LOGO ZENY

Používateľská príručka k prenosnej práčke ZENY

Prenosná práčka ZENY

Model: H03-1020A

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte návod na obsluhu.

 

HLAVNÉ ČASTI

OBRÁZOK 1 HLAVNÉ ČASTI

pozor:

 • Tento spotrebič by nemal byť vystavený dažďu ani umiestnený v damp/vlhké miesto.
 • Zaistite, aby bol spotrebič zapojený do dobre uzemnenej zásuvky.
 • Spotrebič používajte v jednej zásuvke, pretože sa neodporúča používať predlžovacie káble alebo rozvodky spolu s inými elektrickými spotrebičmi. Je veľmi dôležité, aby boli všetky šnúry a zásuvky bez vlhkosti a vody.
 • Vyberte vhodnú zásuvku striedavého prúdu, aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 • Uchovávajte predmet mimo iskier ohňa, aby ste sa vyhli plastickým deformáciám.
 • Nedovoľte, aby sa vnútorné elektrické súčasti stroja počas prevádzky alebo údržby dostali do kontaktu s kvapalinou.
 • Na stroj neklaďte ťažké ani horúce predmety, aby nedošlo k deformácii plastu.
 • Vyčistite zástrčku od prachu alebo nečistôt, aby ste predišli riziku vzniku požiaru.
 • Vo vani nepoužívajte horúcu vodu nad 131 ° F. To spôsobí deformáciu alebo zdeformovanie plastových dielov.
 • Aby ste predišli nebezpečenstvu poranenia alebo poškodenia, nedávajte do zariadenia ruky, pokiaľ sú v prevádzke cykly prania alebo odstreďovania. Počkajte, kým zariadenie dokončí činnosť.
 • Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo rozstrapkaná, inak by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. V prípade poškodenia kábla alebo zástrčky sa odporúča nechať ho opraviť autorizovaným technikom. Nikdy nijako neupravujte zástrčku alebo kábel.
 • Do zariadenia nikdy nedávajte oblečenie, ktoré prišlo do styku s horľavinami, ako je benzín, alkohol atď. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nevyťahujte kábel. Vyhnete sa tak možnosti úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 • Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, odporúča sa ho odpojiť zo zásuvky. Tiež nevyťahujte zástrčku, ak máte mokré alebo vlhké ruky, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

 

DIAGRAM OBVODU

VAROVANIE: aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, opravy by mal vykonávať iba autorizovaný personál.

OBRÁZOK 2 SCHÉMA OBVODU

 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Príprava na prevádzku:

 1. Sieťová zásuvka musí byť uzemnená.
 2. Položte odtokovú rúrku (vypúšťaciu trubicu), aby ste zaistili dobré vypúšťanie.
 3. Zapojte zástrčku do zásuvky.
 4. Pripojte trubicu prívodu vody k miestu vstupu vody na zariadení, aby sa voda naplnila
  umývacia vaňa. (Alternatívne môžete zdvihnúť veko a opatrne naplniť vaňu priamo z
  otváranie.)

 

ODPORÚČANÁ SCHÉMA PRÁCKY

Štandardná doba prania:

OBR. 3 Štandard doby prania

 

Prací prášok (prací prostriedok)

 1. Pred spustením prania sa uistite, že ste z neho vybrali kôš na odstreďovanie
  vaňa. (Kôš na odstreďovanie sa používa po cykloch prania a pláchania.
 2. Vložte prací prostriedok s vodou do vane o niečo menej ako do polovice.
 3. Nechajte prací prostriedok rozpustiť vo vani.
 4. Otočte gombík voliča prania do polohy prania.
 5. Nastavte časovač prania na jednu (1) minútu, aby sa prací prostriedok úplne rozpustil.

 

VLNENÉ Tkaniny a prikrývky

Nedoporučujeme prať v práčke čisto vlnené tkaniny, vlnené prikrývky a/alebo elektrické prikrývky. Vlnené textílie sa môžu poškodiť, môžu sa počas prevádzky stať príliš ťažkými, a preto nie sú vhodné do práčky.

 

PREVÁDZKA PRANIA CYKLU

 1. Plnenie vody: na začiatku napustite vaňu vodou tesne pod polovicou jej bodu. to je
  dôležité nie je vaňa preťažená.
 2. Vložte prací prášok (prací prostriedok) a zvoľte čas prania podľa typu odevu.
 3. Vložte odevy na pranie, keď vložíte odevy do vane, hladina vody sa zníži. Podľa potreby pridajte viac vody a dávajte pozor, aby ste nepreplnili/nepreplnili.
 4. Uistite sa, že je prepínač voliča prania v práčke nastavený do polohy prania.
 5. Nastavte príslušný čas podľa typu oblečenia pomocou gombíka časovača prania. (Tabuľka P.3)
 6. Nechajte prací cyklus dokončiť v práčke.
 7. Hneď ako spotrebič dokončí cyklus prania, odpojte odtokovú trubicu z polohy na boku spotrebiča a položte ju na zem alebo do odtoku/umývadla pod úrovňou spodnej časti zariadenia.

Upozornenie:

 1. Ak je vo vani príliš veľa vody, vyleje z vane. Nepreplňujte vodou.
 2. Aby sa zabránilo poškodeniu alebo zdeformovaniu odevov, odporúča sa niektoré zviazať
  oblečenie, ako sukne alebo šály atď.
 3. Pred vložením do práčky všetky zipsy povytiahnite/zapnite, aby nepoškodili ostatné tkaniny ani
  samotný stroj.
 4. Na predbežné metódy ošetrenia a odporúčané doby cyklu použite návod (P.3).
 5. Pred vložením do zariadenia zaistite, aby bol odstránený všetok obsah vreciek. Odstráňte všetky
  mince, kľúče atď. z oblečenia, pretože môžu spôsobiť poškodenie zariadenia.

