Používateľská príručka k monitoru tlaku krvi Viatom BP2 a BP2A

Užívateľská príručka
Monitor krvného tlaku
Model BP2, BP2A

1. Základy

Táto príručka obsahuje pokyny potrebné na bezpečnú obsluhu produktu v súlade s jeho funkciou a určeným použitím. Dodržiavanie tohto návodu je predpokladom správneho fungovania produktu a správneho fungovania a zaručuje bezpečnosť pacienta a obsluhy.

1.1 Bezpečnosť
Varovania a varovné pokyny

 • Pred použitím produktu sa uistite, že ste si dôkladne prečítali tento návod a plne porozumeli príslušným preventívnym opatreniam a rizikám.
 • Tento výrobok bol navrhnutý na praktické použitie, nenahrádza však návštevu lekára.
 • Tento produkt nie je navrhnutý ani určený na úplnú diagnostiku srdcových chorôb. Tento produkt by sa nikdy nemal používať ako základ na začatie alebo úpravu liečby bez nezávislého potvrdenia lekárskou prehliadkou.
 • Údaje a výsledky zobrazené na produkte slúžia iba na informačné účely a nemožno ich priamo použiť na diagnostickú interpretáciu alebo liečbu.
 • Nepokúšajte sa o samodiagnostiku alebo samoliečbu na základe výsledkov záznamu a analýzy. Samodiagnostika alebo samoliečba môžu viesť k zhoršeniu vášho zdravia.
 • Ak spozorujú zmeny na svojom zdraví, mali by sa používatelia vždy poradiť so svojím lekárom.
 • Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované výrobky, neodporúčame tento výrobok používať. Postupujte podľa pokynov lekára, ak je to relevantné.
 • Nepoužívajte tento výrobok s defibrilátorom.
 • Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Výrobok nečistite acetónom ani inými prchavými roztokmi.
 • Nenechajte tento výrobok spadnúť a nevystavujte ho silným nárazom.
 • Neumiestňujte tento výrobok do tlakových nádob alebo na výrobok na sterilizáciu plynom.
 • Produkt nerozoberajte a neupravujte, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie, funkčnú poruchu alebo obmedziť funkčnosť produktu.
 • Neprepájajte výrobok s iným výrobkom, ktorý nie je popísaný v návode na použitie, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie alebo funkčnú poruchu.
 • Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom vedomostí, pokiaľ na ne nedozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo pokiaľ nedostanú pokyny od tejto osoby, ako výrobok používať. Na deti by mali dohliadať okolo produktu, aby sa s nimi nehralo.
 • Dbajte na to, aby elektródy produktu neprišli do kontaktu s inými vodivými časťami (vrátane uzemnenia).
 • Nepoužívajte výrobok u osôb s citlivou pokožkou alebo alergiami.
 • Nepoužívajte tento výrobok na kojencov, batoľatá, deti alebo osoby, ktoré sa nemôžu vyjadrovať.
 • Výrobok neskladujte na nasledujúcich miestach: miesta, na ktorých je výrobok vystavený priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám alebo vlhkosti alebo silnej kontaminácii; miesta v blízkosti zdrojov vody alebo ohňa; alebo na miesta, ktoré sú vystavené silným elektromagnetickým vplyvom.
 • Tento produkt zobrazuje zmeny srdcového rytmu a krvného tlaku atď., Ktoré môžu mať rôzne príčiny. Môžu byť neškodné, ale môžu byť tiež vyvolané chorobami alebo chorobami rôzneho stupňa závažnosti. Ak si myslíte, že môžete mať nejaké ochorenie alebo chorobu, poraďte sa s lekárom.
 • Merania vitálnych funkcií, ako sú tie, ktoré sa uskutočňujú s týmto produktom, nemôžu identifikovať všetky choroby. Bez ohľadu na meranie vykonané pomocou tohto produktu by ste mali okamžite vyhľadať svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú príznaky, ktoré by mohli naznačovať akútne ochorenie.
 • Bez konzultácie s lekárom nediagnostikujte ani nedoliečujte na základe tohto produktu. Najmä nezačnite užívať akýkoľvek nový liek alebo nemeňte typ a / alebo dávkovanie žiadneho z existujúcich liekov bez predchádzajúceho súhlasu.
 • Tento výrobok nenahrádza lekárske vyšetrenie ani funkciu vášho srdca či iného orgánu ani záznamy lekárskeho elektrokardiogramu, ktoré si vyžadujú zložitejšie merania.
 • Odporúčame zaznamenať krivky EKG a ďalšie merania a v prípade potreby ich poskytnúť lekárovi.
 • Výrobok a manžetu vyčistite suchou, mäkkou handričkou alebo handričkou damps vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Na čistenie výrobku alebo manžety nikdy nepoužívajte alkohol, benzén, riedidlo ani iné drsné chemikálie.
 • Nevystavujte manžetu silnému prehýbaniu alebo hadicu nenechávajte dlho pevne skrútenú, pretože také ošetrenie môže skrátiť životnosť komponentov.
