Hatco-logo

Ngrohëse bufeje të serisë Hatco GRBW GLO-RAY

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-product

KUJDES
Mos e përdorni këtë pajisje nëse nuk e keni lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e këtij manuali! Mosndjekja e udhëzimeve të këtij manuali mund të rezultojë në lëndime serioze ose vdekje. Ky manual përmban informacione të rëndësishme të sigurisë në lidhje me mirëmbajtjen, përdorimin dhe funksionimin e këtij produkti. Nëse nuk jeni në gjendje të kuptoni përmbajtjen e këtij manuali, ju lutemi sillni atë në vëmendjen e mbikëqyrësit tuaj. Mbajeni këtë manual në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen. Anglisht = p 2.

INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR PRONARIN

Regjistroni numrin e modelit, numrin serial, voltage, dhe datën e blerjes së njësisë në hapësirat më poshtë (etiketa e specifikimeve e vendosur në pjesën e përparme të njësisë). Ju lutemi, vini në dispozicion këtë informacion kur telefononi Hatco për ndihmë shërbimi.

 • Modeli Nr. ____________________________________
 • Serial Nr ________________________________________
 • voltage __________________________________________
 • Data e blerjes __________________________________

Regjistroni njësinë tuaj!
Përfundimi i regjistrimit të garancisë në internet do të parandalojë vonesat në marrjen e mbulimit të garancisë. Hyni në Hatco webnë faqen www.hatcocorp.com, zgjidhni menynë tërheqëse Mbështetja dhe klikoni në "Garancia".

Orari i biznesit:
Nga 7:00 e mëngjesit deri në 5:00 pasdite e hënë-e premte, ora qendrore (CT) (Orari i verës: qershor deri në shtator - 7:00 deri në 5:00 pasdite e hënë - e enjte 7:00 deri në 4:00 pasdite e premte).

Ndihma për pjesë 24-ditore 7-orëshe dhe shërbimi ofrohet në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada duke telefonuar 800-558-0607. Informacione shtesë mund të gjenden duke vizituar faqen tonë webfaqe në www.hatcocorp.com.

HYRJE

Dritat e ekranit Hatco Glo-Rite® janë shirita drite të qëndrueshme dhe efektive, ideale për përdorim në zonat e përgatitjes, mbajtjes dhe ekspozimit të ushqimit. Dritat janë bërë nga strehë alumini të ekstruduar me reflektorë të ndezur të ndezur për ndriçim maksimal dhe kanë drita inkandeshente rezistente ndaj thyerjes. Çdo njësi vjen e pajisur për montim dhe lidhje elektrike së bashku me një ndërprerës Power I/O (ndezje/fikje) për kontrollin e operatorit.

Dritat e ekranit Hatco janë produkte të kërkimit të gjerë dhe testimit në terren. Materialet e përdorura u zgjodhën për qëndrueshmëri maksimale, pamje tërheqëse dhe performancë optimale. Çdo njësi inspektohet dhe testohet tërësisht përpara dërgesës. Ky manual ofron udhëzimet e instalimit, sigurisë dhe funksionimit për Dritat e Ekranit. Hatco rekomandon që të gjitha udhëzimet e instalimit, funksionimit dhe sigurisë që shfaqen në këtë manual të lexohen përpara instalimit ose funksionimit të një njësie.

Informacioni i sigurisë që shfaqet në këtë manual identifikohet nga panelet e mëposhtme të fjalëve sinjalizuese:

 • KUJDES tregon një situatë të rrezikshme që, nëse nuk shmanget, mund të rezultojë në vdekje ose lëndim serioz.
 • KUJDES tregon një situatë të rrezikshme që, nëse nuk shmanget, mund të rezultojë në lëndime të vogla ose të moderuara.
 • NJOFTIM përdoret për të trajtuar praktikat që nuk lidhen me dëmtimet personale.

INFORMATA E R IMNDSISHME SIGURIA

Lexoni informacionin e mëposhtëm të rëndësishëm të sigurisë përpara se të përdorni këtë pajisje për të shmangur lëndime serioze ose vdekje dhe për të shmangur dëmtimin e pajisjeve ose pronës.

KUJDES

RREZIKU NGA GODHJA ELEKTRIKE:

 • Njësia duhet të instalohet nga një elektricist i kualifikuar. Instalimi duhet të jetë në përputhje me të gjitha kodet lokale elektrike. Instalimi nga personel i pakualifikuar do të anulojë garancinë e njësisë dhe mund të çojë në goditje elektrike ose djegie, si dhe dëmtim të njësisë dhe/ose rrethinës së saj.
 • Konsultohuni me një kontraktor elektrik të licencuar për instalimin e duhur elektrik në përputhje me kodet elektrike lokale dhe Kodin Kombëtar Elektrik (NEC).
 • Fikni energjinë në çelësin e shkyçjes/çelësin e qarkut të shkrirë dhe lëreni njësinë të ftohet përpara se të kryeni çdo pastrim, rregullim ose mirëmbajtje.
 • MOS zhytni ose ngopni me ujë. Njësia nuk është e papërshkueshme nga uji. Mos e përdorni nëse njësia është zhytur ose e ngopur me ujë.
 • Mos e pastroni njësinë kur është e ndezur ose e nxehtë.
 • Njësia nuk është rezistente ndaj motit. Vendoseni njësinë në ambiente të mbyllura ku temperatura e ajrit të ambientit është një minimum prej 70°F (21°C).
 • Mos e pastroni me avull ose mos përdorni ujë të tepërt në njësi.
 • Kjo njësi nuk është ndërtim "rezistent ndaj avionit". Mos përdorni një spërkatës të pastër për të pastruar këtë njësi.
 • Kjo njësi duhet të shërbehet vetëm nga personel i kualifikuar. Shërbimi nga personel i pakualifikuar mund të çojë në goditje elektrike ose djegie.
 • Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale Hatco kur kërkohet shërbim. Mospërdorimi i pjesëve origjinale të zëvendësimit të Hatco-s do të anulojë të gjitha garancitë dhe mund t'i nënshtrojë operatorët e pajisjes ndaj vëllimit të rrezikshëm elektriktage, duke rezultuar në goditje elektrike ose djegie. Pjesët origjinale të zëvendësimit Hatco janë specifikuar për të funksionuar në mënyrë të sigurtë në mjediset ku ato përdoren. Disa pjesë këmbimi pas tregut ose gjenerike nuk kanë karakteristikat që do t'i lejojnë ato të funksionojnë të sigurt në pajisjet Hatco.

