Samsung Smart RemoteSAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - Smart Remote

(Moc)
Stlačením zapnete alebo vypnete projektor.
(Hlasový asistent)
Spustí hlasového asistenta. Stlačte a podržte tlačidlo, vyslovte príkaz a potom tlačidlo uvoľnite, čím spustíte Voice Assistant.
• Podporované jazyky a funkcie hlasového asistenta sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
varovanie 2Keď používate a hovoríte s Voice Assistant cez mikrofón na diaľkovom ovládaní, držte diaľkový ovládač viac ako 0.6 palca (15.24 mm) od vašej tváre.

 1.  Smerové tlačidlo (hore, dole, doľava, doprava) Používa sa na navigáciu v ponuke alebo presúvanie zamerania na zvýraznenie položiek na domovskej obrazovke.
 2. Vybrať Vyberie alebo spustí zameranú položku.

(Návrat)
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
(Smart Hub)
Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku.
pauza (Prehrať / pozastaviť)
Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.
+/- (hlasitosť)
Posunutím tlačidla nahor alebo nadol upravíte hlasitosť. Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte tlačidlo.
(Kanál)
Posunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Obrazovku Sprievodca zobrazíte stlačením tlačidla.
3 (Tlačidlo Spustiť aplikáciu)
Spustite aplikáciu označenú tlačidlom.
+pauza (Párovanie)
Ak sa ovládač Samsung Smart Remote nespáruje s projektorom automaticky, nasmerujte ho na prednú časť
projektor a potom stlačte a podržte tlačidlo a pauzatlačidlá súčasne na 3 sekundy alebo viac.
(USB port (typ C) na nabíjanie)
Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa rozsvieti LED dióda na prednej strane. Keď je batéria úplne nabitá, LED dióda zhasne.

 • USB kábel nie je súčasťou dodávky.
  -Diaľkové ovládanie Samsung Smart Remote používajte menej ako 20 m od projektora. Využiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok bezdrôtového prostredia.
  -Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart Remote sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
  -Odporúča sa používať originálnu nabíjačku Samsung. V opačnom prípade to môže spôsobiť zníženie výkonu alebo zlyhanie produktu. V tomto prípade nie je možné uplatniť záručný servis.
  – Ak diaľkový ovládač nefunguje z dôvodu slabej batérie, nabite ho pomocou portu typu USB-C.

varovanie 2 Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu, ktoré môžu spôsobiť poškodenie diaľkového ovládača alebo zranenie osôb.

 • Nevystavujte diaľkový ovládač nárazom.
 • Dávajte pozor, aby sa s nabíjacou koncovkou diaľkového ovládača nedostali cudzie látky, ako je kov, kvapalina alebo prach.
 • Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo cítite dym alebo horiace výpary, okamžite zastavte prevádzku a potom ho opravte v servisnom stredisku Samsung.
 • Diaľkový ovládač svojvoľne nerozoberajte.
 • Dávajte pozor, aby dojčatá alebo domáce zvieratá nenasávali alebo hrýzli diaľkový ovládač. Môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo zranenie osôb.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote – ikona

Nezávisle overené!

Tento produkt bol nezávisle overený. TM2180E/F
– Spotrebuje o 86 % menej energie ako predchádzajúci model TM2180A/B
– Spotrebuje o 86 % menej energie ako predchádzajúci model
– Plastová časť 21 Smart control obsahuje minimálne 24 % recyklovaného polyetyléntereftalátu (PET) spotrebiteľom
www.intertek.com/consumer/certified
Č.: SE-GL-2002861

Používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Tlačidlo Skratky prístupnosti na diaľkovom ovládači poskytuje jednoduchý prístup k funkciám zjednodušenia ovládania na vašom projektore.

Inteligentné diaľkové ovládanie SAMSUNG RMCSPB1SP1 – Používanie funkcií dostupnosti

 • CC/VD funguje rovnako ako CC/AD. Označený názov je možné zmeniť na CC/AD.
 • Stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti zobrazíte ponuku Skratky dostupnosti.
 • V závislosti od spôsobu prístupu sa niektoré funkcie nemusia zobraziť.

Nastavenia hlasového sprievodcu

Môžete aktivovať hlasových sprievodcov, ktorí nahlas popisujú možnosti ponuky, aby pomohli zrakovo postihnutým. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte Hlasový sprievodca na Zapnuté. Keď je hlasový sprievodca zapnutý, projektor poskytuje hlasového sprievodcu pre zmenu kanála, úpravu hlasitosti, informácie o aktuálnych a nadchádzajúcich programoch a plán viewing, ďalšie funkcie projektora, rôzny obsah v Web Prehliadač a vo Vyhľadávaní.
• Počas hlasového navádzania môžete nakonfigurovať hlasitosť, rýchlosť, výšku tónu hlasového sprievodcu a upraviť hlasitosť zvuku na pozadí.
• Hlasový sprievodca sa poskytuje v jazyku, ktorý je určený na obrazovke Jazyk. Angličtina je vždy podporovaná. Niektoré jazyky však hlasový sprievodca nepodporuje, aj keď sú uvedené na obrazovke Jazyk.

Nastavenia titulkov

Ak chcete sledovať programy so zobrazenými titulkami, nastavte Caption na On.

 • Programy, ktoré titulky nepodporujú, titulky nezobrazujú.

Nastavenia priblíženia posunkového jazyka

Obrazovku posunkového jazyka si môžete priblížiť, keď to program, ktorý sledujete, ponúka. Najprv nastavte Priblíženie jazyka na Zapnuté a potom vyberte Upraviť priblíženie posunkového jazyka, aby ste zmenili polohu a zväčšenie obrazovky posunkového jazyka.

Learn Remote

Táto funkcia pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím naučiť sa polohy tlačidiel na diaľkovom ovládači. Keď je táto funkcia aktivovaná, môžete stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládači a projektor vám povie svoj názov. Stlačte tlačidlo Dvojitým tlačidlom (Späť) ukončíte Learn Remote.

Obrazovka ponuky Naučiť sa

Naučte sa ponuky na obrazovke projektora. Po aktivácii vám projektor oznámi štruktúru a funkcie ponúk, ktoré si vyberiete.

Obraz vypnutý

Vypnite obrazovku projektora a poskytujte iba zvuk, aby ste znížili celkovú spotrebu energie. Keď stlačíte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači pri vypnutej obrazovke, obrazovka projektora sa opäť zapne.

Viacvýstupový zvuk

Reproduktor projektora a zariadenie Bluetooth môžete zapnúť súčasne. Keď je táto funkcia aktívna, môžete nastaviť hlasitosť zariadenia Bluetooth vyššiu ako hlasitosť reproduktora projektora.
 •  Súčasne je možné pripojiť maximálne dve zariadenia Bluetooth.

High Contrast

Hlavné servisné obrazovky môžete zmeniť na biely text na čiernom pozadí alebo zmeniť priehľadné ponuky projektora na nepriehľadné, aby sa text dal ľahšie čítať. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte Vysoký kontrast na Zap.

Zväčšiť

Veľkosť písma na obrazovke môžete zväčšiť. Ak chcete aktivovať, nastavte Zväčšiť na Zapnuté.

v odtieňoch sivej

Farbu obrazovky projektora môžete zmeniť na čiernobiely, aby ste zostrili rozmazané okraje spôsobené farbami.

 • Ak je zapnutý odtieň sivej, niektoré ponuky dostupnosti nie sú k dispozícii.

Farebná inverzia

Môžete invertovať farby textu a pozadia pre ponuky nastavení zobrazené na obrazovke projektora, aby ste ich ľahšie čítali.

 • Ak je zapnutá inverzia farieb, niektoré ponuky prístupnosti nie sú k dispozícii.

Nastavenia opakovania tlačidla na diaľkovom ovládači

Rýchlosť prevádzky tlačidiel diaľkového ovládača môžete nakonfigurovať tak, aby sa spomalili, keď ich budete neustále stláčať a držať. Najprv nastavte Slow Button Repeat na On a potom upravte rýchlosť operácie v Repeat Interval.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak televízor nie je umiestnený na dostatočne stabilnom mieste, môže byť potenciálne nebezpečný v dôsledku pádu. Mnohým zraneniam, najmä u detí, je možné predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako sú: Umiestnenie televízora na plošinu, stojan, skrinku, stôl alebo iný povrch, ktorý je:

 • odporúčané spoločnosťou Samsung alebo predávané s produktom;
 • bezpečné a stabilné;
 • dostatočne širší v základni ako základná miera televízora;
 • dostatočne pevný a veľký, aby uniesol veľkosť a hmotnosť televízora.
  Televízor umiestnite blízko steny, aby ste predišli možnosti pádu televízora pri zatlačení. Uistite sa, že váš televízor nainštaloval autorizovaný inštalačný technik spoločnosti Samsung.
  Postupujte podľa pokynov na montáž na stenu v návode na inštaláciu a pomocou montážneho zariadenia dodaného spoločnosťou Samsung. Umiestnenie televízora smerom k zadnej časti nábytku alebo povrchu, na ktorom je umiestnený. Zabezpečte, aby televízor nevisel cez okraj nábytku alebo povrch, na ktorom je umiestnený. Neveste nič z televízora ani naň. Ukotvenie televízora aj nábytku, na ktorom je umiestnený, na vhodnú oporu, najmä v prípade vysokého nábytku, ako sú skrine alebo knižnice, ktorých výška presahuje jeden meter. Dá sa to dosiahnuť pomocou pevných držiakov, bezpečnostných popruhov alebo držiakov, ktoré sú vyrobené špeciálne pre televízory s plochou obrazovkou. Neumiestňujte žiadny materiál medzi televízor a nábytok, na ktorom je umiestnený. Ak má nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, zásuvky, skrinky alebo police pod televízorom, urobte opatrenia, aby ste zabránili deťom vyliezť, napríklad nainštalujte bezpečnostné západky, aby sa dvierka nedali otvoriť. Držte domáce zvieratá mimo dosahu televízora. Vzdelávanie detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládanie.

Nedodržanie týchto bezpečnostných opatrení môže spôsobiť pád televízora zo stojana alebo montážneho zariadenia a spôsobiť poškodenie alebo vážne zranenie.

Zapojenie sieťovej zástrčky (iba Spojené kráľovstvo)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva s lisovanou zástrčkou s poistkou. Hodnota poistky je uvedená na kolíkovej strane zástrčky a ak si vyžaduje výmenu, musí sa použiť poistka schválená podľa BSI1362 s rovnakou hodnotou. Nikdy nepoužívajte zástrčku s vynechaným krytom poistky, ak je kryt odnímateľný. Ak je potrebný náhradný kryt poistky, musí mať rovnakú farbu ako kolíková strana zástrčky. Náhradné kryty sú dostupné u vášho predajcu. Ak namontovaná zástrčka nie je vhodná pre napájacie zásuvky vo vašom dome alebo kábel nie je dostatočne dlhý na to, aby sa dostal do PowerPointu, mali by ste si zaobstarať vhodný bezpečnostný predlžovací kábel alebo sa poradiť so svojím predajcom. Ak však neexistuje iná možnosť, ako odrezať zástrčku, vyberte poistku a potom zástrčku bezpečne zlikvidujte. NEPRIPÁJAJTE zástrčku do sieťovej zásuvky, pretože existuje riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku obnaženého flexibilného kábla.

dôležité

Vodiče v napájacom kábli sú zafarbené v súlade s nasledujúcim kódom: MODRÝ – NEUTRÁLNY HNEDÝ – ŽIVÝ Keďže tieto farby nemusia zodpovedať farebným označeniam identifikujúcim svorky vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne: MODRÝ vodič musí byť pripojený k svorka označená písmenom N alebo sfarbená MODRÁ alebo ČIERNA. HNEDÝ vodič musí byť pripojený na svorku označenú písmenom L alebo HNEDÝ alebo ČERVENÝ.

varovanie 4 VAROVANIE
NEPRIPÁJAJTE KÁBEL K UZEMNEJ SVORKE, KTORÁ JE OZNAČENÁ PÍSMENOM E ALEBO SYMBOLOM UZEMENIA, ALEBO ZELENÁ ALEBO ZELENÁ A ŽLTÁ.

Dôležité bezpečnostné pokyny (iba UL)

 1. Prečítajte si tieto pokyny.
 2. Uschovajte tieto pokyny.
 3. Dbajte na všetky varovania.
 4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
 5. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
 6. Čistite iba suchou handričkou.
 7. Neblokujte žiadne vetracie otvory, inštalujte podľa pokynov výrobcu.
 8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné zariadenia (vrátane ampživota), ktoré produkujú teplo.
 9. Neodporujte bezpečnostným účelom polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, z ktorých jedna je širšia ako druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve čepele a tretí uzemňovací hrot. Pre vašu bezpečnosť je poskytnutá široká čepeľ alebo tretí hrot. Ak poskytnutá zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, výmenu zastaranej zásuvky konzultujte s elektrikárom.
 10. Chráňte napájací kábel pred šliapaním alebo privretím, najmä pokiaľ ide o zástrčky, zásuvky a miesto, kde vychádzajú z prístroja.
 11. Používajte iba doplnky / doplnky odporúčané výrobcom.
 12. Používajte iba s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo stolom odporúčaným výrobcom alebo predaným s prístrojom. Ak používate vozík, buďte pri premiestňovaní kombinácie vozík / zariadenie opatrní, aby ste sa neporanili prevrátením.
 13. Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
 14. Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Údržba je nutná, ak je prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, vyliala tekutina alebo do prístroja spadli nejaké predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne , alebo bol upustený.
  varovanie 4 VAROVANIE
  Aby ste predišli poškodeniu, ktoré môže mať za následok nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu ani vlhkosti.
  Vetranie
  Neumiestňujte prístroj do stojana alebo knižnice. Uistite sa, že je dostatočné vetranie a že ste postupovali podľa pokynov výrobcu na montáž a inštaláciu.
SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - medvedica SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - icon3

Vyhlásenia o súlade s predpismi

Vyhlásenie FCC o zhode s dodávateľom Zodpovedná strana - USA Kontaktné informácie:
Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road. Ridgefield Park, NJ 07660 Telefón: 1-800-SAMSUNG (726-7864) -01
Vyhlásenie o zhode s FCC:
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.
Upozornenie FCC:
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
Vyhlásenie FCC triedy B
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnostiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa odstrániť rušenie jedným z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

varovanie 4 VAROVANIE
Používateľ musí použiť tienené káble signálneho rozhrania, aby sa zachoval súlad produktu s FCC. S týmto monitorom je dodávaný odnímateľný napájací kábel s koncovkami v štýle IEC320. Môže byť vhodný na pripojenie k akémukoľvek osobnému počítaču uvedenému v zozname UL s podobnou konfiguráciou. Pred vytvorením pripojenia sa uistite, že objtagHodnotenie zásuvky počítača je rovnaké ako hodnotenie monitora a že ampHodnoty elektrickej zásuvky počítača sú rovnaké alebo vyššie ako objem monitoratage hodnotenie. Pre 120-voltové aplikácie používajte iba odnímateľný napájací kábel uvedený v zozname UL s konektorom typu 5-15P konfigurácie NEMA (paralelné čepele). Pre 240 voltové aplikácie používajte iba odnímateľný napájací kábel uvedený v zozname UL s konektorom typu 6-15P konfigurácie NEMA (tandemové čepele). Tento televízny prijímač poskytuje zobrazenie televíznych skrytých titulkov v súlade s oddielom 15.119 pravidiel FCC. (iba prijímače televízneho vysielania s obrazovkou s priemerom 13 palcov alebo väčším)
(Platí len pre modely s tunerom)
Tento televízny prijímač poskytuje zobrazenie televíznych skrytých titulkov v súlade s oddielom 15.119 pravidiel FCC.
Informácie o užívateľovi
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie. Ak je to potrebné, obráťte sa na svojho predajcu alebo skúseného rádio/televízneho technika o ďalšie návrhy. Užitočná môže byť brožúra s názvom Ako identifikovať a vyriešiť problémy s rádiovým/TV rušením. Túto brožúru pripravila Federal Communications Commission. Je k dispozícii na Úrade vlády USA pre tlač. Washington, DC 20402, Skladové číslo 004-000-00345-4. KALIFORNIA IBA USA (Platí len pre sieťové modely.) Toto varovanie týkajúce sa chloristanu sa vzťahuje len na primárne CR (oxid manganičitý) lítiové mince v produkte predávanom alebo distribuovanom LEN v Kalifornii USA „Materiál perchlorát – môže sa vyžadovať špeciálne zaobchádzanie, pozri www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.“ Nepotrebnú elektroniku zlikvidujte prostredníctvom schváleného recyklátora. Ak chcete nájsť najbližšie recyklačné miesto, prejdite na našu stránku webmiesto: www.samsung.com/recycling Alebo zavolajte na číslo 1-800-SAMSUNG

Ikona popolniceToto označenie na produkte, príslušenstve alebo v literatúre znamená, že produkt a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddeľte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Pre viac informácií o bezpečnej likvidácii a recyklácii navštívte
náš webwebové stránky www.samsung.com/in alebo kontaktujte naše telefónne čísla pomoci - 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (bezplatné)

Logo PVC Free (okrem káblov príslušenstva) je ochranná známka spoločnosti Samsung.
*Káble príslušenstva: signálne káble a napájacie káble Pre modely s podporou One, Connect alebo One Connect Mini, keď je televízor pripojený k externému zariadeniu, ako je DVD/BD prehrávač alebo set-top box cez HDMI, režim synchronizácie napájania sa zapne aktivovať automaticky. V tomto režime synchronizácie napájania televízor naďalej zisťuje a pripája externé zariadenia pomocou kábla HDMI. Túto funkciu je možné deaktivovať odpojením kábla HDMI pripojeného zariadenia.

Dokumenty / zdroje

Inteligentné diaľkové ovládanie SAMSUNG RMCSPB1SP1 [pdf] Pokyny
RMCSPB1SP1, A3LRMCSPB1SP1, RMCSPB1SP1 Samsung Smart Remote, Samsung Smart Remote, Smart Remote, Remote

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.