266285 – BJ 57IN SNOWMAN WITH SNOWFLAKES
Udhëzimi i Asamblesë

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - cover

 1. Take the snowman out of the package. Assemble the two half parts of the bottom body by inserting tubes or hook through the circles on each side as shown in the picture above .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 2. Assemble the snowman’s upper body onto the bottom one .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 2
 3. Put the snowman’s hat and arms on the body.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 3
 4. Wrap the light chain on the metal wire and install the snowflakes one by one as shown, then connect the end plug with the connector of the body lights.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 4
 5. Install the metal wire on snowman’s hand and put the scarf around the neck.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 6. Assembly is now complete. if using outdoors on a lawn , secure the snowman by inserting the 4 lawn stakes through the supports and into the soil.

UDHIONZIME T I RANTNDSISHME T SA SIGURIS

Kur përdorni produkte elektrike, masat paraprake themelore duhet të praktikohen gjithmonë duke përfshirë sa vijon:

 1. LEXO DHE NDIQUMI T ALL GJITHA UDHUCTZIMET E SIGURIS.
 2. Lexoni dhe ndiqni të gjitha udhëzimet që janë në produkt ose të dhëna me produktin.
 3. Mos përdorni një kordon zgjatues.
 4. Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lightning conductors.
 5. Puna e instalimit dhe instalimet elektrike duhet të bëhen nga një person (të) i kualifikuar në përputhje me të gjitha kodet dhe standardet e zbatueshme, duke përfshirë ndërtimin e vlerësuar nga zjarri.
 6. Do not install or use within 10 feet of a pool.
 7. Do not use in a bathroom.
 8. KUJDES: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover .
 9. KUJDES: Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
 10. KUJDES: Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
  RUA K THTO UDHIONZIME - Ky manual përmban udhëzime të rëndësishme të sigurisë dhe funksionimit për njësitë e energjisë.

Kjo pajisje përputhet me Pjesën 15 të Rregullave të FCC. Operacioni i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, përfshirë ndërhyrjet që mund të shkaktojnë operacion të padëshiruar.

Warning: Ndryshimet ose modifikimet në këtë njësi që nuk janë aprovuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të shfuqizojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjet.
SHËNIM: Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur në përputhje me kufijtë për një pajisje dixhitale të Klasës B, në përputhje me Pjesën 15 të Rregullave të FCC. Këto kufij janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banimi. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio.
Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që ndërhyrja nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen në radio ose televizion, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjet, përdoruesi inkurajohet të përpiqet të korrigjojë ndërhyrjen nga një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

 • Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
 • Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
 • Lidhni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi.
 • Konsultohuni me shitësin ose një teknik me përvojë në radio / TV për ndihmë.

Dokumentet / Burimet

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes [pdf] Manuali i udhëzimeve
266285, 2ATJQ266285, 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes, 266285, BJ 57IN Snowman With Snowflakes

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.