RREZIKU I ZJARRIT:

 • Vendoseni njësinë në distancën e duhur nga muret dhe materialet e djegshme. Nëse nuk mbahen distanca të sigurta, mund të ndodhë njollë ose djegie.
 • Sigurohuni që produkti ushqimor të jetë ngrohur në temperaturën e duhur të sigurt për ushqimin përpara se ta vendosni në njësi. Dështimi për të ngrohur siç duhet produktet ushqimore mund të rezultojë në rreziqe serioze për shëndetin. Kjo njësi është vetëm për mbajtjen e produkteve ushqimore të ngrohura paraprakisht.
 • Sigurohuni që të gjithë operatorët të jenë udhëzuar për përdorimin e sigurt dhe të duhur të njësisë.
 • Kjo njësi nuk është menduar për përdorim nga fëmijë ose persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore. Siguroni mbikëqyrjen e duhur të fëmijëve dhe mbajini larg njësisë.

KUJDES

 • RREZIK PR SHPJETIM: Mos ruani ose përdorni benzinë ​​ose avuj ose lëngje të tjerë të ndezshëm në afërsi të kësaj pajisje ose ndonjë pajisje tjetër.
 • Sigurohuni që të gjithë operatorët të jenë udhëzuar për përdorimin e sigurt dhe të duhur të njësisë.
 • Kjo njësi nuk është menduar për përdorim nga fëmijë ose persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore. Siguroni mbikëqyrjen e duhur të fëmijëve dhe mbajini larg njësisë.
 • Përdorni vetëm llamba që plotësojnë ose tejkalojnë standardet e Fondacionit Kombëtar të Sanitimit (NSF) dhe janë të dizajnuara posaçërisht për zonat e mbajtjes së ushqimit. Thyerja e llambave të pa veshura posaçërisht mund të rezultojë në lëndime personale dhe/ose ndotje të ushqimit.
 • Kjo njësi nuk ka pjesë "të servisueshme nga përdoruesi". Nëse kërkohet shërbim në këtë njësi, kontaktoni një agjent të autorizuar të shërbimit Hatco ose kontaktoni Departamentin e Shërbimit Hatco në 800-558-0607 ose 414-671-6350.

KUJDES
Vajrat standarde dhe të miratuara të prodhimit mund të pinë duhan deri në 30 minuta gjatë nisjes fillestare. Ky është një kusht i përkohshëm. Përdorni njësinë pa produkt ushqimor derisa tymi të shpërndahet.

NJOFTIM
Përdorni vetëm pastrues dhe lecka jo gërryes. Pastruesit gërryes dhe pëlhurat mund të gërvishtin fundin e njësisë, duke dëmtuar pamjen e saj dhe duke e bërë atë të ndjeshme ndaj akumulimit të dheut.

PËRSHKRIMI I MODELIT

Të gjitha modelet
Ngrohësit e bufesë Hatco Glo-Ray® janë ideale për mbajtjen e ushqimit të nxehtë në një linjë bufeje ose në zonat e përkohshme të shërbimit. Modelet GRBW janë në dispozicion në gjerësi të ndryshme nga 25-1/8″ deri në 73-1/8″ (638 deri në 1857 mm). një element ngrohës i veshur me mbështjellës metalik drejton nxehtësinë nga lart ndërsa poshtë bazës së nxehtë të kontrolluar në mënyrë termostatike përcjell nxehtësinë nga 80°-180°F (27°-82°C).

Karakteristikat standarde përfshijnë sipërfaqen e sipërme prej çeliku të pandryshkshëm, mbrojtëse të forta plastike për teshtitjen, ndriçimin e ekranit inkandeshent rezistent ndaj thyerjes dhe një kordon dhe prizë 6′ (1829 mm).
Veçoritë opsionale të disponueshme përfshijnë panele anësore plastike, një mbyllje plastike të përparme, mbajtëse tabelash, mbrojtëse teshtitjeje 9-3/8" (238 mm) ose 14" (356 mm), një bazë e veshur me fort, kontrolle të nxehtësisë së sipërme (GRBW-24 deri në Vetëm modelet GRBW-60), ngjyrat e dizajnit dhe llambat e ekranit halogjen. Shinat e panit dhe këmbët e rregullueshme 4" (102 mm) janë të disponueshme si aksesorë.

SHËNIM: Referojuni seksionit OPTIONS DHE AKSESORIES për informacion shtesë.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-1

PËRCAKTIMI I MODELITHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-2

SPECIFIKIMET

Konfigurimet e prizës
Njësitë furnizohen nga fabrika me një kordon elektrik dhe prizë të instaluar. Prizat jepen sipas aplikacioneve.