 • Výrobok a manžeta nie sú odolné voči vode. Chráňte produkt a manžetu pred dažďom, potom a vodou.
 • Na meranie krvného tlaku musí byť ruka dostatočne silno stlačená manžetou, aby dočasne zastavila prietok krvi tepnou. To môže spôsobiť bolesť, necitlivosť alebo dočasné červené znamienko na ruke. Táto podmienka sa objaví, najmä ak sa meranie opakuje postupne. Akákoľvek bolesť, necitlivosť alebo červené stopy časom zmiznú.
 • Príliš časté merania môžu spôsobiť zranenie pacienta v dôsledku interferencie s prietokom krvi.
 • Pred použitím tohto výrobku na paži pomocou arteriovenózneho (AV) skratu sa poraďte so svojím lekárom.
 • Predtým, ako začnete používať tento monitor, poraďte sa so svojím lekárom, ak ste podstúpili mastektómiu alebo klírens lymfatických uzlín.
 • Tlakovanie CUFF môže dočasne spôsobiť stratu funkcie súčasne používaného monitorovacieho produktu na tej istej končatine.
 • Pred použitím produktu sa poraďte so svojím lekárom, ak máte závažné problémy s prietokom krvi alebo poruchami krvi, pretože nafúknutie manžety môže spôsobiť podliatiny.
 • Zabráňte tomu, aby používanie výrobku viedlo k dlhodobému zhoršeniu cirkulácie krvi pacienta.
 • Neaplikujte manžetu na rameno s pripojeným iným lekárskym elektrickým prístrojom. Toto zariadenie nemusí fungovať správne.
 • Ľudia, ktorí majú závažný obehový deficit v ruke, musia pred použitím výrobku konzultovať s lekárom, aby sa predišlo zdravotným problémom.
 • Výsledky diagnostiky nediagnostikujte sami a liečbu začnite svojpomocne. O výsledku a liečbe sa vždy poraďte so svojím lekárom.
 • Neaplikujte manžetu na ruku s nezacelenou ranou, pretože by to mohlo spôsobiť ďalšie zranenie.
 • Neaplikujte manžetu na rameno, ktoré je intravenózne kvapkané alebo transfúzne krvou. Môže to spôsobiť zranenie alebo nehody.
 • Počas merania si vyberte z ruky priliehavý alebo hrubý odev.
 • Ak je ruka pacienta mimo stanovený rozsah obvodu, môže to viesť k nesprávnym výsledkom merania.
 • Výrobok nie je určený na použitie u novorodencov, tehotných žien, vrátane pre-eclamptic, pacienti.
 • Výrobok nepoužívajte, ak sa v ňom nachádzajú horľavé plyny, ako sú anestetické plyny. Môže to spôsobiť výbuch.
 • Nepoužívajte produkt v oblasti vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov, MRI alebo CT skenerov alebo v prostredí bohatom na kyslík.
 • Výmenu batérie, ktorá má byť vykonaná iba servisným personálom s použitím náradia a ktorého výmenu môže vykonávať nedostatočne zaškolený personál, môže spôsobiť poškodenie alebo popálenie.
 • Pacient je zamýšľaný operátor.
 • Pokiaľ je výrobok v prevádzke, nevykonávajte jeho servis a údržbu.
 • Pacient môže bezpečne využívať všetky funkcie produktu a môže udržiavať produkt starostlivým prečítaním kapitoly 7.
 • Tento produkt vysiela rádiové frekvencie (RF) v pásme 2.4 GHz. NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok na miestach s obmedzeným vysokofrekvenčným žiarením, napríklad v lietadle. V oblastiach s obmedzeným vysokofrekvenčným žiarením vypnite funkciu Bluetooth v tomto produkte a vyberte batérie. Ďalšie informácie o možných obmedzeniach nájdete v dokumentácii k používaniu Bluetooth FCC.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok s inými lekárskymi elektrickými prístrojmi (ME) súčasne. Môže to mať za následok nesprávnu obsluhu produktu a / alebo nepresné hodnoty krvného tlaku a / alebo záznamy EKG.
 • Zdroje elektromagnetického rušenia môžu ovplyvňovať tento výrobok (napr. Mobilné telefóny, mikrovlnné sporáky, diatermia, litotrypsia, elektrokauterizácia, RFID, elektromagnetické systémy proti krádeži a detektory kovov), pri meraní sa prosím vyhýbajte.
 • Používanie iného príslušenstva a káblov ako tých, ktoré sú špecifikované alebo poskytované výrobcom, môže viesť k zvýšeniu elektromagnetického vyžarovania alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti produktu a k nesprávnej prevádzke.
 • Interpretácie tohto produktu sú potenciálne zistenia, nie úplná diagnostika srdcových stavov. Všetky interpretácie by mali byť opakovanéviewvydané lekárom na klinické rozhodovanie.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok v prítomnosti horľavých anestetík alebo liekov.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok počas nabíjania.
 • Počas záznamu EKG zostaňte v pokoji.
 • Detektory EKG boli vyvinuté a testované iba na záznamoch zvodov I a II.

2. Úvod

2.1 Účel použitia
Zariadenie je odsadené na meranie krvného tlaku alebo elektrokardiogramu (EKG) v domácom prostredí alebo v zdravotníckych zariadeniach.
Toto zariadenie je tlakomer určený na použitie pri meraní krvného tlaku a pulzu u dospelej populácie.
Výrobok je určený na meranie, zobrazenie, skladovanie a opätovné použitieview jednokanálové rytmy EKG dospelých a naznačujú niektoré príznaky, ako je pravidelný tep, nepravidelný tep, nízka srdcová frekvencia a vysoká srdcová frekvencia.
2.2 Kontraindikácie
Tento produkt je kontraindikovaný na použitie v ambulantných prostrediach.
Tento produkt je kontraindikovaný na použitie v lietadle.
2.3 O produkte
názov produktu: Monitor krvného tlaku
Model produktu: BP2 (vrátane NIBP + EKG), BP2A (iba NIBP)

Monitor krvného tlaku Viatom BP2

1. LED obrazovka

 • Zobraziť dátum, čas a stav napájania atď.
 • Zobrazte proces a výsledky merania EKG a krvného tlaku.

2. Tlačidlo Štart / Stop

 • Zapnutie / vypnutie
 • Zapnutie: Stlačením tlačidla zapnite.
 • Vypnutie: Stlačením a podržaním tlačidla vypnete.
 • Stlačením zapnite výrobok a opätovným stlačením spustite meranie krvného tlaku.
 • Stlačením zapnite výrobok a dotknutím sa elektród začnite merať EKG.

3. Tlačidlo pamäte

 • Opakujte stlačenímview historické dáta.

4. LED indikátor

 •  Modré svetlo svieti: batéria sa nabíja.
 • Modré svetlo nesvieti: batéria je úplne nabitá, nenabíja sa

5. EKG elektróda

 • Dotknite sa ich a začnite merať EKG rôznymi metódami.

6. USB konektor

 • Spája sa s nabíjacím káblom.

2.4 symboly

Monitor tlaku krvi Viatom BP2 - symboly

3. Používanie produktu

3.1 Nabite batériu
Na nabitie produktu použite kábel USB. Pripojte kábel USB k nabíjačke USB alebo k počítaču. Úplné nabitie bude trvať 2 hodiny. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor bude modrý.
Produkt pracuje s veľmi nízkou spotrebou energie a jedno nabitie zvyčajne trvá mesiace.
Na obrazovke sa zobrazujú symboly batérie na obrazovke, ktoré označujú stav batérie.
Poznámky: Produkt sa nemôže používať počas nabíjania. Ak vyberáte nabíjací adaptér tretej strany, vyberte ten, ktorý vyhovuje normám IEC60950 alebo IEC60601-1.

3.2 Zmerajte krvný tlak
3.2.1 Priloženie manžety ruky

 1. Omotajte manžetu okolo nadlaktia, asi 1 až 2 cm nad vnútornou stranou lakťa, ako je to znázornené.
 2. Priložte manžetu priamo na pokožku, pretože odev môže spôsobiť slabý pulz a spôsobiť chybu merania.
 3. Zúženie hornej časti ramena spôsobené vyhrnutím košeľového rukávu môže zabrániť presným údajom.
 4. Skontrolujte, či je značka polohy tepny v jednej rovine s tepnou.

3.2.2 Ako správne sedieť
Ak chcete vykonať meranie, musíte byť uvoľnení a pohodlne sedieť. Sadnite si na stoličku s nohami nekríženými a chodidlami položenými na podlahe. Ľavú ruku položte na stôl tak, aby bola manžeta v úrovni vášho srdca.

Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - Ako správne sedieť

Poznámka:

 • Krvný tlak sa môže líšiť medzi pravou a ľavou rukou a namerané hodnoty krvného tlaku sa môžu líšiť. Spoločnosť Viatom odporúča na meranie vždy používať rovnaké rameno. Ak sa hodnoty krvného tlaku medzi oboma ramenami podstatne líšia, obráťte sa na svojho lekára, aby ste určili, ktoré rameno má byť použité na vaše merania.
 • Čas potrebný na zohriatie produktu od minimálnej teploty skladovania medzi použitiami je asi 5 s, kým nie je produkt pripravený na zamýšľané použitie, keď je teplota okolia 20 ° C. Na ochladenie produktu od teploty asi 5 s maximálna skladovacia teplota medzi použitiami, kým nie je produkt pripravený na zamýšľané použitie, keď je teplota okolia 20 ° C.

3.2.3 Proces merania

 1. Stlačením zapnite výrobok a opätovným stlačením spustite meranie krvného tlaku.
 2. Produkt bude počas merania manžetu automaticky vypúšťať pomaly, typické meranie trvá asi 30 s.
  Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - proces merania 1
 3. Po ukončení merania sa v produkte budú pohybovať hodnoty krvného tlaku.
  Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - proces merania 2
 4. Po ukončení merania produkt automaticky uvoľní manžetový plyn.
 5. Po ukončení merania stlačte tlačidlo a potom vypnite manžetu.
 6. Znovu stlačte tlačidlo pamäteview historické dáta. Hodnoty krvného tlaku sa zobrazia vo výrobku

Poznámka:

 • Produkt má funkciu automatického vypnutia, ktorá automaticky vypne napájanie do jednej minúty po meraní.
 • Počas merania by ste mali zostať v pokoji a nestláčať manžetu. Keď sa vo výrobku objaví výsledok tlaku, prestaňte merať. V opačnom prípade môže byť meranie vykonané a hodnoty krvného tlaku môžu byť nepresné.
 • Zariadenie môže uložiť maximálne 100 nameraných údajov o krvnom tlaku. Najstarší záznam bude prepísaný, keď bude prichádzať 101. záznam. Nahrajte údaje včas.

Princíp merania NIBP
Spôsob merania NIBP je metóda kmitania. Meranie kmitov sa používa pomocou automatického nafukovacieho čerpadla. Keď je tlak dostatočne vysoký na to, aby blokoval arteriálny prietok krvi, potom by sa pomaly vypúšťal a zaznamenával by všetky zmeny tlaku v manžete v procese deflácie, aby sa vypočítal krvný tlak na základe určitého algoritmu. Počítač posúdi, či je kvalita signálu dostatočne presná. Ak signál nie je dostatočne presný (napríklad náhly pohyb alebo dotyk manžety počas merania), stroj zastaví vyfukovanie alebo opätovné nafukovanie alebo opustí toto meranie a výpočet.
Prevádzkové kroky potrebné na získanie presných rutinných meraní krvného tlaku v pokoji pri hypertenzii, vrátane:
- Poloha pacienta pri normálnom používaní, vrátane pohodlného sedenia, nekrížených nôh, chodidiel plochých na podlahe, operenia chrbta a paží, stredu manžety v úrovni pravého predsiene srdca.
- Pacient by mal byť čo najviac uvoľnený a nemal by hovoriť počas postupu merania.
- Pred prvým čítaním by malo uplynúť 5 minút.
- Miesto vodiča pri normálnom používaní.

3.3 Zmerajte EKG
3.3.1 Pred použitím EKG

 • Pred použitím funkcie EKG venujte pozornosť nasledujúcim bodom, aby ste dosiahli presné merania.
 • EKG elektróda musí byť umiestnená priamo na koži.
 • Ak je vaša pokožka alebo ruky suché, navlhčite ich pomocou reklamyamp handričku pred vykonaním merania.
 • Ak sú elektródy EKG znečistené, odstráňte ich pomocou mäkkej handričky alebo vatovej tyčinky dampobohatené dezinfekčným alkoholom.
 • Počas merania sa nedotýkajte tela rukou, ktorým meriate.
 • Upozorňujeme, že medzi pravou a ľavou rukou nesmie byť žiadny kontakt s pokožkou. V opačnom prípade nemožno meranie vykonať správne.
 • Počas merania zostaňte v pokoji, nehovorte a produkt držte v pokoji. Pohyby akéhokoľvek druhu falšujú merania.
 • Ak je to možné, vykonajte meranie v sede, a nie v stoji.

3.3.2 Proces merania

1. Stlačením zapnite výrobok a dotknutím sa elektród začnite merať EKG.
→ Metóda A: Vedenie I, pravá ruka do ľavej ruky
Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - proces merania 3
→ Metóda B: Olovo II, pravá ruka do ľavého brucha

Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - proces merania 4

2. Jemne sa dotýkajte elektród po dobu 30 sekúnd.

Stále sa jemne dotýkajte elektród po dobu 30 sekúnd.

3. Keď je lišta úplne vyplnená, produkt zobrazí výsledok merania.

Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - výsledok merania

4. Opakujte stlačením tlačidla pamäteview historické dáta.

Poznámka:

 • Nestláčajte produkt príliš silno na pokožku, čo môže mať za následok rušenie EMG (elektromyografia).
 • Zariadenie môže uložiť maximálne 10 záznamov o údajoch EKG. Najstarší záznam bude prepísaný, keď príde 11. záznam. Nahrajte prosím údaje včas.

Princíp merania EKG
Výrobok zhromažďuje údaje o EKG prostredníctvom potenciálneho rozdielu povrchu tela prostredníctvom elektródy EKG a získava presné údaje o EKG po ampskvapalnený a filtrovaný, potom sa zobrazuje cez obrazovku.
Nepravidelný rytmus: Ak rýchlosť zmeny srdcovej frekvencie prekročí počas merania určitú hranicu, bude sa to považovať za nepravidelný srdcový rytmus.
Vysoká HR: Srdcová frekvencia > 120 / min
Nízka srdcová frekvencia: Srdcový rytmus < 50 / min
Ak výsledky merania nespĺňajú „nepravidelný rytmus“, „vysoký HR“ a „nízky HR“, potom posúďte „pravidelný rytmus“.

3.4 Bluetooth
Bluetooth produktu sa automaticky povolí, až keď sa rozsvieti obrazovka.
1) Uistite sa, že je obrazovka produktu zapnutá, aby ste udržali produkt Bluetooth aktívny.
2) Skontrolujte, či je v telefóne povolené rozhranie Bluetooth.
3) Vyberte ID produktu z telefónu, potom sa produkt úspešne spáruje s telefónom.
4) Namerané údaje vrátane údajov SYS, DIS, EKG môžete exportovať do telefónu.

