YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board LOGO

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PRODUKTOBSAH DODÁVKY

 • Stand Up Paddle Board (SUP).
 • koniec
 • Vzduchová pumpa
 • súprava na opravu

GENERAL

Prečítajte si pozorne tento návod.
Príručka nezahŕňa kurz o bezpečnostných pokynoch. Pre svoju bezpečnosť získajte skúsenosti s manipuláciou a prevádzkou pred prvým vodáckym výletom. Získajte informácie o školách vodných športov alebo v prípade potreby navštevujte kurzy. Uistite sa, že predpoveď pre vietor a vlnobitie je vhodná pre váš paddleboard a že ho môžete použiť za týchto podmienok.
Pred prevádzkou skontrolujte miestne predpisy alebo špeciálne povolenia v každej krajine. Vždy udržujte svoj paddleboard správne udržiavaný. Akýkoľvek paddleboard sa môže pri nesprávnom používaní vážne poškodiť. Zvážte stav mora pri rýchlosti a riadení dosky. Každý používateľ dosky by mal mať na sebe vhodnú plovaciu pomôcku (záchrannú vestu/záchranu života).
Upozorňujeme, že v niektorých krajinách je povinné nosiť plávaciu pomôcku, ktorá je v súlade s národnými predpismi. Uschovajte si tento návod na bezpečnom mieste a pri predaji ho odovzdajte novému majiteľovi.
POZOR: NEDODRŽANIE BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV A UPOZORNENÍ V NÁVODE ALEBO S VÝROBKOM MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIE ALEBO V EXTRÉMNYCH PRÍPADOCH SMRŤ.

 • Skontrolujte a dodržiavajte maximálnu nosnosť dosky.
 • Vždy noste záchranný plavák schválený Coast Guard.
 • Doska je vhodná len pre ľudí, ktorí vedia plávať.
 • Doska vyžaduje schopnosť rovnováhy. Dosku používajte iba s vhodnými zručnosťami.
 • Nikdy nepoužívajte dosku v pobrežnom vetre (vietor fúkajúci z pevniny smerom k vode).
 • Nikdy nepoužívajte dosku v pobrežných prúdoch (prúdy pohybujúce sa od brehu).
 • Dosku nepoužívajte vo vlnách.
 • Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od brehu 50 m.
 • Vždy noste bezpečnostné vodítko (len ako voliteľné príslušenstvo). Vietor a prúd môžu spôsobiť rýchlejšie unášanie dosky.
 • Nikdy neskáčte z dosky hlavou napred do vody.
 • Dávajte pozor na útesy; nejazdite rýchliky.
 • Paddleboard nepripájajte k člnu a neťahajte ho.
 • Stand Up Paddleboard nie je hračka a nie je vhodný pre deti mladšie ako 14 rokov. Nikdy nedovoľte neplnoletým osobám používať dosku bez dozoru.
 • Dosku nikdy nepoužívajte po západe slnka, pred úsvitom alebo počas obdobia slabého osvetlenia.
 • Pre správne a bezpečné používanie tohto produktu si prečítajte miestne zákony a predpisy.
 • Keď paddleboard nie je vo vode, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
 • Držte dosku mimo ostrých predmetov.
 • Nafúknite vzduchovú komoru na správny tlak.
 • Nenafukujte pomocou kompresora.
 • Pred spustením dosky utiahnite ventil. Po použití uvoľnite tlak.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR. 2 POZOR/NEBEZPEČENSTVO/VAROVANIE
Žiadna ochrana pred utopením
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR. 1 ZÁKAZ
Používanie v divokej vode zakázané Používanie vo vlnolamoch zakázané Používanie v prúdoch zakázané Používanie pri vetre na mori zakázané
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR. 3 POVINNÉ USMERNENIA
Najprv si prečítajte pokyny Úplne nafúknite všetky vzduchové komory Vhodné len pre plavcov

