Manuali i Pronësisë LUMINAR EVERYDAY 59250 2ft LED i lidhshëm i bimëve Grow Light

Manuali i pronarit dhe Udhëzimet e Sigurisë

Ruani këtë manual Mbajeni këtë manual për paralajmërimet dhe masat paraprake të sigurisë, procedurat e montimit, funksionimit, inspektimit, mirëmbajtjes dhe pastrimit. Shkruani numrin serial të produktit në pjesën e pasme të manualit pranë diagramit të montimit (ose muajin dhe vitin e blerjes nëse produkti nuk ka numër). Ruajeni këtë manual dhe faturën në një vend të sigurt dhe të thatë për referencë në të ardhmen.

Simbolet dhe përkufizimet e paralajmërimit
Ky është simboli i alarmit të sigurisë. Përdoret për t'ju paralajmëruar për rreziqet e mundshme të lëndimeve personale. Bindjuni të gjitha mesazheve të sigurisë që

ndiqni këtë simbol për të shmangur lëndimet ose vdekjen e mundshme.

RREZIK Tregon një situatë të rrezikshme e cila, nëse nuk shmanget, do të rezultojë në vdekje ose lëndime serioze.
KUJDES Tregon një situatë të rrezikshme e cila, nëse nuk shmanget, mund të rezultojë në vdekje ose lëndime serioze.
KUJDES Tregon një situatë të rrezikshme e cila, nëse nuk shmanget, mund të rezultojë në lëndime të lehta ose të moderuara.
NJOFTIM  

Adreson praktika që nuk kanë të bëjnë me lëndime personale.

INFORMATA E R IMNDSISHME SIGURIA

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike, ose dëmtimit të personave:

 1. Instaloni vetëm sipas këtyre udhëzimeve. Instalimi jo i duhur mund të krijojë rreziqe.
 2. Shmangni goditjen elektrike. Mbani prizat dhe enët të thata. Përdorni vetëm në qarqet e mbrojtura nga GFCI.
 3. I përshtatshëm për damp vendndodhjet.
 4. Ky produkt nuk është i përshtatshëm për instalim të zhytur në tavane ose në ndërtesa. Mos e instaloni në tavane me nxehtësi rrezatuese.
 5. Vishni syze të miratuara nga ANSI dhe doreza pune gjatë instalimit.
 6. Mbani zonën e punës të pastër dhe të ndriçuar mirë. Zonat e rrëmujshme ose të errëta ftojnë aksidente.
 7. Mos e përdorni Dritën në atmosfera shpërthyese, të tilla si në prani të lëngjeve, gazeve ose pluhurit të ndezshëm. Drita gjeneron shkëndija të cilat mund të ndezin pluhurin ose tymrat.
 8. Spina e Dritës duhet të përputhet me prizën. Asnjëherë mos e modifikoni spinën në asnjë mënyrë. Mos përdorni asnjë prizë përshtatës me Dritën. Prizat e pamodifikuara dhe prizat që përputhen do të zvogëlojnë rrezikun e goditjes elektrike.
 9. Mos abuzoni me kordonin elektrik. Asnjëherë mos e përdorni kordonin për të shkëputur Dritën. Mbajeni kordonin larg nxehtësisë, vajit, skajeve të mprehta ose pjesëve të lëvizshme. Litarët e dëmtuar ose të ngatërruar rrisin rrezikun e goditjes elektrike.
 10. Ruaje Dritën. Kontrolloni për thyerje të pjesëve dhe çdo gjendje tjetër që mund të ndikojë në funksionimin e Dritës. Nëse është dëmtuar, riparojeni përpara përdorimit. Shumë aksidente shkaktohen nga artikujt e mirëmbajtur keq.
 11. Mbani etiketat dhe tabelat e emrave në Drita. Këto përmbajnë informacione të rëndësishme sigurie. Nëse nuk lexohet ose mungon, kontaktoni Harbour Freight Tools për një zëvendësim.
 12. Ky produkt nuk është një lodër. Mbajeni atë larg fëmijëve.
 13. Mos e instaloni direkt mbi një burim nxehtësie (sobë, etj.).
 14. Njerëzit me stimulues kardiakë duhet të këshillohen me mjekun (et) e tyre para përdorimit. Fushat elektromagnetike në afërsi të kardiakut mund të shkaktojnë ndërhyrje në kardiak ose dështim të kardiakut.
 15. Paralajmërimet, masat paraprake dhe udhëzimet e diskutuara në këtë manual udhëzimi nuk mund të mbulojnë të gjitha kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin. Operatori duhet të kuptojë se arsyeja e shëndoshë dhe kujdesi janë faktorë që nuk mund të përfshihen në këtë produkt, por duhet të sigurohen nga operatori.

