RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text 
Generator Instruction Manual

Návod na obsluhu generátora textu e-mailu RKI INSTRUMENTS 82-5201-01

www.rkiinstruments.com

Záruka na produkt
RKI Instruments, Inc. zaručuje, že nami predávané plynové poplašné zariadenia budú bez chýb v materiáli, spracovaní a výkone po dobu jedného roka od dátumu odoslania od RKI Instruments, Inc. Všetky diely, ktoré sa počas tohto obdobia objavia ako chybné, budú opravené. alebo bezplatne vymenené podľa nášho uváženia. Táto záruka sa nevzťahuje na položky, ktoré svojou povahou podliehajú poškodeniu alebo spotrebe pri bežnej prevádzke a ktoré sa musia pravidelne čistiť, opravovať alebo vymieňať. Naprampmenej takýchto položiek sú:

 • a) Absorpčné patróny
 • b) Membrány a ventily čerpadiel
 • c) Poistky
 • d) Batérie
 • e) Filtračné prvky

Záruka zaniká nesprávnym zaobchádzaním vrátane mechanického poškodenia, úpravy, hrubého zaobchádzania alebo postupov opravy, ktoré nie sú v súlade s návodom na obsluhu. Táto záruka vyjadruje plný rozsah našej zodpovednosti a nezodpovedáme za náklady na odstránenie alebo výmenu, náklady na miestne opravy, prepravné náklady alebo prípadné výdavky, ktoré vzniknú bez nášho predchádzajúceho súhlasu.
TÁTO ZÁRUKA VÝSLOVNE NAHRADÍ AKÉKOĽVEK A VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY A VYHLÁSENIA, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, A VŠETKY OSTATNÉ POVINNOSTI ALEBO ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI RKI INSTRUMENTS, INC. VRÁTANE, ALE NIE JE OBMEDZENÉ PRE NÁSTROJE WPARTY, ALE NIE OBMEDZENÉ NA SPOLOČNOSŤ APOSILORCHUL. . SPOLOČNOSŤ RKI INSTRUMENTS, INC. V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ STRATY ALEBO ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM JEJ PRODUKTOV ALEBO ZLYHAVOU FUNGOVANIA ALEBO FUNGOVANIA JEJ VÝROBKOV.
Táto záruka sa vzťahuje na nástroje a diely, ktoré používateľom predávajú autorizovaní distribútori, predajcovia a zástupcovia vymenovaní spoločnosťou RKI Instruments, Inc.
Nepreberáme odškodnenie za akúkoľvek nehodu alebo poškodenie spôsobené prevádzkou tohto monitora plynu a naša záruka je obmedzená na výmenu dielov alebo nášho kompletného tovaru.

cezview

The 82-5201-01 email/text generator is capable of monitoring 4 sets of contacts and sending out an email and/or text message when a contact opens or closes. It can also send out an email and/or text message when it is powered up. The email/text generator is installed in a plastic housing that has a strain relief bushing on the bottom. An AC/DC power supply is installed beneath the email/text generator. The power supply’s AC input terminals are wired to a terminal strip at the bottom of the mounting plate to make it easy to connect power at the installation site. The DC output wires are wired to the email/ text generator’s input terminals.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 1

technické údaje

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Specifications

inštalácia

 1. Vyberte miesto montáže. Pri výbere miesta montáže zvážte nasledujúce faktory:
  • Is an AC or DC power source available?
  • Is there enough room to open the housing door and make wiring connections (see Figure 2)?
 2. Montážne nožičky a hardvér na inštaláciu montážnych nožičiek sa dodávajú vo vrecku vo vnútri krytu. Nainštalujte montážne nožičky podľa obrázka nižšie.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Installation
 3. Umiestnite monitor na zvislý povrch vo výške očí (4 1/2 až 5 stôp od podlahy).
 4. Use 3/16″ screws through the slots in the mounting feet at each corner of the housing to secure the housing to the mounting surface.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 2