BEZPEČNOSŤ

 • Nikdy nepádlujte bez ďalšej osoby v blízkosti, pokiaľ nie ste v zabezpečených priestoroch na kúpanie.
 • Nikdy nepoužívajte súpravu dosky, ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog.
 • Pri používaní dosky dbajte na predvídavosť a opatrnosť a nikdy nepreceňujte svoje vlastné schopnosti. Pri pádlovaní používajte svaly tak, aby ste vždy dokázali odpádlovať vzdialenosť, ktorú ste prešli.
 • Pádlujte iba vo vodách blízko pobrežia.
 • Udržujte vzdialenosť od zdrojov energie, flotácií a iných prekážok.
 • Pred výjazdom na vodu sa oboznámte s miestnymi bezpečnostnými predpismi, upozorneniami a pravidlami pre vodácke aktivity.
 • Pred výjazdom na vodu si overte aktuálne informácie o vode a počasí v miestnych informáciách o počasí. Nepádlujte v nepriaznivom počasí.
 • Pri pádlovaní dbajte na to, aby bola váha na doske vždy rovnomerne rozložená.
 • Pri pádlovaní dbajte na to, aby sa vám nohy nezachytili do upevňovacej šnúry alebo rukoväte.
 • Nepoužívajte dosku, ak je netesná a stráca vzduch. Opravte netesnosť podľa popisu v kapitole „Opravy“ alebo kontaktujte výrobcu prostredníctvom servisnej adresy.
 • Nikdy nedovoľte, aby dosku používala súčasne viac ako jedna osoba. Je určený na prepravu nákladu iba jednej dospelej osoby.
 • Dôkladne informujte ostatných ľudí o pravidlách a bezpečnostných pokynoch predtým, ako im dovolíte používať súpravu dosiek.

VAROVANIE

 • Pádla, plutvy a nafúknutá doska sú tvrdé a môžu spôsobiť zranenie.
 • Pri preprave dosky dávajte pozor na okoloidúcich.
 • Dávajte pozor na iných ľudí vo vode pri pádlovaní.
 • Ak spadnete do vody pri nízkych teplotách, môžete dostať podchladenie.
 • Pri pádlovaní na doske pri nízkych teplotách noste termo oblek.
 • Nebezpečenstvo uškrtenia! Malé deti sa môžu zachytiť o šnúry dosky a bezpečnostné lano a uškrtiť sa.
 • Držte dosku mimo dosahu malých detí!

Poznámka

 • Nebezpečenstvo poškodenia! Doska je schválená pre maximálny plniaci tlak 1bar (15 PSI). Pri vyššom tlaku sa materiál pretiahne a môže sa roztrhnúť.
 • Nafúknite dosku na maximálny plniaci tlak 1 bar (15 psi).
 • Ak je tlak vyšší ako 1 bar (15 psi), otvorte ventil a vypustite trochu vzduchu.
 • Vonkajší plášť dosky sa môže poškodiť, ak sa dostane do kontaktu s inými predmetmi a materiálmi.
 • S doskou sa držte ďalej od skalnatých brehov, mól alebo plytčín.
 • Nedovoľte, aby sa oleje, korozívne kvapaliny alebo chemikálie, ako sú domáce čistiace prostriedky, kyselina z batérií alebo palivá, dostali do kontaktu s vonkajším povrchom. Ak sa tak stane, dôkladne skontrolujte škrupinu, či nedochádza k úniku alebo inému poškodeniu.
 • Držte dosku mimo dosahu ohňa a horúcich predmetov (ako sú zapálené cigarety).
 • Neprepravujte dosku v nafúknutom stave na vozidlách.
 • Nebezpečenstvo straty tlaku! Ak ventil nie je správne zatvorený, tlak v doske môže neúmyselne klesnúť alebo sa ventil môže kontaminovať.
 • Vždy majte ventil zatvorený, keď dosku nenafukujete alebo nevyfukujete.
 • Uistite sa, že oblasť okolo ventilu je vždy čistá a suchá.
 • Zabráňte vniknutiu piesku alebo iných nečistôt do ventilu.
 • V prípade straty tlaku skontrolujte aj ventil, či môže byť netesný. Postupujte podľa krokov v pokynoch na opravu.
 • Nebezpečenstvo unášania! Bez bezpečnostnej čiary sa doska môže unášať a stratiť.
 • Používajte bezpečnostné lano s doskou, pokiaľ nie ste v zabezpečených oblastiach a môžete sa bezpečne dostať na breh plávaním.
  Upozorní, keď sa doska nepoužíva na vode
 • Nevystavujte dosku priamemu slnečnému žiareniu na dlhú dobu, najmä pri vysokých teplotách, keď nie je na vode. V dôsledku silného zahrievania a expanzie vzduchu vo vnútri dosky (až o 100 stupňov) môže tlak značne vzrásť a viesť k poškodeniu dosky a dokonca aj k prasknutiu švíkov. Pri použití na vode sa teplo odvádza priamym kontaktom s vodou. Preprava na strešnom nosiči je tiež neškodná, keď je vozidlo v pohybe. Teplo sa odvádza prúdom vzduchu.
 • Keď sa doska nepoužíva, skladujte ju v tieni a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
 • Znížte tlak vypustením vzduchu.
 • Pred použitím dosku znovu nafúknite podľa všeobecných pokynov.