Argumentim

PËR PARANDALIMIN E GODITJES ELEKTRIKE DHE VDEKJEN NGA LIDHJA E PASAKTË E TOKËZIMIT TË TELAVE:
Kontrolloni me një elektricist të kualifikuar nëse dyshoni nëse priza është e bazuar në tokë.
Mos e modifikoni spinën e kordonit të rrymës së dhënë me Dritën. Asnjëherë mos e hiqni degën e tokëzimit nga spina. Mos e përdorni Dritën nëse kordoni i rrymës ose spina është i dëmtuar. Nëse është dëmtuar, riparojeni atë nga një
objekti i shërbimit përpara përdorimit. Nëse spina nuk përshtatet me prizën, instaloni një prizë të duhur nga një elektricist i kualifikuar.

Drita me izolim të dyfishtë 110-120 VAC: Drita me dy priza me këmbë

 1.  Për të reduktuar rrezikun e goditjes elektrike, pajisjet e dyfishta kanë një prizë të polarizuar (njëra teh është më e gjerë se tjetra). Kjo prizë do të përshtatet në një prizë të polarizuar vetëm në një mënyrë. Nëse spina nuk futet plotësisht në prizë, kthejeni spinën prapa. Nëse ende nuk përshtatet, kontaktoni një elektricist të kualifikuar për të instaluar prizën e duhur. Mos e ndërroni spinën në asnjë mënyrë.
 2. Veglat me izolim të dyfishtë mund të përdoren në secilën nga prizat 120 volt të paraqitura në ilustrimin e mëparshëm. (Shihni prizat për prizën me 2 dhëmbë.)

Kordone zgjatuese

 1. Dritat e tokëzuara kërkojnë një kordon zgjatues me tre tela. Dritat me izolim të dyfishtë mund të përdorin një kordon zgjatues me dy ose tre tela.
 2. Ndërsa distanca nga priza e furnizimit rritet, duhet të përdorni një kordon zgjatës të matësit.
  Përdorimi i kordonëve zgjatues me tela me madhësi të papërshtatshme shkakton një rënie serioze të vëllimittage, duke rezultuar në humbje të fuqisë dhe dëmtim të mundshëm të mjetit. (Shih Tabelën A.)
  TABELA A: MATËS MINIMAL I REKOMANDUAR TELI PËR KOLOTË E ZGJATIMIT* (120 VOLT)
  PLAKA EMRI AMPJU JENI

  (me ngarkesë të plotë)

  ZGJATUES LENGTH
  25 50 75 100 150
  0 - 2.0 18 18 18 18 16
  2.1 - 3.4 18 18 18 16 14
  3.5 - 5.0 18 18 16 14 12
  5.1 - 7.0 18 16 14 12 12
  7.1 - 12.0 16 14 12 10 -
  12.1 - 16.0 14 12 10 - -
  16.1 - 20.0 12 10 - - -
  * Bazuar në kufizimin e linjës voltagbie në pesë volt në 150% të vlerësuar ampjanë.
 3. Sa më i vogël të jetë numri i matësit të telit, aq më i madh është kapaciteti i kordonit. Për ishampPër shembull, një kordon 14 matës mund të mbajë një rrymë më të lartë se një kordon 16 matës.
 4. Kur përdorni më shumë se një kordon zgjatues për të bërë gjatësinë totale, sigurohuni që secili kabllo të përmbajë të paktën madhësinë minimale të telit të kërkuar.
 5.  Nëse përdorni një kordon shtesë për më shumë se një mjet, shtoni pllakën e emrit amperes dhe përdorni shumën për të përcaktuar madhësinë e kërkuar minimale të kordonit.
 6. Nëse jeni duke përdorur një kordon zgjatues jashtë, sigurohuni që ai të jetë i shënuar me prapashtesën "WA" ("W" në Kanada) për të treguar se është i pranueshëm për përdorim në natyrë.
 7. Sigurohuni që kordoni zgjatues është i lidhur mirë dhe në gjendje të mirë elektrike. Gjithmonë zëvendësoni një kordon shtesë të dëmtuar ose riparojeni atë nga një elektricist i kualifikuar para se ta përdorni.
 8. Mbroni litarët zgjatues nga objektet e mprehta, nxehtësia e tepërt dhe damp ose zona të lagështa.