Poznámka:

 • Technológia Bluetooth je založená na rádiovom spojení, ktoré ponúka rýchly a spoľahlivý dátový prenos.
  Bluetooth využíva bezlicenčný, globálne dostupný frekvenčný rozsah v pásme ISM, ktorý je určený na zabezpečenie kompatibility komunikácie na celom svete.
 • Párovacia a vysielacia vzdialenosť bezdrôtovej funkcie je normálne 1.5 metra. Ak bezdrôtová komunikácia mešká alebo zlyháva medzi telefónom a produktom, pokúsite sa zmenšiť vzdialenosť medzi telefónom a produktom.
 • Produkt sa môže spárovať a prenášať s telefónom v prostredí bezdrôtovej koexistencie (napr. Mikrovlnné rúry, mobilné telefóny, smerovače, rádiá, elektromagnetické systémy proti krádeži a detektory kovov), ale ďalší bezdrôtový produkt môže stále spolupracovať s párovaním a prenosom medzi telefónom a výrobok v neistom prostredí. Ak sú telefón a výrobok nekonzistentné, bude pravdepodobne potrebné zmeniť prostredie.

4. Odstraňovanie problémov

Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - Riešenie problémov

5. Príslušenstvo

Monitor tlaku Viatom BP2 - Príslušenstvo

6. Špecifikácie

Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - Špecifikácie 1

Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - Špecifikácie 2

Monitor krvného tlaku Viatom BP2 - Špecifikácie 3

7. Údržba a čistenie

Údržba 7.1
Na ochranu vášho výrobku pred poškodením dodržiavajte nasledovné:

 • Produkt a komponenty skladujte na čistom a bezpečnom mieste.
 • Výrobok a žiadne jeho súčasti neumývajte ani neponárajte do vody.
 • Výrobok alebo komponenty nerozoberajte ani sa nepokúšajte opraviť.
 • Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám, vlhkosti, prachu alebo priamemu slnečnému žiareniu.
 • Manžeta obsahuje citlivú vzduchotesnú bublinu. Zaobchádzajte s ním opatrne a vyvarujte sa všetkých druhov namáhania skrútením alebo vybočením.
 • Výrobok čistite mäkkou, suchou handričkou. Nepoužívajte benzín, riedidlo ani podobné rozpúšťadlá. Škvrny na manžete je možné opatrne odstrániť pomocou reklamyamp handričkou a mydlami. Manžeta sa nesmie prať!
 • Chráňte prístroj pred pádom alebo drsným zaobchádzaním s ním. Zabráňte silným vibráciám.
 • Produkt nikdy neotvárajte! V opačnom prípade bude kalibrácia výrobcu neplatná!

7.2 Čistenie
Produkt je možné opakovane používať. Pred opätovným použitím ho očistite nasledovne:

 • Výrobok očistite mäkkou suchou handričkou so 70% alkoholom.
 • Nepoužívajte benzín, riedidlá alebo podobné rozpúšťadlá.
 • Manžetu opatrne očistite handričkou namočenou v 70% alkohole.
 • Manžeta sa nesmie umývať.
 • Vyčistite výrobok a manžetu ruky a potom ho nechajte vyschnúť na vzduchu.

7.3 Likvidácia


Batérie a elektronické prístroje musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi, nie s domovým odpadom.

8. Vyhlásenie FCC

FCC ID: 2ADXK-8621
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Poznámky: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje použitie a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
-Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio / TV technika.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby vyhovovalo všeobecným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčným lúčom. Prístroj je možné používať v prenosných podmienkach bez obmedzenia.

9. Elektromagnetická kompatibilita

Výrobok spĺňa požiadavky normy EN 60601-1-2.
VAROVANIEVarovania a varovné pokyny

 • Používanie iného príslušenstva, ako je uvedené v tejto príručke, môže mať za následok zvýšenie elektromagnetickej emisie alebo zníženie elektromagnetickej odolnosti zariadenia.
 • Výrobok alebo jeho súčasti by sa nemali používať v susedstve iného zariadenia alebo na ňom byť naukladané spolu s ním.
 • Produkt vyžaduje špeciálne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa EMC a je potrebné ho inštalovať a uviesť do prevádzky podľa nižšie uvedených informácií o EMC.
 • Ostatné výrobky môžu interferovať s týmto produktom, aj keď spĺňajú požiadavky CISPR.
 • Keď je vstupný signál pod minimom ampLitude v technických špecifikáciách môžu mať za následok chybné merania.
 • Prenosné a mobilné komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na výkon tohto produktu.
 • Ostatné produkty, ktoré majú RF vysielač alebo zdroj, môžu ovplyvňovať tento produkt (napr. Mobilné telefóny, PDA a počítače s bezdrôtovou funkciou).