MONTÁŽ

Prosím, nepoužívajte ostré nástroje!

ROZKLADANIE DOSKY
Nájdite hladký a čistý povrch na rozloženie tela trubice.
Na úvodné nafúknutie a na zoznámenie sa s vaším novým produktom YEAZ odporúčame nafúknuť ho pri izbovej teplote. Materiál PVC je mäkký, čo uľahčuje montáž. Ak bol paddleboard skladovaný pri teplote pod 0°C, pred rozložením ho skladujte pri 20°C po dobu 12 hodín.

PREVÁDZKA VENTILUYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR. 4

Ak chcete dosku nafúknuť, odstráňte bezpečnostný uzáver z ventilu. Ak to chcete urobiť, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Ventil sa otvára (pri vyfukovaní dole) alebo zatvára (pri nafukovaní hore) pomocou pružinovej vložky. Pred začatím nafukovania sa prosím uistite, že ihla vložky ventilu je v polohe „hore“. Ak je ihla v polohe „dole“, zatlačte na ihlu jadra ventilu, kým nevyskočí.

INFLÁCIAYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR. 5
Vložte hubicu hadice do ventilu dosky a otočte nástavec v smere hodinových ručičiek. Po nafúknutí odstráňte hadicu a zatvorte bezpečnostný uzáver ventilu, aby ste ho natrvalo utesnili.
Použitie kompresora môže poškodiť váš predmet; pri použití kompresora zanikajú všetky záručné nároky.
POZOR: IAk paddleboard vystavíte horúcemu slnku, skontrolujte tlak vzduchu a vypustite trochu vzduchu, inak môže dôjsť k nadmernému natiahnutiu materiálu. Okolitá teplota ovplyvňuje vnútorný tlak komôr: odchýlka 1°C má za následok odchýlku tlaku v komore +/-4 mBar (06 PSI).

MONTÁŽ FIN

Zarovnajte plutvu rovnakým spôsobom ako dve pevné rebrá. Úplne uvoľnite skrutku z rebra. Potom zľahka zaskrutkujte uvoľnenú skrutku späť do štvorcovej matice. To uľahčuje umiestnenie matice v koľajnici. Teraz ho vložte do otvoru v strede koľajnice. Potom pomocou skrutky zatlačte štvorcovú maticu do požadovanej polohy a teraz skrutku úplne uvoľnite. Matica zostáva vo vodiacej lište. Teraz zasuňte plutvu s mosadznou skrutkou najskôr do otvoru koľajnice v naklonenej polohe, potom ju vyrovnajte a zatlačte na plutvu, až kým nebude otvor priamo nad štvorcovou maticou a pripevnite v nej plutvu skrutkou.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR. 6

ODSTRÁNENIE FIN
Odskrutkujte skrutku zo štvorcovej matice. Pomocou skrutky vysuňte plutvu a následne štvorcovú maticu z koľajnice. Okamžite znova pripevnite skrutku a štvorcovú maticu na rebrovanie.

UVOĽNENIE VZDUCHU YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR. 7

Jemne stlačte ihlu vložky ventilu, aby ste pomaly uvoľnili tlak z dosky. Pri vypúšťaní vzduchu dbajte na to, aby sa okolo ventilu nenachádzal žiadny piesok alebo nečistoty a aby sa nedostali dovnútra.