KUJDES
RREZIK NGA GODHJA ELEKTRIKE: Fusni njësinë në një prizë elektrike të tokëzuar siç duhet të vëllimit të duhurtage, madhësia dhe konfigurimi i prizës. Nëse priza dhe priza nuk përputhen, kontaktoni një elektricist të kualifikuar për të përcaktuar dhe instaluar volumin e duhurtage dhe madhësia e enës elektrike.

 • SHËNIM: Etiketa e specifikimeve ndodhet në pjesën e sipërme të pasme të njësisë. Shihni etiketën për numrin serial dhe verifikimin e informacionit elektrik të njësisë.
 • SHËNIM: Ena nuk është dhënë nga Hatco.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-3
Grafiku i klasifikimit elektrik — GRBW-24–GRBW-36
Model voltage Watts Amps prizë Konfiguracion Transporti peshë
GRBW-24 100 934 9.3 NEma 5-15P Lbs 48. (22 kg)
120 970 8.1 NEma 5-15P Lbs 48. (22 kg)
120 / 208 970 4.2 NEma L14-20P Lbs 48. (22 kg)
120 / 240 970 4.2 NEma L14-20P Lbs 48. (22 kg)
220 920 4.2 EQL 7/7 Schuko Lbs 48. (22 kg)
240

220–230 (e.s.)

1000

920-1006

4.2

4.2-4.4

BS-1363

EQL 7/7 Schuko

Lbs 48. (22 kg)

Lbs 48. (22 kg)

230–240 (e.s.) 918-1000 4.0-4.2 BS-1363 Lbs 48. (22 kg)
GRBW-30 100 1194 11.9 NEma 5-15P Lbs 52. (24 kg)
120 1230 10.3 NEma 5-15P Lbs 52. (24 kg)
120 / 208 1230 5.5 NEma L14-20P Lbs 52. (24 kg)
120 / 240 1230 5.5 NEma L14-20P Lbs 52. (24 kg)
220 1172 5.3 EQL 7/7 Schuko Lbs 52. (24 kg)
240 1270 5.3 BS-1363 Lbs 52. (24 kg)
220–230 (e.s.) 1172-1281 5.3-5.6 EQL 7/7 Schuko Lbs 52. (24 kg)
230–240 (e.s.) 1166-1270 5.1-5.3 BS-1363 Lbs 52. (24 kg)
GRBW-36 100 1476 14.8 NEma 5-15P Lbs 58. (26 kg)
120 1530 12.8 NEma 5-15P* Lbs 58. (26 kg)
120 / 208 1530 6.7 NEma L14-20P Lbs 58. (26 kg)
120 / 240 1530 6.7 NEma L14-20P Lbs 58. (26 kg)
220 1454 6.6 EQL 7/7 Schuko Lbs 58. (26 kg)
240 1578 6.6 BS-1363 Lbs 58. (26 kg)
220–230 (e.s.) 1454-1589 6.6-6.9 EQL 7/7 Schuko Lbs 58. (26 kg)
230–240 (e.s.) 1449-1578 6.3-6.6 BS-1363 Lbs 58. (26 kg)
GRBW-42 120 1730 14.4 NEma 5-15P* Lbs 68. (31 kg)
120 / 208 1730 7.9 NEma L14-20P Lbs 68. (31 kg)
120 / 240 1730 7.9 NEma L14-20P Lbs 68. (31 kg)
220 1648 7.5 EQL 7/7 Schuko Lbs 68. (31 kg)
240 1782 7.4 BS-1363 Lbs 68. (31 kg)
220–230 (e.s.) 1648-1801 7.5-7.8 EQL 7/7 Schuko Lbs 68. (31 kg)
230–240 (e.s.) 1636-1782 7.1-7.4 BS-1363 Lbs 68. (31 kg)
GRBW-48 120 2040 17.0 NEma 5-20P† Lbs 74. (34 kg)
120 / 208 2040 9.2 NEma L14-20P Lbs 74. (34 kg)
120 / 240 2040 9.2 NEma L14-20P Lbs 74. (34 kg)
220 1940 8.8 EQL 7/7 Schuko Lbs 74. (34 kg)
240 2040 8.5 BS-1363 Lbs 74. (34 kg)
220–230 (e.s.) 1940-2120 8.8-9.2 EQL 7/7 Schuko Lbs 74. (34 kg)
230–240 (e.s.) 1875-2040 8.1-8.5 BS-1363 Lbs 74. (34 kg)

Zonat me hije përmbajnë informacione elektrike vetëm për modelet ndërkombëtare.

 • NEma 5-20P për Kanadanë.
 • Nuk disponohet në Kanada.
Grafiku i klasifikimit elektrik — GRBW-42–GRBW-72
Model voltage Watts Amps prizë Konfiguracion Transporti peshë
GRBW-54 120 / 208 2290 10.4 NEma L14-20P Lbs 81. (37 kg)
120 / 240 2290 10.4 NEma L14-20P Lbs 81. (37 kg)
220 2182 9.9 EQL 7/7 Schuko Lbs 81. (37 kg)
240 2360 9.8 BS-1363 Lbs 81. (37 kg)
220–230 (e.s.) 2182-2385 9.9-10.4 EQL 7/7 Schuko Lbs 81. (37 kg)
230–240 (e.s.) 2167-2360 9.4-9.8 BS-1363 Lbs 81. (37 kg)
GRBW-60 120 / 208 2600 11.7 NEma L14-20P Lbs 90. (41 kg)
120 / 240 2600 11.7 NEma L14-20P Lbs 90. (41 kg)
220 2474 11.2 EQL 7/7 Schuko Lbs 90. (41 kg)
240 2680 11.2 BS-1363 Lbs 90. (41 kg)
220–230 (e.s.) 2474-2704 11.2-11.8 EQL 7/7 Schuko Lbs 90. (41 kg)
230–240 (e.s.) 2470-2680 10.7-11.2 BS-1363 Lbs 90. (41 kg)
GRBW-66 120 / 208 2860 13.0 NEma L14-20P Lbs 96. (44 kg)
120 / 240 2860 13.0 NEma L14-20P Lbs 96. (44 kg)
220 2726 12.4 EQL 7/7 Schuko Lbs 96. (44 kg)
240 2948 12.3 BS-1363 Lbs 96. (44 kg)
220–230 (e.s.) 2726-2978 12.4-12.9 EQL 7/7 Schuko Lbs 96. (44 kg)
230–240 (e.s.) 2707-2948 11.8-12.3 BS-1363 Lbs 96. (44 kg)
GRBW-72 120 / 208 3125 14.4 NEma L14-20P Lbs 107. (49 kg)
120 / 240 3125 14.4 NEma L14-20P Lbs 107. (49 kg)
220 2983 13.6 EQL 7/7 Schuko Lbs 107. (49 kg)
240 3113 13.0 BS-1363 Lbs 107. (49 kg)
220–230 (e.s.) 2983-3260 13.6-14.2 EQL 7/7 Schuko Lbs 107. (49 kg)
230–240 (e.s.) 2859-3113 12.4-13.0 BS-1363 Lbs 107. (49 kg)

Zonat me hije përmbajnë informacione elektrike vetëm për modelet ndërkombëtare.

përmasat
Model Gjerësi (A) Thellësi (B) lartësi (C) Thellësi (D) gjurmë Gjerësi (E) gjurmë Thellësi (F)
GRBW-24 ‡ 25-1 / 8 ″ (638 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 22-5 / 8 ″ (575 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-30 ‡ 31-1 / 8 ″ (791 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 28-5 / 8 ″ (727 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-36 ‡ 37-1 / 8 ″ (943 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 34-5 / 8 ″ (879 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-42 43-1 / 8 ″ (1095 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 40-5 / 8 ″ (1032 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-48 49-1 / 8 ″ (1248 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 46-5 / 8 ″ (1184 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-54 55-1 / 8 ″ (1400 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 52-5 / 8 ″ (1337 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-60 61-1 / 8 ″ (1553 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 58-5 / 8 ″ (1489 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-66 67-1 / 8 ″ (1705 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 64-5 / 8 ″ (1641 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-72 73-1 / 8 ″ (1857 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 70-5 / 8 ″ (1794 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)

Njësitë standarde janë të pajisura me këmbë 1” (25 mm), shtoni 3” (76 mm) lartësisë (C) kur pajisen me këmbë 4” (102 mm).

SHËNIM: Thellësia (B) është për njësitë e pajisura me mbrojtësen standarde të teshtitjes 7-1/2” (191 mm).Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-4

INSTALIMI

i përgjithshëm
Ngrohësit e bufesë Glo-Ray® dërgohen me shumicën e komponentëve të montuar paraprakisht. Duhet pasur kujdes kur shpaketoni kartonin e transportit për të shmangur dëmtimin e njësisë dhe komponentëve të mbyllur.

KUJDES

 • RREZIK NGA GODHJA ELEKTRIKE: njësia nuk është rezistente ndaj motit. Vendoseni njësinë në ambiente të mbyllura ku temperatura e ajrit të ambientit është një minimum prej 70°F (21°C).
 • RREZIK ZJARRI: Gjeni njësinë të paktën 1″ (25 mm) nga muret dhe materialet e djegshme. Nëse nuk mbahen distanca të sigurta, mund të ndodhë njollë ose djegie.

KUJDES

 • Vendoseni njësinë në lartësinë e duhur të banakut në një zonë që është e përshtatshme për përdorim. Vendndodhja duhet të jetë e nivelit për të parandaluar që njësia ose përmbajtja e saj të bjerë aksidentalisht dhe mjaft e fortë për të mbajtur peshën e njësisë dhe përmbajtjes.
 • Fondacioni Kombëtar i Sanitimit (NSF) kërkon që njësitë mbi 36" (914 mm) në gjerësi ose që peshojnë më shumë se 80 lbs. (36 kg) ose të mbyllet ose të ngrihet mbi sipërfaqen e instalimit. Nëse njësia nuk mund të mbyllet në pikën e përdorimit, këmbët 4" (102 mm) janë të përfshira për të lejuar hyrjen e duhur të pastrimit poshtë njësisë.
 • Njësia e transportit vetëm në pozicion vertikal. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në dëmtim të njësisë ose lëndim personal.

NJOFTIM
Mos e tërhiqni ose rrëshqitni njësinë kur lëvizni ose instaloni. Ngrini me kujdes njësinë për të parandaluar grisjen e këmbëve të gomës.

 1. Hiqeni njësinë nga kutia.
  SHËNIM: Për të parandaluar vonesat në marrjen e mbulimit të garancisë, plotësoni regjistrimin online të garancisë. Shihni seksionin INFORMACIONI I RËNDËSISHËM PËR PRONARIN për detaje.
 2. Hiqni shiritin dhe paketimin mbrojtës nga të gjitha sipërfaqet e njësisë.
 3. Instaloni mbrojtëset e teshtitjes. Referojuni procedurës "Instalimi i mbrojtëses së teshtitjes" në këtë seksion.
 4. Vendoseni njësinë në vendin e dëshiruar. Për këtë hap duhen dy persona.
  • Vendoseni njësinë në një zonë ku temperatura e ajrit të ambientit është konstante dhe minimumi 70°F (21°C). shmangni zonat që mund t'i nënshtrohen lëvizjeve ose rrymave aktive të ajrit (d.m.th., pranë tifozëve/aspiratorëve të shkarkimit, dyerve të jashtme dhe kanaleve të ajrit të kondicionuar).
  • sigurohuni që njësia të jetë në lartësinë e duhur të banakut në një zonë të përshtatshme për përdorim.
  • sigurohuni që tavolina të jetë e niveluar dhe mjaft e fortë për të mbajtur peshën e njësisë dhe produktit ushqimor.

SHËNIM: Referojuni seksionit OPTIONS DHE AKSESORIES për informacion shtesë mbi instalimin.

Instalimi i mbrojtëses së teshtitjes
të gjitha modelet dërgohen me mbrojtëse për teshtitjen. Përdorni procedurën e mëposhtme për të instaluar mbrojtëset e teshtitjes në njësi.

 1. montoni çdo vidë saldimi përmes pjesës së sipërme të mbrojtëses së teshtitjes dhe përmes veshjes mbështetëse. Kaloni lirshëm një dado kapak mbi secilën nga vidhat e saldimit poshtë pjesës mbështetëse.
 2. Ngrini asamblenë mbrojtëse të teshtimës dhe rrëshqisni me kujdes secilën nga vidhat e saldimit që janë ngjitur lirshëm në mbrojtësen e teshtimës në folenë T.
 3. rreshtoni çdo skaj të mbrojtëses së teshtitjes me skajet e njësisë dhe më pas shtrëngoni dadot e kapakut për të siguruar mbrojtësen e teshtitjes në pozicion. Mos i shtrëngoni shumë dadot e kapakut.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-5

i përgjithshëm
Përdorni procedurat e mëposhtme për të përdorur Ngrohësit Glo-Ray Buffet.

KUJDES
Lexoni të gjitha mesazhet e sigurisë në seksionin INFORMACION I RËNDËSISHËM SIGURISË përpara se të përdorni këtë pajisje.

 1. Futeni njësinë në një prizë elektrike të tokëzuar siç duhet të vëllimit të duhurtage, madhësia dhe konfigurimi i prizës. Shikoni seksionin SPECIFIKIME për detaje.
 2. zhvendoseni çelësin e kyçjes ON/OFF (I/O) në pozicionin ON (I).
  • Elementet e ngrohjes me batanije bazë dhe elementët e ngrohjes së sipërme do të aktivizohen.
  • Dritat e ekranit do të ndizen.
   SHËNIM: Nëse njësia është e pajisur me komandim opsional të nxehtësisë së sipërme, atëherë kontrolli i nxehtësisë së sipërme do të kontrollojë elementët e ngrohjes së sipërme. Ndërprerësi i ndizjes/fikjes së energjisë (I/O) do të kontrollojë vetëm elementët ngrohës të batanijes bazë dhe dritat e ekranit.
 3. Kthejeni kontrollin e nxehtësisë bazë në cilësimin e dëshiruar ndërmjet LOW dhe LARTË. Gama e temperaturës bazë është afërsisht nga 80°–180°F (27°–82°C).
 4. Kthejeni kontrollin opsional të nxehtësisë së sipërme (nëse është i pajisur) në cilësimin e dëshiruar.

Mbyllje

 1. zhvendoseni çelësin e kyçjes ON/OFF (I/O) në pozicionin OFF (O). të gjithë elementët e ngrohjes dhe dritat e ekranit do të fiken.
 2. Nëse njësia është e pajisur me komandimin opsional të nxehtësisë së sipërme, kthejeni kontrollin e sipërm të nxehtësisë në pozicionin OFF. Elementet e ngrohjes së sipërme do të fiken.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-6 Kontrollet e sipërme për modelet GRBW-XXHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-7 Kontrollet bazë për modelet GRBW-XX

Kapacitetet maksimale të tenxheres

 • GRBW-24 ………………………………………………..1 Tavë me madhësi të plotë
 • GRBW-30 dhe -36 ………………………………………2 tigan me madhësi të plotë
 • GRBW-42 dhe -48 ………………………………………3 tigan me madhësi të plotë
 • GRBW-54 dhe -60 ………………………………………4 tigan me madhësi të plotë
 • GRBW-66 dhe -72 ………………………………………5 tigan me madhësi të plotë

MIRËMBAJTJA

i përgjithshëm
Ngrohësit e bufesë Hatco Glo-Ray janë projektuar për qëndrueshmëri dhe performancë maksimale, me mirëmbajtje minimale.

KUJDES

RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE:

 • Fikeni çelësin e energjisë, shkëputni kordonin e rrymës dhe lëreni njësinë të ftohet përpara se të kryeni ndonjë mirëmbajtje ose pastrim.
 • MOS zhytni ose ngopni me ujë. njësia nuk është e papërshkueshme nga uji. Mos e përdorni nëse njësia është zhytur ose e ngopur me ujë.
 • Mos e pastroni me avull ose mos përdorni ujë të tepërt në njësi.
 • Kjo njësi nuk është ndërtim "rezistent ndaj avionit". Mos përdorni një spërkatës të pastër për të pastruar këtë njësi.
 • Mos e pastroni njësinë kur është e ndezur ose e nxehtë.

Kjo njësi nuk ka pjesë "të servisueshme nga përdoruesi". Nëse kërkohet shërbim në këtë njësi, kontaktoni një agjent të autorizuar të shërbimit Hatco ose kontaktoni Departamentin e Shërbimit Hatco në 800-558-0607 ose 414-671-6350; faks 800-690-2966; ose faks ndërkombëtar 414-671-3976.