Zapojenie

 1. Ak používate napájanie striedavým prúdom:
  a. Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie matice z krytu AC svorkovnice.
  b. Veďte AC vodiče cez priechodku na uvoľnenie napätia na spodnej strane krytu.
  c. Pripojte linkový vodič zo zdroja striedavého prúdu ku svorke „H“ na svorkovnici striedavého prúdu.
  d. Pripojte neutrálny vodič zo zdroja striedavého prúdu ku svorke „N“ na svorkovnici striedavého prúdu.
  e. Pripojte uzemňovací vodič zo zdroja striedavého prúdu ku svorke „G“ na svorkovnici striedavého prúdu.
  f. Namontujte späť kryt AC svorkovnice pomocou upevňovacích matíc.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 3
 2. Ak používate 9 – 12 V DC zdroj:
  a. Odpojte z výroby nainštalovaný červený a čierny vodič od vstupných svoriek generátora e-mailov/textov.
  b. Veďte vodiče jednosmerného prúdu cez priechodku na uvoľnenie napätia na spodnej strane krytu.
  c. Pripojte „+“ vodič napájacieho zdroja ku svorke „+“ na svorkovnici DC.
  d. Pripojte „-“ vodič napájacieho zdroja ku svorke „-“ na svorkovnici DC.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 4
 3. Pripojte 2 svorky pre každý vstup na uzavretie kontaktu ku kontaktom, ktoré majú monitorovať.
 4. Utiahnite skrutku na objímke na uvoľnenie ťahu, aby ste zaistili drôty.
 5. Zapnite zdroj napájania.

konfigurácia

Vstup do konfiguračného režimu a počiatočné pripojenie
 1. Pripojte napájanie k zariadeniu. Ak ide o prvé zapnutie zariadenia, zapne sa v režime konfigurácie a LED dióda bude blikať na modro. Ak LED dióda bliká na zeleno, stlačte tlačidlo Mode na pravej strane zariadenia a pomocou nástroja s uhlom 90° prepnite do konfiguračného režimu.
 2. Na počítači, telefóne alebo tablete prejdite na obrazovku WiFi a nájdite NCD_Email.
 3. Heslo na pripojenie k sieti je NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The password to join the network is NCDBeast
 4. Vaše zariadenie môže automaticky spustiť prehliadač a prejsť na konfiguráciu web rozhranie. Ak sa tak nestane, možno budete musieť znova klepnúť na názov siete (na telefóne alebo tablete) alebo zadať 172.217.28.1 do okna prehliadača Chrome, Firefox alebo Safari (na počítači).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Your device may automatically launch a browser
 5. Konfigurácia zariadenia web zobrazí sa rozhranie.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The device’s configuration web interface appears

Konfigurácia WiFi

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - WiFi Configuration

 1. Network: Select a 2.4 GHz WiFi network from the drop down menu. The device does not support 5 GHz networks.
 2. Hidden Network: If your network does not appear, manually enter the 2.4 GHz network’s SSID. The device does not support 5 GHz networks. Do not enter anything in the Hidden Network field if you selected a network from the Network drop down menu.
 3. Heslo: Ak je vaša sieť chránená heslom, zadajte heslo. Zariadenie nepodporuje siete, ktorých heslá obsahujú špeciálne znaky, ako napríklad #$%*. Ak vaša sieť nie je chránená heslom, nechajte toto pole prázdne.
 4. DHCP: Toto políčko začiarknite, ak je sieť, ku ktorej sa pripájate, sieťou DHCP. Ak potrebujete priradiť statickú IP adresu, zrušte začiarknutie políčka.
  POZNÁMKA: The rest of the fields are only active if DHCP is deselected.
 5. Predvolená brána: Zadajte predvolenú IP bránu siete.
 6. Subnet Mask: Zadajte IP masku podsiete siete.
 7. Primárny DNS: Zadajte platnú IP adresu primárneho servera DNS. IP sa môže zhodovať so sieťovými nastaveniami alebo to môže byť bežný server DNS. 8.8.8.8 je adresa IP primárneho servera na vyhľadávanie DNS spoločnosti Google.
 8. Sekundárny DNS: Zadajte platnú IP adresu sekundárneho servera DNS. IP sa môže zhodovať so sieťovými nastaveniami alebo to môže byť bežný server DNS. 8.8.4.4 je IP adresa sekundárneho vyhľadávacieho servera DNS spoločnosti Google.
 9. Statická IP: Zadajte statickú IP adresu, ktorú má zariadenie používať vo vašej sieti.
Soft AP konfigurácia

