Twins logo.JPG

Robotický vysávač Twins 3v1 s inteligentnou aplikáciou Návod na použitie

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application.jpg

FIG 1 Download App.JPG

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Prečítajte si prosím návod na obsluhu
carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the
záruka, pokladničný doklad a ak je to možné, krabica s vnútorným obalom.

 

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ikona varovania

 • Návod na použitie považujte za súčasť spotrebiča a odovzdajte ho akémukoľvek inému používateľovi spotrebiča.
 • Skontrolujte, či údaje na typovom štítku zodpovedajú objtage v elektrickej zásuvke.
 • Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený jeho napájací kábel alebo adaptér, ak nefunguje správne, ak spadol a poškodil sa. V takom prípade odneste spotrebič do špeciálneho servisu, aby skontroloval jeho bezpečnosť a správnu funkciu.
 • Výrobok je určený pre domáce použitie a podobne (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie s raňajkami). Nie je určený na komerčné použitie!
 • Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo poučením o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám. zapojené. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 • Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou spotrebič vypnite!
 • Ak je napájací kábel spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.
 • Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič nefunguje správne, spadol na podlahu a poškodil sa, alebo spadol do vody.
 • Pre zaistenie bezpečnosti a správnej funkcie spotrebiča používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo schválené výrobcom.
 • POZNÁMKA: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
 • Na napájanie spotrebiča používajte iba bezpečné malé objtage v súlade s typovým štítkom.
 • Nepribližujte ruky k rotujúcej časti.
 • Nikdy neponárajte vysávač do vody (ani jeho časti)!
 • Nikdy nevysávajte bez správne vloženého filtračného systému a mikrofiltrov.
 • Nevysávajte ostré predmety (napr. sklo, úlomky), horúce, horľavé, výbušné predmety (napr. popol, horúce ohorky cigariet, benzín, riedidlá a aerosólové výpary) alebo tuky (napr. tuky, oleje), žieraviny (napr. kyseliny, rozpúšťadlá) . Vysávanie týchto predmetov môže viesť k poškodeniu prachových filtrov alebo vysávača.
 • Pri vysávaní veľmi jemného prachu (napr. jemný piesok, cementový prach, omietka) sa môžu upchať póry filtrov. Tým sa zníži priepustnosť vzduchu a zníži sací výkon. V takom prípade vyčistite filtre, aj keď nádoba na prach ešte nie je plná.
 • Vysávač vždy najskôr vypnite a odpojte napájací kábel od napájania a až potom vyprázdnite nádobu na prach, vyčistite/vymeňte mikrofiltre, vyčistite vysávač alebo jeho príslušenstvo.
 • Nikdy nevystavujte vysávač poveternostným vplyvom (dážď, mráz, priame slnečné žiarenie atď.).
 • Spotrebič nikdy nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený, popísaný v tomto návode na použitie!
 • Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nebudete dlhší čas používať.
 • Zaistite prosím medzery na podlahe (napr. prúžok prahu), aby ste predišli poškodeniu rotujúcich kief. Tieto spoje môžu tiež obmedziť zasekávanie štetín kefy vysávača do medzier.
 • This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface „deceives” the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor
  transition strips/thresholds of approx. 2 cm in height.
 • Vykonajte preventívne opatrenia na vyriešenie problému, ktorý môže spôsobiť problémy pri čistení, ako napríklad:
  • Keep the easily knock over objects in a safe place.
  • Permian the edge of the carpet.
  • The hanging table cloth and curtain should not touch the ground.
  • The flammable object should be cut from the fire source.
  • Sort out the tangled power cord on the floor.
  • Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor.
 • Pred čistením skontrolujte, či je hlavná kefa správne pripevnená vo vnútri robota.
 • Skontrolujte, či je smetný kôš prázdny, a pred fungovaním sa uistite, že je opravený.
 • Skontrolujte, či je snímač výšky nad zemou vyčistený.
 • Ak potrebujete upratať iba jednu miestnosť, zatvorte dvere.
 • If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall,
  at the same time, check the facing opening width.
 • Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will
  not become trapped.
 • Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay
  before letting it operate by itself without you being present.
 • Ak batéria vyteká, ihneď ju vyberte; môže poškodiť vysávač.
 • Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb. Osoba, ktorá by prehltla batérie, musí okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
 • Vybitú batériu zlikvidujte vhodným spôsobom.
 • Spotrebič nikdy nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený, popísaný v tomto návode na použitie! Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
 • Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča
  a príslušenstvo a jeho záruka na spotrebič neplatí v situáciách, keď nie sú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné upozornenia. Za nesprávne používanie spotrebiča sa považuje aj pravidelná nevymieňanie alebo údržba všetkých filtrov a tiež používanie neoriginálnych filtrov, ktorých vlastnosti viedli k poruche alebo poškodeniu vysávača.

Bezdrôtové pripojenie a kompatibilita

 • Spoločnosť ETA nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedná za žiadne náhodné, nepriame alebo následné škody, ani za akúkoľvek stratu dát alebo stratu v dôsledku úniku informácií počas bezdrôtovej komunikácie.
 • Úspešná bezdrôtová komunikácia nemôže byť 100% zaručená na všetkých Smart zariadeniach a Wifi sieťach (routeroch). Vzhľadom na rôznorodosť zariadení na trhu sa môžu vyskytnúť prípady, kedy charakter alebo špecifikácia daného smart zariadenia alebo Wifi siete (routeru) pripojenie znemožňuje alebo je nejakým spôsobom rušené. Úspešnosť bezdrôtovej komunikácie cez Wifi sieť navyše ovplyvňuje aj niekoľko faktorov vrátane konfigurácie hardvéru a softvéru. Spojenie medzi robotom a vašou Wifi sieťou môžu nepriaznivo ovplyvňovať aj okolité Wifi siete, ktoré môžu byť naladené na rovnaký kanál a rušiť spojenia (napr. na sídliskách, v bytových domoch a pod.). Tieto skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu spotrebiča.

The application is owned and operated by a third party (hereinafter the “Subject”) different from
HP TRONIC Zlín, Ltd. (hereinafter the „Seller“). No personal information is transmitted between the Subject and the Seller. When registering for the application, the customer transfers the personal data directly to the Subject, which becomes the personal data controller. The Application and the associated privacy policy are governed by the Rules of the Subject.

FIG 2 Wireless connection and compatibility.JPG

FIG 3 Wireless connection and compatibility.JPG

 

2. APPLICABILITY

The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office, is good for cleaning to various short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc.

Since the vacuum cleaner moves freely in the space of your home, it is necessary to adapt the environment to this fact. Before use, remove all unwanted objects (stretched cables, scattered clothes, papers, bags, etc.) from the floor that could impede the movement of the vacuum cleaner or, conversely, fragile objects (e.g. glass and ceramic vases) that could be damaged by the vacuum cleaner.

If you use the device in an apartment with several storeys, it is necessary to carry the charging station along with the device from one storey to another.

 

3. PRODUCT COMPONENTS

3.1 OBSAH BALENIA

OBR. 4 OBSAH BALENIA.JPG

OBR. 5 OBSAH BALENIA.JPG

OBR. 6 OBSAH BALENIA.JPG

3.2 ROBOTIC VACUUM CLEANER

FIG 7 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

FIG 8 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

A – Robotický vysávač
A1 – Predný nárazník
A2 – Sensors against falling downstairs
A3 – Charging contacts
A4 – Storage battery compartment cover
A5 – Drive Wheels (Left / Right)
A6 - Predné koleso
A7 – Side brush
A8 – Kryt hlavnej kefy
A9 – Laser module
A10 – Charging dock IR sensor

A11 – Anti-collision IR sensor
A12 – Loudspeaker
A13 – Exhaust grille
A14 –RESET button
A15 – Main brush lock button
A16 – Hlavná kefa

B – Dirt hopper / water tank
C – Ovládací panel

3.3 DUSTBIN / WATER TANK

FIG 9 DUSTBIN OR WATER TANK.JPG

3.4 OVLÁDACÍ PANEL

FIG 10 CONTROL PANEL.JPG

3.5 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

FIG 11 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

D – Charging dock with the dirt extraction unit
D1 – START button (automatic cleaning) /
SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 – Return to charging dock button
D3 – Dust bag indicator lamp
D4 – Charging lamp
D5 – Dirt extraction fan indicator lamp
D6 – Charging contacts
D7 – IR sensor
D8 – Robot vacuum connection opening

D9 – Cover
D10 – Protection filter
D11 – Power supply connector
D12 – Exhaust filter grille
D13 – Exhaust filter

E – Supply cable
F – Dust bag
F1 – Handle

3.6 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

OBR. 12 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE.JPG

 

3.7 MOP EXTENSION

FIG 13 MOP EXTENSION.JPG

3.8 ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
Main brush: ETA624000190
Side brushes (2x): ETA624000140
Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260
Mop: ETA624000220
Dust bag: ETA624000280

 

4. PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories.
Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.

4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION
Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.

4.2 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

 1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
 2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.

FIG 14 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

 

5. VACCUM CLEANER USE

Poznámka
The device has voice notification function which can be set in various languages (this function can be deactivated).

Vložte batériu do diaľkového ovládača, dbajte na správnu polaritu (2 kusy, typ batérie AAA).

5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER

 1. Press button C1 for approx. 3 seconds.
 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message will be heard.

5.2 BATTERY CHARGING

 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
  (backlit buttons D1, D2 and indicator lamp D4 must be on).
 2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the
  robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too
  low, place the device close to the charging contacts.

FIG 15 BATTERY CHARGING.JPG

FIG 16 BATTERY CHARGING.JPG

* Note: The stated operating times are based on ETA‘s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the age and wear of the battery, the operating time decreases.

Poznámky

 • Standard charging time is approx. 6 hours.
 • After cleaning, the device will automatically go to the charging dock.
 • Aplikácia „ETA SMART“ uľahčuje zistenie stavu batérie. Aplikáciu je tiež možné kedykoľvek poslať späť do nabíjacej stanice.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE
Štart (čistenie)
Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.

Pohotovostný režim (Pauza)
Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on

Režim spánku
After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.

Poznámky
The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.

5.4 CLEANING MODES AND DEVICE FUNCTIONS WITHOUT USING THE ETA SMART APPLICATION

ručné ovládanie
You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.

Poznámky
When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.

Smart automatic cleaning
Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning

Miestne čistenie
Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.

Nastavenie úrovne sacieho výkonu
Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.

Switching over dampening intensity levels
Use G6 button to switch over various dampening intensity levels. 4 levels are on choice. This function is only available with the mop unit H (see below).

Switching on/off acoustic signals (voice messages)
Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.

Return to the charging dock with dust extraction unit
After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.

Tlačidlo reštart
Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.

Automatic extraction of dirt in the extraction unit
After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.

5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT

FIG 17 USING THE MOPING ATTACHMENT.JPG

4. Switch on the device and select the required cleaning mode.

Poznámky

 • Pri mopovaní odporúčame upratať jednotlivé miestnosti.
 • Pri mopovaní skontrolujte vysávač a v prípade potreby doplňte vodu do nástavca na mop, prípadne mop opláchnite.
 • Nástavec mopu nepoužívajte na koberce a zabráňte nárazu vysávača na koberec.
 • After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it installed on the vacuum cleaner while charging.

5.6 NADVIEW OF LIGHT SIGNALS

Poznámka
Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the “ETA SMART” application .

ROBOTNÝ VYSÁVAČ

FIG 18 ROBOT VACUUM CLEANER.JPG

CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT

FIG 19 CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

Poznámka
For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE PROBLEMS.

 

6. APPLICATION ETA SMART

V režime jednoduchého ovládania je možné zariadenie ovládať tlačidlami na ovládacom paneli C alebo diaľkovým ovládačom F (pozri vyššie). Aby ste mohli využívať všetky funkcie zariadenia, budete si musieť nainštalovať a používať inteligentnú aplikáciu „ETA SMART“, ktorá umožňuje rozšírenie funkčnosti vysávača a zvýšenie užívateľského komfortu.

All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful
pairing with home network can be found at:

www.etasince1943.com/robot
Aplikácia je dostupná z Apple Store alebo z databázy Google Play (alebo použite nasledujúci QR kód pre jednoduchú inštaláciu:

FIG 20 APPLICATION ETA SMART.jpg

Poznámky
Ak QR kód nie je aktívny, vyhľadajte aplikáciu manuálne (podľa jej názvu).

 

7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE

Údržbu a čistenie vykonávajte pravidelne v závislosti od frekvencie používania a množstva čistenia. Vo viac znečistenom prostredí (domácnosť domácich zvierat) bude potrebná častejšia údržba. Nevykonaním údržby môže dôjsť k poškodeniu vysávača a jeho komponentov!

7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING
Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.

FIG 21 CHARGING CONTACTS CLEANING.JPG

7.2 CLEANING OF DIRT CONTAINER / WATER TANK, FILTERS AND MOP UNIT
1. Remove dirt container B with attached mop unit H from the robot vacuum. Press buttons H1 and disconnect the mop unit from the dirt container. Dispose of dirt together with normal household waste.

FIG 22 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

2. Drain remaining water from the tank.

FIG 23 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable).
4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.

FIG 24 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse
mop H1 in running water.

FIG 25 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

UPOZORNENIE

 • Na čistenie filtrov nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani horúcu vodu
 • Pre zachovanie parametrov HEPA filtra sa odporúča suché čistenie.
 • Ak zvolíte umývanie HEPA filtra vodou, jeho filtračná schopnosť sa zníži.
 • Maximálny počet premytí filtra je 3x. Potom je potrebné kúpiť nový.
 • HEPA filter sa odporúča meniť aspoň dvakrát ročne.
 • Filtre nie sú určené na použitie v umývačke riadu.
 • Porucha čistenia a prípadne výmena filtrov môže viesť k poruche vysávača!

6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place.

7.3 MAIN BRUSH CLEANING

 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the robot vacuum.
 2. Vyčistite hlavnú kefu čistiacim nástrojom I (alebo iným vhodným). Na odstránenie zamotaných vlasov / vlasov môžete použiť aj nožnice. Utrite kryt hlavnej kefy a priehradku na hlavnú kefu mäkkou suchou handričkou.

FIG 26 MAIN BRUSH CLEANING.JPG

7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH

 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver.
 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush.
 3. Fit the brush back on the robot vacuum.

FIG 27 CLEANING THE SIDE BRUSH.JPG

7.5 WHEELS CLEANING
Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).

FIG 28 WHEELS CLEANING.JPG

UPOZORNENIE
Some hair / pet’s hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may stick. Inspect and clean the wheels regularly.

7.6 SENSORS CLEANING
Po každom čistení očistite snímače pomocou nástroja I (alebo iného vhodného).

FIG 29 SENSORS CLEANING.JPG

7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT
1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal waste. Insert a new dust bag.

FIG 30 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place.

Poznámka
Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.

 

8. PROBLEMS SOLUTIONS

FIG 31 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

8.1 INDICATOR LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT – ERROR MESSAGES

FIG 32 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

FIG 33 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

 

9. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

OBR 34 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA.JPG

Kompatibilita:
Operačný systém inteligentného zariadenia – Android 4.1 and higher
– IOS 9.0 and higher
Wifi sieť – 2.4 Ghz
– WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

UPOZORNENIE
The device cannot be operated on IEEE 802.1X-secured Wifi networks (usually corporate Wifi networks).

FIG 35 Charging station.JPG

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA6240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
ETA internet address.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the respective model. The manufacturer reserves the right to change/update the ETA SMART application without prior notice. Due to the character of such changes/updates, some information or procedures in this manual might become obsolete or might be missing.

Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie efektívnej kapacity akumulátora spôsobené jeho používaním alebo vekom. Efektívna kapacita postupne klesá v závislosti od spôsobu použitia akumulátora.

Rozsiahlejšiu údržbu alebo údržbu vyžadujúcu zásah do vnútorných častí spotrebiča musí vykonať odborný servis! Pri nedodržaní pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

 

10. ENVIRONMENTAL PROTECTION

FIG 36 ENVIRONMENTAL PROTECTION.jpg

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be received free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. The appliance is equipped with the Li-Ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

Battery removing
Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantage prekonania bezpečnostnej poistky proti samovoľnému vypnutiu.

Symbol 1POUŽITIE LEN V DOMÁCNOSTI. NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INÝCH KVAPALIN. ABY STE PREDIŠLI RIZIKU UDUSENIA, UCHOVÁVAJTE TÚTO PLASTOVÚ TAŠKU PRED BOJČATMI A DEŤMI. NEPOUŽÍVAJTE TÚTO TAŠKU V postieľkach, postieľkach, vozňoch ALEBO OHRÁDKACH. TÁTO TAŠKA NIE JE HRAČKA.

Symbol 2.JPG

 

Prečítajte si viac informácií o tejto príručke a stiahnite si PDF:

Dokumenty / zdroje

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application [pdf] Návod na použitie
Robot vacuum cleaner, Robot vacuum smart application, vacuum cleaner 3 in 1

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.