POZOR: Kryt ventilu snímte len za účelom nafúknutia/vyfúknutia vzduchu. Tým sa zabráni náhodnému úniku vzduchu a vniknutiu akýchkoľvek častíc do ventilu.
Teraz začnite jemne rolovať dosku spredu smerom k ventilu, aby ste uvoľnili zvyšný vzduch z dosky. Nasaďte uzáver ventilu a pevne ho uzavrite, aby ste zabránili vniknutiu nečistôt a vlhkosti. Teraz opäť rozložte stojan na pádlo a začnite ho rolovať z druhej strany, kde sa nachádza ventil. Doska sa tak ľahšie skladá a plutvy sú zároveň lepšie chránené. Umiestnite dodané penové podložky na pevné rebrá na ochranu.

POUŽÍVANIE DOSKY

 • Na prenášanie a zaistenie ďalších predmetov na palube použite šnúru batožiny.
 • Ak chcete dosku prepravovať na súši, použite rukoväť na prenášanie.
 • Pri používaní dosky vždy noste dodané pádlo.
 • Ak sa vaša doska prevrátila a leží vrchnou časťou dosky na hladine vody, otočte ju oboma rukami tak, aby horná časť smerovala opäť nahor. V prípade potreby sa presuňte na breh, ak to nedokážete z vody.

ČISTENIE

 • Nesprávne alebo nepravidelné čistenie súpravy dosiek môže spôsobiť poškodenie.
 • Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami ani ostré či kovové čistiace predmety ako nože, tvrdé špachtle a pod. Môžu poškodiť povrchy.
 • Na čistenie súpravy dosiek nepoužívajte rozpúšťadlá.
 • Po každom použití dosku dôkladne očistite.
 • Dosku môžete čistiť, keď je nafúknutá alebo keď je vzduch vypustený.
 1. Dosku položte na hladký, rovný a suchý povrch.
 2. Dosku postriekajte záhradnou hadicou alebo ju očistite mäkkou špongiou navlhčenou čistou vodou z vodovodu.
 3. Dosku utrite suchou, mäkkou handričkou a nechajte ju úplne vyschnúť.

SKLADOVANIE

 • Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne skladovanie dosky a jej príslušenstva môže viesť k plesniam.
 • Pred uskladnením nechajte všetky časti súpravy dosky úplne vyschnúť.
 • Úplne vyfúknite dosku a uistite sa, že ventil je upevnený v otvorenej polohe.
 • Zrolovanú dosku uložte do prepravnej tašky.
 • Súpravu dosky skladujte mimo dosahu detí a bezpečne uzavretú.
 • Na dosku neklaďte žiadne ťažké predmety alebo predmety s ostrými hranami.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte súpravu dosiek, či nejaví známky opotrebovania alebo starnutia.

OPRAVY

 • Pred každým použitím skontrolujte dosku na stratu tlaku, diery alebo praskliny.
 • Pred opravou dosky vždy vyfúknite.

LECKS HĽADAŤ

 1. Uistite sa, že vo ventile nie je piesok alebo iné nečistoty.
 2. Dosku úplne nafúknite podľa popisu v časti „Nafukovanie“.
 3. Opláchnite dosku, vrátane oblasti okolo ventilu, jemnou mydlovou vodou. Ak sa objavia bubliny, únik sa musí opraviť.

Netesný ventil
Ak sa okolo ventilu objavia bubliny, pravdepodobne to znamená, že sa ventil nezatvára úplne tesne. V takom prípade dotiahnite ventil v smere hodinových ručičiek pomocou kľúča na ventily, ktorý je súčasťou súpravy na opravu.

Chybný ventil
Ak sa pri nafúknutí dosky na plášti alebo okolo ventilu nevytvoria bubliny, môže to znamenať, že ventil je chybný:

 1. Nasaďte uzáver ventilu na ventil a otáčaním v smere hodinových ručičiek ho utiahnite. 2.
 2. Uzavretý uzáver ventilu navlhčite mydlovou vodou.
 3. Ak sa teraz tvoria bubliny, ventil sa musí úplne vymeniť (pozri kapitolu „Výmena ventilu“).