 

PREVÁDZKA PLÁKANIA

 1. Plnenie vody: Veko a polovičnú napúšťaciu vaňu nadvihnite vodou buď cez prívod vody umiestnený na
  vrch práčky alebo pomocou vedra nalejte priamo do vane. Buďte veľmi opatrní, aby ste to neurobili
  nechajte vodu pretekať do ovládacieho panela alebo elektrických komponentov spotrebiča.
 2. S výrobkami vo vani a úplným naplnením vane vodou na požadovanú úroveň
  bez preplnenia stroja. Do vane nedávajte tekutý ani práškový prací prostriedok.
 3. Zatvorte veko a otočte gombík časovača prania v smere hodinových ručičiek a nastavte rovnaký čas prania, aký sa používa pri praní. Časy cyklu prania a plákania sú rovnaké.
 4. Nechajte na práčke dokončiť cyklus pláchania.
 5. Akonáhle spotrebič dokončí cyklus oplachovania, vypustite odtokovú trubicu z jej polohy
  na boku spotrebiča a položte ho na zem alebo do odtoku/umývadla pod úrovňou
  základňa stroja.

 

PREVÁDZKA S OTOČNÝM CYKLOM

 1. Zaistite, aby bola všetka voda vypustená a aby bol z vane spotrebiča odstránený odev.
 2. Zarovnajte košík v spodnej časti vane rovnomerne so štyrmi (4) otvormi na úchytky a potom zatlačte nadol, kým nebudete počuť, ako štyri (4) úchytky zapadnú na svoje miesto.
 3. Nastavte gombík voliča prania na odstreďovanie.
 4. Vložte oblečenie do košíka. (Kôš je menší a nemusí sa zmestiť na celé množstvo bielizne.)
 5. Umiestnite plastový kryt koša na odstredenie pod okraj koša na odstreďovanie a zatvorte veko práčky.
 6. Nastavte časovač prania maximálne na 3 minúty.
 7. Na začiatku cyklu odstreďovania pevne držte držadlá umiestnené na oboch stranách spotrebiča
  pre väčšiu stabilitu, kým sa cyklus odstreďovania nedokončí.
 8. Akonáhle sa cyklus odstreďovania úplne zastaví, vyzlečte oblečenie a nechajte voľne visieť.

 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 1. Keď akýkoľvek spotrebič používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
 2. Pokiaľ prístroj nepoužívate a pred čistením, určite ho odpojte zo zásuvky. Pred nasadením alebo vybratím dielov a pred čistením spotrebiča nechajte vychladnúť.
 3. Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodenou súčasťou, má poruchu alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený.
 4. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nikdy sa nepokúšajte predmet opravovať sami. Odneste ho na kontrolu a opravu do autorizovaného servisu. Nesprávna opätovná montáž môže pri použití položky predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.
 5. Nepoužívajte vonku alebo na komerčné účely.
 6. Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola alebo pultu, ani sa dotýkať horúcich povrchov.
 7. Neumiestňujte na horúci plynový alebo elektrický horák alebo vyhrievanú rúru ani do ich blízkosti.
 8. Po dokončení používania odpojte zariadenie zo zásuvky.
 9. Nepoužívajte spotrebič na nič iné, ako je určené.
 10. Nepoužívajte externý časovač alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
 11. Ak sa chcete odpojiť, otočte gombík prepínača do polohy OFF a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky v stene.
 12. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzeným prístupom
  fyzické, fyziologické alebo intelektuálne schopnosti alebo nedostatky v skúsenostiach a/alebo znalostiach, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak od tejto osoby nedostali pokyny, ako správne používať spotrebič. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

 

ÚDRŽBA

 1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky striedavého prúdu (nedotýkajte sa/nemanipulujte so zástrčkou alebo zásuvkou, ak máte mokré ruky) a dajte ju do správnej polohy.
 2. Po vypustení vody z vane otočte gombík voliča prania na nastavenie prania.
 3. Odložte prívodnú trubicu vody a odtokovú hadicu zaveste na bočnú stranu spotrebiča.
 4. Keď je spotrebič odpojený od zdroja striedavého prúdu, je možné utrieť všetky vonkajšie aj vnútorné povrchy
  vyčistiť reklamouamp handričku alebo špongiu pomocou teplej mydlovej vody. Nedovoľte, aby sa voda dostala do ovládacieho panela.
 5. Zatvorte veko a umiestnite zariadenie na vetranie v miestnosti.

 

POZNÁMKA

 1. Voda sa nesmie dostať do vnútornej časti (krytu elektrického a ovládacieho panela)
  stroj priamo. V opačnom prípade bude elektromotor vedený elektrinou. To je
  dôvod, ktorý môže mať elektrický zdvih
 2. Vzhľadom na prebiehajúce vylepšenia produktu sa môžu špecifikácie a príslušenstvo zmeniť bez
  oznámenie. Skutočný produkt sa môže mierne líšiť od zobrazeného.
 3. Ikona likvidácieŽIVOTNÉ PROSTREDIE Správna likvidácia tohto produktu Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným domácim odpadom v celej krajine. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov.

 

Prečítajte si viac informácií o tejto príručke a stiahnite si PDF:

Dokumenty / zdroje

Prenosná práčka ZENY [pdf] Návod na použitie
Prenosná práčka, H03-1020A

Pripojte sa ku konverzácii

2 Komentáre

 1. Prvýkrát som sa pokúsil oprať veľa oblečenia v práčke Zeny a všetko, čo robí, je zvuk, ako keď sa menia cykly, ale neperie ani neodstreďuje, len vydáva bzučiaci zvuk

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.