User Manuals, Instructions and Guides for Ncr Rsd Atlanta products.

Manuali i përdorimit të pajisjes dore të Ncr Rsd Atlanta Orderman9 WiFi WiFi

NCR Orderman9 NCR Orderman9 FCC–ID JEH-9900-0101 IC–ID 470B-99000101 NCR Orderman9 Informacioni i përdoruesit: Përpara përdorimit lexoni udhëzimet e përdorimit për pajisjen. Një kopje e udhëzimeve të përdoruesit është e disponueshme në internet në: www.orderman.com/downloads Siguria dhe trajtimi: Shikoni “udhëzimet e sigurisë” në udhëzimet e përdorimit përpara se të përdorni pajisjen Temperatura e funksionimit (ambient): -10 ° C – +50 °…