úniky
Ak sa na vonkajšom plášti vytvoria bubliny, môžete netesnosť utesniť špeciálnym lepidlom a materiálovou záplatou dodanou v súprave na opravu (pozri kapitolu „Utesnenie netesností“). Ak nafúknutá doska stratí tuhosť, netesnosť nemusí byť nevyhnutne príčinou. Kolísanie teploty môže tiež spôsobiť pokles tlaku.

TESNENIE NETEKOV

 • Nebezpečenstvo poškodenia!
 • Nie každé lepidlo je vhodné na opravu dosky. Opravy nevhodným lepidlom môžu viesť k ďalším škodám.
 • Používajte iba špeciálne lepidlo na nafukovacie člny. Takéto lepidlo dostanete u špecializovaných predajcov.
 • Otvory alebo praskliny môžete utesniť lepidlom a materiálovými záplatami dodanými v súprave na opravu.
 • Pred opravou dosku vyfúknite.

Menšie netesnosti (menšie ako 2 mm)
Netesnosti menšie ako 2 mm je možné opraviť lepidlom.

 1. dôkladne vyčistite miesto, ktoré sa má opraviť.
 2. Nechajte opravovanú oblasť úplne vyschnúť.
 3. Naneste malú kvapku lepidla na netesnosť.
 4. nechajte lepidlo zaschnúť cca. 12 hodín.

Väčšie netesnosti (väčšie ako 2 mm)
Netesnosti väčšie ako 2 mm je možné opraviť pomocou lepidla a záplat materiálu.

 1. Miesto, ktoré sa má opraviť, dôkladne očistite a nechajte úplne vyschnúť.
 2. Vystrihnite kúsok záplaty materiálu, ktorý prekrýva netesnosť o cca. 1.5 cm na každej strane.
 3. Naneste lepidlo na spodnú stranu vyrezanej záplaty.
 4. Naneste tenkú vrstvu lepidla na netesnosť a okolitú vonkajšiu pokožku po celej veľkosti záplaty materiálu.
 5. Nechajte lepidlo stuhnúť 2-4 minúty, kým nebude viditeľne lepkavé.
 6. Prilepte záplatu vyrezaného materiálu na netesnosť a pevne ju pritlačte.
 7. Nechajte lepidlo zaschnúť cca. 12 hodín.
 8. Na úplné utesnenie oblasti naneste po zaschnutí opäť lepidlo na okraje záplaty.
 9. Nechajte lepidlo zaschnúť cca. 4 hodín.

Pred opätovným použitím dosky vo vode skontrolujte, či je únik naozaj úplne utesnený. Ak bublinky stále pretrvávajú, odneste dosku na opravu do odbornej dielne alebo sa obráťte na servisnú adresu uvedenú v týchto pokynoch.

Výmena ventilu

Ak je potrebné ventil vymeniť, náhradný ventil si môžete objednať na uvedenej servisnej adrese.

 1. Uvoľnite vzduch z dosky.
 2. Otočte uzáver ventilu proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.
 3. Umiestnite kľúč na ventily z dodanej opravnej súpravy na hornú časť ventilu a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili. Pritom pripevnite spodnú časť ventilu vo vnútri dosky rukou a dbajte na to, aby sa do dosky nezasunul.
 4. Nasaďte náhradný ventil na spodnú časť a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby ste ho utiahli. Uistite sa, že ventil je vycentrovaný.
 5. Vezmite kľúč na ventily a utiahnite hornú časť ventilu v smere hodinových ručičiek.
  Pred opätovným použitím dosky skontrolujte, či sa ventil skutočne zatvára.

LIKVIDÁCIA

Obal zlikvidujte podľa druhu. Kartón a kartón odložte do zberu starého papiera. Fólia do zberu recyklovateľných materiálov.
Súpravu dosky zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a zákonmi.

ZÁRUKA
Záruka na materiálové a výrobné chyby je 2 roky pri správnom používaní

VÝROBCA

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR. 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 Mníchov
Nemecko
[chránené e-mailom]
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Zmeny a chyby vyhradené
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, nevhodným alebo nekompatibilným používaním výrobku.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Dokumenty / zdroje

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Návod na použitie
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.