Pastrim
Për të ruajtur përfundimin e njësisë, si dhe për të ruajtur performancën, rekomandohet që njësia të pastrohet çdo ditë.

NJOFTIM

 • Zhytja ose ngopja e njësisë me ujë do ta dëmtojë njësinë dhe do të anulojë garancinë e produktit.
 • Mos e tërhiqni ose rrëshqitni njësinë kur lëvizni ose instaloni. Ngrini me kujdes njësinë për të parandaluar këputjen e këmbëve të gomës.
 • E RËNDËSISHME— MOS përdorni peshqirë letre ose pastrues xhami për të pastruar sipërfaqet plastike si mbrojtëset e teshtitjes dhe dyert e rrokullisjes. Peshqir letre dhe pastrues xhami mund të gërvishtin materialin. Fshini sipërfaqet plastike duke përdorur një të butë, të pastër dhe damp leckë.
 1. Fikni njësinë, shkëputni kordonin e rrymës dhe lëreni njësinë të ftohet.
 2. Fshini të gjitha sipërfaqet e jashtme dhe të brendshme duke përdorur reklamënamp pëlhurë. një pastrues jo gërryes mund të përdoret për njolla të vështira. Zonat e vështira për t'u arritur duhet të pastrohen duke përdorur një furçë të vogël dhe sapun të butë.
 3. Pastroni mbrojtëset plastike të teshtitjes, panelet anësore dhe mbylljen e përparme duke përdorur një zgjidhje të butë me ujë me sapun dhe reklamëamp, leckë e butë. SHËNIM: MOS përdorni peshqirë letre ose pastrues xhami.

Zëvendësimi i llambave të dritës së ekranit

KUJDES
përdorni vetëm llamba që plotësojnë ose tejkalojnë standardet e Fondacionit Kombëtar të Sanitimit (NSF) dhe janë të dizajnuara posaçërisht për zonat e mbajtjes së ushqimit. Thyerja e llambave të pa veshura posaçërisht mund të rezultojë në lëndime personale dhe/ose ndotje të ushqimit.

Dritat e ekranit janë llamba inkandeshente që ndriçojnë zonën e ngrohjes. Çdo llambë ka një shtresë të veçantë për t'u mbrojtur nga dëmtimi dhe ndotja e ushqimit në rast thyerjeje.

 1. Fikni njësinë, shkëputni kordonin e rrymës dhe lëreni njësinë të ftohet.
 2. Zhvidhosni llambën e dritës nga njësia dhe zëvendësojeni me një llambë të re inkandeshente të veshur posaçërisht.

SHËNIM:

 • Llambat rezistente ndaj thyerjes Hatco përmbushin standardet NSF për zonat e mbajtjes dhe ekspozimit të ushqimit. Për aplikacionet 120 V, përdorni Hatco P/N 02.30.081.00. Për 220, 240, 220–230 dhe 230–240 V, përdorni Hatco P/N 02.30.082.00.
 • Llambat halogjene rezistente ndaj copëtimit janë të disponueshme në vend të llambave standarde inkandeshente. Llambat halogjene kanë një shtresë të veçantë për t'u mbrojtur nga lëndimet dhe ndotja e ushqimit në rast thyerjeje. Për aplikacionet 120 V, përdorni Hatco P/N 02.30.081.00. Për aplikacionet 220, 240, 220–230 dhe 230–240 V përdorni Hatco P/N 02.30.082.00.

KUJDES

RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE:
përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale Hatco kur kërkohet shërbim. Mospërdorimi i pjesëve origjinale të zëvendësimit të Hatco-s do të anulojë të gjitha garancitë dhe mund t'i nënshtrojë operatorët e pajisjes ndaj vëllimit të rrezikshëm elektriktage, duke rezultuar në goditje elektrike ose djegie. Pjesët origjinale të zëvendësimit Hatco janë specifikuar për të funksionuar në mënyrë të sigurtë në mjediset ku ato përdoren. Disa pjesë këmbimi pas tregut ose gjenerike nuk kanë karakteristikat që do t'i lejojnë ato të funksionojnë të sigurt në pajisjet Hatco.

UDHZUES për ZGJIDHJEN E TROBLELEVE

KUJDES

 • Kjo njësi duhet të shërbehet vetëm nga personel i trajnuar dhe i kualifikuar. Shërbimi nga personeli i pakualifikuar mund të çojë në goditje elektrike ose djegie.
 • RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE: Fikeni çelësin e energjisë, shkëputni kordonin e rrymës dhe lëreni njësinë të ftohet përpara se të kryeni ndonjë mirëmbajtje ose pastrim.

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-14

OPTIONS DHE AKSESORES

Mbyllja e përparme dhe panelet anësore
Një mbyllje e përparme plastike dhe dy panele anësore plastike janë të disponueshme si opsion për të gjitha modelet GRBW. Përdorni procedurën e mëposhtme për të instaluar mbylljen e përparme dhe panelet anësore.