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Soft AP Configuration

 1. Soft AP SSID: V režime konfigurácie zariadenie funguje ako prístupový bod WiFi a vysiela SSID. Zadajte SSID, ktoré má zariadenie vysielať.
 2. Soft AP Password: Zadajte heslo, ktoré má zariadenie vyžadovať pri pokuse o pripojenie k jeho WiFi prístupovému bodu.
Konfigurácia e-mailového klienta

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Email Client Configuration

 1. Host: Enter the email broker’s SMTP host address. Common addresses are smtp.gmail.com and smtp-mail.outlook.com.
  POZNÁMKA: Email broker must be SMTP.
 2. Host Port: Enter the email broker’s SMTP port. Most email brokers that support SMTP connection use port 587.
 3. Login Email: Enter the email address you’d like to use to generate emails/texts. 4. Password: Enter the password used to access the email address entered in Login Email.
  POZNÁMKA: The email account’s password cannot contain the `&’ symbol.
 4. Device Name: Enter the text you want to appear in the signature of sent emails/texts. 6. Retries: Enter the number of times you want the device to attempt to send emails and/or texts if the initial attempt is unsuccessful.
  POZNÁMKA: Ak sa chystáte na odosielanie e-mailov/textových správ použiť adresu Gmail, uistite sa, že je vo vašom účte Google vybraté nastavenie „Povoliť menej bezpečné aplikácie“.
Konfigurácia kalibrácie

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Calibration Configuration

 1. Debounce Cycles: This setting defines how many CPU cycles are needed to determine a change in status. Most contacts bounce when they first make contact and this setting prevents those bounces from being recorded as separate events. Do not change this setting unless recommended by RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: Toto nastavenie definuje, koľko milisekúnd musí kontakt zostať v zmenenom stave, kým zariadenie odošle e-mail a/alebo text. Predvolené nastavenie je 5000 5 milisekúnd (XNUMX sekúnd).
Zapnite a zadajte e-maily/texty

Zariadenie bude generovať e-maily a/alebo texty, keď sa zariadenie zapne a/alebo keď sa niektorý z kontaktov zatvorí alebo otvorí. Nastavenia e-mailu/textu pre každý typ udalosti (zapnutie, zatvorenie vstupu 1, otvorenie vstupu 1 atď.) musíte vykonať jednotlivo, a to aj v prípade, že všetky smerujú na rovnakú e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo. Ak nechcete posielať e-maily/texty pre konkrétny typ udalosti, nechajte polia prázdne.

If you are using an Outlook account and want to send emails/texts to more than one recipient, you will need to verify the Outlook email address the first time the email/text generator sends an email/text. The first attempt at sending an email/text will not be successful, and Outlook will send an email to your Outlook email address, asking you to verify your account.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Power On and Input Emails Texts

 1. Predmet: Zadajte názov predmetu pre e-mail/text vygenerovaný z typu udalosti. Text musí byť alfanumerický a nesmie obsahovať žiadne špeciálne znaky.
 2. Telo správy: Zadajte telo e-mailu/textu vygenerovaného z typu udalosti. Text musí byť alfanumerický a nesmie obsahovať žiadne špeciálne znaky.
  POZNÁMKA: Správa o zapnutí obsahuje percento sily signálu WiFitage okrem akéhokoľvek zadaného textu.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. [chránené e-mailom],[chránené e-mailom]). Medzi e-mailové adresy alebo telefónne čísla nepridávajte žiadne medzery. Pre telefónne čísla musíte použiť a [chránené e-mailom]______ formát, kde názov domény použitý v prázdnom poli závisí od bezdrôtového operátora čísla.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email addressRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email address

Riešenie problémov

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Troubleshooting

POZNÁMKA: Generátor e-mailov/textov je zariadenie tretej strany. Kontaktujte NCD na čísle https://community.ncd.io/ pre podporu generátora e-mailov/textov.

Dokumenty / zdroje

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Návod na použitie
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.