje e palës së tretë. Ju lutemi kontaktoni NCD në https://community.ncd.io/ për mbështetjen e gjeneratorit të postës elektronike / tekstit.

Dokumentet / Burimet

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Manuali i udhëzimeve
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

Referencat

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.