 1. lidhni dy kllapat e mbylljes dhe kllapat me dy panele në fund të njësisë.
  • Zhvidhosni katër këmbët ose këmbët nga çdo cep i njësisë.
  • Vidhni këmbët ose këmbët përmes kllapave përkatëse dhe në bazë. Dy kllapat e mbylljes duhet të instalohen në pjesën e përparme të njësisë. Kllapat me dy panele duhet të instalohen në pjesën e pasme të njësisë.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-8 SHËNIM: Kllapat e mbylljes mbështesin mbylljen e përparme dhe panelet anësore. Kllapat e panelit mbështesin vetëm panelet anësore.
 2. Instaloni mbylljen e përparme.
  • Rrëshqitni vidhat e saldimit në folenë T. Vendosni vidhat e saldimit në pozicionin e përafërt për t'u lidhur me vrimat në mbylljen e përparme.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-9
  • Vendoseni pjesën e poshtme të mbylljes së përparme në dy kllapat e mbylljes.
  • rreshtoni vidhat e saldimit me vrimat në pjesën e sipërme të mbylljes së përparme dhe veshjes mbështetëse. Sigurojeni duke përdorur dadot e kapakëve të dhënë. Mos i shtrëngoni shumë dadot e kapakut.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-10
 3. Instaloni panelet anësore. Për të instaluar çdo panel anësor:
  • Hiqni vidën në krye të çdo shtylle mbështetëse.
  • Vendoseni panelin anësor në mbajtësen e panelit dhe mbajtësin e mbylljes. sigurohuni që paneli anësor të vendoset nën mbylljen e përparme.
  • lidhni mbajtësen e sipërme në majë të shtyllave mbështetëse duke përdorur vidhat e hequra më parë.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-11

Kolegjet anësore
Dy panele anësore plastike janë të disponueshme si opsion për të gjitha modelet GRBW. Përdorni procedurën e mëposhtme për të instaluar çdo panel anësor.

 1. lidhni kllapat me katër panele në fund të njësisë.
  • Zhvidhosni katër këmbët ose këmbët nga çdo cep i njësisë
  • Vidhosni këmbët ose këmbët përmes kllapave përkatëse dhe në bazë.
   SHËNIM: Kllapat me katër panele duhet të instalohen në vendndodhjen dhe orientimin e duhur. Referojuni ilustrimit për informacionin e duhur të instalimit të kllapave.
 2. Vendosni panelet anësore në kllapat e panelit.
 3. lidhni dy kllapat e sipërme në pjesën e sipërme të secilës anë të njësisë duke përdorur vidhat e dhëna.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-12

Kontrolli i nxehtësisë së sipërme
Kontrolli opsional i nxehtësisë së sipërme është i disponueshëm për modelet GRBW-24 deri në GRBW-60. Ky kontroll i pafund i lejon operatorit të rregullojë manualisht prodhimin e nxehtësisë së sipërme nga vat e plotatage deri në çdo nivel të dëshiruar.

Këmbë të rregullueshme 4" (102 mm).
Këmbët e rregullueshme 4" (102 mm) janë të disponueshme si aksesorë. Këmbët e rregullueshme 4" (102 mm) vijnë standarde në modelet GRBW-42 ose më të mëdha. Instaloni këmbët duke i vidhosur në fund të njësisë derisa të shtrëngohen me dorë. Mos e shtrëngoni shumë.

Binarët e panit
Pan Rails janë aksesorë të disponueshëm për të gjitha modelet GRBW dhe vijnë në madhësi 2, 3, 4 ose 5 tepsi.

Sipërfaqe e veshur me veshje të fortë
një sipërfaqe opsionale bazë me veshje të fortë është e disponueshme për të gjitha modelet GRBW në vend të sipërfaqes standarde prej çeliku inox.

Rojet e teshtitjes
Për të gjitha modelet GRBW janë të disponueshme përmasa shtesë mbrojtëse teshtimash. Dy madhësitë shtesë janë 9-3/8" (238 mm) dhe 14" (356 mm).

Mbajtësi i shenjës
Mbajtësit e shenjave të ekranit janë të disponueshëm si aksesorë për të gjitha modelet GRBW. Përdorni procedurën e mëposhtme për të instaluar një mbajtëse tabele.

 1. Hiqni dy vidhat nga secila anë e njësisë. Vidhat janë të vendosura në pjesën e përparme dhe anash të njësisë.
 2. rreshtoni vrimat e mbajtësit të tabelave me vrimat e vidhave në anën e njësisë.
 3. Instaloni mbajtësin e tabelave në njësi duke përdorur vidhat origjinale.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-13

Asambleja e mbajtësit të shenjës së ekranit

GARANCIA KUFIZUAR

GARANCIA E PRODUKTIT

Hatco garanton që produktet që prodhon ("Produktet") të jenë pa defekte në materiale dhe punim, nën përdorim dhe shërbim normal, për një periudhë prej një (1) viti nga data e blerjes kur instalohen dhe mirëmbahen në përputhje me Udhëzimet me shkrim të Hatco-s ose 18 muaj nga data e dërgesës nga Hatco. Blerësi duhet të përcaktojë datën e blerjes së Produktit duke e regjistruar produktin në Hatco ose me mjete të tjera të kënaqshme për Hatco sipas gjykimit të tij.

Hatco garanton që përbërësit e mëposhtëm të Produktit të jenë pa defekte në materiale dhe punim që nga data e blerjes (në varësi të kushteve të mësipërme) për periudhën(at) kohore dhe në kushtet e listuara më poshtë:

 • Një (1) vit pjesë dhe punë PLUS Një (1) vit shtesë garanci vetëm për pjesë:
  • Elementet e tosterit transportues (të veshur me mbështjellës)
  • Elemente më të ngrohta të sirtarit (të veshura metalike)
  • Ngrohja e sirtarit Rrotullat dhe rrëshqitjet për sirtarët
  • Elemente ngrohës shiritash (të veshur me metal)
  • Ekrani i elementeve më të ngrohta (ngrohja e ajrit të veshur me metal)
  • Elementet e kabinetit mbajtës (ngrohja e ajrit të veshur me mbështjellës)
  • Elementet e pusit të nxehtë - seritë HW dhe HWB (të veshura metalike)
 • Dy (2) vite Garanci për pjesë dhe punë:
  • Gama e induksionit
  • Ngrohës me induksion
 • Një (1) vit pjesë dhe punë PLUS katër (4) vjet garanci vetëm për pjesë:
  Tanke 3CS dhe FR
  Një (1) vit pjesë dhe punë PLUS nëntë (9) vjet garanci vetëm për pjesë në:
  • Depozita e ngrohësve përforcues elektrikë
  • Rezervuarët e ngrohësve përforcues të gazit
 • Garancia vetëm për pjesë nëntëdhjetë (90) ditore:
  Pjesë zëvendësimi

GARANCIT E PALUAJTSHME JAN EX EKSPLUZIVE DHE N L VEND T OF ÇDO GARANCI T OTHER TJER,, T EX SHPREHUR DHE TMP NDIKUAR, P INRFSHIR POR NUK KUFIZOHET N AN GARANCI TY TJERA T I SHPEJTURA T F TIRANSIS DHE P FRKATSIS P FORR PLECTRMBAJTJE T P TJERS

Pa kufizuar të përgjithshmen e sa më sipër, GARANCI TË TIJ NUK MBULOJNË: Llambat inkandeshente të veshura, dritat fluoreshente, nxehtësinë lamp llamba, llamba halogjene të veshura, nxehtësi halogjene lamp llamba, llamba ksenon, tuba drite LED, komponente xhami dhe siguresa; Dështimi i produktit në rezervuarin përforcues, shkëmbyesin e nxehtësisë së tubit të fin ose pajisje të tjera për ngrohjen e ujit të shkaktuar nga gëlqerimi, grumbullimi i sedimentit, sulmi kimik ose ngrirja; ose keqpërdorimi i produktit, tampgabim ose aplikim i gabuar, instalim jo i duhur ose aplikim i vëllimit jo të duhurtage.

KUFIZIMI I MJETEVE MJEKËSORE DHE DËMEVE
Përgjegjësia e Hatco-s dhe mjeti ekskluziv i blerësit sipas këtij ligji do të kufizohen vetëm, sipas opsionit të Hatco-s, për të riparuar ose zëvendësuar duke përdorur pjesë ose Produkte të reja ose të rinovuara nga Hatco ose një agjenci shërbimi e autorizuar nga Hatco (përveç vendit ku Blerësi ndodhet jashtë Shteteve të Bashkuara, Kanada , Mbretëria e Bashkuar ose Australi, në të cilin rast përgjegjësia e Hatco-s dhe mjetet juridike ekskluzive të Blerësit do të kufizohen vetëm në zëvendësimin e një pjese nën garanci) në lidhje me çdo pretendim të bërë brenda periudhës së garancisë të përmendur më lart. Hatco rezervon të drejtën të pranojë ose refuzojë një pretendim të tillë tërësisht ose pjesërisht. Në kontekstin e kësaj Garancie të Kufizuar, "rinovuar" nënkupton një pjesë ose Produkt që është kthyer në specifikimet e tij origjinale nga Hatco ose një agjenci shërbimi e autorizuar nga Hatco. Hatco nuk do të pranojë kthimin e asnjë produkti pa miratim paraprak me shkrim nga Hatco dhe të gjitha këto kthime të miratuara do të bëhen me shpenzimet e vetme të blerësit.

HATCO NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS, NË ASNJË RRETHANË, PËR DËME PAJESORE APO RASTËSISHME, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË KOSTOT E PUNËS OSE FITIMET E HUMBURA TË REZULTAVE NGA PËRDORIMI APO PABILITETI I PËRDORIMIT TË KOMPJUARISË TË PËRSHTIRËSISË PRODUKT APO MALLRAT TJERA.

DISTRIBUTORËT E AUTORIZUARA TË PJESËVE

Kalifornise

 • Industrial Electric Commercial Parts & Service, Inc. Huntington Beach 714-379-7100
 • Chapman Appl. Service San Diego 619-298-7106 P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

NEW YORK

 • Alpro Service Co.
 • Maspeth 718-386-2515
 • Duffy's - AIS
 • Buffalo 716-884-7425 3Til
 • Plattsburgh 800-634-5005
 • Duffy's – AIS Sauquoit 800-836-1014
 • JB Brady, Inc. Syracuse 315-422-9271

KANADA

ALBERTA

 • Shërbimi kryesor i pajisjeve ushqimore
 • Edmonton 780-438-1690

COLUMBIA BRITANIK

 • Shërbimi kryesor i pajisjeve ushqimore
 • Vankuver 604-433-4484
 • Shërbimi kryesor i pajisjeve ushqimore
 • Victoria 250-920-4888

Regjistroni njësinë tuaj online!
Shikoni seksionin INFORMACIONI I RËNDËSISHËM PËR PRONARIN për detaje.

Enregistrez votre appareil en ligne!
Lisez la seksioni INFORMACIONET E RËNDËSISHME POUR LE PROPRIETAIRE pour plus d'informations.

KORPORATA HATCO
PO Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 USA 800-558-0607 414-671-6350 support@hatcocorp.com. www.hatcocorp.com.

Dokumentet / Burimet

Ngrohëse bufeje të serisë Hatco GRBW GLO-RAY [pdf] Manuali i pronarit
GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers, GRBW Series, GLO-RAY Buffet Warmers, Buffet Warmers, GLO-RAY, Warmers
Ngrohëse bufeje të serisë Hatco GRBW GLO-RAY [pdf] Manuali i udhëzimeve
GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers, GRBW Series, GLO-RAY Buffet Warmers, Buffet Warmers, Warmers

Referencat

Lini një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar *