Zykronix Symphony XL 11.6-palcový dotykový panel Inštalačná príručka

Logo Zykronix

Symphony XL

Je súčasťou balenia

 • 1ea Zariadenie
 • 1ea Montážna konzola
 • 4ea Montážne skrutky

úvod

Na inštaláciu zariadenia budete potrebovať aj jednu z nasledujúcich elektrických rozvodných skríň alebo nízkonapäťovýchtage zátvorky.

Elektrické rozvodné skrinky

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si, pochopte a dodržiavajte VŠETKY bezpečnostné a inštalačné pokyny uvedené v tomto návode. Nedodržanie priloženej dokumentácie môže spôsobiť poškodenie produktu a stratu záruky výrobcu. Dodržujte VŠETKY pokyny na inštaláciu dodané s produktom. Inštalácia produktu v prostrediach s vysokou vlhkosťou, v tesnej blízkosti zdrojov tepla a/alebo na neodporúčaných miestach BUDE brániť, prekážať a/alebo poškodiť zamýšľanú prevádzku produktu. Používajte iba nástavce a príslušenstvo, ktoré sú určené na použitie výrobcom. Použitie abrazívnych, tekutých alebo čistiacich kvapalín na báze rozpúšťadiel POŠKODÍ produkt. Servis produktu môžu vykonávať LEN autorizované alebo certifikované servisné strediská a personál. Ak chcete získať úplný zoznam možností servisu produktu, postupujte podľa pokynov v dokumentácii k produktu a/alebo kontaktujte pôvodného výrobcu pre podrobnosti.

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Zariadenie – Koniecview

cezview

Poznámka: Iba Symphony XL vybavené hue svetlami.

Plánovanie inštalácie

Zariadenie je určené na montáž na stenu v orientácii na výšku alebo na šírku alebo na stôl so stojanom.

Plánovanie inštalácie

Inštalácia zariadenia

Inštalácia zariadenia

A. Montážna výška

Odporúčaná montážna výška zariadenia je 57”- 65” (145 cm -165 cm) od dokončenej podlahy po stred jednotky.

B. Montáž na šírku/na výšku

Zariadenie je možné namontovať a orientovať na výšku alebo na šírku.

C. Inštalácia montážnej konzoly zariadenia

Súčasťou balenia prístroja je nerezová montážna konzola, ktorú MUSÍTE použiť na inštaláciu. Upozorňujeme, že montážna konzola v krabici je navrhnutá pre americký štandardný 2-gangový a dodávaný montážny krúžok Arlington dodávaný v krabici. Môžete si objednať ďalšie montážne konzoly z nehrdzavejúcej ocele pre britské alebo európske elektrické boxy. Pred utiahnutím upevňovacích skrutiek na zariadení skontrolujte, či je držiak vo vodorovnej polohe. (US montážny držiak je súčasťou balenia)

Inštalácia montážnej konzoly zariadenia

D. Pripojenie zariadenia k napájaniu

Zariadenie je navrhnuté tak, aby bolo napájané cez ethernetové pripojenie (PoE) alebo pripojením napájacieho zdroja 24 V DC (nie je súčasťou dodávky), ale nie oboch. Ak je pripojený PoE aj 24V DC zdroj, zariadenie bude napájať z 24V DC zdroja.

PoE pripojenie

PoE pripojenie vyžaduje štandard IEEE 802.3af. Použite sieťový prepínač alebo PoE injektor, ktorý spĺňa tento štandard. Pripojte zariadenie pomocou štandardného ethernetového kábla T568A alebo T568B zo sieťového prepínača ku konektoru LAN/PoE na zadnej strane zariadenia.

PoE pripojenie

24V DC napájanie

Zariadenie môžete napájať lokálne alebo vzdialene pomocou napájacieho zdroja 24 V DC (nie je súčasťou dodávky). Upozorňujeme, že pri lokálnom napájaní veďte kábel cez stenu v súlade s miestnymi predpismi. Ak sa napájate na diaľku, uistite sa, že používate kábel s primeraným priemerom pre dĺžku chodu. Použite schválený napájací zdroj 24 V DC.

Pred pripojením k zariadeniu skontrolujte polaritu valcového konektora na vašom napájacom zdroji. Stredový kolík napájacieho konektora zariadenia je kladný a vonkajší krúžok záporný. Ak je kábel predĺžený, uistite sa, že jeho vedenie je v súlade s miestnymi predpismi.

Zapojte konektor do DC konektora zariadenia na zadnej strane zariadenia.

Zapojte konektor do zariadenia

Zapnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

Zariadenie sa automaticky zapne po pripojení napájania. Počkajte, kým sa jednotka naštartuje. Keď je zariadenie pripojené k sieťovému prepínaču ethernetovým káblom, získa sieťovú adresu cez DHCP a automaticky sa pripojí k systému.

Teplotné rozsahy/vlhkosť

Teplota

E. Montáž zariadenia

 1. Najskôr uvoľnite upevňovacie skrutky jednotky. Skrutky by sa nemali posúvať ďalej od jednotky. Dodržujte prosím uvedený riadok.
 2. Zarovnajte háčiky montážneho rámu s montážnymi štrbinami a jemne potiahnite jednotku nadol z montážnej konzoly. Uistite sa, že sú montážne háky správne zapojené.
 3. Na dokončenie inštalácie utiahnite 2 skrutky so zapustenou hlavou na spodnej časti jednotky, aby ste zaistili zariadenie na montážnej konzole.
 4. Pre orientáciu na výšku otočte pred inštaláciou montážnu konzolu o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Montáž zariadenia

Odstránenie zariadenia

Pomocou presného skrutkovača s hlavou Philips uvoľnite 2 skrutky so zapustenou hlavou na zariadení a potom mierne potiahnite priamo nahor z montážneho rámu, aby ste uvoľnili jednotku.

Odstránenie zariadenia

Nastavenie orientácie obrazovky

Na obrazovke nastavenia dotykového panela vyberte režimy zobrazenia na šírku alebo na výšku. Stlačením tlačidla Spustiť zariadenie spustíte používateľské rozhranie.

Ak chcete zmeniť orientáciu:

Nastavenie orientácie obrazovky

 • Odpojte napájanie zariadenia.
 • Znovu pripojte napájanie zariadenia.
 • Vyberte orientáciu na šírku alebo na výšku.

Ďakujeme, že ste zariadenie zahrnuli do stratégie používateľského rozhrania pre vášho zákazníka. Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby pri správnom zapojení a inštalácii poskytovalo roky bezproblémovej prevádzky. Zariadenie je určené na inštaláciu vo vnútorných prostrediach s nízkou vlhkosťou a nikdy by sa nemalo inštalovať vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené oprávneným používateľom tohto zariadenia, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Varovanie pred vystavením RF
Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované v súlade s poskytnutými pokynmi a anténa použitá pre tento vysielač musí byť nainštalovaná tak, aby poskytovala odstup najmenej 20 cm od všetkých osôb a nesmie byť umiestnená alebo prevádzkovaná spoločne s akákoľvek iná anténa alebo vysielač. Koncoví užívatelia a inštalatéri musia mať k dispozícii pokyny na inštaláciu antény a prevádzkové podmienky vysielača na splnenie súladu s vystavením RF.

Oznámenia Kanady, Industry Canada (IC)
Toto zariadenie je v súlade s kanadským štandardom RSS bez licencie.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduce fungovanie.

Poraďte sa s predajcom alebo kontaktujte [chránené e-mailom] pre pomoc 

Angličtina V1.1

Dokumenty / zdroje

11.6-palcový dotykový panel Zykronix Symphony XL [pdf] Návod na inštaláciu
LBEE5ZZ1PJ, 2AGRR-LBEE5ZZ1PJ, 2AGRRLBEE5ZZ1PJ, Symphony XL 11.6-palcový dotykový panel, Symphony XL, 11.6-palcový dotykový panel

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.