Usmernenie a vyhlásenie - elektromagnetické emisie

Usmernenie a vyhlásenie - elektromagnetická imunita
Usmernenie a vyhlásenie - elektromagnetická imunita
Usmernenie a vyhlásenie - elektromagnetická imunita

Usmernenie a vyhlásenie - elektromagnetická imunita 1

Usmernenie a vyhlásenie - elektromagnetická imunita 2

Poznámka 1: Pri 80 MHz až 800 MHz platí separačná vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto pokyny sa nemusia vzťahovať na všetky situácie. Na šírenie elektromagnetického žiarenia má vplyv absorpcia a odraz od štruktúr, objektov a osôb.

a Pásma ISM (priemyselné, vedecké a lekárske) medzi 0,15 MHz a 80 MHz sú od 6,765 6,795 MHz do 13,553 13,567 MHz; 26,957 27,283 MHz až 40,66 40,70 MHz; 0,15 80 MHz až 1,8 2,0 MHz; a 3,5 MHz až 4,0 MHz. Amatérske rádiové pásma medzi 5,3 MHz a 5,4 MHz sú 7 MHz až 7,3 MHz, 10,1 MHz až 10,15 MHz, 14 MHz až 14,2 MHz, 18,07 MHz až 18,17 MHz. , 21,0 MHz až 21,4 MHz, 24,89 MHz až 24,99 MHz, 28,0 MHz až 29,7 MHz, 50,0 MHz až 54,0 MHz, XNUMX MHz až XNUMX MHz, XNUMX , XNUMX MHz až XNUMX MHz a XNUMX MHz až XNUMX MHz.

b Úrovne zhody vo frekvenčných pásmach ISM medzi 150 kHz a 80 MHz a vo frekvenčnom pásme 80 MHz až 2,7 GHz majú za cieľ znížiť pravdepodobnosť, že mobilné / prenosné komunikačné zariadenia môžu spôsobiť rušenie, ak dôjde k ich neúmyselnému vniknutiu do oblastí pacientov. Z tohto dôvodu bol do vzorcov použitých pri výpočte odporúčanej separačnej vzdialenosti pre vysielače v týchto frekvenčných rozsahoch začlenený ďalší faktor 10/3.

c Intenzitu poľa pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové (bunkové / bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádio, rozhlasové vysielanie v pásme AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoreticky presne predpovedať. Na posúdenie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných vysokofrekvenčných vysielačov by sa malo zvážiť elektromagnetické zisťovanie miesta. Ak nameraná intenzita poľa v mieste, kde sa používa tlakomer, prekračuje príslušnú vyššie uvedenú úroveň zhody RF, je potrebné monitorovať krvný tlak, aby sa overila normálna prevádzka. Ak spozorujete abnormálny výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie tlakomeru.

d Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita poľa mala byť menšia ako 3 V / m.

Odporúčané separačné vzdialenosti medzi prenosnou a mobilnou RF komunikáciou

symbol
Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.
4E, budova 3, priemyselný park Tingwei, č. 6
Liufang Road, blok 67, ulica Xin'an,
Okres Baoan, Shenzhen 518101 Guangdong
Čína
www.viatomtech.com
[chránené e-mailom]

PN : 255-01761-00 Verzia: A Oct, 2019

Používateľská príručka k monitoru tlaku krvi Viatom BP2 a BP2A - Stiahnutie [optimalizované]
Používateľská príručka k monitoru tlaku krvi Viatom BP2 a BP2A - Stiahnuť ▼

Pripojte sa ku konverzácii

4 Komentáre

 1. Ďakujem za dobré prevedenie. Rád by som vedel, ako nastaviť čas a dátum. S priateľským pozdravom

  Danke für die gute Ausführung.
  Ich hätte gerne gewusst wie Uhr und Datum eingestellt werden.
  MFG

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.