symbology

specifikimet

Vlerësimi elektrik 120 VAC / 60 Hz / 19 W / 0.172 A
Ngarkesa e enës 1.8A
Gjatësia e kordonit elektrik 5 ft.

Kjo pajisje përputhet me pjesën 15 të Rregullave të FCC. Operacioni i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, përfshirë ndërhyrjet që mund të shkaktojnë operacion të padëshiruar.

 

Shënim: Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur në përputhje me kufijtë për një pajisje dixhitale të Klasës B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufij janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banimi. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që ndërhyrja nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen në radio ose televizion, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjet, përdoruesi inkurajohet të përpiqet të korrigjojë ndërhyrjen nga një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

 • Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
 • Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
 • Lidhni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi.
 • Konsultohuni me shitësin ose një teknik me përvojë në radio / TV për ndihmë.

Udhëzimet e Montimit

Lexoni seksionin T EN GJITHA INFORMACIONIN E RORTNDSISHM T SIGURIS në fillim të këtij dokumenti, duke përfshirë të gjithë tekstin nën nëntituj brenda tij përpara se të vendosni ose përdorni këtë produkt.

Montimi i pezulluar

 1. Zgjidhni një vend të përshtatshëm për varjen e Grow Light. Grow Light duhet të varet nga një sipërfaqe e fortë montimi në gjendje të mbajë peshën e pajisjes.
  KUJDES! Mos e instaloni Grow Light në drywall.
  PARALAJMËRIM! PËR PARANDALIMIN E LËNDIMIT RËNDË: Verifikoni që sipërfaqja e instalimit të mos ketë linja të fshehura shërbimi përpara se të shponi ose të hapni vidhat.
 2. Shënoni vendet e montimit 23.6! veç në sipërfaqen e montimit.
 3. Stërvitja 1/8! vrimat në vendet e montimit.
 4. Fije J Kapet në vrima.
 5. Shtoni zinxhirë te V Hooks.
 6. Lidhni grepa V për të rritur dritën.
 7. Varni zinxhirin në grep J.
 8.  Lidhni jo më shumë se tetë Grow Lights së bashku.
 9. Lidheni kordonin e rrymës në prizën e tokëzuar 120 VAC. Aktivizoni çelësin(et) e energjisë.

Montimi në sipërfaqe

 1. Shënoni vendet e montimit 22.6! veç në sipërfaqen e montimit.
 2. Stërvitja 1/8! vrimat në vendet e montimit.
 3. Vidhni vidhat në vrima, duke lënë kokat e vidave të zgjaten 0.1! nga sipërfaqja e montimit.
 4. Rreshtoni skajet e mëdha të vrimave të çelësave në Grow Light me vida në sipërfaqen e montimit.
 5. Rrëshqitni Grow Light drejt skajeve të vogla të vrimave të çelësave për ta siguruar.
 6. Lidhni jo më shumë se tetë Grow Lights së bashku.
 7. Lidheni kordonin e rrymës në prizën e tokëzuar 120 VAC. Aktivizoni çelësin(et) e energjisë.

Mirëmbajtje

Procedurat që nuk shpjegohen në mënyrë specifike në këtë manual duhet
kryhet vetëm nga një teknik i kualifikuar

KUJDES

P TOR PARANDALIMIN E D INMTIMIT T SER RIOND NGA OPERACIONI AKSIDENTAL:
Hiqeni Dritën nga priza e saj elektrike përpara se të kryeni ndonjë procedurë në këtë seksion.
PËR PARANDALIMIN E LËNDIMIT RËNDË NGA DËSHTIMI I DRITËS:
Mos përdorni pajisje të dëmtuara. Nëse vërehet dëmtim, korrigjoni problemin përpara përdorimit të mëtejshëm.

 1. PARA CDO PËRDORIMI, inspektoni gjendjen e përgjithshme të Grow Light. Kontrollo per:
  • hardueri i lirshëm
  • shtrembërim ose lidhje të gabuar të pjesëve lëvizëse
  • kordoni i dëmtuar/tela elektrike
  • pjesë të plasaritura ose të thyera
  • çdo kusht tjetër që mund
  ndikojnë në funksionimin e tij të sigurt.
 2. Pastrojeni PERIODIKALisht kapakun e shpërndarësit me pastrues xhami jo gërryes dhe një leckë të pastër.

PARALAJMËRIM! PËR PARANDALIMIN E LËNDIMIT RËNDË: Nëse kordoni i furnizimit të kësaj drite është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet vetëm nga një teknik i kualifikuar servisi.

Lista e pjesëve dhe diagrami

Pjesë Përshkrim Qty
1 Trekëndëshi V Hook 2
2 Zinxhir 2
3 J Hook 2
4 Vidhos 2
5 Rritet Drita 1

Regjistro numrin rendor të produktit këtu:
Shënim:
Nëse produkti nuk ka numër serik, shënoni muajin dhe vitin e blerjes.
Shënim: Disa pjesë renditen dhe tregohen vetëm për qëllime ilustrimi dhe nuk disponohen individualisht si pjesë këmbimi. Specifikoni UPC 193175463784 kur porosisni pjesë.

Garanci e kufizuar 90 ditore

Harbour Freight Tools Co. bën çdo përpjekje për të siguruar që produktet e saj përmbushin standardet e cilësisë dhe qëndrueshmërisë së lartë, dhe i garanton blerësit fillestar që ky produkt nuk ka defekte në materiale dhe në punim për periudhën 90 ditë nga data e blerjes. Kjo garanci nuk zbatohet për dëmet që shkaktohen drejtpërdrejt ose tërthorazi,
për keqpërdorim, abuzim, neglizhencë ose aksidente, riparime ose ndryshime jashtë objekteve tona, aktivitet kriminal, instalim jo të duhur, konsumim normal ose mungesë mirëmbajtjeje. Ne në asnjë rast nuk do të jemi përgjegjës për vdekje, lëndime
ndaj personave ose pronës, ose për dëme të rastësishme, të rastësishme, të veçanta ose pasuese që rrjedhin nga përdorimi i produktit tonë. Disa shtete nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e dëmeve të rastësishme ose pasuese, kështu që kufizimi i mësipërm i përjashtimit mund të mos zbatohet për ju. KJO GARANCI ËSHTË SHPREHTIM NË VENDËNDIM TË TË GJITHA TJERAVE

GARANCI, TË SHPREHSHME OSE TË LËNDËSUARA, PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË DHE PËRSHTATSHMËRISË.

Për të marrë përparimtage kësaj garancie, produkti ose pjesa duhet të na kthehet me tarifa transporti të parapaguara. Dëshmia e datës së blerjes dhe një shpjegim i ankesës duhet të shoqërojnë mallin.
Nëse inspektimi ynë verifikon defektin, ne do të riparojmë ose zëvendësojmë produktin në zgjedhjen tonë ose mund të zgjedhim të rimbursojmë çmimin e blerjes nëse nuk mund t'ju sigurojmë me shpejtësi dhe shpejt një zëvendësim. Ne do t'i kthejmë produktet e riparuara me shpenzimet tona, por nëse konstatojmë se nuk ka asnjë defekt, ose se defekti rezultoi nga shkaqe që nuk janë brenda fushës së garancisë sonë, atëherë ju duhet të bartni koston e kthimit të produktit.
Kjo garanci ju jep të drejta specifike ligjore dhe mund të keni edhe të drejta të tjera të cilat ndryshojnë nga shteti në shtet

 

 

Lexoni më shumë rreth këtij manuali & Shkarkoni PDF:

Dokumentet / Burimet

LUMINAR EVERYDAY 59250 Drita e rritjes së bimëve me lidhje LED 2ft [pdf] Manuali i pronarit
59250, Drita e rritjes së bimëve me lidhje LED 2 ft

Join Conversation

1 Comment

 1. duhet të tregojë specifikimin e spektrit se sa është drita e kuqe blu dhe gjatësitë e tjera të valëve të prodhuara nga produkti.

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar *